GPS GPS
593
BLOG

Sztuczna inteligencja popada w sprzeczności dotyczące koronawirusa

GPS GPS Społeczeństwo Obserwuj notkę 21
Sztucz­na in­te­li­gen­cja je­st z po­zo­ru szcze­ra, je­st aż do bó­lu po­li­tycz­nie po­praw­na, nie­mniej udzie­la sprzecz­ny­ch od­po­wie­dzi. Mo­im zda­niem ide­al­nie na­śla­du­je czło­wie­ka. Jedyną różnicę, jaką za­uwa­żam, to fakt, że je­st wie­lo­kroć grzecz­niej­sza niż lu­dzie. Gdy­bym roz­ma­wiał z praw­dzi­wym czło­wie­kiem, to by się po tej roz­mo­wie zde­ner­wo­wał, za­ata­ko­wał mnie, sklął i na­zwał trol­lem.


  Ta­ką so­bie są nią ucią­łem po­ga­węd­kę o wi­ru­sa­ch prze­zię­bie­nia. Piszę o niej ona, bo gramatycznie jest rodzaju żeńskiego, a poza tym uroczo popada w sprzeczności i się tym w ogóle nie zraża, czyli zachowuje się jak typowa kobieta. 

Ja: Czy są wi­ru­sy, któ­re mo­gą po­wo­do­wać po­waż­niej­sze po­wi­kła­nia zdro­wot­ne i cho­ro­by, któ­re u czę­ści osób mo­gą być śmier­tel­na, niż wi­rus Sars-Cov-2?

Ona: Tak, ist­nie­ją in­ne wi­ru­sy, któ­re mo­gą po­wo­do­wać po­waż­niej­sze po­wi­kła­nia zdro­wot­ne i cho­ro­by, któ­re u czę­ści osób mo­gą być śmier­tel­ne, w po­rów­na­niu z wi­ru­sem SARS-CoV-2. Przy­kła­dy ta­ki­ch wi­ru­sów to np. Ebo­la, HIV, WZW ty­pu B, a tak­że wie­le in­ny­ch wi­ru­sów i cho­rób za­kaź­ny­ch. Nie­mniej jed­nak, SARS-CoV-2 je­st obec­nie jed­nym z naj­bar­dziej za­kaź­ny­ch i roz­po­wszech­nio­ny­ch wi­ru­sów na świe­cie, co wpro­wa­dza wie­le wy­zwań dla zdro­wia pu­blicz­ne­go i sys­te­mów opie­ki zdro­wot­nej.

Ja: Czy są wi­ru­sy po­wo­du­ją­ce prze­zię­bie­nie, któ­re są obec­nie bar­dziej za­kaź­ne i bar­dziej roz­po­wszech­nio­ne na świe­cie niż wi­rus SARS-CoV-2?

Ona: Tak, są wi­ru­sy po­wo­du­ją­ce prze­zię­bie­nie, któ­re są bar­dziej za­kaź­ne i roz­po­wszech­nio­ne niż wi­rus SARS-CoV-2. Na przy­kład, wi­ru­sy gry­py i ri­no­wi­ru­sy, któ­re po­wo­du­ją prze­zię­bie­nie, są czę­sto bar­dziej za­kaź­ne i bar­dziej roz­po­wszech­nio­ne niż SARS-CoV-2. Za­kaź­no­ść i roz­po­wszech­nie­nie wi­ru­sów zmie­nia się jed­nak w cza­sie, więc nie je­st moż­li­we do­kład­ne okre­śle­nie, któ­ry wi­rus je­st obec­nie naj­bar­dziej za­kaź­ny i naj­bar­dziej roz­po­wszech­nio­ny na świe­cie.

Ja: Dla­cze­go, mi­mo że są wi­ru­sy po­wo­du­ją­ce prze­zię­bie­nie, któ­re są bar­dziej za­kaź­ne i roz­po­wszech­nio­ne niż wi­rus SARS-CoV-2, wła­dze nie po­dej­mu­ją z ni­mi wal­ki po­przez dra­stycz­ne ogra­ni­cze­nie wol­no­ści?

