Typy budowy
Typy budowy
GPS GPS
909
BLOG

Sterowanie emocjami a dymorfizm płciowy

GPS GPS Socjologia Obserwuj temat Obserwuj notkę 4
Janusz Korwin-Mikke wzbudził ostatnio zainteresowanie całego świata, bo podobno powiedział, że kobiety muszą zarabiać mniej, bo są mniejsze, słabsze i mniej inteligentne. A zatem zauważył, że dymorfizm płciowy homo sapiens jest skorelowany z zarobkami i że wynika z niego związek przyczynowo skutkowy: dymorfizm wpływa na zarobki. A zatem różnice płac wynikają z przyczyn biologicznych i nie ma sensu ich prawnie regulować.
To jest pewna teza naukowa. Można ją uzasadnić, można ją obalić. Ale zdecydowana większość komentatorów zamiast to rozważyć, sprawdzić, ocenić, to uznała, że to jest wypowiedź obraźliwa, że to mowa nienawiści i że trzeba JKM za to ukarać. JKM mówiąc to wykazał się jakoby chamstwem.
Co ciekawe nikt nie zwraca uwagi na tezę, że kobiety są słabsze i mniejsze, ale na to, że są mniej inteligentne. Bycie słabszym i mniejszym nie jest obraźliwe, ale bycie mniej inteligentnym jest. Dlaczego? Dodatkowo nie jest ważne czy to prawda, czy nie, ważne, że to obraźliwe, nawet jeśli prawdziwe. No ale przecież Chińczyk mężczyzna jest mniejszy do Europejki kobiety, więc może stwierdzenie, że kobiety są mniejsze obraża Europejki? - od Chińczyków są większe - to dlaczego się nie obrażają?
Niektórzy uważają, że JKM trzeba ukarać, bo nieprawdą jest, że różnice płacowe są skorelowane z dymorfizmem płciowym, ale z cechami charakteru, które są uzależnione od płci. Zostało to naukowo udowodnione. Mężczyźni są bardziej agresywni, skłonni do ryzyka i rywalizacji – i dlatego zarabiają więcej. To już obraźliwe nie jest. Dlaczego? Niemniej nadal różnice płacowe są tłumaczone różnicami biologicznymi - więc nadal JKM ma rację, że nie ma sensu regulować prawnie czegoś co jest skutkiem naturalnym. Odwracanie biegu rzek nie ma sensu.
Czuły punkt tkwi w inteligencji. Z badań wynika, że rasa żółta jest bardziej inteligentna niż biała – choć jest mniejsza. No to biali się powinni obrazić, tak? Trzeba by tych, którzy te badania ogłaszają ukarać, tak? To mowa nienawiści?
Może te badania są niepoprawne. Być może w istocie rasa czarna jest najbardziej inteligentna, największa i najsilniejsza. Murzyni powinni się więc obrazić. Pigmeje też?
Z uwagi na to obrażalstwo ciągle zmienia się metodologie badań naukowych, tak by wszystko wskazywało na to, że żadnych różnic nie ma między rasami czy płciami. Inteligencja zależy od kultury, więc testy na inteligencje nie są miarodajne. Jak wykażą różnice, to są złe. Więc się je zmienia, tak, by nie wykazywały różnic. No to i miarki zmieńmy, tak, by mimo różnic we wzroście pokazywały wszystkim tę samą liczbę. Dlaczego metodologię trzeba zmieniać gdy się ktoś obraża? Jak się nie obraża, też trzeba zmieniać!
Cały ten spór w mediach nie jest oczywiście merytoryczny, to festiwal sloganów, głupot i emocji. JKM prowokuje do myślenia, do zastanowienia się, do badań i rozważań, a tymczasem wywołuje u swoich oponentów wybuch wulkanu chamstwa, mowy nienawiści, prymitywnej propagandy i chorych emocji. Co ciekawe ci oponenci zarzucają JKM to, w co sami wpadają. On stawia naukową tezę w parlamencie europejskim, w swoich licznych artykułach ją porządnie uzasadnia, a w odpowiedzi dostaje oskarżenie o chamstwo, nienawiść, faszyzm i postulaty kar finansowych.
To bardzo dobitnie pokazuje, że na forum publicznym, w europejskim dyskursie ideologicznym, w parlamencie europejskim, nie może być żadnej sensownej, merytorycznej debaty na argumenty. Propaganda, głupie media i złośliwi komentatorzy zakrzyczą wszelki sensowny spór i przeinaczą go w cyrk i festiwal chamstwa. Jak chcą, to tak zrobią. Nie ma wolności słowa, nie ma demokracji - jest odgórne sterowanie emocjami. Władzę ma ten, kto tym steruje i może robić co chce, a ciemny lud wszystko kupi. To jest celem integracji europejskiej. JKM to świetnie obnaża. 


