mirnalia
Rozmaitości
3 obserwujących
211 notek
24k odsłony
  30   0

Czy skazańcy mają prawo publikować?

Do convicts have the right to publish?


     Coraz częściej więźniowie mają dostęp do internetu. Nie wszyscy skazani prawomocnymi wyrokami przebywają w klasycznych miejscach odosobnienia. Niektórzy skazani za morderstwo, oszustwo, zdradę po pewnym czasie zostają uznani za niewinnych (pomyłki sądowe). Czy zgodnie z konstytucjami rozmaitych państw, tacy napiętnowani ludzie mają prawo do zamieszczania swoich protestów, rozważań, przemyśleń w mediach, w szczególności w internecie, zwłaszcza na portalach społecznościowych? Czy im tego nie wolno czynić?

    Increasingly, prisoners have access to the internet. Not all convicts with final and binding sentences stay in classic places of isolation. Some people convicted of murder, fraud, treason are found innocent after some time (court errors). According to the constitutions of various countries, do such stigmatized people have the right to post their protests, deliberations and thoughts in the media, especially on the internet, especially on social networks? Are they not allowed to do this?


    Pewien obywatel został pomyłkowo skazany (prawomocnym wyrokiem) przez polski sąd i kiedy zamieścił parę artykułów wyjaśniających sprawę, to strona pozywająca (sfałszowała komentarz na znanym portalu, pomówiła o posiadanie paru kont, zachowywała się niegodnie - nie jak przystało na akademickiego nauczyciela) przesyłała skany wyroku do adminów i niektórzy z nich kasowali artykuły, zawiadamiając autora, że właśnie otrzymano kopię wyroku, zatem z tego powodu nastąpi zdjęcie tekstu...

    A certain citizen was mistakenly convicted (by a final judgment) by a Polish court, and when he published a few articles explaining the case, the suing party (falsified a comment on a well-known portal, accused of having several accounts, behaved unworthily - not as befits an academic teacher) sent scans of the verdict to admins and some of them deleted the articles, notifying the author that a copy of the verdict had just been received, so a photo of the text will take place for this reason...


    Ostatnio świat poznał wstrząsająca prawdę - amerykański więzień, odbywający wieloletnią karę za morderstwo, został uniewinniony i budżet wypłaci mu 8 milionów dolarów odszkodowania za niesłuszne pozbawienie wolności.

    Recently, the world has learned a shocking truth - an American prisoner serving many years of murder, has been acquitted and the budget will pay him $ 8 million in damages for wrongful imprisonment.


    Czy nasze portale są przygotowane na takie wydarzenie? Powstaje pytanie prawne - "Czy skazanie obywatela pozbawia go możliwości zamieszczania artykułów dotyczących jego sądowych problemów?" (np. został skazany za zabójstwo, ale twierdzi, że jest niewinny i chce opisać swoją historię). Ma prawo, czy nie ma prawa do edytowania swoich tekstów na naszych portalach? Czy wynika to wprost z regulaminów, czy jest to swobodna interpretacja dokonana przez niektórych adminów? Okazuje się, że część z nich jest przekonana, że skazańcy nie mają prawa pisywać w internecie. Zatem - czy przesłanie do admina informacji, że zapadł wyrok (prawomocny lub jeszcze nieprawomocny) albo że sprawa jest na wokandzie, jest podstawą do całkowitego ocenzurowania tekstów, czyli do ich nieopublikowania? A może w takich przypadkach admini powinni pod artykułem dołączać treść wyroku lub informację o toczącym się procesie?

    Are our portals prepared for such an event? The law question arises - "Does the conviction of a citizen prevent him from posting articles about his court problems?" (e.g. he was convicted of manslaughter but claims to be innocent and wants to write his story). Does he have the right or not to edit his texts on our portals? Does it result directly from the regulations or is it a free interpretation made by some admins? It turns out that some of them are convinced that convicts do not have the right to write on the internet. So - is sending information to the administrator that the verdict has been passed (final or not yet final) or that the case in court, is the basis for the complete censorship of the texts, i.e. for not publishing them? Or maybe in such events admins should attach the content of the verdict or information about the ongoing trial under the article?


    Niektóre portalowe regulaminy zabraniają publikowania tekstów osób naznaczonych przez Temidę - czy jest to zgodne z Konstytucją 1997? Czy portal, którego admin spowodował skasowanie felietonu, powinien zgodzić się na jego ponowną publikację dopiero po zmianie wyroku (po paru latach), czy wcześniej, choćby po zapoznaniu się z argumentami niniejszego artykułu?

    Some portal regulations prohibit publishing texts of persons designated by Themis - is it consistent with the Constitution 1997? Should the portal whose admin caused the feuilleton to be deleted, should agree to its re-publication only after the sentence has been changed (after a few years), do before, even after reading the arguments of this article?

Lubię to! Skomentuj Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale