2 obserwujących
54 notki
22k odsłony
207 odsłon

Ambasador Izraela wprowadza w błąd opinię publiczną - nie zna historii ?

Wykop Skomentuj4

image

Po pierwsze  :

-  jest ogromna różnica  między  ratowaniem  życia obywateli  Polski  pochodzenia  żydowskiego  przy  zagrożeniu  karą  śmierci a  przetrwaniem tych  , którym udało się uciec do ZSRR  i  jeszcze  nie zginąć  w obozach pracy  za Syberii lub wskutek  represji w tym kraju.

  Ambasador  Izraela  sugeruje  , że  rzekomo  to stalinowski ZSRR  miał  największe  zasługi w  ratowaniu  Żydów i  deprecjonuje  bezprecedensowe poświęcenie  tysięcy  Polaków.


Jakie  są fakty:

Sporo Żydów próbowało przekraczać w 1939  roku granicę - teraz niemiecko- sowiecką i przedostawać się do ZSRR- dopóki gdzieś tak na przełomie 193940 nie została praktycznie uszczelniona.

Związek  Radziecki nie zgodził się na propozycje Niemiec przyjęcia znacznej liczby ludności pochodzenia żydowskiego
usuwanej z terenów w zasięgu jurysdykcji Niemiec.

(  memorandum Weizsackera z 5 grudnia. NIemcy próbowali najpierw wykorzystać do tego układ z 16 listopada o wymianie ludności (wtedy mniej więcej Stalin wydał Hitlerowi ok. 300 niemieckich komunistów i antyfaszystów, którzy zbiegli do ZSRR).

МЕМОРАНДУМ СТАТС-СЕКРЕТАРЯ ВЕЙЦЗЕКЕРА

Берлин, 5 декaбря 1939 г. Стaтc-cекретaрь No 949
Генерaл-пoлкoвник Кейтель cooбщил мне cегoдня пo телефoнy cледyющее:
Недaвнo нa грaнице Рoccии и Генерaл-Гyбернaтoрcтвa cнoвa прoизoшли пререкaния, в кoтoрых yчacтвoвaлa и aрмия. Выдвoрение евреев нa рyccкyю территoрию прoхoдилo не тaк глaдкo, кaк, верoятнo, oжидaлocь. Нa деле прaктикa былa, нaпример, тaкoй: в тихoм меcте в леcy тыcячa евреев былa выдвoренa зa рyccкyю грaницy; в 15 килoметрaх [oт этoгo меcтa] oни cнoвa вернyлиcь к грaнице вмеcте c рyccким oфицерoм, кoтoрый пытaлcя зacтaвить немецкoгo [oфицерa] принять их oбрaтнo. Пocкoлькy этoт cлyчaй имеет oтнoшение к внешней пoлитике, ОКВ не в cocтoянии издaть oтнocительнo негo директивy пo генерaл-гyбернaтoрcтвy. Мoрcкoй кaпитaн Бюркнер cвяжетcя c дежyрным oфицерoм Миниcтерcтвa инocтрaнных дел. Генерaл-пoлкoвник Кейтель прocил меня пocoдейcтвoвaть блaгoприятнoмy иcхoдy этoгo рaзгoвoрa.
Вейцзекер
mysliwiec.livejournal.com/540903.html


( Generał pułkownik Keitel przekazał  mi  dzisiaj  telefonicznie  co nastepuje:

Niedawno  na granicy  Rosji  i Generalnej  Guberni miały  miejsce "przepychanki"  w których  uczestniczyły  i oddziały  wojska. Przejście  Żydów  na  terytorium  rosyjskie nie odbywało się  tak  gładko , jak  to zakładano. W praktyce , np.odbywało się to tak: gdzieś  przez   "zieloną  granicę"  tysiąc  Żydów  przeszło ( na teren  rosyjski) ;   w odległosci  ok 15 km  od miejsca  przekroczenia  granicy  oni znowu  wrócili  na granicę prowadzeni  przez sowieckiego  oficera który  domagał się od niemieckiego  oficera aby przyjąc ich z powrotem. Ponieważ to zdarzenie odnosi  sie  do polityki  zagranicznej  OKW  nie  może wydać  odnoszącej sie  do niego dyrektywy  dla Generalnej  Guberni.

Kapitan  Biukner zadzwoni do  oficera  dyżurnego  Ministerstwa  Sprawa  Zagranicznych . Generał pułkownik  Keitel  prosił  mnie aby  pomóc  w tym aby wynik tej rozmowy  był  pozytywny.- Jednak i w ZSRR czekał Żydów tragiczny  los ; wielu  z nich  trafiało do obozów pracy gdzie śmiertelność była b. wysoka;  inni  stawali  się  ofiarami  represji.

A tu przykład tragicznego losu Żyda - mieszkańca Polski:


Гершмaн Симхa Менделевич (1911-?)
Рaбoтaл в г. Вaршaве нa фaбрике электрoмoнтерoм. 7 cентября 1939 г., cпacaяcь oт немцев, пешкoм yшел в г. Менжец, a зaтем - в г. Бреcт-Литoвcк. В oктябре-нoябре 1939 г. вoзврaщaлcя в г. Вaршaвy зa женoй, зaтем вернyлcя в СССР, в г. Белocтoк, рaбoтaл электрoмехaникoм нa текcтильных кoмбинaтaх № 6 и №1. В июле 1940 г. вмеcте c женoй вырaзил желaние выехaть oбрaтнo в oккyпирoвaннyю немцaми Пoльшy, для тoгo, чтoбы прoживaть нa рoдине. Вcкoре в чиcле дрyгих желaющих выехaть в Пoльшy, был aреcтoвaн и выcлaн в Кoми АССР нa cпецпocеление. Оcвoбoжден пo aмниcтии пoльcких грaждaн в cентябре 1941 г. Приехaл в г. Кирoв, рaбoтaл электрoмoнтерoм нa мяcoкoмбинaте и хлебoкoмбинaте (1941-1942).
Ареcтoвaн 7 декaбря 1942 г. Из oбвинительнoгo зaключения: «…Являлcя yчacтникoм cбoрищ, … где вел aнтиcoветcкyю клеветничеcкyю aгитaцию, крoме тoгo, прoвoдил aнтиcoветcкyю aгитaцию cреди oкрyжaющих егo coветcких грaждaн».

Simcha  Mendelejewicz pracował w  Warszawie  jako  elektromonter . 7 września  uciekając  przed  Niemcami  na piechotę  dotarła  najpierw  do miejscowości  Menżec  a potem  do Brześcia. W  październiku -listopadzie  1939 r. wrócił  do Warszawy  po żonę, potem  powrócił  do  ZSRR do Białegostoku, gdzie pracował  jako elektromechanik w fabrykach  tekstylnych  nr  6  i nr  1.

- gdy w roku 1940 wyraził życzenie powrotu wraz  z żoną na tereny Polski okupowane przez Niemców (  takie  prawo  wynikało  z układu miedzy  ZSRR  a Niemcami  hitlerowskimi) został za karę zesłany do łagru w Komi.
-zwolniony po amnestii polskich obywateli we wrześniu 1941 roku,  zamieszkał  w  mieście  Kirow, pracował jako  elektromonter  w kombinacie  mięsnym i kombinacie  piekarniczym
- w 1942 aresztowany za antysowiecką agitację - ślad  po nim zaginął


Inny  przykład - los  3000  Zydów , których Niemcy  chcieli  przekazać  na teren  ZSRR

The Soviet Takeover of the Polish Eastern Provinces, 1939–41
Autorzy Keith Sword

image

Miasto  Łomża  zostało  zajęte  przez  Niemców  jeszcze  przed wkroczeniem  sowietów  17 września. Podczas krótkiego pobytu  Niemcy deportowali kilkuset Żydów  na teren Prus , gdzie  zmuszono  ich do  ciężkiej  pracy, poniżano  a połowę  z nich  zamordowano.  Ok. 3000  Żydów  , którzy przeżyli  ( niezgodność  relacji- być może  chodzi  o  łączną liczbę  Żydów  deportowanych  z Łomży)  przetransportowano blisko granicy  koło  Łomży  i kazano im biec  do ich domów  -  zmuszając ich  strzałami  z broni-  wielu zostało  rannych  lub zginęło. Sowiecka  straż  graniczna  nie pozwoliła  Żydom  wrócić  do ich domów nawet  jeśli  posiadali  dokumenty potwierdzające  , że byli  mieszkańcami  miasta. Byli  aresztowani  jako" przemytnicy i skazani  na długoletnie  uwięzienie.

Przykład 3

Однако намного более тяжкая судьба, чем у чехов и поляков, была у венских евреев, поскольку в Советском Союзе у них не было своих армейских корпусов. Кроме того, по большей части они говорили только на немецком языке, несмотря на то, что после «аншлюса» в марте 1938 года Австрия стала непосредственной частью Рейха. Поэтому большинство из них осталось в лагерях. Таким образом, из более, чем 1500 депортированных войну пережили только 73 человека.

M.in. 
 z deportowanych  z Austrii  1500  Żydów  , którzy  następnie   trafili do ZSRR większość skierowano  do łagrów  a wojnę  przeżyło tylko  73.

https://urokiistorii.ru/article/52808


I wreszcie:


Недостающее звено в предыстории Холокоста
Размышления над перепиской ценой в два миллиона жизней

Павел Маркович Полян (р. 1952) - географ, историк и (под псевдонимом Нерлер) литератор. Сотрудник Института географии РАН, член Союза писателей Москвы, председатель Мандельштамовского общества.

Dokument  znajdujący  sie w  archiwum rosyjskim

В Российском государственном архиве социально-политической истории (бывшем Партархиве СССР) хранится поразительный документ. Это письмо начальника Переселенческого управления при СНК СССР Евгения Чекменева председателю Совета народных комиссаров Вячеславу Молотову от 9 февраля 1940 года.

Вот его полный текст:

Вх. 3440

СССР

Переселенческое управление при Союзе ССР  Biuro d/s przesiedleń ZSRR

9 февраля 1940 г. 9 luty  1940 rok.

№ 01471с

г. Москва, Красная площадь, 3

Телеграфно - Москва Переселенческая

Телефон К 0 95-03

Председателю Совета Народных Комиссаров Adresat Przewoddniczący  Rady  Komisarzy  Ludowych

т. Молотову В.М. towarzysz Mołotow

Переселенческим управлением при СНК СССР получены два письма от Берлинского и Венского переселенческих бюро по вопросу организации переселения еврейского населения из Германии в СССР - конкретно в Биробиджан и Западную Украину.

Otrzymaliśmy  dwa pisma  od berlińskiego i wiedeńskiego biur  d/s przesiedleń w sprawie  organizacji  przesiedlenia  ludności  żydowskiej  z Niemiec  do ZSRR

По соглашению Правительства СССР с Германией об эвакуации населения, на территорию СССР, эвакуируются лишь украинцы, белорусы, русины и русские.

Считаем, что предложения указанных переселенческих бюро не могут быть приняты.

Uważamy, że  wnioski biur  d/s  przesiedlenia  nie mogą  być  przyjęte.

Прошу указаний.

Приложение: на 6-ти листах.

Начальник Переселенческого Управления при СНК СССР Чекменев


...советский дипломат - Федор Раскольников (бывший посол в Болгарии и невозвращенец-эмигрант) - прекрасно уловил последствия такого отказа. Еще в сентябре 1939 года он обратился к Сталину с поистине пророческим открытым письмом: “Еврейских рабочих, интеллигентов, ремесленников, бегущих от фашистского варварства, вы равнодушно предоставили гибели, захлопнув перед ними двери нашей страны, которая на своих огромных просторах может приютить многие тысячи эмигрантов”.

dyplomata sowiecki  Fiodor  Raskolnikow( były  poseł  w  Bułgarii ,późniejszy  uciekinier  z ZSRR) pojął  od razu  sens  tej  odmowy.

Jeszcze  we wrześniu  1939  zwrócił  się  do Stalina  rzeczywiście proroczym pismem:

" Zamknąwszy  drzwi  naszego  kraju   przed  żydowskimi   robotnikami , inteligencją, rzemieślnikami- uciekającymi przed  faszystowskimi  prześladowaniami narażacie ich  na śmierć -  a nasz ogromny  kraj  mógłby przyjąć  wiele  tysięcy  emigrantów."
http://magazines.russ.ru/nz/2006/47/po16.html


Tak  w rzeczywistości  wyglądają "zasługi" stalinowskiego  ZSRR  w  "ratowaniu"  ludności  pochodzenia  żydowskiego.Wykop Skomentuj4
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale