TO BÓG MNIE STWORZYŁ,
TO BÓG POUCZYŁ MNIE, JAK ŻYĆ.
37 obserwujących
334 notki
353k odsłony
  11754   0

Ustawa 1066 - Wiedzieliście o tym? Nie? No to już wiecie.

Nie dość, że tzw. "ustawa o bratniej pomocy" - druk nr 1066 nie została zniesiona, to w dniu 31 marca 2016 roku na 15 posiedzeniu Sejm uchwalił (427 za, 8 przeciw, 7 wstrzymało się) swoją wersję ustawy 1063: "Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium" - Tu

1 kwietnia 2016   - Ustawę przekazano Prezydentowi i Marszałkowi Senatu

29 kwietnia 2016 - Senat nie wniósł poprawek

4 maja 2016       - Ustawę przekazano Prezydentowi do podpisu

19 maja 2016     - Prezydent podpisał ustawę

 

U S T AWA  
z dnia 31 marca 2016 r.  
o zmianie ustawy o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to
terytorium

Art. 1. W ustawie z dnia 23 września 1999 r. o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium (Dz. U. z 2014 r. poz. 1077, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 178) po art. 3 dodaje się art. 3a w brzmieniu:

„Art. 3a. 1. Zgodę na pobyt wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  w  ramach  wzmocnienia  wojskowego  Sił  Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej przez stronę wysyłającą  w  operacjach wojskowych prowadzonych na terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej  w czasie  pokoju  wydaje  Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Ministra Obrony Narodowej skierowany po uzyskaniu zgody Prezesa Rady Ministrów.
2. W zgodzie, o której mowa w ust. 1, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej określa  cel  pobytu  wojsk  obcych  i zakres  ich  uprawnień,  a  także inne okoliczności mające znaczenie dla obronności Rzeczypospolitej Polskiej.
3.  Określając  zakres  uprawnień,  o  których  mowa  w  ust.  2, Prezydent Rzeczypospolitej  Polskiej  wskazuje,  które  uprawnienia  Sił  Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej będą przysługiwać wojskom obcym w czasie pobytu na  terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej  w  ramach  wzmocnienia wojskowego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
4.  O  wyrażeniu  zgody,  o  której  mowa  w  ust.  1,  zawiadamia  się niezwłocznie  Marszałków  Sejmu  i  Senatu  oraz  inne  zainteresowane  organy władzy publicznej.
5.  Do  pobytu  wojsk  obcych,  o  którym  mowa  w  ust.  1,  nie  stosuje się przepisów art. 13 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3.”.

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


MARSZAŁEK SEJMU
 
  / – / Marek Kuchciński

http://orka.sejm.gov.pl/proc8.nsf/ustawy/295_u.htm

 

Głosowanie nr 62 na 15. posiedzeniu Sejmu dnia 31-03-2016 r. o godz. 20:40:13:

Klub/Koło

Liczba czł.

Głosowało

     Za     

Przeciw

Wstrzymało się

Nie głosowało

PiS

234

231

230

1

-

3

PO

138

131

129

-

2

7

Kukiz15

40

34

22

7

5

6

N

29

28

28

-

-

1

PSL

16

15

15

-

-

1

niez.

3

3

3

-

-

-

 

Dla przypomnienia:

18 stycznia 2013 – Do sejmu wpłynął projekt „ustawy o bratniej pomocy - druk nr 1066

10 stycznia 2014 - Głosowanie: całość projektu ustawy

Wynik: 286 za, 140 przeciw, 1 wstrzymał się - 1 głosowanie

Głosowanie: wniosek o odrzucenie projektu ustawy w całości

Wynik: 138 za, 273 przeciw, 0 wstrzymało się - 2 głosowanie

Decyzja: ustawę uchwalono

7 lutego 2014 – po przyjęciu poprawek Senatu uchwaloną Ustawę przekazano Prezydentowi do podpisu

24 lutego 2014 - Prezydent podpisał ustawę

 

1 głosowanie:

Klub/Koło

Liczba czł.

Głosowało

     Za     

Przeciw

Wstrzymało się

Nie głosowało

PO

203

199

198

1

-

4

PiS

136

120

1

119

-

16

TR

36

30

30

-

-

6

PSL

33

29

29

-

-

4

SLD

26

25

25

-

-

1

SP

17

15

-

15

-

2

niez.

9

9

3

5

1

-

 

2 głosowanie:

Klub/Koło

Liczba czł.

Głosowało

     Za     

Przeciw

Wstrzymało się

Nie głosowało

PO

203

194

2

192

-

9

PiS

136

115

114

1

-

21

TR

36

29

-

29

-

7

PSL

33

28

-

28

-

5

SLD

26

23

3

20

-

3

SP

17

14

14

-

-

3

niez.

9

8

5

3

-

1

 

Czy jest "na sali" ktoś, kto mi to zjawisko wytłumaczy?

Trolli i zaprzańców nie pytam o zdanie!

Lubię to! Skomentuj42 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale