GPS GPS
3081
BLOG

Dlaczego Konfederacja jest groźna dla wszystkich?

GPS GPS Konfederacja Obserwuj temat Obserwuj notkę 67
Zbli­ża­ją się wy­bo­ry, a Kon­fe­de­ra­cja ro­śnie w si­łę. Co­raz więcej lu­dzi chce gło­so­wać na to je­dy­ne w Pol­sce wol­no­ryn­ko­we ugru­po­wa­nie. Kon­fe­de­ra­cja ma naj­więk­sze po­par­cie wśród mło­dzie­ży, co zna­czy, że bę­dzie mieć z cza­sem co­raz więk­sze po­par­cie wszyst­ki­ch Po­la­ków.

  Je­st wie­le przy­kła­dów na to, że Pol­ska zna­la­zła się in­wer­sji po­ko­le­nio­wej i to dzie­ci sku­tecz­nie prze­ko­nu­ją swo­ich ro­dzi­ców, by zmie­ni­li po­glą­dy. Star­si lu­dzie w Pol­sce zo­sta­li wy­cho­wa­ni w PRL-u, a za­tem ma­ją cał­ko­wi­cie spa­czo­ny ogląd rze­czy­wi­sto­ści, bo od dzie­ciń­stwa by­li in­dok­try­no­wa­ni so­wiec­ką wi­zją świa­ta. Ta wi­zja zo­sta­ła za­szcze­pio­na po­przez agen­tów Krem­la też na za­cho­dzie. So­cja­li­zm ide­olo­gicz­nie opa­no­wał ca­ły świat i na­dal wszy­scy w nie­go wie­rzą, mi­mo że ZSRR upa­dł.

------------------------------

Jak kończy Artur Dziambor? <- po­przed­nia część serii

na­stęp­na część serii -> Dziambora, Sośnierza i Kuleszę zniszczyła walka o stołki

------------------------------

  A mło­dzież już w so­cja­li­zm mniej wie­rzy. Mło­dzież się uczy, czy­ta trak­ta­ty eko­no­micz­ne, i wi­dzi, że naj­wię­cej sen­su je­st w eko­no­micz­nej szko­le au­striac­kiej, re­pre­zen­to­wa­nej przez ta­ki­ch my­śli­cie­li jak Mi­ses czy Ro­th­bard, a nie w mark­si­zmie czy key­ne­si­zmie. Sta­rzy jesz­cze wie­rzą w bzdu­ry pi­sa­ne przez Mark­sa czy Key­ne­sa, a mło­dzież już wie, że to by­li ma­ni­pu­lan­ci.

  Kon­fe­de­ra­cja, ja­ko ugru­po­wa­nie an­ty­so­cja­li­stycz­ne, pro­pa­gu­ją­ce roz­wią­za­nia eko­no­micz­ne szko­ły au­striac­kiej, za­gra­ża do­mi­nu­ją­ce­mu sys­te­mo­wi nie tyl­ko w Pol­sce, ale na ca­łym świe­cie. Ten sys­tem to ustrój so­cjal­de­mo­kra­tycz­ny, któ­re­go po­li­ty­ka za­le­ży od ukła­dów z si­ła­mi dą­żą­cy­mi do cen­tra­li­za­cji wła­dzy w ca­łej Eu­ro­pie. Wszyst­kie pol­skie rzą­dy od 1989 ro­ku in­ten­syw­nie roz­wi­ja­ją u nas za­chod­nie for­my so­cja­li­zmu oraz wa­sa­li­zu­ją Pol­skę, uza­leż­nia­jąc ją od do­mi­nu­ją­cej na za­cho­dzie le­wi­cy dą­żą­cej do usta­no­wie­nia swo­je­go po­rząd­ku świa­ta.

  Wro­go­wie Pol­ski czu­jąc co­raz więk­szą si­łę Kon­fe­de­ra­cji, wy­ta­cza­ją co­raz więk­sze dzia­ła, by ją znisz­czyć. Kon­fe­de­ra­cja to je­dy­ne ugru­po­wa­nie w Pol­sce, któ­re de­ma­sku­je prze­kręt ko­wi­do­wy, a to zna­czy, że na­ra­zi­li się naj­po­tęż­niej­szym si­łom na świe­cie.

  Pro­pa­gan­dy­ści ata­ku­ją­cy Kon­fe­de­ra­cję ma­ją du­że wspar­cie wro­gi­ch Pol­sce sił — i z za­cho­du, i ze wscho­du. Z za­cho­du z po­wo­du przy­łą­cze­nia się rządu do prze­krę­tu ko­wi­do­we­go, a ze wscho­du z po­wo­du te­go, że ten prze­kręt nas bar­dzo osła­bia. Dla Krem­la bar­dzo ko­rzyst­ne je­st to, że za­chod­nie kon­cer­ny far­ma­ceu­tycz­ne wspo­ma­ga­ne przez rząd PiS-u ogra­bi­ły Pol­skę na mi­liar­dy eu­ro i do­pro­wa­dzi­ły do se­tek ty­się­cy nad­mia­ro­wy­ch zgo­nów, bo to zna­czy, że bę­dą nas mo­gli ła­twiej pod­bić. Je­dy­nie Kon­fe­de­ra­cja de­ma­sku­je ten prze­kręt, więc je­st ata­ko­wa­na ze wszyst­ki­ch stron.

  Mi­tem je­st, że Kon­fe­de­ra­cja wspie­ra Ro­sję. Na­wet Kor­win i Braun nie wspie­ra­ją. Je­dy­nie je­st tak, że oni, ja­ko po­gląd mar­gi­nal­ny w Kon­fe­de­ra­cji, nie wy­klu­cza­ją współ­pra­cy z Ro­sją. Ta­ki mar­gi­nes je­st po­trzeb­ny, bo wszel­kie so­ju­sze na­le­ży roz­wa­żać choć­by po to, by mieć lep­szą po­zy­cję ne­go­cja­cyj­ną z do­tych­cza­so­wy­mi so­jusz­ni­ka­mi. Gdy so­ju­sz je­st bez­al­ter­na­tyw­ny, to so­jusz­ni­cy mo­gą nam wszyst­ko na­rzu­cić.

  Na­wet z lu­do­bój­ca­mi trze­ba roz­wa­żać ja­kieś po­ro­zu­mie­nie. Lu­do­bój­ców so­wiec­ki­ch uda­ło się w koń­cu po­ko­nać tak, że w trak­cie tej walki na róż­ne spo­so­by się z ni­mi po­ro­zu­mie­wa­no. Wy­klu­cza­nie po­ro­zu­mień to pew­na klę­ska. Każ­da woj­na koń­czy się ja­kimś po­ro­zu­mie­niem. W koń­cu Fe­de­ra­cja Ro­syj­ska się roz­pad­nie, Ro­sja­nie utwo­rzą wie­le nie­za­leż­ny­ch pań­ste­wek i trze­ba bę­dzie z ni­mi współ­pra­co­wać i han­dlo­wać. Więc przy­wód­ców na­le­ży po­tę­piać i zwal­czać, ustrój dys­kre­dy­to­wać, ale lu­dzi i na­ro­dy trze­ba sza­no­wać. Z Chiń­czy­ka­mi współ­pra­cu­je­my, choć to też lu­do­bój­cy. Mao wy­mor­do­wał wię­cej lu­dzi na świe­cie niż Sta­lin. Z Niem­ca­mi współ­pra­cu­je­my, mi­mo że są od­po­wie­dzial­ni za wy­mor­do­wa­nie mi­lio­nów Po­la­ków.

  Rzą­dzą­ca mło­dzież w Kon­fe­de­ra­cji, ta­cy lu­dzie jak Win­nic­ki, Bo­sak, Ment­zen, Ber­ko­wi­cz od­su­nę­li Kor­wi­na od wła­dzy, zmar­gi­na­li­zo­wa­li Brau­na i wy­raź­nie, ja­sno, pu­blicz­nie gło­szą, że w in­te­re­sie Pol­ski je­st wspo­ma­gać Ukra­inę. Gło­szą to wszy­scy zna­czą­cy dzia­ła­cze No­wej Na­dziei i Ru­chu Na­ro­do­we­go. To jesz­cze bar­dziej roz­wście­cza Kreml — stąd ta­kie in­ten­syw­ne ata­ki na Kon­fe­de­ra­cję w ostat­nim cza­sie i pró­by jej roz­bi­ja­nia.

  Klu­czo­we w tym wszyst­kim je­st po­dej­ście do prze­krę­tu ko­wi­do­we­go. Ten prze­kręt osła­bia Pol­skę i lud­no­ścio­wo, i eko­no­micz­nie. Ten prze­kręt sil­nie uza­leż­nia Pol­skę od świa­to­wej or­ga­ni­za­cji zdro­wia i kon­cer­nów far­ma­ceu­tycz­ny­ch, któ­re są no­wym na­rzę­dziem po­li­tycz­nej wła­dzy dą­żą­cej do stwo­rze­nia no­we­go le­wi­co­we­go po­rząd­ku na świe­cie. Pań­stwo so­cjal­ne to tyl­ko etap po­śred­ni w znie­wa­la­niu na­ro­dów — na­stęp­nym eta­pem je­st pań­stwo te­ra­peu­tycz­ne. So­cja­li­zm po­wo­li ban­kru­tu­je, mło­dzież prze­sta­je w nie­go wie­rzyć, więc je­go miej­sce zaj­mu­je sa­ni­ta­ry­zm.

  W Pol­sce wszyst­kie par­tie rzą­dzą­ce, ta­kie jak PiS, PO, SLD czy PSL bu­du­ją od po­cząt­ku za­chod­ni so­cja­li­zm, ale już w swej pro­pa­gan­dzie uda­ją, że go nie po­pie­ra­ją. Nie­któ­rzy z ni­ch uda­ją li­be­ra­łów i cza­sem po­wie­dzą coś po­chwa­la­ją­ce­go wol­ny ry­nek. Dla­te­go star­si i mą­drzej­si za­stę­pu­ją so­cja­li­zm sa­ni­ta­ry­zmem, bo ten no­wy spo­sób znie­wa­la­nia nie tyl­ko ocho­czo re­ali­zu­je rzą­dzą­cy PiS, ale w peł­ni to wspie­ra PO, PSL, SLD i wszel­ka Le­wi­ca. Oni wszy­scy to nie tyl­ko re­ali­zu­ją, nie tyl­ko wspie­ra­ją, ale w to szcze­rze wie­rzą. Oni wie­rzą, że na wal­kę z nie­groź­nym prze­zię­bie­niem trze­ba wy­da­wać mi­liar­dy. A w Kon­fe­de­ra­cji wszy­scy, bez żad­ne­go wy­jąt­ku, kry­ty­ku­ją po­li­ty­kę sa­ni­ta­ry­zmu.

  Dla­te­go Kon­fe­de­ra­cja je­st sil­nie zwal­cza­na przez wszyst­kie si­ły po­li­tycz­ne. Bo to je­dy­ne an­ty­so­cja­li­stycz­ne, ale przede wszyst­kim an­ty­ko­wi­do­we ugru­po­wa­nie nie tyl­ko w Pol­sce, ale i na świe­cie. To je­dy­ne ugru­po­wa­nie, któ­re mo­że uczy­nić Pol­skę sil­ną i nie­za­leż­ną, a to prze­szka­dza więk­szo­ści do­mi­nu­ją­cy­ch sił po­li­tycz­ny­ch w świe­cie.

  Sa­ni­ta­ryzm nas nisz­czy jesz­cze bar­dziej niż so­cja­li­zm. Obec­ny kry­zys, in­fla­cja, dro­ży­zna, upad­ki wie­lu biz­ne­sów, to głów­nie sku­tek sa­ni­ta­ry­zmu, a nie woj­ny. Pol­ska na tym cier­pi po­dwój­nie, bo jesz­cze nie wy­szli­śmy z so­cja­li­zmu, a już nas nisz­czy sa­ni­ta­ry­zm. Je­dy­ne co nas mo­że po­wstrzy­mać przed upad­kiem, to gło­so­wa­nie na Kon­fe­de­ra­cję.

Grzegorz GPS Świderski
t.me/KanalBlogeraGPS

PS1. Po­le­cam cy­klicz­ny pro­gram „Bo­sak & Ment­zen”, w któ­rym de­ma­sku­ją ab­sur­dy sys­te­mu:
PS2. Notki powiązane:

------------------------------

Dyskusja o demokracji płynnej w Warszawie <- po­przed­nia not­ka

na­stęp­na not­ka -> Dziambora, Sośnierza i Kuleszę zniszczyła walka o stołki

------------------------------

Ta­gi: gps65, Konfederacja, Nowa Nadzieja, Ruch Narodowy, socjalizm, sanitaryzm


GPS
O mnie GPS

Blo­ger, że­gla­rz, informatyk, trajk­ka­rz, sar­ma­to­li­ber­ta­ria­nin, fu­tu­ry­sta. My­ślę, po­le­mi­zu­ję, ar­gu­men­tu­ję, po­li­ty­ku­ję, fi­lo­zo­fu­ję.

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka