5 obserwujących
163 notki
255k odsłon
  226   0

Jacek Kurski oddaje się do dyspozycji Prezydenta - drogą elektroniczną.

Jacek Kurski
Jacek Kurski

Poniżej list do Pana Prezydenta Andrzeja Dudy, który wysłałem do niego drogą elektroniczną dziś w godzinach popołudniowych.

Warto jednak pamiętać, że zgodnie o obowiązującym prawem, to nie Prezydent odwołuje czy powołuje Prezesa TVP. Pod zdjęcie opis procedury wyboru Prezesa TVP. 


image


Konkurs na Prezesa TVP przeprowadza Rada Mediów Narodowych. Konkurs składa się z: pierwszego etapu - obejmującego formalną ocenę zgłoszeń; drugiego etapu - obejmującego merytoryczną ocenę zgłoszeń oraz trzeciego etapu - obejmującego rozmowę kwalifikacyjną z kandydatami wskazanymi przez Radę Mediów Narodowych.

Ogłoszenie o konkursie będzie opublikowane w co najmniej dwóch ogólnopolskich dziennikach oraz Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Sejmu na co najmniej 14 dni przed terminem składania zgłoszeń. 

Na stanowisko prezesa TVP może kandydować osoba posiadająca: wyższe wykształcenie, kompetencje w radiofonii lub telewizji; pełną zdolność do czynności prawnych; korzystająca z pełni praw publicznych; niepodlegająca określonym w przepisach prawa lub w umowie ograniczeniom lub zakazom pełnienia funkcji członka zarządu w spółkach prawa handlowego lub w Telewizji Polskiej S.A.; niekarana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać: oświadczenie o wyrażaniu zgody na udział w konkursie, CV, list motywacyjny, kopie dyplomów ukończenia studiów wyższych oraz kursów i szkoleń, informacje o nagrodach, wyróżnieniach lub publikacjach, kopie świadectw pracy lub stosownych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków, oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, oświadczenie o niepodleganiu ograniczeniom lub zakazom pełnienia funkcji członka zarządu w spółkach handlowych lub w Telewizji Polskiej S.A.. 

Kandydat musi złożyć oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, informację o złożeniu oświadczenia o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów. 

Przewodniczący Rady Mediów Narodowych wyznacza termin posiedzeń konkursowych etapu pierwszego, drugiego i trzeciego po upływie terminu wyznaczonego do składania ofert. W pierwszym etapie konkursu Rada Mediów Narodowych dokona formalnej oceny zgłoszeń. Odrzucone zostaną oferty kandydatów niespełniających wymagań, zawierające niekompletne, niepodpisane dokumenty i złożone po wyznaczonym terminie. 

Rada Mediów Narodowych w drodze uchwały wskaże kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu postępowania oraz wskaże, które zgłoszenia nie będą rozpatrywane w drugim etapie konkursu wraz z uzasadnieniem. 

W drugim etapie konkursu, Rada Mediów Narodowych dokona merytorycznej oceny zgłoszeń po analizie spełnienia wymogów i treści dokumentów. Rada Mediów Narodowych dokona oceny, uwzględniając następujące kryteria: doświadczenie zawodowe kandydata w dziedzinie zarządzania oraz radiofonii i telewizji oraz wykształcenie i uprawnienia zawodowe kandydata. 

W trzecim etapie konkursu Rada Mediów Narodowych przeprowadzi z wybranymi kandydatami rozmowy kwalifikacyjne. Przedmiotem rozmów kwalifikacyjnych będą w szczególności: wiedza w dziedzinie zarządzania ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa; wiedza w zakresie mediów elektronicznych ze szczególnym uwzględnieniem telewizji oraz realizacji interesu publicznego w mediach; wiedza ogólna w zakresie kultury oraz zagadnień życia społecznego i gospodarczego oraz dotychczasowe doświadczenie zawodowe kandydata. 

Rada Mediów Narodowych dokona oceny kompetencji kandydatów, uwzględniając następujące kryteria: doświadczenie zawodowe kandydata w dziedzinie zarządzania oraz radiofonii i telewizji; wykształcenie i uprawnienia zawodowe kandydata; dotychczasową rzetelność zawodową dającą rękojmię należytego wykonywania zadań mediów publicznych; motywację do ubiegania się o stanowisko prezesa Zarządu.  Jeżeli o stanowisko prezesa Zarządu ubiegać się będzie kandydat będący dotychczas prezesem lub członkiem zarządu Spółki Telewizja Polska S.A., Rada Mediów Narodowych dokona oceny działalności kandydata za cały okres zajmowania przez niego tego stanowiska. 

Rada Mediów Narodowych może w każdym czasie z podaniem przyczyny, zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłonienia kandydatów. Jeżeli wyłoniony kandydat nie wyraził zgody na powołanie na stanowisko prezesa Zarządu, Rada Medów Narodowych może złożyć ofertę powołania kolejnemu najwyżej ocenionemu kandydatowi. 

Przebieg konkursu ma być jawny. Na wniosek kandydata, Rada Mediów Narodowych może wyłączyć jawność rozmowy kwalifikacyjnej w części dotyczącej tajemnicy spółki. Przebieg rozmów kwalifikacyjnych będzie protokołowany oraz utrwalany za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz. Rada Mediów Narodowych udostępni nagrania z przebiegu rozmów w całości lub w części po zakończeniu konkursu. 

Dziennikarze akredytowani przez Radę Mediów Narodowych mogą śledzić przebieg rozmów kwalifikacyjnych bezpośrednio bądź w odrębnej sali z wykorzystaniem przekazu audiowizualnego. Telewizja Sejmowa dokona transmisji przekazu audiowizualnego, chyba że zajdą przesłanki wyłączenia jawności. Koszty przeprowadzenia oraz obsługę administracyjno-biurową konkursu zapewnia Kancelaria Sejmu.


 Źródło: PAP 

Lubię to! Skomentuj6 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Kultura