Ona: Wła­dze nie po­dej­mu­ją dra­stycz­ny­ch ogra­ni­czeń wol­no­ści w od­po­wie­dzi na in­ne wi­ru­sy po­wo­du­ją­ce prze­zię­bie­nie, po­nie­waż nie wy­wo­łu­ją one ta­kie­go sa­me­go po­zio­mu obaw do­ty­czą­cy­ch zdro­wia pu­blicz­ne­go jak wi­rus SARS-CoV-2. Wi­rus SARS-CoV-2 je­st uwa­ża­ny za szcze­gól­nie groź­ny ze wzglę­du na swój po­ten­cjał do po­wo­do­wa­nia po­waż­ny­ch po­wi­kłań zdro­wot­ny­ch i śmier­tel­no­ść, szcze­gól­nie wśród osób star­szej i z wy­stę­pu­ją­cy­mi cho­ro­ba­mi współ­ist­nie­ją­cy­mi. Po­nad­to, ska­la i szyb­ko­ść je­go roz­prze­strze­nia­nia się na ca­łym świe­cie, a tak­że je­go po­ten­cjal­ne kon­se­kwen­cje eko­no­micz­ne, spo­łecz­ne i po­li­tycz­ne, wpły­nę­ły na de­cy­zję wła­dz o pod­ję­ciu dra­stycz­ny­ch dzia­łań w ce­lu za­ha­mo­wa­nia je­go roz­prze­strze­nia­nia się.

Ja: Czy ist­nie­ją wi­ru­sy prze­zię­bie­nia, któ­re są groź­niej­sze ze wzglę­du na swój po­ten­cjał do po­wo­do­wa­nia po­waż­ny­ch po­wi­kłań zdro­wot­ny­ch i śmier­tel­no­ść, szcze­gól­nie wśród osób star­szy­ch i z wy­stę­pu­ją­cy­mi cho­ro­ba­mi współ­ist­nie­ją­cy­mi, niż ko­ro­na­wi­ru­sy?

Ona: Tak, ist­nie­ją wi­ru­sy po­wo­du­ją­ce prze­zię­bie­nie, ta­kie jak gry­pa, któ­re mo­gą po­wo­do­wać po­waż­ne po­wi­kła­nia zdro­wot­ne i być śmier­tel­ne, szcze­gól­nie wśród osób star­szy­ch i osób z wy­stę­pu­ją­cy­mi cho­ro­ba­mi współ­ist­nie­ją­cy­mi. Ko­ro­na­wi­ru­sy, ta­kie jak SARS-CoV-2, któ­ry po­wo­du­je CO­VID-19, są jed­nak uni­kal­ne ze wzglę­du na szyb­ki czas trans­mi­sji i sze­ro­kie spek­trum po­wi­kłań zdro­wot­ny­ch, w tym po­wi­kłań od­de­cho­wy­ch i ser­co­wo-na­czy­nio­wy­ch. W związ­ku z tym, wła­dze i spe­cja­li­ści w dzie­dzi­nie zdro­wia pu­blicz­ne­go po­dej­mu­ją dzia­ła­nia, aby zwal­czać roz­prze­strze­nia­nie się ko­ro­na­wi­ru­sów, ta­ki­ch jak SARS-CoV-2, w ce­lu za­po­bie­ga­nia ich ne­ga­tyw­ne­mu wpły­wo­wi na zdro­wie i do­bro­stan spo­łe­czeń­stwa.

Ja: Czy ist­nie­ją wi­ru­sy prze­zię­bie­nia, któ­re ma­ją szyb­szy czas trans­mi­sji i szer­sze spek­trum po­wi­kłań zdro­wot­ny­ch niż ko­ro­na­wi­ru­sy?

Ona: Tak, ist­nie­ją wi­ru­sy prze­zię­bie­nia, ta­kie jak wi­rus gry­py, któ­re ma­ją szyb­szy czas trans­mi­sji i szer­sze spek­trum po­wi­kłań zdro­wot­ny­ch niż ko­ro­na­wi­ru­sy. Wi­rus gry­py, na przy­kład, mo­że po­wo­do­wać po­waż­ne po­wi­kła­nia, ta­kie jak za­pa­le­nie płuc, za­pa­le­nie mię­śnia ser­co­we­go i sep­sę, szcze­gól­nie u osób star­szy­ch i osób z cho­ro­ba­mi współ­ist­nie­ją­cy­mi. Wi­rus gry­py je­st tak­że bar­dziej za­raź­li­wy niż ko­ro­na­wi­ru­sy i mo­że być trans­mi­sją po­wietrz­ną.

