14 obserwujących
105 notek
115k odsłon
216 odsłon

Uprawnienia porządkowe Przewodniczącego PE – a uprawnienia Marszałka Sejmu RP…

Marek Czeszkiewicz
Marek Czeszkiewicz
Wykop Skomentuj3

         A propo larum jakie podnosili posłowie opozycji podczas dzisiejszego posiedzenia Sejmu wobec propozycji zmian Regulaminu Sejmu, w tym jakoby restrykcyjnych uprawnień Marszałka Sejmu, uprzejmie zauważam, że przedtem powinni zapoznać się z treścią uprawnień w tym zakresie jakie posiada Przewodniczący Parlamentu Europejskiego określonych w Regulaminie ósmej kadencji Parlamentu Europejskiego 2014-2019.

         Nota bene przecież posłowie opozycji i to wielokrotnie powołują się oraz wskazują, że powinniśmy brać przykład z rozwiązań prawnych w PE, UE.

          Zgodnie z art. 166 Regulaminu ósmej kadencji Parlamentu Europejskiego 2014-2019, Przewodniczący PE m.in.: w przypadku poważnego zakłócenia obrad lub prac Parlamentu podejmuje decyzję w sprawie nałożenia odpowiedniej sankcji.

          Nałożona sankcja może obejmować jeden lub kilka środków, w tym m.in.:

 - utratę prawa do otrzymywania dziennej diety na utrzymanie przez okres od 2 do 30 dni,

- czasowe zawieszenie uczestnictwa w całości lub w części prac Parlamentu na okres od 2 do 30 dni, w czasie których obraduje Parlament lub którykolwiek z jego organów, komisji lub delegacji,

- zakaz reprezentowania Parlamentu przez posła w delegacjach międzyparlamentarnych, na międzyparlamentarnych konferencjach lub na forach międzyinstytucjonalnych przez okres do jednego roku,

- w przypadku naruszenia poufności ograniczenie prawa dostępu do informacji poufnych lub niejawnych przez okres do jednego roku.

          Co więcej, w/w środki (sankcje) mogą zostać podwojone w przypadku powtarzających się naruszeń lub gdy poseł odmówi zastosowania się do podjętego środka.

        Przewodniczący może także dodatkowo przedłożyć Konferencji Przewodniczących wniosek o zawieszenie lub odwołanie posła z jednej lub większej liczby funkcji sprawowanych w Parlamencie.

     Należy także nadmienić, że zgodnie z art.165 Regulaminu ósmej kadencji Parlamentu Europejskiego 2014-2019, Przewodniczący PE m.in.: w przypadku dalszego zakłócania porządku lub kolejnego naruszenia porządku może odebrać posłowi głos i zarządzić usunięcie go z sali obrad do końca posiedzenia. W przypadku wyjątkowo poważnego zakłócenia porządku Przewodniczący może zarządzić usunięcie posła z sali obrad do końca posiedzenia także natychmiast i bez powtórnego przywołania do porządku. Sekretarz Generalny niezwłocznie zapewnia zastosowanie takiego środka dyscyplinarnego przy pomocy woźnych oraz, w razie potrzeby, służb ochrony Parlamentu.

          Przewodniczący może także zadecydować o przerwaniu transmisji na żywo z posiedzenia w przypadku posługiwania się przez posła językiem o charakterze zniesławiającym, rasistowskim lub ksenofobicznym, lub w przypadku zachowania o takim charakterze, w tym zarządzić usunięcie z audiowizualnego zapisu obrad tych części wypowiedzi posła, w których pojawiają się sformułowania zniesławiające, rasistowskie lub ksenofobiczne. Decyzja ta wchodzi w życie ze skutkiem natychmiastowym. Wymaga ona jednak potwierdzenia przez Prezydium w terminie nieprzekraczającym czterech tygodni od daty jej podjęcia, a jeżeli Prezydium nie zbierze się w tym czasie, na jego najbliższym posiedzeniu.

         Powyższe uprawnienia przysługują odpowiednio przewodniczącemu posiedzenia organów, komisji i delegacji, przewidzianych w Regulaminie.

        W razie konieczności, uwzględniając wagę naruszenia norm postępowania posłów, poseł prowadzący obrady, organ, komisja lub delegacja mogą, najpóźniej do dnia rozpoczęcia następnej sesji lub do następnego posiedzenia danego organu, komisji lub delegacji, zwrócić się do Przewodniczącego o zastosowanie art. 166.

        Na marginesie dodam, że Przewodniczący zgodnie z art.164a w/w regulaminu PE ma prawo do wyeliminowania nadużywania takich wniosków, jak wnioski w sprawie przestrzegania Regulaminu, wnioski proceduralne, wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu lub wnioski o głosowanie odrębne, podzielone lub imienne, jeżeli jest przekonany, że wnioski te miałyby w oczywisty sposób na celu i przyniosłyby w konsekwencji poważne i długotrwałe zakłócenie procedur Parlamentu lub wykonywania praw posłów.


Wykop Skomentuj3
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Polityka