3 obserwujących
50 notek
15k odsłon
  397   1

TVN – „firma skrzynkowa” właścicielem

Doprawdy cała ta heca wokół TVN zaczyna być niezrozumiała dla coraz większej grupy osób. Bo jeśli chodzi o to, by TVN musiało zlikwidować swoje nadajniki to warunki ku temu są spełnione już dawno.

Zakładam, że wszystkie ochy i achy, w tym ataki przeprowadzana na PiS z uwagi na rzekomą próbę zniszczenia „niezależnego dziennikarstwa” (cała prawda całą dobę) Państwo znają.

Popatrzmy jednak na stronę prawną tej hecy.

Otóż podstawę prawną dla nadania koncesji stanowi art. 35 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 1993 r. nr 7 poz. 34 z późn. zm.):

1. Koncesja może być udzielona osobie fizycznej, posiadającej obywatelstwo polskie i stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobie prawnej lub osobowej spółce handlowej, które mają siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Koncesja dla spółki z udziałem osób zagranicznych może być udzielona, jeżeli:

1) udział kapitałowy osób zagranicznych w spółce lub udział osób zagranicznych w kapitale zakładowym spółki nie przekracza 49%;

2) umowa lub statut spółki przewidują, że:

a) osobami uprawnionymi do reprezentowania lub prowadzenia spraw spółki albo członkami zarządu spółki będą w większości osoby posiadające obywatelstwo polskie i stałe miejsce zamieszkania w Polsce,

b) w zgromadzeniu wspólników lub w walnym zgromadzeniu udział głosów osób zagranicznych i spółek zależnych, w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych, od osób zagranicznych nie może przekroczyć 49%,

c) osoby zagraniczne nie mogą dysponować bezpośrednio lub pośrednio większością przekraczającą 49% głosów w osobowej spółce handlowej,

d) członkami rady nadzorczej spółki będą w większości osoby posiadające obywatelstwo polskie i stałe miejsce zamieszkania w Polsce.

3. Koncesja może być również udzielona:

1) osobie zagranicznej lub
2) spółce zależnej, w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych, od osoby zagranicznej

– których siedziba lub stałe miejsce zamieszkania znajduje się w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego – bez stosowania ograniczeń zawartych w ust. 2.


Jak widać dla dalszych rozważań ograniczamy się jedynie do ustępu 3.

Więc jeszcze wyjaśnijmy sobie, co to takiego Europejski Obszar Gospodarczy. Najkrócej mówiąc Unia Europejska plus Norwegia (państwa UE plus EFTA z wyjątkiem Szwajcarii).

Z kolei pojęcie zależności wyjaśnił jeszcze w 1999 roku Sąd Najwyższy. W uchwale tzw. siódemki z 31.3.1999 r. (III ZP 37/98, OSNAPiUS, 1999, Nr 17, poz. 536) ustalił, że za podmiot kontrolowany przez podmiot zagraniczny należy uznać taki podmiot, w którym:

1) podmiot zagraniczny posiada bezpośrednio lub pośrednio większość głosów w zgromadzeniu wspólników (akcjonariuszy), także na podstawie porozumień z innymi wspólnikami lub akcjonariuszami, lub

2) podmiot zagraniczny jest uprawniony do powoływania lub odwoływania większości członków organów zarządzających tej osoby prawnej, lub

3) więcej niż połowa członków zarządu tej osoby jest jednocześnie członkami zarządu albo osobami pełniącymi funkcje kierownicze podmiotu zagranicznego albo innego podmiotu zależnego od podmiotu zagranicznego.


Jeśli wierzyć doniesieniom medialnym (np. business insider):

… bezpośrednio właścicielem polskiej TVN Grupy Discovery jest spółka zarejestrowana w Holandii, a więc na obszarze EOG. Jest to Polish Television Holding BV, jedna z wielu spółek zależnych amerykańskiej grupy Discovery. Według informacji na stronie Niderlandzko-Polskiej Izby Gospodarczej, PTH posiada 100 proc. akcji TVN SA. PTH jest też członkiem Izby.

Jak podały Wirtualne Media, adresem siedziby spółki jest lotnisko Schiphol w Amsterdamie, co wywołało liczne komentarze i wątpliwości. Prawdopodobnie jednak spółka wynajmuje tam tzw. "wirtualne biuro", co jest częstą praktyką w biznesie wśród spółek, które formalnie potrzebują mieć adres, ale nie wynajmują przestrzeni biurowej.

tutaj:

Poskładajmy razem powyższe wiadomości.


Otóż nie ulega wątpliwości, iż spółka  Polish Television Holding BV będąca formalnie właścicielem TVN SA jest spółką zależną od podmiotu mającego siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Jednak o koncesję stara się TVN SA, który to jak najbardziej jest firmą zależną od podmiotu zagranicznego, mającego... siedzibę na obszarze EOG.
Ten co prawda jest z kolei firmą zależną od podmiotu mającego siedzibę poza EOG, ale ustawa aż tak daleko nie sięga.

Czy to oznacza, że aby obejść polskie przepisy koncesyjne wystarczy subtelność prawna na poziomie mecenasa Giertycha?

Warto chyba byłoby sięgnąć do bogatego orzecznictwa polskich sądów ubezpieczeń społecznych. Otóż od co najmniej dekady rozstrzygają one podobny problem, nie mając z tym najmniejszego problemu.
W ramach największej po 1989 roku afery potworzono w pierwszej kolejności w Wielkiej Brytanii, potem zaś bliżej (Słowacja, Łotwa) szereg spółek w istocie dysponujących jedynie adresem pocztowym.
Dość szybko znaleziono dla nich nowe określenie – firma skrzynkowa.
Oczywistą konsekwencją takiego zaszufladkowania była odmowa uznania ich realnego istnienia.
Firma skrzynkowa nie powodowała żadnych konsekwencji prawnych. Zupełnie tak, jakby jej nie było.
Uznawanie za doniosłą prawnie spółki  Polish Television Holding BV powinno skutkować uznaniem bytu takich spółek skrzynkowych, jak np. REPRUF s.r.o. czy PROMAVIT s.t.o. na Słowacji.

Lubię to! Skomentuj4 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale