GPS GPS
786
BLOG

Ukrainizacja Polski

GPS GPS Polityka Obserwuj notkę 17
Pol­ska ule­ga ukra­ini­za­cji. Na uli­ca­ch wi­dzi­my du­żo ukra­iń­ski­ch flag, na chod­ni­ka­ch sły­szy­my ję­zyk ukra­iń­ski, ukra­iń­skie dzie­ci cho­dzą do na­szy­ch przed­szko­li i szkół. W te­le­wi­zji cią­gle się mó­wi o woj­nie na Ukra­inie. Ma­my cięż­ko, ener­gia dro­że­je, in­fla­cja sza­le­je, nie ma wę­gla, nie ma ga­zu, ro­pa dro­ga, bo po­ma­ga­my Ukra­inie. To do­brze czy źle?

  Mo­im zda­niem bar­dzo do­brze. Ta­ka ukra­ini­za­cja Pol­ski je­st do­bra, mą­dra, słusz­na i zba­wien­na. To do­brze, że są wi­docz­ne fla­gi ukra­iń­skie, bo to po­zwa­la Ukra­iń­com czuć się u nas bar­dziej swoj­sko. Im trze­ba po­ma­gać na mak­sa, bo ich wal­ka je­st cho­ler­nie waż­na dla Pol­ski. Je­śli ta woj­na się skoń­czy ja­kimś kom­pro­mi­sem, ro­zej­mem, po­ko­jem, tak że Ro­sja prze­trwa, to bę­dzie bar­dzo źle dla Pol­ski. Bę­dzie­my mu­sie­li się co­raz in­ten­syw­niej zbro­ić, utrzy­ma­ją się sank­cje, wzro­sną po­dat­ki, bę­dzie co­raz zim­niej i dro­żej.

  Dla nas cho­ler­nie waż­ne je­st to, by Ro­sję do­bić, by ją do­pro­wa­dzić do roz­pa­du ta­kie­go jak ZSRR. Wte­dy na­sz re­gion roz­kwit­nie go­spo­dar­czo na nie­by­wa­łą ska­lę. Bę­dzie­my jeź­dzić na Krym i nad Mo­rze Czar­ne jak te­raz do Chor­wa­cji. Sta­nie­my się z Ukra­iną dru­gim płu­cem Eu­ro­py obok Fran­cji i Nie­miec, o czym słusz­nie mó­wi Ja­cek Bar­to­siak, czo­ło­wy pol­ski geo­po­li­tyk.

  Więc tak jak je­stem prze­ciw wszel­kim za­sił­kom, tak na czas woj­ny dla Ukra­iń­ców zro­bił­bym wy­ją­tek i im da­wał wszyst­ko, co po­trze­bu­ją – na­wet tak, że do przed­szko­li i szkół przyj­mo­wał­bym ukra­iń­skie dzie­ci w pierw­szej ko­lej­no­ści i mó­wił tym dziel­nym ko­bie­tom, gdy swo­je dzie­ci od­pro­wa­dza­ją: tu wam za­pew­nia­my wszyst­ko, co chce­cie, więc ślij­cie do mę­żów li­sty, by Ro­sję roz­bi­li w pył. To je­st moż­li­we. ZSRR do­bi­ły sank­cje i woj­na w Afga­ni­sta­nie, więc Ro­sję też da się do­bić. Ro­sja je­st więk­szym ha­mul­co­wym roz­wo­ju go­spo­dar­cze­go i cy­wi­li­za­cyj­ne­go niż PiS, PO i ca­ła Le­wi­ca ra­zem wzię­te.

  Do­bi­cie Ro­sji je­st re­al­ne. Pa­mię­tam, że do 1990 ro­ku więk­szo­ść lu­dzi mó­wi­ła, że by Pol­ska by­ła wol­na, to mu­si się roz­pa­ść ZSRR, a to je­st nie­moż­li­we jesz­cze przez wie­le po­ko­leń. A jed­nak so­wie­ci zo­sta­li roz­bi­ci. Tak sa­mo roz­pad­nie się Ro­sja. Mo­im zda­niem to pew­ne, więc im szyb­ciej to się sta­nie, tym le­piej. Le­piej na to nie cze­kać 20 lat, le­piej ją do­bić już w przy­szłym ro­ku. Do­pó­ki bę­dzie ist­nieć Ro­sja, to sil­ni go­spo­dar­czo nie bę­dzie­my - wszyst­ko wy­da­my na zbro­je­nia.

  Do roz­pa­du im­pe­riów, i w ogó­le pań­stw, doj­dzie na pew­no w cią­gu ćwierć­wie­cza, czy­li do doj­ścia do oso­bli­wo­ści tech­no­lo­gicz­nej. Tyl­ko ta­ka per­spek­ty­wa je­st prze­wi­dy­wal­na. Więc Ro­sja się na pew­no roz­pad­nie. Le­piej ju­tro, niż za 20 lat. Bo te 20 lat cze­ka­nia, to bę­dzie dla nas tak jak cze­ka­nie od 1970 do 1990 na roz­pad ZSRR. To by­ły zmar­no­wa­ne la­ta.

  Roz­bi­cie Ro­sji je­st waż­niej­sze na­wet niż po­li­ty­ka eko­no­micz­na po­zwa­la­ją­ca na swo­bod­ny roz­wój go­spo­dar­ki Pol­ski. Na­sz roz­wój go­spo­dar­czy, to jesz­cze dłu­gie la­ta cięż­kiej pra­cy dla wol­no­ściow­ców. Nie­ste­ty nie zmie­cie­my so­cjal­de­mo­kra­tów w cią­gu na­wet kil­ku lat. A do­bi­cie Ro­sji je­st re­al­ne w cią­gu ro­ku, gdy sank­cje za­czną dzia­łać i się wy­krwa­wią mi­li­tar­nie – tyl­ko trze­ba na mak­sa wes­przeć Ukra­inę. To się już dzie­je, PiS to ro­bi, więc wy­star­czy w tym po­móc, al­bo przy­naj­mniej nie prze­szka­dzać. Roz­bi­cie PiS-u i PO to za­da­nie wie­lo­kroć trud­niej­sze niż roz­bi­cie Ro­sji.

  Sank­cje ude­rza­ją też w nas. Ale w Ro­sję ude­rza­ją jesz­cze bar­dziej, bo za rok ją do­bi­ją. Sank­cje dla ZSRR to był waż­ny czyn­nik pro­wa­dzą­cy do ich roz­pa­du. Dla­te­go tak waż­ne je­st, by jak naj­szyb­ciej do­bić Ro­sję mi­li­tar­nie. Bo jak na­stą­pi ro­zejm, to sank­cje bę­dą trwać la­ta­mi, a jak Ro­sja się roz­pad­nie, to się skoń­czą. Wszel­ki kom­pro­mis bę­dzie dla nas nie­ko­rzyst­ny. Ro­sja nie ko­rzy­sta na sank­cja­ch, bo gdy­by ko­rzy­sta­ła, to mo­gła­by już daw­no te­mu cał­ko­wi­cie wstrzy­mać han­del z za­cho­dem i by by­ła dziś po­tę­gą go­spo­dar­czą. A nie je­st - je­st upa­da­ją­cym mo­car­stwem. Nie ma sen­su, by się jesz­cze dłu­go chwia­ła, trze­ba ją do­bić - i dla na­sze­go do­bra, i dla do­bra Ro­sjan.

  PiS w po­li­ty­ce we­wnętrz­nej wszyst­ko kno­ci – nisz­czą go­spo­dar­kę i wszyst­ko, cze­go się tkną, to psu­ją. Ale to nie je­st ich spe­cjal­no­ść – ta­cy są wszy­scy so­cjal­de­mo­kra­ci. Ale aku­rat w po­li­ty­ce mię­dzy­na­ro­do­wej, to, że opar­li się na USA, to, że wspie­ra­ją Ukra­inę, je­st bar­dzo do­bre. Mo­że ide­al­ni w tym nie są, ale w dzi­siej­szej sy­tu­acji mię­dzy­na­ro­do­wej są re­la­tyw­nie naj­lep­si wśród wszyst­ki­ch po­przed­ni­ków. Jak na gar­ba­ty­ch są cał­kiem pro­ści.

  Więc nie­ch ukra­ini­zu­ją Pol­skę jesz­cze bar­dziej, je­śli to ma po­móc ukra­iń­skiej ar­mii. Ta ar­mia ma szan­sę dać nam wie­lo­kroć wię­cej wol­no­ści go­spo­dar­czej, niż upa­dek rzą­dów PiS-u, PO, Le­wi­cy i wszel­kiej ma­ści in­ny­ch so­cjal­de­mo­kra­tów. Oni są źli, bo to ide­olo­gia po­cho­dzą­ca z Ro­sji. So­cja­li­zm na za­cho­dzie też ma źró­dła w fa­scy­na­cji Ro­sją. Wszel­kie zło po­cho­dzi z Ro­sji.

Grzegorz GPS Świderski
t.me/gps65

PS. Notki powiązane:

------------------------------

Grabieżcze państwa <- poprzednia notka

następna notka -> List otwarty do Rady Liderów Konfederacji!

------------------------------

Tagi: gps65, Polska, Ukraina, Rosja

GPS
O mnie GPS

Blo­ger, że­gla­rz, informatyk, trajk­ka­rz, sar­ma­to­li­ber­ta­ria­nin, fu­tu­ry­sta. My­ślę, po­le­mi­zu­ję, ar­gu­men­tu­ję, po­li­ty­ku­ję, fi­lo­zo­fu­ję.

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka