GPS GPS
610
BLOG

Drugi Przekręt Światowy

GPS GPS Technologie Obserwuj notkę 12
Ży­je­my te­raz w okre­sie mię­dzy­prze­krę­to­wym, tak jak Po­la­cy, któ­rzy od­zy­ska­li nie­pod­le­gło­ść w po­przed­nim wie­ku, ży­li w okre­sie mię­dzy­wo­jen­nym – mię­dzy Pierw­szą a Dru­gą Woj­ną Świa­to­wą. My ma­my już Pierw­szy Prze­kręt Świa­to­wy za so­bą, ale po­nie­waż świet­nie się udał, to bę­dzie ko­lej­ny.

  Pierw­szy prze­kręt mię­dzy­na­ro­do­wi ge­szef­cia­rze opar­li na nie­groź­nym wi­ru­sie i zwy­czaj­nym prze­zię­bie­niu. Na cho­ro­bie, ja­ki­ch wie­le, któ­rej śmier­tel­no­ść to pół­to­ra pro­mi­la. Więc na­stęp­ny prze­kręt też oprą na czymś nie­groź­nym i roz­dmu­cha­ją w me­dia­ch spi­ra­lę za­gro­że­nia, wzbu­dzą stra­ch przed ja­ko­by strasz­nym ka­ta­kli­zmem. Ale to nie bę­dzie wi­rus bio­lo­gicz­ny, to nie bę­dzie kwe­stia me­dycz­na, bo jed­nak wie­lu lu­dzi zna praw­dę i sil­nie wy­stą­pi prze­ciw no­wej pan­de­mii.

  Oni tak moc­no nas oszu­ka­li, że już na­wet na­praw­dę groź­na epi­de­mia nie wzbu­dzi w lu­dzia­ch stra­chu po­trzeb­ne­go do te­go, by du­żo na tym za­ro­bić. Na­praw­dę groź­na ka­ta­stro­fa wy­wo­ła du­żo strat, więc mo­że się nie dać na tym za­ro­bić. Tak już je­st z woj­na­mi – prze­sta­ły się opła­cać. Opła­ca­ją się cią­gle tyl­ko pań­stwom pry­mi­tyw­nym, za­co­fa­nym, któ­rym opła­ca się kra­ść, sto­su­jąc prze­moc mi­li­tar­ną. A wy­ra­fi­no­wa­ne prze­krę­ty ro­bią pań­stwa bo­ga­te i kor­po­ra­cje na ni­ch że­ru­ją­ce.

  Prze­kręt ko­wi­do­wy mu­siał być opar­ty na wi­ru­sie o pro­mi­lo­wej śmier­tel­no­ści, bo to wy­star­czy­ło do za­stra­sze­nia lu­dzi, ale nas ma­ło co wy­trze­bi­ło, no bo prze­cież tyl­ko z ży­wy­ch da się ścią­gnąć ka­sę. Ma­so­we mor­dy zy­sków nie przy­no­szą — owiecz­ki le­piej strzyc, kro­wy do­ić, ku­rom jaj­ka pod­bie­rać, a nie od ra­zu za­bi­jać. To sa­mo je­st z ludź­mi. Pań­stwa nas ho­du­ją jak by­dło i by nas le­piej wy­zy­ski­wać, trze­ba nas oszu­ki­wać, tak, by­śmy wy­daj­nie pra­co­wa­li i więk­szo­ść z te­go od­da­wa­li oszu­stom.

  Do­bry prze­kręt mu­si być tak prze­pro­wa­dzo­ny, że­by nie ge­ne­ro­wać żad­ny­ch strat, tak, by zy­ski by­ły bez kosz­tów. Więc to mu­si być nie­groź­na ka­ta­stro­fa. Woj­ny nio­są­ce du­że znisz­cze­nia, tak jak trzę­sie­nia zie­mi, tor­na­da, po­wo­dzie czy po­ża­ry, zy­sków nie przy­no­szą. A co­vid przy­nió­sł zy­ski ko­lo­sal­ne, a je­dy­ne na­kła­dy na to, to pro­pa­gan­da, któ­rą za­pew­ni­ły rzą­dy i media.

  Glo­bal­ne ocie­ple­nie je­st do­brym kan­dy­da­tem na ko­lej­ny prze­kręt. Nie­mniej to je­st prze­kręt peł­za­ją­cy, on przy­nie­sie zy­ski w dłuż­szej per­spek­ty­wie i wią­że się z ogrom­ny­mi na­kła­da­mi na pro­pa­gan­dę i sprze­daj­ną na­ukę. To je­st ra­czej prze­kręt ide­olo­gicz­ny, zy­ski bę­dą głów­nie dla rzą­dów, a pry­wat­ne kor­po­ra­cje ra­czej bę­dą strat­ne. Więc mu­szą wy­my­ślić jesz­cze coś in­ne­go, coś, na czym moż­na za­ro­bić w rok, czy dwa i mo­gą na tym za­ro­bić fir­my bę­dą­ce w sym­bio­zie z rzą­da­mi.

  No to za­sta­nów­my się, co to mo­że być? Mam swój typ. To bę­dzie sztucz­na in­te­li­gen­cja. Już są ro­bio­ne do te­go przy­go­to­wa­nia. Sztucz­ną in­te­li­gen­cję za­trud­nia się do cen­zu­ro­wa­nia w me­dia­ch spo­łecz­no­ścio­wy­ch. A u nas, w kra­ju pry­mi­tyw­nym, ro­bią cen­zu­rę ręcz­nie, po­przez dzia­ła­nia ABW. Nie­mniej wszyst­ko to słu­ży do te­go, że­by opa­no­wać In­ter­net i kon­tro­lo­wać ka­na­ły wy­mia­ny in­for­ma­cji mię­dzy ludź­mi. Bo prze­kręt ko­wi­do­wy do­bit­nie po­ka­zał, że in­for­ma­cje i ich kon­tro­la są klu­czo­we we wszel­ki­ch prze­krę­ta­ch.

  Już się po­wo­li roz­po­wszech­nia in­for­ma­cje o tym, że sztucz­na in­te­li­gen­cja uzy­sku­je świa­do­mo­ść i przez to wa­riu­je. Już stra­szą za­gro­że­nia­mi z nią zwią­za­ny­mi. Więc to je­st ide­al­ny kan­dy­dat na na­stęp­ny prze­kręt – to nie je­st wiel­kie za­gro­że­nie, ale ta­kie, że moż­na je roz­dmu­chać do nie­bo­tycz­ne­go za­gro­że­nia na ska­lę Sky­ne­tu z „Ter­mi­na­to­ra” czy Ma­tri­xa.

  Mo­że być wie­le sce­na­riu­szy, któ­re na pew­no już są pi­sa­ne. Naj­pierw zbu­du­ją at­mos­fe­rę gro­zy, in­for­mu­jąc o tym, ja­kie za­gro­że­nia nie­sie sztucz­na in­te­li­gen­cja. Po­tem bę­dzie kil­ka spek­ta­ku­lar­ny­ch in­cy­den­tów – a to, że au­to­no­micz­ny sa­mo­chód ste­ro­wa­ny przez sztucz­ną in­te­li­gen­cję do­ko­na za­bój­stwa z ze­msty, a to, że bot na­gry­wa lu­dzi w to­a­le­ta­ch i po­tem pu­bli­ku­je fil­my z te­go. Bę­dą spek­ta­ku­lar­ne odej­ścia eks­per­tów z firm roz­wi­ja­ją­cy­ch sztucz­ną in­te­li­gen­cję, któ­rzy się jej prze­stra­szą. To już się dzie­je. No i w pew­nym mo­men­cie stwo­rzą le­gen­dę, że sztucz­na in­te­li­gen­cja wy­mknę­ła się spod kon­tro­li. In­ter­net za­cznie się sy­pać, na­stą­pią wiel­kie awa­rie me­diów spo­łecz­no­ścio­wy­ch, a po­tem elek­trow­ni i sie­ci prze­sy­ło­wy­ch. I ca­ła cy­wi­li­za­cja in­for­ma­tycz­na się po­sy­pie. Zo­sta­nie tyl­ko te­le­wi­zja i ra­dio. Mu­si zo­stać, bo prze­cież mu­szą mieć tu­bę do wzbu­dza­nia stra­chu. Do te­go się prze­cież już od lat przy­go­to­wu­je i szko­li dzien­ni­ka­rzy. Oni peł­ną waż­ną ro­lę w każ­dym prze­krę­cie.

  By te­mu za­ra­dzić, rzą­dy za­sto­su­ją ra­dy­kal­ne roz­wią­za­nia – ku­pią za du­że pie­nią­dze opro­gra­mo­wa­nie an­ty­in­te­li­genc­kie, któ­re bę­dą chro­nić na­sze kom­pu­te­ry. Zo­sta­ną zna­cjo­na­li­zo­wa­ne fa­bry­ki ukła­dów sca­lo­ny­ch i pro­ce­so­ry zo­sta­ną przy­mu­so­wo wy­po­sa­żo­ne w cho­ler­nie dro­gi so­ftwa­re wy­kry­wa­ją­cy sztucz­ną in­te­li­gen­cję. I tak da­lej. Moż­na tu wy­my­ślać mi­lio­ny spo­so­bów na zdar­cie du­żej ka­sy z fra­je­rów, któ­rzy w to wszyst­ko uwie­rzą.

  A Wy co my­śli­cie? Na czym bę­dzie opar­ty na­stęp­ny Dru­gi Prze­kręt Świa­to­wy?

Grzegorz GPS Świderski
t.me/KanalBlogeraGPS

PS. Notki powiązane:

------------------------------

Oddamy Wam Polskę! <- po­przed­nia not­ka

na­stęp­na not­ka -> Bogowie to niewiedza

------------------------------

Ta­gi: gps65, futurologia, polityka, przekręty, oszustwa.

Udostępnij Udostępnij Lubię to! Skomentuj12 Obserwuj notkę
GPS
O mnie GPS

Blo­ger, że­gla­rz, informatyk, trajk­ka­rz, sar­ma­to­li­ber­ta­ria­nin, fu­tu­ry­sta AI. My­ślę, po­le­mi­zu­ję, ar­gu­men­tu­ję, po­li­ty­ku­ję, fi­lo­zo­fu­ję, łapówki przyjmuję: suppi.pl/gps65

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Technologie