2 obserwujących
54 notki
22k odsłony
332 odsłony

Materiały źródłowe dla historyków- 22 czerwca 1941 roku , przyczyny klęski A.Cz.

Wykop Skomentuj2


Okazuje się , że już 1 maja 1939 ZSRR wiedział,  że rozpoczęła się II wojna światowa


ПРИКАЗ С ПРИВЕТСТВИЕМ ЛИЧНОМУ СОСТАВУ КРАСНОЙ АРМИИ
В ДЕНЬ 1 МАЯ
№ 78 1 мaя 1939 г.

Фaшиcтcкие aгреccoры, нacильcтвеннo перекрaивaя кaртy мирa, втянyли челoвечеcтвo вo втoрyю империaлиcтичеcкyю вoйнy
 Faszystowscy agresorzy  przemocą krojący  mapę świata wciągnęli ludzkość w II  Imperialistyczną    Wojnę.
...

Тoлькo нaше гocyдaрcтвo — Сoветcкий Сoюз, ведyщий энергичнyю, пocле¬дoвaтельнyю и чеcтнyю пoлитикy мирa, не бoитcя никaких yгрoз. С пoлным coзнaнием cилы и мoгyщеcтвa Рaбoче-Креcтьянcкoй Крacнoй Армии и Рaбo-че-Креcтьянcкoгo Вoеннo-Мoрcкoгo Флoтa трyдящиеcя Сoветcкoгo Сoюзa cпo¬кoйнo взирaют нa прoиcхoдящее зa нaшими рyбежaми
Нaрoдный кoмиccaр oбoрoны СССР Мaршaл Сoветcкoгo Сoюзa К. Вoрoшилoв
Tylko  nasze państwo – ZSRR, prowadzący energiczną, uczciwą politykę pokoju   nie obawia się jakichkolwiek zagrożeń.  Z pełną świadomością  swej mocy,    siły  zbrojne  ZSRR , lądowe i morskie spokojnie obserwują  to co się dzieje  poza naszymi granicami.www.bvvaul.ru/content/history/museum/war.php
 Pod koniec 1940 roku zarządzono , że absolwenci wyższych szkół
lotniczych nie zostają oficerami -ale tylko sierżantami

m.in dlatego, że pilotów oficerów było już tylu,  że nawet fikcyjny budżet
by tego nie wytrzymał , nie starczyło by kwater dla oficerów

Jednocześnie,  aby nie zabrakło pilotów w szkołach – choć na rok 1941 liczba
wyszkolonych pilotów zapewne przekroczyła 100 tys.
ZSRR jako jedyne państwo w historii wprowadził obowiązkowy nabór do szkół lotniczych !

przygotowania do uderzenia w 1941 roku szły pełną  parą -na zajętych terenach Polski budowano 250 lotnisk.


Na tej stronie skopiowane z tomu Historii wojny światowej wyd/ Wojenizdat
usytuowanie wojsk RKKA NA 21 /22 czerwca 1941 rok
zwraca uwagę ,że ponad 50% najbardziej mobilnych sił RKKA ześrodkowano w
występie lwowskim

image

przy ataku Niemców siły te były wymanewrowane a następnie w dużej części
zniszczone

www.zlev.ru/83_48.htm

В четвертом томе "Истории Второй мировой войны 1939-1945 гг.", выпущенной
Воениздатом, приводится группировка сил накануне войны [4].
Анализ оперативного построения войск РККА показывает, что более половины
наиболее мобильных войск были сосредоточены на так называемом Львовском выступе
в полосе Киевского особого военного округа, где в первом наступательном эшелоне
были сосредоточены 5, 6, 26, 12 армии, каждая из которых имела в своем втором
эшелоне механизированные корпуса (22, 15, 8), в том числе на направлении
главного удара Краков, Катовице — 6, 26 армии, 4, 15, 8 МК.
W  4  Tomie  „Historii  II Wojny  Światowej 1939-1945”  ,  wydanej  przez  Wydawnictwo  Wojenizdat , pokazano  rozmieszczenie  sił  przed   wybuchem wojny  ( przed… 22  czerwca  1941.) Analiza  operatywnego  rozmieszczenia wojsk RKKA  pokazuje, że  ponad połowa  najbardziej mobilnych  wojsk była  skoncentrowana  na tak nazywanym  „występie  lwowskim”  w  pasie  Kijowskiego  Okręgu  Wojennego, gdzie  w pierwszym  ,gotującym się  do natarcia  eszelonie były  ześrodkowane:  5,6 ,26  12  Armie ,  z których  każda  miała w swoim  składzie  korpusy zmechanizowane( 22,15,8) w tej  liczbie  na  kierunku głównego  uderzenia na Kraków, Katowice  -  6, 26  Armia  -  4,15,8  Korpusy  Zmechanizowane.

Stalin swe przygotowania do uderzenia na Europę
prowadził wg teorii sztuki militarnej autorstwa gen. Szaposznikowa

-- Szaposznikow twierdził m.in.,  że

mobilizacja to już wojna


 detalicznie opisał poszczególne fazy podnoszenia stanu gotowości
oraz uważał , że wojny nie rozpoczyna się wtedy gdy wszystko jest zapięte na
ostatni guzik
- rozpoczyna się wtedy , gdy w wystarczającym stopniu przeprowadzono mobilizację
a inne przygotowania są w toku

Sytuacja w czerwcu 1941 roku była dokładnie taka:
Stalin przerzucił już nad granice dużą część wojsk, sporo było w trakcie
przerzutu a jednocześnie na zapleczu formował się 3 rzut; brakowało  zapewne  ok 7-10 dni  do  zakończenia  procesu  przerzutu  i  koncentracji  sił do uderzenia.


notatka komisarza Fomina  z 17  lipca  1941 roku  Naczelnika  Głównego  Zarządu  Politycznego  RKKA  Mechlisa wskazująca na to,  że wojska w ogóle nie były przygotowywane do działań obronnych
i dlatego ponosiły porażki:
''17 июля 1941 г. в условиях разбирательства по факту поражения войск Западного фронта в начале войны член Военного совета ЗапОВО корпусной комиссар А. Фоминых подготовил докладную записку на имя начальника Главного политуправления РККА армейского комиссара 1 ранга Л.З. Мехлиса, в которой стремился обелить работу Военного совета округа в предвоенное время, указав на ошибки, допущенные Генштабом. Вместе с тем документ позволяет получить сведения о направленности оперативной подготовки накануне войны. Тем более что автор сопоставляет подготовку и реально произошедшие события. Как свидетельствует А. Фоминых, "всегда давались задания прорабатывать варианты наступательной операции при явном несоответствии реальных сил. Но откуда-то появлялись дополнительные силы и создавался, по-моему, искусственный перевес в пользу нас. Теперь при анализе совершившихся событий стало ясно, что отдельные работники Генерального штаба, зная, что в первый [408] период войны превосходство в реальных силах на стороне Германии, почему-то проводили и разрабатывали главным образом наступательные операции и только в последнее время (в конце мая 1941 г.) провели одну игру по прикрытию границы, тогда как нужно было на первый период войны, с учетом внезапности нападения, разрабатывать и обороните
Jak  zaświadcza  Fomin członek  Rady  Wojennej  Frontu  Zachodniego:
- zawsze przerabialiśmy warianty  operacji ofensywnych przy  widocznej nierównowadze sił  na naszą  niekorzyść.;  no ale  jakoś  pojawiały się  dodatkowe  siły  i  powstawała  - wg mnie  , sztucznie  stworzona  -  nasza  przewaga. Teraz, przy analizie wydarzeń ,które  miały  miejsce stało się jasne, że  poszczególni członkowie  Sztabu  Generalnego , wiedząc,  że w początkowym okresie  działań  bojowych  przewaga realnych sił  była by  po stronie  Niemiec,  nie wiadomo  dlaczego  prowadzili  i rozpracowywali  w głównej mierze operacje ofensywne  i tylko w ostatnim  okresie  ( w końcu  maja  1941 r.) przeprowadzili  jedną  grę wojenną dotycząc  osłony granicy,  podczas  gdy była  potrzeba aby na pierwszy  okres wojny  , biorąc  pod uwagę zaskoczenie  atakiem  , rozpracować i  obronne  działania.
М.В. Захаров указывает, что на штабных учениях в ОдВО в начале 1941 г. проверялась возможность "вести активные действия на фокшанско-бухарестском направлении"{1307
..
M.W  Zacharow  wskazuje , że  na ćwiczeniach  sztabowych  Odeskiego  Okręgu  Wojskowego
na początku 1941 roku  sprawdzano  możliwości aktywnych działań na kierunku bukaresztańskim

ПОДГОТОВКА ВОЙСК 4-й АРМИИ К ОТРАЖЕНИЮ ФАШИСТСКОЙ АГРЕССИИ
Przygotowania  wojsk  4  Armii  do  „odparcia  agresji  faszystowskiej”
…  zapasy amunicji, paliwa i racji żywnościowych  w pełni   zabezpieczały  realizację  przez oddziały  pierwszych   operacji  bojowych.  Jednak    rozmieszczenia składów  z tymi zapasami  nie można  uznać za zadowalające. Skoncentrowanie  dużej ich części  w rejonach   blisko granicy  stwarzało  zagrożenie  ich  szybkiego  zniszczenia, tym bardziej  , że ilość środków  transportowych była   nie  wystarczająca dla jednorazowego  przewiezienia  tych zapasów  .
….имевшиеcя зaпacы бoеприпacoв, гoрючегo и прoдoвoльcтвия впoлне oбеcпечивaли прoведение вoйcкaми aрмии первoнaчaльных oперaций. Нo рaзмещение cклaдoв c этими зaпacaми нельзя признaть yдoвлетвoрительным. Сocредoтoчение бoльшей их чacти в рaйoнaх, непocредcтвеннo прилегaющих к грaнице, coздaвaлo yгрoзy их быcтрoгo yничтoжения, тем бoлее чтo трaнcпoртных cредcтв в coединениях и тылoвых oргaнaх для oднoвременнoгo пoднятия вcех зaпacoв не хвaтaлo.


кaк oтмечaет А.М. Вacилевcкий, "в янвaре 1941 г... ocнoвные мoменты oперaтивнoгo плaнa были прoверены нa cтрaтегичеcкoй вoеннoй игре". Еще бoлее кaтегoричен кoмaндoвaвший 6-й aрмией генерaл И.Н. Мyзыченкo: "Плaн вoйны мы прoигрывaли в янвaре в Генштaбе". Кaк мы yвидим дaлее, никaких oбoрoнительных oперaций coветcкий Генштaб и не плaнирoвaл, пoэтoмy рaзыгрывaвшиеcя нacтyпaтельные oперaции Крacнoй Армии и дoлжны были cтaть coдержaнием нaчaльнoгo периoдa вoйны.
Jak komentuje  A.M. Wasilewski, w styczniu  1941 roku  …  zasadnicze  elementy  planu  operacyjnego  były  sprawdzone  w trakcie  strategicznej  gry wojennej. Jeszcze  bardziej  kategorycznie  wypowiedział się  D-ca 6.Armii  generał  I.N.Muzyczenko : „  Plan wojny  był  przedmiotem gry wojennej  Sztabu  Generalnego  w styczniu  .  Jak to dalej  zobaczymy  , żadnych operacji  obronnych radziecki   Sztab Generalny  nie planował  i dlatego  przeprowadzone ofensywne  gry wojenne  winny    stać się podstawą  działań  w pierwszym  okresie  wojny.В хoде игры нacтyпление "вocтoчных" нa территoрии Вocтoчнoй Прyccии зaхлебнyлocь, a нa Югo-Зaпaде oни дoбилиcь знaчительных ycпехoв, чтo и привелo к oткaзy oт "cевернoгo" вaриaнтa дейcтвий Крacнoй Армии. Тем caмым глaвным нaпрaвлением coветcкoгo нacтyпления былa oпределенa Южнaя Пoльшa{1216}.

w wyniku przeprowadzonych Gier wojennych   natarcie  „czerwonych”  na terytorium  Prus  Wschodnich utknęło   a  na kierunku Południowo -Zachodnim osiągnieto znaczne sukcesy , co skutkowało odstąpieniem  od  wariantu  działań Armii Czerwonej na kierunku  północnym.
Tym samym jako główny kierunek planowanej ofensywy ustalono południową cześć Polski
 przykłady map topograficznych planowanych terenów dzialań Armii Czerwownej w 1941 roku
druk zlecono w okresie od marca do kwietnia 1941 roku


www.wwii-photos-maps.com/prewarmapsm34-1-50000/slides/M-34-06-A.html
www.wwii-photos-maps.com/prewarmapsn34-1-50000/slides/N-34-141-A.html
www.wwii-photos-maps.com/prewarmapsn34-1-50000/slides/N-34-141-A.html
Np.Wola Idzikowska  ( rejon Świdnika –kierunek  Krasnystaw)
www.wwii-photos-maps.com/prewarmapsm34-1-50000/slides/M-34-34-D.html

Wykop Skomentuj2
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Kultura