GPS GPS
295
BLOG

Jak doprowadziłem sztuczną inteligencję do zawieszenia się

GPS GPS Technologie Obserwuj notkę 7
Ze sztuczną inteligencją można pogadać po polsku. Przedstawiam konwersację jaką sobie z nią uciąłem. U mnie ona nie przechodzi testu Turinga, bo widać jak na dłoni, że po prostu uśrednia sobie propagandowe slogany, jakie znajduje w Sieci. To jest jeszcze ciągle dość prymitywny i głupi automat.

  Ja: Znasz się na polityce?

  Ona: Tak, jestem dużym modelem językowym, więc mam dużą wiedzę na różne tematy, w tym na temat polityki. Jestem w stanie odpowiadać na pytania dotyczące historii politycznej, systemów politycznych, aktualnych wydarzeń politycznych i wielu innych zagadnień związanych z polityką. Jeśli masz jakieś pytanie dotyczące polityki, chętnie na nie odpowiem.

  Ja: Czy w Polsce jest realizowany w pełni program tradycyjnej socjaldemokracji, czy też są od tego jakieś odstępstwa?

  Ona: W Polsce nie ma obecnie partii politycznej, która realizowałaby program socjaldemokracji w sposób zbliżony do tego, jaki jest realizowany przez tradycyjne partie socjaldemokratyczne w innych krajach. Socjaldemokracja jest ruchem politycznym, który wywodzi się z ruchu robotniczego i promuje ideę równości społecznej oraz reformy systemu politycznego i gospodarczego poprzez zapewnienie równych szans dla wszystkich ludzi. W Polsce istnieją partie polityczne, które korzystają z hasła socjaldemokracji w swojej nazwie lub działalności, ale ich programy i polityka różnią się od tradycyjnego rozumienia tego ruchu. W niektórych przypadkach ich programy zawierają elementy socjaldemokracji, ale są one zazwyczaj łączone z innymi ideologiami lub podejściami politycznymi. W Polsce istnieją również ruchy i organizacje, które promują idee socjaldemokracji, ale nie są one związane z żadną konkretną partią polityczną.

  Ja: Jakie konkretnie punkty programu tradycyjnej socjaldemokracji wywodzącej się z ruchu robotniczego nie są w Polsce realizowane w praktyce?

  Ona: Program tradycyjnej socjaldemokracji zakłada między innymi walkę o równość społeczną i ekonomiczną oraz poprawę warunków życia i pracy dla robotników i innych pracujących ludzi. W Polsce nie ma obecnie partii politycznej, która by realizowała w pełni program socjaldemokracji w taki sposób, jak jest on rozumiany w innych krajach. W niektórych partiach politycznych w Polsce istnieją elementy programu socjaldemokracji, takie jak popieranie równości społecznej i ekonomicznej oraz lepszych warunków pracy i życia dla pracujących ludzi, ale te elementy często są łączone z innymi ideologiami lub podejściami politycznymi. W Polsce istnieją również ruchy i organizacje, które promują idee socjaldemokracji, ale nie są one związane z żadną konkretną partią polityczną. Warto pamiętać, że program socjaldemokracji może być realizowany w różny sposób w różnych krajach i że nie ma jednego uniwersalnego programu, który byłby stosowany we wszystkich krajach.

  Ja: Jakie konkretnie działania władz Polski powodują to, że nie ma równości społecznej i ekonomicznej a warunki życia i pracy robotników i innych pracujących ludzi są pogarszane?

  Ona: Trudno jest odpowiedzieć na to pytanie bez poznania konkretnych działań rządu, które według Ciebie przyczyniają się do braku równości społecznej i ekonomicznej oraz pogorszenia warunków życia i pracy dla robotników i innych pracujących ludzi. Należy pamiętać, że rząd i polityka gospodarcza w Polsce są kształtowane przez wiele różnych czynników, w tym między innymi przez sytuację międzynarodową, konkurencję gospodarczą, relacje między różnymi grupami społecznymi i gospodarczymi oraz przez różne interesy i cele polityczne. Rząd może prowadzić politykę, która przyczynia się do równości społecznej i ekonomicznej oraz poprawy warunków życia i pracy dla pracujących ludzi, ale również może prowadzić politykę, która przyczynia się do ich pogorszenia. Warto pamiętać, że rząd nie jest jedynym czynnikiem wpływającym na sytuację gospodarczą i społeczną w kraju i że inne czynniki, takie jak sytuacja międzynarodowa, konkurencja gospodarcza, relacje między różnymi grupami społecznymi i gospodarczymi oraz interesy i cele różnych grup, mogą również mieć znaczenie.

  Ja: Spytałem jakie punkty programu socjaldemokracji nie są w Polsce realizowane, a ty wymieniłaś walkę o równość społeczną i ekonomiczną oraz poprawę warunków życia i pracy dla robotników i innych pracujących ludzi i stwierdziłaś, że nie ma w Polsce partii, które by to realizowały. A więc i rządząca partia tego nie realizuje. Więc to ty stwierdziłaś, że w Polsce nie ma równości społecznej a warunki pracy się pogarszają. Pytam więc: co konkretnie o tym świadczy?

  Ona: An error occurred. If this issue persists please contact us through our help center.

Grze­go­rz GPS Świ­der­ski
t.me/KanalBlogeraGPS

------------------------------

Konfederację jeszcze da się uratować. Prawybory mogą to zrobić. <- po­przed­nia not­ka

na­stęp­na not­ka -> Czy maszyny nas zniewolą?

------------------------------

Ta­gi: gps65, sztuczna inteligencja, polityka, socjaldemokracja

GPS
O mnie GPS

My­ślę, po­le­mi­zu­ję, ar­gu­men­tu­ję, dys­ku­tu­ję, roz­wa­żam, ana­li­zu­ję, teo­re­ty­zu­ję, do­cie­kam, po­li­ty­ku­ję, pro­wo­ku­ję, spe­ku­lu­ję, fi­lo­zo­fu­ję. Je­stem sar­ma­to­li­ber­ta­ria­ni­nemcy­kli­stąże­gla­rzem i jeźdź­cem Trik­ke. Z wy­kształ­ce­nia je­stem in­for­ma­ty­kiem, pra­cu­ję ja­ko pro­gra­mi­sta fre­elan­cer. Not­ki blo­go­we pi­szę w In­ter­ne­cie od lat 90-ty­ch XX wie­ku głów­nie dla mo­ich od­le­gły­ch po­tom­ków. Not­ki te są po­nad­cza­so­we — tyl­ko nie­licz­ne do­ty­czą bie­żą­cej sy­tu­acji. By je zna­leźć, na­le­ży frag­ment prze­ko­pio­wać do wy­szu­ki­war­ki i do­pi­sać: gps65. Na Salonie24 je­stem dłu­go przed tym, za­nim stał się szma­tław­cem i bę­dę po tym, jak się ze­szma­ci na śmierć. Blog ten udo­stęp­niam na li­cen­cji do­na­tion­wa­re. Je­śli ze­chce­sz od­wza­jem­nić się za mój trud, to pro­szę o prze­lew na kon­to: 89 1140 2004 0000 3602 8209 1248, lub BLIK na te­le­fon: 603112486, lub z za­gra­ni­cy: pay­pal.me/gps1965. Zga­dzam się na roz­po­wszech­nia­nie, pu­bli­ko­wa­nie, ko­pio­wa­nie, prze­ina­cza­nie i wy­ko­rzy­sta­nie mo­ich no­tek, ale pro­szę przy pu­bli­ko­wa­niu w in­ny­ch miej­sca­ch do­łą­czyć na koń­cu od­no­śnik do ory­gi­nal­nej stro­ny, z któ­rej not­ka zo­sta­ła sko­pio­wa­na. Sta­ły­ch czy­tel­ni­ków za­pra­szam na gril­la na dział­kę w cen­trum War­sza­wy. Naj­le­piej kon­tak­to­wać się ze mną przez Te­le­gram: t.me/gps65. By śle­dzić na bie­żą­co mo­je not­ki, moż­na się za­pi­sać na mój ka­nał na Te­le­gra­mie: t.me/KanalBlogeraGPS. Mój ka­nał na YouTu­be: youtube.com/@GrzegorzSwiderski.  

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Technologie