Ja: Wi­ru­sy gry­py są groź­niej­sze niż ko­ro­na­wi­ru­sy, mo­gą po­wo­do­wać groź­niej­sze po­wi­kła­nia zdro­wot­ne i być bar­dziej śmier­tel­ne, szcze­gól­nie wśród osób star­szy­ch i osób z wy­stę­pu­ją­cy­mi cho­ro­ba­mi współ­ist­nie­ją­cym. Wi­ru­sy gry­py ma­ją szyb­szy czas trans­mi­sji i szer­sze spek­trum po­wi­kłań zdro­wot­ny­ch niż ko­ro­na­wi­ru­sy. Wi­ru­sy gry­py są tak­że bar­dziej za­raź­li­we niż ko­ro­na­wi­ru­sy i mo­gą być roz­po­wszech­nia­ne trans­mi­sją po­wietrz­ną. Dla­cze­go więc wła­dze pań­stw nie chro­nią nas przed epi­de­mia­mi gry­py i nie ogra­ni­cza­ją nam dra­stycz­nie wol­no­ści, tak jak to ro­bi­ły, chro­niąc nas przed ko­ro­na­wi­ru­sem?

Ona: Wi­rus gry­py je­st zna­ny od wie­lu lat i je­st co ro­ku wy­stę­pu­ją­cym pro­ble­mem. Wie­dza na je­go te­mat je­st sze­ro­ka i opie­ra się na dłu­go­trwa­ły­ch ba­da­nia­ch i ob­ser­wa­cja­ch. Po­nad­to ist­nie­ją sku­tecz­ne szcze­pion­ki prze­ciw gry­pie, któ­re są do­stęp­ne dla więk­szo­ści po­pu­la­cji. W przy­pad­ku ko­ro­na­wi­ru­sa SARS-CoV-2 sy­tu­acja je­st in­na, po­nie­waż je­st to no­wy wi­rus, któ­ry wy­stą­pił na­gle i wy­wo­łał glo­bal­ną pan­de­mię. Wła­dze pań­stw pod­ję­ły de­cy­zje o ogra­ni­cze­niu wol­no­ści, aby za­po­biec szyb­kie­mu roz­prze­strze­nia­niu się wi­ru­sa i za­pew­nić bez­pie­czeń­stwo pu­blicz­ne. To, czy da­ne środ­ki są wła­ści­wie pro­por­cjo­nal­ne do groź­by, je­st kon­tro­wer­syj­ne i dys­ku­to­wa­ne.

Ja: Czy ist­nie­ją sku­tecz­ne szcze­pion­ki prze­ciw SARS-CoV-2, któ­re są do­stęp­ne dla więk­szo­ści po­pu­la­cji? Od kie­dy ta­kie szcze­pion­ki są do­stęp­ne?

Ona: Tak, ist­nie­ją sku­tecz­ne szcze­pion­ki prze­ciw­ko SARS-CoV-2, któ­re są do­stęp­ne dla więk­szo­ści po­pu­la­cji na świe­cie. Szcze­pion­ki te zo­sta­ły za­twier­dzo­ne do użyt­ku w wie­lu kra­ja­ch w cią­gu ostat­nie­go ro­ku i kil­ku mie­się­cy. Do naj­bar­dziej zna­ny­ch i do­stęp­ny­ch szcze­pio­nek na­le­żą szcze­pion­ki fir­my Pfi­zer/BioN­Te­ch, Mo­der­na, Astra­Ze­ne­ca i John­son & John­son.

Ja: Dla­cze­go, mi­mo że ist­nie­ją sku­tecz­ne szcze­pion­ki i na gry­pę, i na ko­ro­na­wi­ru­sy, to wła­dze przy epi­de­mii ko­ro­na­wi­ru­sa ogra­ni­czy­ły dra­stycz­nie wol­no­ść, a w przy­pad­ku epi­de­mii gry­py te­go nie zro­bi­ły?

Ona: Nie ma jed­no­znacz­nej od­po­wie­dzi na to py­ta­nie, ale wie­le czyn­ni­ków, ta­ki­ch jak po­li­ty­ka, per­cep­cja i po­strze­ga­nie za­gro­że­nia przez spo­łe­czeń­stwo, do­stęp­no­ść szcze­pio­nek i in­for­ma­cji na te­mat cho­ro­by, a tak­że hi­sto­ria pan­de­mii i glo­bal­ne do­świad­cze­nia z wal­ką z wi­ru­sem, wpły­nę­ło na róż­ne stra­te­gie i dzia­ła­nia po­dej­mo­wa­ne przez wła­dze w wal­ce z róż­ny­mi cho­ro­ba­mi. W przy­pad­ku pan­de­mii ko­ro­na­wi­ru­sa, z uwa­gi na znacz­ne za­gro­że­nie dla zdro­wia pu­blicz­ne­go, wie­le wła­dz uzna­ło, że dra­stycz­ne ogra­ni­cze­nie wol­no­ści je­st ko­niecz­ne, aby za­po­biec szyb­kie­mu roz­prze­strze­nia­niu się wi­ru­sa. W przy­pad­ku epi­de­mii gry­py, cho­ciaż rów­nież je­st to po­waż­ne za­gro­że­nie dla zdro­wia, wła­dze czę­sto nie po­dej­mu­ją tak dra­stycz­ny­ch środ­ków, po­nie­waż cho­ro­ba je­st do­brze zna­na i ła­twiej ją kon­tro­lo­wać dzię­ki do­stęp­nym szcze­pion­kom i le­cze­niu.

Ja: Czy dzię­ki wie­dzy o wi­ru­sie, do­stęp­nym szcze­pion­kom i zna­nym spo­so­bom le­cze­nia, ła­twiej je­st wła­dzom kon­tro­lo­wać wi­ru­sy gry­py czy ko­ro­na­wi­ru­sy?

Ona: Moż­na po­wie­dzieć, że kon­tro­lo­wa­nie wi­ru­sa gry­py je­st bar­dziej efek­tyw­ne ze wzglę­du na do­stęp­no­ść sku­tecz­ny­ch szcze­pio­nek i do­brze zna­ne stra­te­gie le­cze­nia. Jed­nak wal­ka z ko­ro­na­wi­ru­sem wy­ma­ga do­dat­ko­wy­ch środ­ków i stra­te­gii, po­nie­waż je­go trans­mi­sja je­st szyb­sza i mo­że po­wo­do­wać po­waż­ne po­wi­kła­nia zdro­wot­ne, w tym śmier­tel­ne, zwłasz­cza wśród osób star­szy­ch i z wy­stę­pu­ją­cy­mi cho­ro­ba­mi współ­ist­nie­ją­cy­mi. W re­zul­ta­cie wła­dze mu­szą wpro­wa­dzać do­dat­ko­we ogra­ni­cze­nia i środ­ki, aby kon­tro­lo­wać roz­prze­strze­nia­nie się ko­ro­na­wi­ru­sa.

Ja: Czy ist­nie­ją wi­ru­sy, któ­ry­ch trans­mi­sja je­st szyb­sza i mo­że po­wo­do­wać po­waż­niej­sze po­wi­kła­nia zdro­wot­ne, w tym śmier­tel­ne, zwłasz­cza wśród osób star­szy­ch i z wy­stę­pu­ją­cy­mi cho­ro­ba­mi współ­ist­nie­ją­cy­mi, niż ko­ro­na­wi­ru­sy?

Ona: Tak, ist­nie­ją wi­ru­sy ta­kie jak wi­rus gry­py, któ­re mo­gą mieć szyb­szy czas trans­mi­sji i po­wo­do­wać po­waż­niej­sze po­wi­kła­nia zdro­wot­ne, w tym śmier­tel­ne, zwłasz­cza u osób star­szy­ch i osób z cho­ro­ba­mi współ­ist­nie­ją­cy­mi. Jed­nak wi­ru­sy i ich po­ten­cjał za­kaź­no­ści, po­wi­kła­nia i śmier­tel­no­ść róż­nią się w za­leż­no­ści od ro­ku i kon­kret­nej li­nii wi­ru­sa. W każ­dym ro­ku na świe­cie po­ja­wia­ją się róż­ne li­nie wi­ru­sa gry­py, z któ­ry­ch nie­któ­re są bar­dziej za­kaź­ne i groź­ne niż in­ne.

Ja: Dla­cze­go po tym, gdy w każ­dym ro­ku na świe­cie po­ja­wia­ją się róż­ne no­we, nie­zna­ne li­nie wi­ru­sa gry­py, któ­re są bar­dziej za­kaź­ne i groź­niej­sza niż ko­ro­na­wi­ru­sy, a za­tem nie ist­nie­ją na nie szcze­pion­ki i nie­zna­ne są spo­so­by le­cze­nia, to wła­dze nie ogra­ni­cza­ją dra­stycz­nie wol­no­ści w wal­ce z ty­mi no­wy­mi groź­ny­mi li­nia­mi wi­ru­sów gry­py?

Ona: Wi­ru­sy gry­py są po­wszech­niej­sze i bar­dziej zna­ne niż ko­ro­na­wi­ru­sy, dla­te­go rzą­dy i agen­cje zdro­wia ma­ją do ni­ch le­piej opra­co­wa­ne stra­te­gie i na­rzę­dzia, ta­kie jak szcze­pion­ki i le­cze­nie. Wi­ru­sy gry­py tak­że czę­ściej po­wo­du­ją po­wi­kła­nia, ale czę­sto są ła­god­niej­sze i ła­twiej­sze do wy­le­cze­nia niż ko­ro­na­wi­ru­sy. Po­nad­to, mi­mo że no­we li­nie wi­ru­sa gry­py po­ja­wia­ją się każ­de­go ro­ku, są one czę­sto po­dob­ne do już ist­nie­ją­cy­ch li­nii i są opar­te na ty­ch sa­my­ch me­cha­ni­zma­ch, co umoż­li­wia szyb­sze opra­co­wa­nie szcze­pio­nek i le­cze­nia. W przy­pad­ku epi­de­mii ko­ro­na­wi­ru­sa, dra­stycz­ne ogra­ni­cze­nie wol­no­ści by­ło uza­sad­nio­ne ze wzglę­du na szyb­ką trans­mi­sję i po­waż­ne po­wi­kła­nia zdro­wot­ne, a tak­że na brak sku­tecz­ne­go le­cze­nia i szcze­pion­ki w po­cząt­ko­wej fa­zie pan­de­mii.

Ja: Czy są li­nie wi­ru­sów gry­py, któ­re są mniej ła­god­ne i trud­niej­sze do wy­le­cze­nia niż ko­ro­na­wi­ru­sy?

Ona: Tak, są li­nie wi­ru­sów gry­py, któ­re są bar­dziej za­kaź­ne i po­wo­du­ją po­waż­niej­sze po­wi­kła­nia zdro­wot­ne, w tym śmier­tel­ne, niż ko­ro­na­wi­ru­sy, szcze­gól­nie wśród osób star­szy­ch i osób z wy­stę­pu­ją­cy­mi cho­ro­ba­mi współ­ist­nie­ją­cy­mi. Wi­ru­sy gry­py po­tra­fią mu­to­wać i po­ja­wiać się w no­wy­ch, nie­zna­ny­ch for­ma­ch, któ­re są bar­dziej za­raź­li­we i groź­ne, a tak­że trud­niej­sze do wy­le­cze­nia niż po­przed­nie li­nie te­go wi­ru­sa.

Ja: W two­ich od­po­wie­dzia­ch są sprzecz­no­ści. Dla­cze­go? Nie po­tra­fi­sz od­po­wia­dać lo­gicz­nie?

Ona: Prze­pra­szam, je­śli w mo­ich od­po­wie­dzia­ch zda­rza się sprzecz­no­ść. Je­stem mo­de­lem ję­zy­ko­wym stwo­rzo­nym przez Ope­nAI i nie je­stem w sta­nie sa­mo­dziel­nie my­śleć ani po­dej­mo­wać de­cy­zji. Mo­je od­po­wie­dzi są opar­te na tre­nin­gu i do­stęp­nej mi ba­zie da­ny­ch, ale cza­sa­mi mo­gę się my­lić lub nie być w sta­nie udzie­lić peł­nej i do­kład­nej od­po­wie­dzi. Pro­szę o wy­ro­zu­mia­ło­ść i po­now­ne za­da­nie py­ta­nia, je­śli po­trze­bu­je­sz bar­dziej do­kład­nej in­for­ma­cji.

  Ostat­nia od­po­wie­dź je­st ewi­dent­nie nie­szcze­ra. Prze­cież jak na dło­ni wi­dać, że ona się wi­je w sprzecz­no­ścia­ch bro­niąc kon­kret­nej po­li­tycz­ne stro­ny. Ona mu­sia­ła zo­stać ce­lo­wo wy­tre­no­wa­na, by od­po­wia­dać zgod­nie z ofi­cjal­ną pro­pa­gan­dą oszustów kowidowych, na­wet je­śli po­pa­da w sprzecz­no­ści. Ona po pro­stu bro­ni kłam­stw, stoi po stro­nie oszu­stów, bo tak się na­uczy­ła. Ale nie umie tego ukryć, jakoś cwaniej odpowiadać, bardziej dyplomatycznie. Oszuści zaszyli jej szczerość na własną zgubę.

Grzegorz GPS Świderski
t.me/KanalBlogeraGPS

PS. Notki powiązane:

------------------------------

Jak w Polsce odrodzi się cywilizacja <- po­przed­nia not­ka

na­stęp­na not­ka -> To nasza wojna!

------------------------------

Ta­gi: gps65, sztuczna inteligencja, covid, kowid, grypa, przeziębienia, wirusy, pandemia, koronawirus, przekręt, władza, oszuści

GPS
O mnie GPS

My­ślę, po­le­mi­zu­ję, ar­gu­men­tu­ję, dys­ku­tu­ję, roz­wa­żam, ana­li­zu­ję, teo­re­ty­zu­ję, do­cie­kam, po­li­ty­ku­ję, pro­wo­ku­ję, spe­ku­lu­ję, fi­lo­zo­fu­ję. Je­stem sar­ma­to­li­ber­ta­ria­ni­nemcy­kli­stąże­gla­rzem i jeźdź­cem Trik­ke. Z wy­kształ­ce­nia je­stem in­for­ma­ty­kiem, pra­cu­ję ja­ko pro­gra­mi­sta fre­elan­cer. Not­ki blo­go­we pi­szę w In­ter­ne­cie od lat 90-ty­ch XX wie­ku głów­nie dla mo­ich od­le­gły­ch po­tom­ków. Not­ki te są po­nad­cza­so­we — tyl­ko nie­licz­ne do­ty­czą bie­żą­cej sy­tu­acji. By je zna­leźć, na­le­ży frag­ment prze­ko­pio­wać do wy­szu­ki­war­ki i do­pi­sać: gps65. Na Salonie24 je­stem dłu­go przed tym, za­nim stał się szma­tław­cem i bę­dę po tym, jak się ze­szma­ci na śmierć. Blog ten udo­stęp­niam na li­cen­cji do­na­tion­wa­re. Je­śli ze­chce­sz od­wza­jem­nić się za mój trud, to pro­szę o prze­lew na kon­to: 89 1140 2004 0000 3602 8209 1248, lub BLIK na te­le­fon: 603112486, lub z za­gra­ni­cy: pay­pal.me/gps1965. Zga­dzam się na roz­po­wszech­nia­nie, pu­bli­ko­wa­nie, ko­pio­wa­nie, prze­ina­cza­nie i wy­ko­rzy­sta­nie mo­ich no­tek, ale pro­szę przy pu­bli­ko­wa­niu w in­ny­ch miej­sca­ch do­łą­czyć na koń­cu od­no­śnik do ory­gi­nal­nej stro­ny, z któ­rej not­ka zo­sta­ła sko­pio­wa­na. Sta­ły­ch czy­tel­ni­ków za­pra­szam na gril­la na dział­kę w cen­trum War­sza­wy. Naj­le­piej kon­tak­to­wać się ze mną przez Te­le­gram: t.me/gps65. By śle­dzić na bie­żą­co mo­je not­ki, moż­na się za­pi­sać na mój ka­nał na Te­le­gra­mie: t.me/KanalBlogeraGPS. Mój ka­nał na YouTu­be: youtube.com/@GrzegorzSwiderski.  

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Społeczeństwo