5 obserwujących
74 notki
75k odsłon
328 odsłon

Prześladowanie chrześcijan współcześnie

Wykop Skomentuj2

1. Islamski ekstremizm – zorganizowana próba uczynienie świata islamskim. Mniejszości religijne teoretycznie mogą być tolerowane w niektórych przypadkach, lecz wyłącznie jako obywatele niższej kategorii ;

2. Nominalizm religijny – tworzenie specjalnych terytoriów (prowincji, stanów), gdzie dana religia jest tolerowana;

3. Antagonizm plemienny - próba wymuszenia ciągłego wpływu norm i wartości ukształtowanych w kontekście plemiennym (głównie w Afryce);

4. Zorganizowana korupcja - próba stworzenia atmosfery bezkarności, sprzyjającej anarchia i korupcja .

Innymi ważnymi „silnikami prześladowczymi” są:

1. Arogancja kościelna – uznanie przez jeden z kościołów tylko własnej wersji chrześcijaństwa i odmowa akceptacji innych tradycji;

2. Ucisk komunistyczny;

3. Paranoja dyktatorska – przywódca polityczny i jego klika chcą wyłącznej dominacji w społeczeństwie. Chrześcijanie stanowią zagrożenie dla każdego reżimu totalitarnego, dlatego są zwalczani;

4. Świecka nietolerancja – próby wykorzenienia religii z życia społecznego .

 W dzisiejszych czasach „zagłada chrześcijan i innych mniejszości była i wciąż jest celem ekstremistycznych grup m. in. w Iraku, Syrii i innych częściach tego regionu, w tym także w Egipcie” a także w Kenii (chrześcijan zwalcza tam organizacja Boko Haram, sprzymierzeniec ISIS). W tych krajach dochodzi do zbrodni ludobójstwa w rozumieniu przywołany wyżej art. II konwencji ONZ w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa uchwalonej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 9 grudnia 1948 r. W dniu 12 października 2017 r. Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy przyjęło rezolucję w sprawie ścigania i karania zbrodni przeciw ludzkości oraz możliwego ludobójstwa popełnianego przez tzw. Państwo Islamskie . Postulaty o podobne uznanie przez ONZ zostały skierowane do tej organizacji m. in. przez Europejskie Centrum Prawa i Sprawiedliwości .

 Temat prześladowań religijnych chrześcijan w czasach nam współczesnych jest niezwykle obszerny. Nie jest możliwe omówienie go – nawet w przybliżeniu – w jednym opracowaniu. Dlatego w niniejszym tekście omówione zostaną jedynie najważniejsze aspekty tego zagadnienia. W pierwszej kolejności przedstawione zostaną podstawowe pojęcia istotne dla omawianej problematyki. Następnie wskażę najważniejsze dokumenty międzynarodowe o zasięgu uniwersalnym, regionalnym, a także krajowe, dotyczące prawa do życia i gwarancji wolności religii. Dokumenty te mają wpływ na polski porządek prawny . Rozpatrywać będę ponadto przykłady zbrodni ludobójstwa oraz innego rodzaju prześladowań i przejawów dyskryminacji chrześcijan występujących na świecie, w Europie i w Polsce. W następnej kolejności podjęta zostanie próba sformułowania wniosków de lege lata i de lege ferenda wraz z postulatami skierowanymi do instytucji zajmujących się ochroną praw człowieka, organizacji międzynarodowych i rządów państw. Po tym nastąpi krótkie zakończenie.

Prawo do życia i prawo do wolności religijnej

Prawo do życia i prawo do wolności religii, podobnie jak i inne prawa człowieka, opierają się na przysługującej każdemu człowiekowi godności, która nie jest nadawana przez żadną władzę państwową, a jedynie przez nią uznawana. Konstatacja taka jest niezbędna do prowadzenia poważnego dyskursu na temat praw człowieka i podstawowych wolności . Zasada godności osoby ludzkiej jako źródła praw, godności, która przynależna jest wszystkim istotom ludzkim stanowi jedną z podstawowych zasad Karty Narodów Zjednoczonych, podpisanej w San Francisco 26 czerwca 1945 r. Wstęp do Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka z 10 grudnia 1948 r. zawiera stwierdzenie, że uznanie przyrodzonej godności osoby ludzkiej oraz niezbywalnych praw ludzkich jest podstawą wolności, sprawiedliwości i pokoju w świecie .

Ochrona życia ludzkiego jest powszechnie uznawana na poziomie międzynarodowym oraz w porządkach prawnych poszczególnych państw. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka wskazuje na nią w art. 3 . Podobnie Europejska Konwencja Praw Człowieka mówi o bezwzględnym prawie do życia każdego człowieka w art. 2 i Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, także w art. 2 . Przywołane akty prawne zapewniają ochronę przed wszelkimi działaniami naruszającymi to najbardziej podstawowe z wszystkich praw człowieka . Ponadto, ochrona życia ludzkiego jest uznawana także przez kraje islamskie za posiadającą ugruntowanie w Koranie . Znajduje to odzwierciedlenie w Arabskiej Karcie Praw Człowieka oraz w Kairskiej Deklaracji Praw Człowieka w Islamie .

 Niezwykle istotne są także zakazy tortur oraz okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania. Zawarte są one w art. 5 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, art. 3 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz w art. 4 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Ponadto w art. 1 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka zaznaczono, że wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem posiadanej godności i swoich praw. Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem, a wobec bliźnich winni postępować w duchu braterstwa.

Wykop Skomentuj2
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Społeczeństwo