14 obserwujących
107 notek
116k odsłon
476 odsłon

Postanowienie TSUE – stan prawny - rozważenie ewentualnych decyzji……..

Marek Czeszkiewicz
Marek Czeszkiewicz
Wykop Skomentuj18

         W dniu 02.10.2018 roku Komisja Europejska wniosła do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej skargę o stwierdzenie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego oraz wniosła o zastosowanie środków tymczasowych do czasu wydania wyroku w w/w sprawie.

            Komisja w uzasadnieniu w/w skargi wskazała, że obniżając wiek przejścia przez sędziów w stan spoczynku i stosując go do sędziów powołanych do Sądu Najwyższego przed dniem 3 kwietnia 2018 roku z jednej strony oraz przyznając Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej dyskrecjonalne prawo do przedłużenia czynnej służby sędziów Sądu Najwyższego z drugiej strony, Polska naruszyła prawo UE – art.19 ust.1 akapit drugi TUE i art. 47 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej.

            W dniu 19.10.2018 roku, jeszcze przed odniesieniem się RP w ramach postępowania w przedmiocie środków tymczasowych, wiceprezes TSUE wydał postanowienie w sprawie C-619/18 R Komisja/Polska, w którym uwzględnił wstępnie wnioski Komisji o:

1) zawieszeniu stosowania przepisów RP dotyczących obniżenia wieku przejścia w stan spoczynku sędziów Sądu Najwyższego,

2) podjęcie wszelkich niezbędnych środków przez RP w celu zapewnienia, by sędziowie Sądu Najwyższego, których dotyczą sporne przepisy, mogli pełnić funkcje na tym samym stanowisku, korzystając z tego samego statusu, takich samych praw i warunków zatrudnienia, jakie przysługiwały im przed wejściem w życie ustawy o Sądzie Najwyższym,

3) powstrzymaniu się od wszelkich działań zmierzających do powołania sędziów Sądu Najwyższego na stanowiska sędziów, których dotyczą te przepisy, a także od wszelkich działań w celu wyznaczenia nowego Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego lub wskazania, w miejsce Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, osoby, której powierzone jest kierowanie Sądem Najwyższym do czasu powołania nowego Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego,

4) powiadomienia Komisji nie później niż w ciągu miesiąca od doręczenia postanowienia Trybunału, a następnie powiadamiania w regularnych odstępach jednego miesiąca, o wszystkich środkach, które przyjęto w celu pełnego zastosowania się do tego postanowienia.

          Proszę zwrócić uwagę, że w/w postanowienie wiceprezesa TSUA potwierdza, że sędziowie Sądu Najwyższego, których dotyczą sporne przepisy mają obecnie status sędziów w stanie spoczynku oraz wnosi o podjęcie przez uprawnione organy RP wszelkich niezbędnych środków (dot. faktycznie dokonania przez uprawnione organy RP zmiany obowiązującego prawa w tym zakresie) w celu zapewnienia, by sędziowie SN powrócili do swoich poprzednio zajmowanych funkcji, statusu, praw i warunków zatrudnienia, jakie przysługiwały im przed wejściem w życie ustawy o SN.

          Wobec powyższego bezprzedmiotowe jest rozważanie o obecnym statusie w/w sędziów ponieważ do ewentualnej zmiany w obowiązującym obecnie stanie prawnym w tym zakresie przez właściwe organy RP, w/w sędziowie posiadają nadal status sędziego w stanie spoczynku.

          Nie wchodząc na tym etapie w rozważania dotyczące istnienia lub braku istnienia podstaw prawnych do skierowania przez KE w/w skargi do TSUE oraz właściwości rzeczowej, kompetencji do rozpoznania jej przez TSUE należy zaznaczyć, że skargi wniesione do TSUE nie mają skutku zawieszającego ale Trybunał może, jeśli uzna, że okoliczności tego wymagają, zarządzić zawieszenie wykonania zaskarżonego aktu, w tym może zarządzić niezbędne środki tymczasowe. Strona, którego dotyczy w/w postanowienie lub wyrok jest zobowiązana do podjęcia środków, które zapewnią ich wykonanie – art.278-279 w zw. z art.266 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE)- Dz.U.2004.90.864/2 - tekst skonsolidowany uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony.

         Powyższe potwierdza także treść art.260 TFUE, który stanowi, że jeżeli KE uzna, że dane Państwo Członkowskie nie podjęło środków zapewniających wykonanie wyroku, postanowienia TSUE, może ona wnieść sprawę do TSUE, po umożliwieniu temu Państwu przedstawienia uwag. Wskazuje ona wysokość ryczałtu lub okresowej kary pieniężnej do zapłacenia przez dane Państwo Członkowskie, jaką uzna za odpowiednią do okoliczności. Jeżeli TSUE stwierdza, że dane Państwo Członkowskie nie zastosowało się do jego wyroku, postanowienia może na nie nałożyć ryczałt lub karę pieniężną.

         Przepisy dotyczące TSUE oraz dotyczące obecnej sytuacji związanej z wydaniem przez wiceprezesa TSUE przedmiotowego postanowienia są zawarte w art.251-281 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE)- Dz.U.2004.90.864/2 - tekst skonsolidowany uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony.

        Uzupełnieniem, dopełnieniem w/w przepisów jest Regulamin postępowania przed TSUE, który w art.83-90 odnosi się do zawieszenia wykonania aktu wydanego m.in. przez państwo członkowskie. Co prawda zgodnie a art.86 w sprawie wniosku wydaje się postanowienie z uzasadnieniem niepodlegające zaskarżeniu, to jednak na wniosek strony postanowienie może w każdym czasie zostać zmienione lub uchylone, ze względu na zmianę okoliczności – art.87 (Dz.U. L 176 z 4.7.1991 z późn.zm. – ost. Dz.U. L 162 z 22.6.2011).

Wykop Skomentuj18
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Społeczeństwo