GPS GPS
882
BLOG

Handel w niedzielę!

GPS GPS Polityka Obserwuj notkę 25
Znów jacyś socjaliścitym razem z "Solidarności", próbują przeforsować antychrześcijański prawny zakaz handlu w niedziele.
Mimo, że handlowanie to praca, to moim zdaniem stanowisko Kościoła katolickiego jest takie, że handel w niedzielę nie jest grzechem. Wynika to z wielowiekowej akceptacji przez Kościół handlu w niedzielę na jarmarkach, targach, festynach czy giełdach - nie tylko akceptacji, ale wspierania i inicjowania takich działań!
Za Inkwizycję papież przepraszał, ale nie słyszałem by przepraszał za jarmarki w święta, a więc nadal tradycje handlu hurtowego w niedzielę obowiązują i są moralne.
Kościół stawia nacisk na świętowanie w niedzielę, a nie na niehandlowanie. Niehandlowanie nie jest formą świętowania - jest wręcz odwrotnie: świętowanie to również handlowanie i to czasem bardziej intensywne niż w dzień powszedni. Od wieków było tak, że chłop pracował na roli w dzień powszedni, czyli produkował, a handlowaniem zajmował się dopiero w niedzielę i święta w sposób hurtowy i wyjątkowo intensywny - na jarmarkach i targach.
Dzień powszedni służył pracy, a niedziela handlowaniu. Handlowanie było formą świętowania, było czymś niecodziennym, odświętnym, innym niż zwykle - nie było traktowane jak praca, ale jak spijanie efektów pracy. W dzień powszedni wytwarzano dobra, a w niedzielę oddawano cześć Bogu i świętowano poprzez hurtową wymianę wyprodukowanych dóbr. Takie są nasze chrześcijańskie tradycje, nieprawdaż?
I hipermarkety wpisują się w te tradycje.
Ogólnie są takie wyjątki od moralnego zakazu pracy w niedziele i święta:
  1. Można w niedzielę pracować na potrzeby ratowania i strzeżenia ludzkiego zdrowa, życia czy mienia (np. apteki, dyżurne sklepy nocne, policja, straż pożarna, firmy ochroniarskie, szpitale, ambulatoria, domy opieki społecznej).
  2. Można w niedzielę handlować w miejscach, dla których niedziela jest najbardziej dogodnym terminem (np. jarmarki, festyny, targi (np książki, żeglarskie, medycyny naturalnej, motoryzacyjne itd...), giełdy (np samochodowe, elektroniczne, komputerowe, fotograficzne, giełdy staroci itd...), pchle targi, bazary).
  3. Można w niedzielę pracować w miejscach związanych z rozrywką (np. kina, teatry, stadiony, cyrki, domy kultury, zoo, radio, telewizja).
  4. Można w niedzielę pracować w miejscach związanych z podróżowaniem (np. stacje benzynowe, lotniska, transport samochodowy, lotniczy, kolej, dworce kolejowe i autobusowe, hotele, motele, agencje turystyczne, wypożyczalnie i sklepy sprzedające samochody, motocykle, samoloty, zagłówki czy kajaki).
  5. Można w niedzielę handlować w sposób utrwalony w tradycji i obyczajach (np. przykościelne sklepiki, jarmarki, giełdy towarowe, cukiernie, lodziarnie, przekupki sprzedające watę cukrową czy baloniki).
  6. Można w niedzielę pracować w zakładach pracy ciągłej (np. wodociągi, elektrownie, gazownie, ciepłownie, huty, kopalnie, niezbędne remonty, firmy z czterobrygadową organizacja pracy, oczyszczanie miasta, wywóz śmieci, odśnieżanie).
  7. Można w niedzielę świadczyć usługi oświatowe (szkółki niedzielne, nauka języków, szkolenia na prawo jazdy).
  8. Można w niedzielę pracować w miejscach serwujących picie i jedzenie (restauracje, bary, puby, tawerny, karczmy, jadłodajnie, lodziarnie)
  9. Można w niedzielę pracować w dużych centrach handlowych zapewniających rozrywkę, pozwalających dokonać zakupów na cały tydzień oraz grupujące restauracje i bary (empiki, domy towarowe, centra handlowe, hipermarkety).
A więc zakaz pracy hipermarketów, czy jakichkolwiek innych sklepów, w niedziele i święta byłby niekatolicki, antychrześcijański, niemoralny, sprzeczny z naszymi wielowiekowymi tradycjami! Każdy chrześcijański sklepikarz jeśli chce, to może swój sklep w niedzielę zamknąć, a jeśli chce, to może mieć otwarte i nie złamie tym religijnego nakazu świętowania w niedzielę. Stosowanie przemocy by mu uniemożliwić otwarcie sklepu jest ewidentnie niemoralne.
Dlaczego więc niektóre partie nazywające się chadeckimi, albo odwołującymi się do chadeckich tradycji, co jakiś czas próbują wprowadzić niemoralny zakaz handlu w niedziele i święta uzasadniając to religijnym przykazaniem? Głupota? Korupcja? Sabotaż? Nieznajomość tradycji? O co im chodzi
 
Grzegorz GPS Świderski

Prawda obiektywna <- poprzednia notka

następna notka -> Narodowość firm

 

GPS
O mnie GPS

My­ślę, po­le­mi­zu­ję, ar­gu­men­tu­ję, dys­ku­tu­ję, roz­wa­żam, ana­li­zu­ję, teo­re­ty­zu­ję, do­cie­kam, po­li­ty­ku­ję, pro­wo­ku­ję, spe­ku­lu­ję, fi­lo­zo­fu­ję. Je­stem sar­ma­to­li­ber­ta­ria­ni­nemcy­kli­stąże­gla­rzem i jeźdź­cem Trik­ke. Z wy­kształ­ce­nia je­stem in­for­ma­ty­kiem, pra­cu­ję ja­ko pro­gra­mi­sta fre­elan­cer. Not­ki blo­go­we pi­szę w In­ter­ne­cie od lat 90-ty­ch XX wie­ku głów­nie dla mo­ich od­le­gły­ch po­tom­ków. Not­ki te są po­nad­cza­so­we — tyl­ko nie­licz­ne do­ty­czą bie­żą­cej sy­tu­acji. By je zna­leźć, na­le­ży frag­ment prze­ko­pio­wać do wy­szu­ki­war­ki i do­pi­sać: gps65. Na Salonie24 je­stem dłu­go przed tym, za­nim stał się szma­tław­cem i bę­dę po tym, jak się ze­szma­ci na śmierć. Blog ten udo­stęp­niam na li­cen­cji do­na­tion­wa­re. Je­śli ze­chce­sz od­wza­jem­nić się za mój trud, to pro­szę o prze­lew na kon­to: 89 1140 2004 0000 3602 8209 1248, lub BLIK na te­le­fon: 603112486, lub z za­gra­ni­cy: pay­pal.me/gps1965. Zga­dzam się na roz­po­wszech­nia­nie, pu­bli­ko­wa­nie, ko­pio­wa­nie, prze­ina­cza­nie i wy­ko­rzy­sta­nie mo­ich no­tek, ale pro­szę przy pu­bli­ko­wa­niu w in­ny­ch miej­sca­ch do­łą­czyć na koń­cu od­no­śnik do ory­gi­nal­nej stro­ny, z któ­rej not­ka zo­sta­ła sko­pio­wa­na. Sta­ły­ch czy­tel­ni­ków za­pra­szam na gril­la na dział­kę w cen­trum War­sza­wy. Naj­le­piej kon­tak­to­wać się ze mną przez Te­le­gram: t.me/gps65. By śle­dzić na bie­żą­co mo­je not­ki, moż­na się za­pi­sać na mój ka­nał na Te­le­gra­mie: t.me/KanalBlogeraGPS. Mój ka­nał na YouTu­be: youtube.com/@GrzegorzSwiderski.  

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka