14 obserwujących
131 notek
129k odsłon
285 odsłon

prezes NIK – brak zgody na przeszukanie pomieszczeń NIK – a art.231§.1 kk. art.239 kk ….

Marek Czeszkiewicz
Marek Czeszkiewicz
Wykop Skomentuj3

Czy do procesowej czynności przeszukania niezbędna jest zgoda prezesa, kierownika polskiej instytucji państwowej, w której pomieszczeniach ma być przeprowadzona w/w czynność... 

Czy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej siedziby, lokale, pomieszczenia polskich instytucji, organów, także konstytucyjnych jak NIK lub Sejm, Senat, SN, NSA, TK, KPRP, KPRM, sądów powszechnych, PK, prokuratur, policji, służb, wojska itd. lub ich prezesów, szefów tych instytucji, organów są eksterytorialne i do czynności zatrzymania rzeczy, przeszukania pomieszczeń w/w siedzib potrzebna jest zgoda szefów tych polskich instytucji, organów…

      Przed przejściem do meritum opinii należy zaznaczyć, że oddzielnie omówiono procesowe czynności przeszukania pomieszczeń od czynności przeszukania osoby, w tym z posiadanym immunitetem formalnym, która znajduje się w przeszukiwanym pomieszczeniu, w tym jest kierownikiem, szefem instytucji państwowej, samorządowej, w której dokonuje się w/w przeszukania pomieszczeń, w tym jej gabinetu, lokalu, w którym stale urzęduje. Należy także zauważyć, że podstawą do przeprowadzenie jakichkolwiek czynności procesowych jest nie tylko sama podstawa prawna na której jest prowadzona ale także zasadność, czas i miejsce przeprowadzanej czynności procesowej, to jest jakie faktyczne dowody, fakty ustalone w toku postępowania wskazują na konieczność przeprowadzenia w tym czasie i w tym miejscu danej czynności procesowej.

       Polskie prawo procesowe karne (kodeks postępowania karnego) tylko w jednym przypadku (wyjątek) dopuszcza przeprowadzenie procesowej czynności przeszukania za zgodą odpowiedniej osoby. Tym przypadkiem jest przeszukanie pomieszczeń przedstawicielstwa dyplomatycznego. Można je dokonać tylko za zgodą szefa tego przedstawicielstwa lub osoby czasowo pełniącej jego funkcje, natomiast do przeszukania pomieszczeń konsularnych konieczna jest zgoda kierownika urzędu konsularnego lub osoby czasowo pełniącej jego funkcje albo szefa przedstawicielstwa dyplomatycznego. – art.583 kpk

       Natomiast, przy rozpoczęciu przeszukania pomieszczenia lub miejsca zamkniętego na terenie RP, należącego do instytucji państwowej lub samorządowej, należy o zamierzonym przeszukaniu zawiadomić kierownika tej instytucji lub jego zastępcę albo organ nadrzędny i dopuścić ich do udziału w czynności. Przeszukanie pomieszczenia zajętego przez wojsko może nastąpić jedynie w obecności dowódcy lub osoby przez niego wyznaczonej. – art.222 kpk

(uwaga: w powyższym przepisie lub innych nie ma jakiegokolwiek zastrzeżenia, że przeszukanie jest warunkowane np. zgodą na te czynności kierownika instytucji państwowej, co więcej czynność powinna być dokonana bezzwłocznie. Przeciąganie dopuszczenia organów procesowych do przeprowadzenia przeszukania przez kierownika lub inne osoby można uznać za utrudnianie czynności (art.239 kk, art.231 kk), w tym próby ukrycia danych rzeczy, dokumentów, przy czym nie ma znaczenia gdy np. kierownik takiej instytucji nie wyraża zgody na udział w czynnościach, ponieważ przy czynności może być także obecna np. osoba przybrana przez prowadzącego czynności.)

        Wszystkie instytucje państwowe i samorządowe są obowiązane w zakresie swego działania do udzielania pomocy organom prowadzącym postępowanie karne w terminie wyznaczonym przez te organy. Osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej inne niż powyżej, a także osoby fizyczne są obowiązane do udzielenia pomocy na wezwanie organów prowadzących postępowanie karne w zakresie i w terminie przez nie wyznaczonym, jeżeli bez tej pomocy przeprowadzenie czynności procesowej jest niemożliwe albo znacznie utrudnione. – art.15 §.2 i 3 kpk

       Jeżeli kierownik instytucji państwowej lub samorządowej albo też osoba, u której dokonano zatrzymania rzeczy lub u której przeprowadza się przeszukanie, oświadczy, że wydane lub znalezione przy przeszukaniu pismo lub inny dokument zawiera informacje niejawne lub wiadomości objęte tajemnicą zawodową lub inną tajemnicą prawnie chronioną albo ma charakter osobisty, organ przeprowadzający czynność przekazuje niezwłocznie pismo lub inny dokument bez jego odczytania prokuratorowi lub sądowi w opieczętowanym opakowaniu.

      Powyższy tryb wskazany nie obowiązuje w stosunku do pism lub innych dokumentów, które zawierają informacje niejawne o klauzuli „zastrzeżone” lub „poufne” albo dotyczą tajemnicy zawodowej lub innej tajemnicy prawnie chronionej, jeżeli ich posiadaczem jest osoba podejrzana o popełnienie przestępstwa, ani w stosunku do pism lub innych dokumentów o charakterze osobistym, których jest ona posiadaczem, autorem lub adresatem. – art.225 kpk

       W kwestii wykorzystania dokumentów zawierających informacje niejawne lub tajemnicę zawodową, jako dowodów w postępowaniu karnym, stosuje się odpowiednio zakazy i ograniczenia określone w art. 178–181 kpk. Jednakże w postępowaniu przygotowawczym o wykorzystaniu, jako dowodów, dokumentów zawierających tajemnicę lekarską decyduje prokurator. – art.226 kpk.

Wykop Skomentuj3
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale