Blog
marek czeszkiewicz
marek czeszkiewicz
0 obserwujących 90 notek 105556 odsłon
marek czeszkiewicz, 27 października 2018 r.

Postanowienie TSUE – stan prawny - rozważenie ewentualnych decyzji……..

470 18 1 A A A
Marek Czeszkiewicz
Marek Czeszkiewicz

         W dniu 02.10.2018 roku Komisja Europejska wniosła do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej skargę o stwierdzenie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego oraz wniosła o zastosowanie środków tymczasowych do czasu wydania wyroku w w/w sprawie.

            Komisja w uzasadnieniu w/w skargi wskazała, że obniżając wiek przejścia przez sędziów w stan spoczynku i stosując go do sędziów powołanych do Sądu Najwyższego przed dniem 3 kwietnia 2018 roku z jednej strony oraz przyznając Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej dyskrecjonalne prawo do przedłużenia czynnej służby sędziów Sądu Najwyższego z drugiej strony, Polska naruszyła prawo UE – art.19 ust.1 akapit drugi TUE i art. 47 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej.

            W dniu 19.10.2018 roku, jeszcze przed odniesieniem się RP w ramach postępowania w przedmiocie środków tymczasowych, wiceprezes TSUE wydał postanowienie w sprawie C-619/18 R Komisja/Polska, w którym uwzględnił wstępnie wnioski Komisji o:

1) zawieszeniu stosowania przepisów RP dotyczących obniżenia wieku przejścia w stan spoczynku sędziów Sądu Najwyższego,

2) podjęcie wszelkich niezbędnych środków przez RP w celu zapewnienia, by sędziowie Sądu Najwyższego, których dotyczą sporne przepisy, mogli pełnić funkcje na tym samym stanowisku, korzystając z tego samego statusu, takich samych praw i warunków zatrudnienia, jakie przysługiwały im przed wejściem w życie ustawy o Sądzie Najwyższym,

3) powstrzymaniu się od wszelkich działań zmierzających do powołania sędziów Sądu Najwyższego na stanowiska sędziów, których dotyczą te przepisy, a także od wszelkich działań w celu wyznaczenia nowego Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego lub wskazania, w miejsce Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, osoby, której powierzone jest kierowanie Sądem Najwyższym do czasu powołania nowego Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego,

4) powiadomienia Komisji nie później niż w ciągu miesiąca od doręczenia postanowienia Trybunału, a następnie powiadamiania w regularnych odstępach jednego miesiąca, o wszystkich środkach, które przyjęto w celu pełnego zastosowania się do tego postanowienia.

          Proszę zwrócić uwagę, że w/w postanowienie wiceprezesa TSUA potwierdza, że sędziowie Sądu Najwyższego, których dotyczą sporne przepisy mają obecnie status sędziów w stanie spoczynku oraz wnosi o podjęcie przez uprawnione organy RP wszelkich niezbędnych środków (dot. faktycznie dokonania przez uprawnione organy RP zmiany obowiązującego prawa w tym zakresie) w celu zapewnienia, by sędziowie SN powrócili do swoich poprzednio zajmowanych funkcji, statusu, praw i warunków zatrudnienia, jakie przysługiwały im przed wejściem w życie ustawy o SN.

          Wobec powyższego bezprzedmiotowe jest rozważanie o obecnym statusie w/w sędziów ponieważ do ewentualnej zmiany w obowiązującym obecnie stanie prawnym w tym zakresie przez właściwe organy RP, w/w sędziowie posiadają nadal status sędziego w stanie spoczynku.

          Nie wchodząc na tym etapie w rozważania dotyczące istnienia lub braku istnienia podstaw prawnych do skierowania przez KE w/w skargi do TSUE oraz właściwości rzeczowej, kompetencji do rozpoznania jej przez TSUE należy zaznaczyć, że skargi wniesione do TSUE nie mają skutku zawieszającego ale Trybunał może, jeśli uzna, że okoliczności tego wymagają, zarządzić zawieszenie wykonania zaskarżonego aktu, w tym może zarządzić niezbędne środki tymczasowe. Strona, którego dotyczy w/w postanowienie lub wyrok jest zobowiązana do podjęcia środków, które zapewnią ich wykonanie – art.278-279 w zw. z art.266 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE)- Dz.U.2004.90.864/2 - tekst skonsolidowany uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony.

         Powyższe potwierdza także treść art.260 TFUE, który stanowi, że jeżeli KE uzna, że dane Państwo Członkowskie nie podjęło środków zapewniających wykonanie wyroku, postanowienia TSUE, może ona wnieść sprawę do TSUE, po umożliwieniu temu Państwu przedstawienia uwag. Wskazuje ona wysokość ryczałtu lub okresowej kary pieniężnej do zapłacenia przez dane Państwo Członkowskie, jaką uzna za odpowiednią do okoliczności. Jeżeli TSUE stwierdza, że dane Państwo Członkowskie nie zastosowało się do jego wyroku, postanowienia może na nie nałożyć ryczałt lub karę pieniężną.

         Przepisy dotyczące TSUE oraz dotyczące obecnej sytuacji związanej z wydaniem przez wiceprezesa TSUE przedmiotowego postanowienia są zawarte w art.251-281 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE)- Dz.U.2004.90.864/2 - tekst skonsolidowany uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony.

        Uzupełnieniem, dopełnieniem w/w przepisów jest Regulamin postępowania przed TSUE, który w art.83-90 odnosi się do zawieszenia wykonania aktu wydanego m.in. przez państwo członkowskie. Co prawda zgodnie a art.86 w sprawie wniosku wydaje się postanowienie z uzasadnieniem niepodlegające zaskarżeniu, to jednak na wniosek strony postanowienie może w każdym czasie zostać zmienione lub uchylone, ze względu na zmianę okoliczności – art.87 (Dz.U. L 176 z 4.7.1991 z późn.zm. – ost. Dz.U. L 162 z 22.6.2011).

Opublikowano: 27.10.2018 16:06. Ostatnia aktualizacja: 27.10.2018 22:34.
Skomentuj Obserwuj notkę Napisz notkę Zgłoś nadużycie
NEWSY - TOP 5

O mnie

Prawnik, w tym adwokat, poprzednio m.in. prokurator. Jestem absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku (poprzednio Filia Uniwersytetu Warszawskiego), który ukończyłem z wyróżnieniem, w tym z „Diploma Honorificum”. Ukończyłem także z wyróżnieniami: Podyplomowe Studia Prawa Dowodowego Wydział Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Podyplomowe Studia Problematyki Przestępczości Zorganizowanej i Terroryzmu Wydział Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, Podyplomowe Studia Prawa Podatkowego Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Szkołę Administracji Publicznej, aplikację prokuratorską etatową, egzamin prokuratorski z wynikiem bardzo dobrym, asesurę itd. Posiadam status osoby pokrzywdzonej IPN nr BUBi-III-4432-91(WP-119-7-03). Służyłem Rzeczypospolitej Polskiej jako prawnik oraz funkcjonariusz : do 2010 roku na stanowisku Dyrektora Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Rzeszowie, a wcześniej w Prokuraturze i innych służbach państwowych. Posiadam poświadczenie bezpieczeństwa m.in. do najwyższych klauzul. Byłem wielokrotne nagradzany za wyniki i osiągnięcia. Pisałem prace m.in. z uwarunkowania przestępczości zorganizowanej Polsce, zakazy dowodowe w polskim procesie karnym, instytucji świadka anonimowego - zagadnienia wybrane, rodzaje i metody stosowania kontroli operacyjnych, metody przesłuchań, działania operacyjne, metody taktyki, metody strategii, i inne. Uczestniczyłem w programach, szkoleniach, konferencjach resortowych, akademickich m.in. z zakresu korupcji, taktyki i techniki czynności śledczych oraz operacyjnych, strategii i inne, w tym prowadzonych przez międzynarodowych ekspertów Prowadziłem różne specjalistyczne szkolenia funkcjonariuszy różnych służb i urzędów. Od 2010 roku pracowałem w Kancelariach Adwokackich, Radców Prawnych. Obecnie jestem adwokatem i prowadzę indywidualną kancelarie adwokacką. Pomagałem w miejscach powodzi pośrednio i bezpośrednio m.in. Tarnobrzeg 25.05.2010-03.06.2010, Wrocław 12.07.1997-29-07-1997. Pomagałem i pomagam innym, w tym czynny m.in. organizacjom harcerskim, wolontariat m.in. w Caritas, Hospicjum i Fundacjach pomagającym chorym, w tym dzieciom z chorobami nowotworowymi, bezrobotnym i bezdomnym. Moje zainteresowania obecnie, to, m.in. psychologia człowieka, prawo, polityka, sport, konie, teatr, książka i inne. Moje credo życiowe, to, m.in.: „Veritate sequi et tuerii iustitia” - iść za prawdą, nie zapomnieć o sprawiedliwości.

Ostatnie notki

Najpopularniejsze notki

Ostatnie komentarze

  • @Bohdan Ozerski Tak składa się, że w Warszawie jestem codziennie, a ad do treści Pana...
  • @Harcownik  Podzielam i jest na to wiele argumentów...
  • @Harcownik  cdn. dodam, że inną kwestią jest także, czy bank dokonał należycie sprawdzenia...

Tematy w dziale Społeczeństwo