GPS GPS
162
BLOG

Czy zwięrzęta należy traktować tak jak ludzi?

GPS GPS Zwierzęta Obserwuj temat Obserwuj notkę 10
Jak ktoś na mnie na­pa­da, chce ode­brać mo­je ży­cie lub mie­nie, to się bro­nię, sto­su­je si­łę, za­bi­jam, znie­wa­lam lub od­stra­szam na­past­ni­ka. Gdy się obro­nię, a na­past­nik prze­ży­je, to po­wi­nie­nem się z nim uło­żyć, by nie pró­bo­wał znów mnie ata­ko­wać.

  Mo­gę się uło­żyć tak, że mu wy­tłu­ma­czę, co to je­st wła­sno­ść, ja­kie są pra­wa jej do­ty­czą­ce i on to przyj­mie, uzna te pra­wa i ze­chce z ni­ch sko­rzy­stać, pró­bu­jąc po­zy­ski­wać wła­sno­ść zgod­nie z nimi. Mo­gę się też tak uło­żyć, że go wy­tre­su­ję, znie­wo­lę, do­pro­wa­dzę do ta­kie­go sta­nu, że nie bę­dzie mnie ata­ko­wał, tyl­ko bę­dzie mi słu­żył.

  Tym się wła­śnie róż­nią lu­dzie od zwie­rząt. W sto­sun­ku do lu­dzi sto­su­je­my pierw­sze po­dej­ście, a do zwie­rząt dru­gie. Po­mie­sza­nie te­go, za­wsze do­pro­wa­dzi do po­now­ne­go ata­ku, a wte­dy już nic in­ne­go nie po­zo­sta­je jak za­bić. Ko­ma­ra za­bi­jam, bo ani z nim nie po­ga­dam, ani nie wy­tre­su­ję. Jak bę­dę chciał czło­wie­ka tre­so­wać, to on się w koń­cu zbun­tu­je, jak nie od ra­zu, to w ko­lej­nym po­ko­le­niu. A jak bę­dę chciał zwie­rzę­ciu wy­tłu­ma­czyć pra­wa wła­sno­ści, to po­pad­nę w pa­ra­no­ję. W obu przy­pad­ka­ch mar­nie skoń­czę. Więc trze­ba sta­ran­nie od­róż­niać lu­dzi od zwie­rząt.

Grzegorz GPS Świderski

PS. Notki powiązane:

__________________

Czy Korwin to człowiek instytucja? <- poprzednia notka

na­stęp­na not­ka -> Chrześcijaństwo to moralna baza naszej cywilizacji

__________________

Tagi: gps65, zwierzęta, człowiek, prawo

GPS
O mnie GPS

Blo­ger, że­gla­rz, informatyk, trajk­ka­rz, sar­ma­to­li­ber­ta­ria­nin, fu­tu­ry­sta. My­ślę, po­le­mi­zu­ję, ar­gu­men­tu­ję, po­li­ty­ku­ję, fi­lo­zo­fu­ję.

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Rozmaitości