News Salon Poezja - 24 SH
Tylko Duch Prawdy Może Nas Doprowadzić Do Całej Prawdy A jeno jego iskrę zrozumienia możemy z najść w modlitwie Ojcze Nasz. W Naprowadzeniu w przypowieściach Mesjasza Jezusa Chrystusa. Tak w Duchu Świętym jest życie. Powinowactwem Prawdy w nas. reki
2 obserwujących
406 notek
35k odsłon
60 odsłon

POETRY NEWS _SALON Info News user site -Poezja USA -Polska

rekin
rekin
Wykop Skomentuj

POETRY NEWS _SALON 24
Info News user site -Poezja USA -Polska
Reach the imagination of the spirit
For nations, for their consciences
Let their spirit move
Within the Truth
Then the way to a new civilization
He will open the gates.
Let the whole of Europe listen to what kind of defeat morale
He brings nations. Lucifer
In the shackles of their consciences
He will call for revenge.
What bars cramps dowks bring this civilization.
Fruit her death.

It is only the Creator who can revive the joy of Europe and bring the truth to her joy
Polish USA. Help
For the world, the holiness of Truth carry. [/ B]

Only in the honesty of life and development have.

The light of light The conqueror of hatred. The totality of the inconvenience of inability is not in your spirit to let it have
To our consciences.
You will not allow these hideous ways for us to suffer death.
At the stake of their morale perversions.


Truth Peace, get your districts.
Set out on the path of peace.
Raise your messages with life.
Embraced with Truth and life to the fullness of victory.
Our conscience.
That we may glorify you.

And not the leaven of hardened moldy bread
Seasoned with spice, billions and a trillion of repeated lies.
Called the Truth.
Away with Lucifer forever from our nations.
Lucifer Fascism The occult as to tell us to eat reptiles
This disgust is not the development of civilization
And death.
We do not have to accept the permission of civilization with reptiles.
It is not the path that does not aim for either civilization or life.
And the nightmare that brings Lucifer to the Nations.


And we have been given the talents of acquiring which he embodied in ours
Conscience, our Creator, Father God
shark


POETRY NEWS _SALON
Info News user site -Poezja USA -Polska
Dotrzeć do wyobraźni ducha
Dla Narodów do ich sumień
Niech ich duch się porusza
W obrębie Prawdy
Wtem droga do nowej cywilizacji
Otworzy wrota.
Niech cała Europa posłucha do jakiej klęski morale
Sprowadza Narody.Lucyfer
W kajdany ich sumień
Zemsty zawoła.
Jakie kraty kajdany dybów sprowadza tej cywilizacji.
Owoców jej śmierć.

To tylko Stwórca może Ożywić radość Europy i Prawdę jej radość nieść
Polsko USA.wspomóż
Dla świata świętość Prawdy nieść.[/b]

Tylko w uczciwości życie i rozwój miej.

Prawdo światła Pogromca nienawiści.Totalizmu zgryzoty niewyrozumiałości to w swym duchu nie dopuszczaj jej mieć
Do naszych sumień.
Nie dopuścisz nam tych ohydnych dróg byśmy ponieśli śmierć.
Na stosie ich wynaturzeń morale.


Prawda Pokojem zdobywaj swe dzielnice.
Wyruszaj w drogę pokoju.
Wznosić orędzia życiem.
Okraszaną Prawdą i życiem do syta zwycięstwa.
Naszych sumień.
Byśmy ciebie mogli wychwalać Prawdo.

A nie zakwasem zatwardziałego spleśniałego chleba
Okraszana przyprawą miliardy i trylion powtarzanych kłamstw.
Nazywaną Prawdą.
Precz Lucyferze na zawsze z naszych Narodów.
Lucyfer Faszyzm Okultyzm co z gadami nam jeść
To obrzydzenie nie rozwój cywilizacji
A śmierć.
Nie nam z gadami brać przyzwolenie cywilizacji.
To nie ta droga nie ten cel ani cywilizacji ani życia.
A koszmar jaki sprowadza Lucyfer Narodom.


A wręcz nam dano talentów przyswojenie jakie nam wcielił w nasze
Sumienie nasz Stwórca Ojciec Bóg
rekin

Wykop Skomentuj
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale