116 obserwujących
652 notki
1436k odsłon
1827 odsłon

Biedroń w roli dopalacza

Wykop Skomentuj93

„Potrzebna jest też siła postępowa, która doda odwagi Schetynie, Kopacz, tym wszystkim ludziom, którzy do tej pory bali się przeprowadzić tych zmian, żeby w końcu w Polsce coś się zmieniło i ja będę tym dopalaczem, który zmieni oblicze Polski” – poinformował wczoraj widzów „Faktów po faktach” (TVN24) Robert Biedroń. Jest to dość oryginalna autorekomendacja, biorąc pod uwagę, że termin dopalacze jest potoczną nazwą różnego rodzaju produktów zawierających substancje psychoaktywne, które są spożywane w celu wywołania w organizmie efektu narkotycznego. 

Wczesniej, podczas mityngu na warszawskim Torwarze, Robert Biedroń przedstawił swoim wielbicielom i zwolennikom wyliczankę niepobożnych życzeń, w której na pierwszy plan wybijały się hasla proaborcyjne i antykościelne. I właśnie te hasła wywołały największy entuzjazm zwolenników Roberta Biedronia. Wyliczanka obietnic lidera „Wiosny” objęła między innymi:

• swobodę zabijania dzieci nienarodzonych aż do 12. tygodnia,

• refundację procedury zapłodnienia pozaustrojowego („in vitro”),

• „rzetelną edukację seksualną”,

• dostęp do antykoncepcji i środków wczesnoporonnych,

• likwidację klauzuli sumienia,

• oddzielenie państwa od Kościoła,

• wyrzucenie religii ze szkół,

• opodatkowanie tacy,

• likwidację Funduszu Kościelnego,

• zamknięcie do 2035 roku wszystkich kopalni i najczystsze powietrze w naszej części Europy, powołanie rzecznika praw zwierząt,

• legalizację tzw. związków partnerskich i „równość małżeńską dla wszystkich”.

Wielbicielom talentu politycznego p. Biedronia trzeba zwrócić uwagę, że przedstawione przez niego postulaty są w kolizji z aktualnie obowiązującą w naszym kraju Konstytucją RP z dnia 2 kwietnia 1997 roku.  W szczególności hasła rzucane przez p. Biedronia podważają następujące artykuły Konstytucji RP: 

Art. 18. Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 30. Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych.

Art. 38. Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia

Art. 48. 1. Rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Wychowa-nie to powinno uwzględniać stopień dojrzałości dziecka, a także wolność jego sumienia i wyznania oraz jego przekonania.

Art. 53. 1. Każdemu zapewnia się wolność sumienia i religii.

3. Rodzice mają prawo do zapewnienia dzieciom wychowania i nauczania moralnego i religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami. Przepis art. 48 ust. 1 stosuje się odpowiednio.

4. Religia kościoła lub innego związku wyznaniowego o uregulowanej sytuacji prawnej może być przedmiotem nauczania w szkole, przy czym nie może być naruszona wolność sumienia i religii innych osób.

Osoby przyjmujące frenetycznymi oklaskami obietnicę p. Biedronia dotyczącą „aborcji na życzenie" do 12 tygodnia ciąży, przypominam, że art. 38 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. jednoznacznie stwierdza: „Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia”.

Osoby te powinny zapoznać się z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 30 września 2008 r., wydanym w sprawie prowadzonej pod sygn. akt K 44/0710, gdzie Trybunał stwierdza, iż „nie ma wątpliwości, że życie człowieka nie podlega wartościowaniu ze względu na jego wiek, stan zdrowia, przewidywany czas jego trwania, ani ze względu na jakiekolwiek inne kryteria”.

Biorąc pod uwagę, że większość wielbicieli p. Biedronia traktuje Trybunał Konstytucyjny jako źrenicę państwa prawa oraz demokracji, a jego orzeczenia jako dogmat, zalecam tym osobom zapoznanie się z uzasadnieniem tego wyroku. Trybunał szeroko uzasadnił swoje orzeczenie zarówno na gruncie prawa krajowego, jak i międzynarodowego. Dał przy tym wykładnię kilku przepisów, terminów i pojęć. Przypominam też tym osobom, że Rzeczpospolita Polska jest sygnatariuszem „Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka”, a artykuł 3 tej deklaracji mówi wyraźnie, że „każdy człowiek ma prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa swej osoby”. Natomiast „Europejska Konwencja Praw Człowieka”, której Polska jest również sygnatariuszem, w art. 2 stwierdza: „nikt nie może być umyślnie pozbawiony życia, wyjąwszy przypadki wykonania wyroku sądowego skazującego za przestępstwo, za które ustawa przewiduje taką karę”.

Nikt dziś nie zaprzecza temu, że w momencie zapłodnienia komórki jajowej mamy do czynienia z zupełnie nowym organizmem, nowym kodem genetycznym, różniącym się od kodu genetycznego matki. To jest nowy człowiek.

Również na płaszczyźnie prawnej to jest odrębna istota.

I temu człowiekowi, zgodnie z Konstytucją RP, przysługuje prawna ochrona. Nie można więc go bezkarnie wyskrobać z macicy matki i spalić razem z odpadami medycznymi, co obiecuje swoim zwolennikom Robert Biedroń.

Wykop Skomentuj93
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Polityka