0 obserwujących
8 notek
2507 odsłon
1115 odsłon

Oszustwo "reformy" wymiaru sprawiedliwości

Wykop Skomentuj13

Wyrok Sądu Najwyższego w sprawie Izby Dyscyplinarnej zmotywował mnie aby na nowo przeanalizować to co się dzieje w Polsce. Po ułożeniu oceny przeanalizowanych wydarzeń, które miały miejsce poczułem złość i gniew. A czemu? Ponieważ zostaliśmy, jako Naród ordynarnie oszukani przez komunistów, postkomunistów i im sprzyjających ludzi pokroju Wałęsy.

Tak moi drodzy, wszyscy (poza komunistami, postkomunistami, ludźmi im sprzyjającymi pokroju Wałęsy) zostaliśmy ordynarnie oszukani. Na czym polega oszustwo? Na tym, że wmówiono nam, że staliśmy się wolnym, demokratycznym Narodem, a miarą nowego porządku i praw jest uchwalona w czasie "wolności" Konstytucja z 1997r..

To jednak nieprawda, wielkie kłamstwo i oszustwo. Żeby zrozumieć na czym to oszustwo polega trzeba przeanalizować Konstytucję ale nie z 1997r. ale z 22 lipca 1952r. ze zmianami!! Tak, tą "stalinowską konstytucję"!!

1. Trybunał Konstytucyjny

Trybunał Konstytucyjny został powołany zmianą "stalinowskiej konstytucji" 26 marca 1982r.. Poniżej skan ustawy zmieniającej. 

image

Powyższy stan prawny obowiązywał do "uchylenia" "stalinowskiej konstytucji" czyli do wejścia w życie Konstytucji 1997r.

Ale czy na pewno, stan prawny się zmienił? Moim zdaniem nie - i to jest PIERWSZE OSZUSTWO!!

Poniżej zamieszczam stan prawny Trybunału wg dziś "obowiązującej" Konstytucji z 1997r. (przytoczony teks jest dość długi, ale pozwoli zauważyć to o czym piszę)

"Trybunał Konstytucyjny

Art. 188. Trybunał Konstytucyjny orzeka w sprawach:

1) zgodności ustaw i umów międzynarodowych z Konstytucją, 

2) zgodności ustaw z ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie, 

3) zgodności przepisów prawa, wydawanych przez centralne organy państwowe, z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi i ustawami, 

4) zgodności z Konstytucją celów lub działalności partii politycznych,

5) skargi konstytucyjnej, o której mowa w art. 79 ust. 1. 

Art. 189. Trybunał Konstytucyjny rozstrzyga spory kompetencyjne pomiędzy centralnymi konstytucyjnymi organami państwa. 

Art. 190. 1. Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego mają moc powszechnie obowiązującą i są ostateczne.

2. Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w sprawach wymienionych w art. 188 podlegają niezwłocznemu ogłoszeniu w organie urzędowym, w którym akt normatywny był ogłoszony. Jeżeli akt nie był ogłoszony, orzeczenie ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. 

3. Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, jednak Trybunał Konstytucyjny może określić inny termin utraty mocy obowiązującej aktu normatywnego. Termin ten nie może przekroczyć osiemnastu miesięcy, gdy chodzi o ustawę, a gdy chodzi o inny akt normatywny – dwunastu miesięcy. W przypadku orzeczeń, które wiążą się z nakładami finansowymi nie przewidzianymi w ustawie budżetowej, Trybunał Konstytucyjny określa termin utraty mocy obowiązującej aktu normatywnego po zapoznaniu się z opinią Rady Ministrów. 

4. Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego o niezgodności z Konstytucją, umową międzynarodową lub z ustawą aktu normatywnego, na podstawie którego zostało wydane prawomocne orzeczenie sądowe, ostateczna decyzja administracyjna lub rozstrzygnięcie w innych sprawach, stanowi podstawę do wznowienia postępowania, uchylenia decyzji lub innego rozstrzygnięcia na zasadach i w trybie określonych w przepisach właściwych dla danego postępowania. 

5. Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego zapadają większością głosów.

Art. 191. 1. Z wnioskiem w sprawach, o których mowa w art. 188, do Trybunału Konstytucyjnego wystąpić mogą:

1) Prezydent Rzeczypospolitej, Marszałek Sejmu, Marszałek Senatu, Prezes Rady Ministrów, 50 posłów, 30 senatorów, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, Prokurator Generalny, Prezes Najwyższej Izby Kontroli, Rzecznik Praw Obywatelskich,

2) Krajowa Rada Sądownictwa w zakresie, o którym mowa w art. 186 ust. 2, 

3) organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego,

4) ogólnokrajowe organy związków zawodowych oraz ogólnokrajowe władze organizacji pracodawców i organizacji zawodowych, 

5) kościoły i inne związki wyznaniowe,

6) podmioty określone w art. 79 w zakresie w nim wskazanym.

2. Podmioty, o których mowa w ust. 1 pkt 3–5, mogą wystąpić z takim wnioskiem, jeżeli akt normatywny dotyczy spraw objętych ich zakresem działania.

Art. 192. Z wnioskiem w sprawach, o których mowa w art. 189, do Trybunału Konstytucyjnego wystąpić mogą: Prezydent Rzeczypospolitej, Marszałek Sejmu, Marszałek Senatu, Prezes Rady Ministrów, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego i Prezes Najwyższej Izby Kontroli. 

Art. 193. Każdy sąd może przedstawić Trybunałowi Konstytucyjnemu pytanie prawne co do zgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi lub ustawą, jeżeli od odpowiedzi na pytanie prawne zależy rozstrzygnięcie sprawy toczącej się przed sądem. 

Wykop Skomentuj13
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Polityka