GPS GPS
1444
BLOG

Rozpad Rosji

GPS GPS Rosja Obserwuj temat Obserwuj notkę 12
Ro­sja ma za­so­bów na gó­ra 2-3 la­ta woj­ny. Jak to prze­trzy­ma­my, to się roz­pad­ną jak ZSRR. Tak jak woj­na w Afga­ni­sta­nie spo­wo­do­wa­ła roz­pad ZSRR, tak i woj­na na Ukra­inie spo­wo­du­je roz­pad obec­nej Ro­sji. Więc nie ma się co dzi­wić, że ru­ska pro­pa­gan­da wci­ska nam kit, że trze­ba woj­nę jak naj­szyb­ciej skoń­czyć, bo jak nie, to wszy­scy zgi­nie­my na fron­cie.

  Ma­ło kto wie­rzył w roz­pad ZSRR. A tym­cza­sem sank­cje go­spo­dar­cze, wy­ścig zbro­jeń i woj­na w Afga­ni­sta­nie ich do­bi­ły. Te­raz wa­run­ki są gor­sze dla Ro­sji — je­st słab­sza od ZSRR, woj­na na Ukra­inie bar­dziej kosz­tow­na, a sank­cje bar­dziej do­tkli­we. Ro­sja nie wy­trzy­ma dłu­żej niż 3 la­ta.

  Ro­sja ma po­nad 50 ra­zy więk­szą po­wierzch­nię od Pol­ski, pra­wie 4 ra­zy wię­cej lud­no­ści, wie­lo­kroć wię­cej za­so­bów na­tu­ral­ny­ch, a tyl­ko 2,5 ra­za więk­szy PKB. A jak Pol­ska ma bez­na­dziej­ną go­spo­dar­kę, wszy­scy do­brze wie­my. Więc Ro­sja to ko­los na gli­nia­ny­ch no­ga­ch. Więc pra­wi­dło­wo eks­per­ci li­czą, że nie prze­trwa na­stęp­ny­ch 3 lat wy­nisz­cza­ją­cej woj­ny. ZSRR, któ­ry się roz­pa­dł, miał po­nad 70 ra­zy więk­szą po­wierzch­nię niż Pol­ska, po­nad 7 ra­zy wię­cej lud­no­ści i po­nad 12 ra­zy więk­szy PKB i jesz­cze wie­lo­kroć wię­cej za­so­bów na­tu­ral­ny­ch.

  Za­chód opa­no­wa­ła ru­ska pro­pa­gan­da. Za­sad­ni­czo wszel­ka le­wi­ca i ca­ły le­wi­co­wy mar­sz przez in­sty­tu­cje na za­cho­dzie, w tym u nas, skut­ku­ją­cy tym, że dziś więk­szo­ść uczel­ni, me­diów i par­tii opa­no­wa­ła idio­tycz­na po­li­tycz­na po­praw­no­ść, to sku­tek ru­skiej agen­tu­ry. Sta­ny się jesz­cze trzy­ma­ją i mo­gą Ro­sję zli­kwi­do­wać tyl­ko dla­te­go, że ta agen­tu­ra jesz­cze nie oma­mi­ła wszyst­ki­ch Ame­ry­ka­nów, po­ło­wa z ni­ch się jesz­cze trzy­ma. Więc trze­ba się spie­szyć i do­pro­wa­dzić Ro­sję do roz­pa­du — ma­my na to 3 la­ta. Gdy się nie uda, gdy woj­na na Ukra­inie się szyb­ko skoń­czy, to Ro­sja ma szan­sę się od­bu­do­wać, wzmoc­nić agen­tu­rę, wspo­móc le­wi­cę i znisz­czyć Za­chód.

  Tyl­ko na co roz­pad­nie się Ro­sja? Po­dziel­my so­bie skó­rę na niedź­wie­dziu:

  1. Re­pu­bli­ki na Kau­ka­zie Pół­noc­nym, ta­kie jak Cze­cze­nia, Da­ge­stan, In­gu­sze­tia, mo­gły­by dą­żyć do cał­ko­wi­tej su­we­ren­no­ści, bio­rąc pod uwa­gę ich dłu­gą hi­sto­rię kon­flik­tów i nie­za­do­wo­le­nia wo­bec wła­dz cen­tral­ny­ch w Mo­skwie.
  2. Ta­tar­stan i Basz­ki­ria, znaj­du­ją­ce się w do­rze­czu Woł­gi, po­sia­da­ją sil­ne re­gio­nal­ne toż­sa­mo­ści i hi­sto­rycz­ne aspi­ra­cje nie­pod­le­gło­ścio­we.
  3. Sy­be­ria mo­że chcieć więk­szej sa­mo­dziel­no­ści, zwłasz­cza w kon­tek­ście bo­gac­tw na­tu­ral­ny­ch jej re­gio­nów i hi­sto­rycz­ne­go po­czu­cia od­ręb­no­ści od eu­ro­pej­skiej czę­ści Ro­sji. Chi­ny by w tym bar­dzo po­mo­gły.
  4. Ka­re­lia, gra­ni­czą­ca z Fin­lan­dią, mo­gła­by rów­nież dą­żyć do więk­szej au­to­no­mii lub na­wet do­łą­cze­nia do Fin­lan­dii, bio­rąc pod uwa­gę kul­tu­ro­we i hi­sto­rycz­ne po­wią­za­nia z tym kra­jem.
  5. Kró­le­wiec i je­go eks­kla­wa mo­że zna­leźć się w uni­kal­nej sy­tu­acji geo­po­li­tycz­nej z uwa­gi na swo­je od­da­le­nie od resz­ty Ro­sji i bli­sko­ść do kra­jów Unii Eu­ro­pej­skiej
  6. Krym ra­czej wo­lał­by nie­pod­le­gło­ść niż po­wrót do Ukra­iny.
  7. Do­nieck i Łu­gań­sk Ro­sja prze­ję­ła, ale już ma­ją tra­dy­cję sa­mo­zwań­czy­ch re­pu­blik lu­do­wy­ch i chęt­nie ją wskrze­szą.
  8. Czu­kot­ka już je­st okrę­giem au­to­no­micz­nym i bli­żej ma na Ala­skę niż do Mo­skwy. Chęt­nie więc so­bie nie­pod­le­gło­ść we­zmą.
  9. Ro­sja ma in­ne okrę­gi au­to­no­micz­ne zwa­ne kra­ja­mi, ta­kie jak Kraj Kam­czac­ki, Za­baj­kal­ski czy Kra­sno­jar­ski — aż się pro­si, by sta­ły się su­we­ren­ne, od au­to­no­mii to ma­ły krok.
  10. Sa­ma Mo­skwa je­st bar­dzo od­ręb­na od resz­ty Ro­sji, po­sia­da uni­ka­to­wą ad­mi­ni­stra­cyj­ną struk­tu­rę i już je­st od­dziel­nym pod­mio­tem fe­de­ral­nym, więc w ta­kim sta­nie bar­dzo bę­dzie opła­ca­ło stać się im Wol­nym Mia­stem, by nie utrzy­my­wać bied­ny­ch dar­mo­zja­dów do­oko­ła.

  Ma się Ro­sja na co roz­pa­dać. Nie­ch się na­wet roz­pa­da jak Ju­go­sła­wia, a nie jak ZSRR. Im bar­dziej się tam po­wy­bi­ja­ją i po­nisz­czą, tym le­piej dla świa­ta. Gdy te wszyst­kie re­gio­ny obie­ca­ją, że od­da­dzą zgro­ma­dzo­ną tam broń ją­dro­wą, to wszyst­kie kra­je świa­ta z wiel­ką ocho­tą uzna­ją ich nie­pod­le­gło­ść i ich go­spo­dar­czo wspo­mo­gą. Ni­ko­mu nie bę­dzie się opła­ca­ło to­czyć woj­ny z tak roz­drob­nio­ną Ro­sją.

  Tu bardzo cie­ka­wy fil­mik o tym, że są pod­sta­wy są­dzić, że Basz­kor­to­stan w chwi­li sła­bo­ści Ro­sji bę­dzie o nie­pod­le­gło­ść wal­czył:Grzegorz GPS Świderski
Moje media społecznościowe:

PS. Notki powiązane:

__________________
Mordercza natura człowieka <- poprzednia notka
na­stęp­na not­ka -> Rozbita szyba
__________________

Tagi: gps65, Rosja, wojna, rozpad, polityka

GPS
O mnie GPS

Blo­ger, że­gla­rz, informatyk, trajk­ka­rz, sar­ma­to­li­ber­ta­ria­nin, fu­tu­ry­sta. My­ślę, po­le­mi­zu­ję, ar­gu­men­tu­ję, po­li­ty­ku­ję, fi­lo­zo­fu­ję.

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka