14 obserwujących
105 notek
115k odsłon
198 odsłon

Prowokacja - Dziennikarz – Prawo – Polityka….

Marek Czeszkiewicz
Marek Czeszkiewicz
Wykop Skomentuj

Dziennikarz – śledztwo dziennikarskie, w tym wcieleniowe - prowokacja – podżeganie – pomocnictwo – pomówienie – znieważenie……..

     Podstawą do n/w rozważań było pytanie RPO do prokuratury, czy operator przez prowokacje propagował nazizm? oraz informacje i dyskusje w mediach dotyczące przygotowania przez dziennikarzy jednej ze stacji telewizyjnych publikacji o obchodzeniu w Polsce rocznicy urodzin hitlera.

       Proponuję wstrzemięźliwości i spokój wszystkim prowadzącym w w/w zakresie dyskusje, formującym różnorodne zarzuty oraz merytoryczne, pozbawione emocji podejście do zagadnienia.

        Bez jakichkolwiek wątpliwości należy potwierdzić doniosłą rolę w życiu społeczno-politycznym jaką pełni staranna i rzetelna działalność dziennikarska. Zapewne nikt także nie zaprzeczy zasadności funkcjonowania w państwie sądów, prokuratury czy odpowiednich służb. Kłopoty, oczywiście hipotetycznie zaczynają się w sytuacji, kiedy przedstawiciele w/w instytucji w swoich działaniach nie dochowują należycie standardów swojej działalności, w tym wkraczają w zakres przewidziany dla działalności politycznej, kiedy swoimi działaniami m.in. „kreują” rzeczywistość, nastawienia społeczne, ujawniają materiały po lub w pewnym dogodnym dla danej opcji politycznej czasie itd.

       Na wstępie należy odpowiedzieć na pytanie, czy w przypadku gdy w treść zeznań, wyjaśnień świadka, podejrzanego, w których podają oni okoliczności dotyczące ewentualnego popełnienia przestępstwa innego, które dotyczy postępowanie w którym występują w tym charakterze, w szczególności ściganego z urzędu, mogą one być zignorowane.

      W polskim procesie karnym obowiązują m.in. zasada legalizmu (organ powołany do ścigania przestępstw jest obowiązany do wszczęcia i przeprowadzenia postępowania przygotowawczego, a oskarżyciel publiczny także do wniesienia i popierania oskarżenia o czyn ścigany z urzędu, a z wyjątkiem wypadków określonych w ustawie lub w prawie międzynarodowym nikt nie może być zwolniony od odpowiedzialności za popełnione przestępstwo - art.10 kpk), zasada działania z urzędu (organy procesowe prowadzą postępowanie i dokonują czynności z urzędu, chyba że ustawa uzależnia je od wniosku określonej osoby, instytucji lub organu albo od zezwolenia władzy – art.9 kpk). Należy także pamiętać, że organy postępowania kształtują swe przekonanie na podstawie wszystkich przeprowadzonych dowodów, ocenianych swobodnie z uwzględnieniem zasad prawidłowego rozumowania oraz wskazań wiedzy i doświadczenia życiowego – zasada swobodnej oceny dowodów – art.7 kpk.

      Dodam, że efektem postępowanie przygotowawcze, w którym weryfikowane są m.in. wszystkie możliwe wersje zdarzeń, może być akt oskarżenia skierowany do sądu i to sąd, a nie prokuratura wydaje wyrok.

      W/w ustawowe zobowiązanie do działania stanowi, że w przypadku jego świadomego zaniechania może dochodzić do odpowiedzialności karnej z art.231 kk.

       Natomiast wbrew opiniom niektórych mediów i polityków zarzucających Policji, Prokuraturze bezprawne działania w zakresie czynów z oskarżenia prywatnego z art.212-216 kk (zniesławienie, zniewaga), to należy przypomnieć, że zgonie z obowiązującym prawem to Policja na żądanie pokrzywdzonego przyjmuje ustną lub pisemną skargę i w razie potrzeby zabezpiecza dowody, po czym przesyła skargę do właściwego sądu, a na polecenie sądu Policja dokonuje określonych przez sąd czynności dowodowych, po czym ich wyniki przekazuje sądowi – art.488 kpk. Także prokurator na podstawie art.60 kpk w sprawach o przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego wszczyna postępowanie albo wstępuje do postępowania już wszczętego, jeżeli wymaga tego interes społeczny. Postępowanie toczy się wówczas z urzędu, a pokrzywdzony, który przedtem wniósł oskarżenie prywatne, korzysta z praw oskarżyciela posiłkowego.

       Kolejną kwestią jest brak uregulowania w obowiązującym prawie polskim ustawowej definicji tzw. śledztwa dziennikarskiego, śledztwa wcieleniowego, prowokacji dziennikarskiej. Brak jest także ustawowych uprawnień dziennikarzy do prowadzenia de facto czynności operacyjnych, które przysługują ustawowo stosownym służbom, w tym także ustawowego kontratypu zwalniającego dziennikarza z odpowiedzialności karnej w przypadku popełnienia przez niego przez niego przestępstwa w czasie w/w działań, jak w przypadku ustawowych kontratypów dotyczących poszczególnych służb.

        Działalność dziennikarską reguluje ustawa z 26.01.1984 roku Prawo prasowe, zgodnie z którą dziennikarz zobowiązany jest do prawdziwego przedstawiania omawianych zjawisk, w tym m.in. zachowania szczególnej staranność i rzetelności przy zbieraniu i wykorzystaniu materiałów prasowych, zwłaszcza sprawdzić zgodność z prawdą uzyskanych wiadomości lub podać ich źródło, chronić dobra osobiste, a ponadto interesy działających w dobrej wierze informatorów i innych osób, które okazują mu zaufanie.

Wykop Skomentuj
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Polityka