Grzegorz GPS Świderski


Manifa jest jakaś dziwna  <- poprzednia notka
następna notka -> Europa zmiennej geometrii

Tagi: gps65, kobiety, emocje, inteligencja, nauka, Janusz Korwin-Mikke
GPS
O mnie GPS

My­ślę, po­le­mi­zu­ję, ar­gu­men­tu­ję, dys­ku­tu­ję, roz­wa­żam, ana­li­zu­ję, teo­re­ty­zu­ję, do­cie­kam, po­li­ty­ku­ję, pro­wo­ku­ję, spe­ku­lu­ję, fi­lo­zo­fu­ję. Je­stem sar­ma­to­li­ber­ta­ria­ni­nemcy­kli­stąże­gla­rzem i jeźdź­cem Trik­ke. Z wy­kształ­ce­nia je­stem in­for­ma­ty­kiem, pra­cu­ję ja­ko pro­gra­mi­sta fre­elan­cer. Not­ki blo­go­we pi­szę w In­ter­ne­cie od lat 90-ty­ch XX wie­ku głów­nie dla mo­ich od­le­gły­ch po­tom­ków. Not­ki te są po­nad­cza­so­we — tyl­ko nie­licz­ne do­ty­czą bie­żą­cej sy­tu­acji. By je zna­leźć, na­le­ży frag­ment prze­ko­pio­wać do wy­szu­ki­war­ki i do­pi­sać: gps65. Na Salonie24 je­stem dłu­go przed tym, za­nim stał się szma­tław­cem i bę­dę po tym, jak się ze­szma­ci na śmierć. Blog ten udo­stęp­niam na li­cen­cji do­na­tion­wa­re. Je­śli ze­chce­sz od­wza­jem­nić się za mój trud, to pro­szę o prze­lew na kon­to: 89 1140 2004 0000 3602 8209 1248, lub BLIK na te­le­fon: 603112486, lub z za­gra­ni­cy: pay­pal.me/gps1965. Zga­dzam się na roz­po­wszech­nia­nie, pu­bli­ko­wa­nie, ko­pio­wa­nie, prze­ina­cza­nie i wy­ko­rzy­sta­nie mo­ich no­tek, ale pro­szę przy pu­bli­ko­wa­niu w in­ny­ch miej­sca­ch do­łą­czyć na koń­cu od­no­śnik do ory­gi­nal­nej stro­ny, z któ­rej not­ka zo­sta­ła sko­pio­wa­na. Sta­ły­ch czy­tel­ni­ków za­pra­szam na gril­la na dział­kę w cen­trum War­sza­wy. Naj­le­piej kon­tak­to­wać się ze mną przez Te­le­gram: t.me/gps65. By śle­dzić na bie­żą­co mo­je not­ki, moż­na się za­pi­sać na mój ka­nał na Te­le­gra­mie: t.me/KanalBlogeraGPS. Mój ka­nał na YouTu­be: youtube.com/@GrzegorzSwiderski.  

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Społeczeństwo