GPS GPS
485
BLOG

Wylosowano numery list pięciu ogólnopolskich komitetów wyborczych!

GPS GPS Wybory Obserwuj temat Obserwuj notkę 25

       Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość wylosował listę numer 4. Z tej listy w całej Polsce będą kandydować bardzo mądrzy i zacni ludzie! W szczególności dobrze znani politycy tacy jak: Janusz Korwin–Mikke, Grzegorz Braun, Robert Winnicki, Krzysztof Bosak, Konrad Berkowicz, Sławomir Mentzen, Jacek Wilk, Jakub Kulesza, Dobromir Sośnierz.

       To co wyróżnia tych polityków spośród wszystkich innych, pomijając poglądy, to fakt, że są wyjątkowo inteligentni, w swoich wypowiedziach operują ładną i poprawną polszczyzną, potrafią logicznie rozumować, są wykształceni, mają dużą wiedzę i doświadczenie.

       Ja, w okręgu warszawskim numer 19, będę głosować na kandydata numer 1 na liście numer 4, czyli na Janusza Korwin–Mikke, który w latach 90 był najlepszym polskim posłem, a jego przemówienia sejmowe, wydane w postaci książkowej, stały się legendarnymi. Zawsze trafiał w sedno i obnażał głupotę ustaw, które krytykował.

       Wreszcie, od bardzo dawna, jest szansa na to, by posłami zostali ludzie, którzy się do tego idealnie nadają, bo po prostu są kompetentni w kwestiach prawnych, politycznych i gospodarczych.

       Oczywiście jeszcze w tych wyborach nie mają szans na wygranie wyborów i rządzenie. Wielkim sukcesem będzie dla nich przekroczenie 5% progu wyborczego. Ale jak to się uda, to mając ekipę kilkudziesięciu posłów, przy sprzyjających warunkach, mogą wiele zdziałać. Mogą wymusić, wytargować, wypertraktować od rządzących realizację kilku postulatów, czy własnych ustaw, bo są wytrawnymi i doświadczonymi graczami politycznymi.

       Moim zdaniem gdy Konfederacja wejdzie do Sejmu, a żadne inne ugrupowanie nie uzyska większości, to śmiało uda się Konfederacji wypertraktować likwidację podatku dochodowego za cenę poparcia rządu mniejszościowego. To da dużego gospodarczego kopa w górę całej Polsce, a Konfederacji zapewni wysoki wynik w następnej kadencji Sejmu.

       Dlatego uważam, że należy głosować na Konfederację.

Grzegorz GPS Świderski

PS. A to pierwszy klip wyborczy Konfederacji:


Bezpieczeństwo w ruchu drogowym <- poprzednia notka 

następna notka -> Tęczowa zaraza

Tagi: gps65, Konfederacja, wybory


GPS
O mnie GPS

My­ślę, po­le­mi­zu­ję, ar­gu­men­tu­ję, dys­ku­tu­ję, roz­wa­żam, ana­li­zu­ję, teo­re­ty­zu­ję, do­cie­kam, po­li­ty­ku­ję, pro­wo­ku­ję, spe­ku­lu­ję, fi­lo­zo­fu­ję. Je­stem sar­ma­to­li­ber­ta­ria­ni­nemcy­kli­stąże­gla­rzem i jeźdź­cem Trik­ke. Z wy­kształ­ce­nia je­stem in­for­ma­ty­kiem, pra­cu­ję ja­ko pro­gra­mi­sta fre­elan­cer. Not­ki blo­go­we pi­szę w In­ter­ne­cie od lat 90-ty­ch XX wie­ku głów­nie dla mo­ich od­le­gły­ch po­tom­ków. Not­ki te są po­nad­cza­so­we — tyl­ko nie­licz­ne do­ty­czą bie­żą­cej sy­tu­acji. By je zna­leźć, na­le­ży frag­ment prze­ko­pio­wać do wy­szu­ki­war­ki i do­pi­sać: gps65. Na Salonie24 je­stem dłu­go przed tym, za­nim stał się szma­tław­cem i bę­dę po tym, jak się ze­szma­ci na śmierć. Blog ten udo­stęp­niam na li­cen­cji do­na­tion­wa­re. Je­śli ze­chce­sz od­wza­jem­nić się za mój trud, to pro­szę o prze­lew na kon­to: 89 1140 2004 0000 3602 8209 1248, lub BLIK na te­le­fon: 603112486, lub z za­gra­ni­cy: pay­pal.me/gps1965. Zga­dzam się na roz­po­wszech­nia­nie, pu­bli­ko­wa­nie, ko­pio­wa­nie, prze­ina­cza­nie i wy­ko­rzy­sta­nie mo­ich no­tek, ale pro­szę przy pu­bli­ko­wa­niu w in­ny­ch miej­sca­ch do­łą­czyć na koń­cu od­no­śnik do ory­gi­nal­nej stro­ny, z któ­rej not­ka zo­sta­ła sko­pio­wa­na. Sta­ły­ch czy­tel­ni­ków za­pra­szam na gril­la na dział­kę w cen­trum War­sza­wy. Naj­le­piej kon­tak­to­wać się ze mną przez Te­le­gram: t.me/gps65. By śle­dzić na bie­żą­co mo­je not­ki, moż­na się za­pi­sać na mój ka­nał na Te­le­gra­mie: t.me/KanalBlogeraGPS. Mój ka­nał na YouTu­be: youtube.com/@GrzegorzSwiderski.  

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka