Blog
Sprawa 1 Ds. zatuszować/12
Polskie ZOO
Polskie ZOO Piwnik: "anomalia siedlecka"
1 obserwujący 303 notki 168321 odsłon
Polskie ZOO, 11 września 2015 r.

Mój blog z Salonu24 trafił pod sąd i wygrałem z Prokuratorem Apelacyjnym.

492 0 0 A A A
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/02AB0347C0
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/02AB0347C0

 

 

 

Ten blog zacząłem pisać niecały rok temu. Po tuszowaniu wszystkich przestępstw miałem po dziurki w nosie tych ludzi. Jak się mam czuć oblewany pomyjami, kłamstwami i pomówieniami? W końcu zaczęli mnie wrabiać w przestępstwa, jakich nie popełniłem. Nieważne są dowody. Ważne są „kwity” - kłamstwa w postanowieniach. Kłamstwa i matactwa ze stemplem. Stempel jest ważny. Prokuratorzy zatuszowali nawet składanie fałszywych zeznań i fałszywego zawiadomienia, że nękałem lekarza i że wysłałem mu "paczki". "Prokurator Apelacyjny w B." zatuszował swoimi chłopcami od tuszowania przestępstw. Gadał mi bzdury bym złożył skargę na "Prokuratora Okręgowego w Ł.". Złożyłem jak ten pomiatany naiwniak. Skarga trafiła do "Prokuratora Okręgowego w Ł.", by rozpatrzył sam na siebie. To jest sprzeczne z prawem."Prokurator Okręgowy w Ł." z mocy prawa nie może rozpatrywać skargi na samego siebie. Jednak wobec mnie Ustawodawcą był Prokurator Apelacyjny w B. a organ Państwa kabaretem.

Blog "Sprawa 1 Ds. zatuszować/12" niebawem jak mam nadzieję ukaże sie w postaci książki. Nie wszystkie esej. Nie wszystkie relacje ale te najważniejsze pokazujące patologie z jakimi się spotkałem. Beda biogramy osób publicznych i wypełniających funkcje publiczne. Chciałem też opublikować wizerunki bohaterów mojej historii. I zaczęła sie droga przez mękę. Nie chcą prokuratorzy publikacji swoich "pysiów". Przeczytajcie ten wyrok. Przeczytajcie jak jest naciągany w uzasadnieniu jak guma od majtek. Wizerunek prokuratora jest zbędny dla wykonywania zadań publicznych, choć jest konieczny do wykonywania czynności służbowych. Koń może lekko by sie uśmiał."Prokurator Apelacyjny w B." musi wydać kolejna decyzję. Wtedy udowodnię, że wizerunek prokuratora w związku z wykonywaniem czynności służbowych nie podlega ochronie. Ale jak widać chcą mi zablokować publikacje ich wizerunków. By ich palcami ludzie na ulicy nie wytykali?

Na tę chwilę jedno mnie zdanie w wyroku szczególnie cieszy. Mianowicie orzeczenie WSA, że decyzja Prokuratora Apelacyjnego w B.:

"Zawiera rozstrzygnięcie nie mające oparcia w przepisach prawa".

Prokurator Apelacyjny w B. działał poza granicami prawa. Wydał niejedną taka w sprawach mnie dotyczących. Nie miał prawa i podstaw prawnych i wydawał je. Nie podlegałem polskiemu prawu. Podlegałem prawu Prokuratora Apelacyjnego w B. Prokurator Apelacyjny w B. przekraczał posiadane uprawnienia. Na takich jest paragraf. To jest artykuł 231 Kodeksu Karnego. Od poniedziałku Prokurator Apelacyjny w B. zacznie zwiewać przed paragrafem na niego. I Prokurator Okręgowy w Ł. jak w najgorszej kampanii wojskowej milcząco wykonywał polecenia. Dwóch nie widziało braku podstaw prawnych? Takie jest prawo kartelu. A jakby Prokurator Apelacyjny w B. kazał przestępstwo popełnić to by Prokurator Okręgowy w Ł. tez to zrobił? Bo jak nie to by go dosięgła prokuratorska "fala" jak w wojsku?

ANEKS

 

Najpierw była tylko sentencja wyroku opublikowana na stronie NSA. Ale napisałem do prok. Andrzeja Seremeta popołudniu o wszystkim i powiadomiłem prokuratorów apelacyjnych Rzeczpospolitej Polskiej. Nagle wczoraj na moich oczach, bo robiłem drugiego screena na bloga opublikowali cały wyrok. Dziwna godzina na publikację wyroków. W piątek o 22? Kto o takiej godzinie w sądzie pracuje i dostęp do wyroków ma?

  

 

 

II SA/Bk 452/15 - Wyrok

 

Data orzeczenia

2015-09-03

Data wpływu

2015-06-24

Sąd

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku

Sędziowie

Małgorzata Roleder /sprawozdawca/

Marek Leszczyński

Mieczysław Markowski /przewodniczący/

Symbol z opisem

648  Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego

Hasła tematyczne

Dostęp do informacji publicznej

Skarżony organ

Prokurator

Treść wyniku

Uchylono zaskarżoną decyzję

Powołane przepisy

Dz.U. 2014 nr 0 poz 782; art. 16 ust. 1, art. 5 ust. 1 i 2; Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej - tekst jednolity

Tezy

Wizerunek prokuratora znajdujący się w legitymacji służbowej jest informacją związaną z osobą pełniącą funkcję  publiczną, a zatem jest informacją publiczną. Nie jest to jednak informacja publiczna związana istotowo z pełnieniem funkcji prokuratora (na podobieństwo imienia i nazwiska, stanowiska służbowego czy przypisania do konkretnej jednostki prokuratury), bowiem ma charakter wyłącznie identyfikacyjny dla konkretnej czynności służbowej a nie dla wykonywania tego zawodu w ogólności. Oznacza to, że udostępnienie wizerunku podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby prokuratora (art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r., poz. 782 z późn. zm.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w składzie następującym: Przewodniczący sędzia NSA Mieczysław Markowski, Sędziowie sędzia WSA Marek Leszczyński,, sędzia WSA Małgorzata Roleder (spr.), Protokolant st. sekretarz sądowy Marta Anna Lawda, po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 3 września 2015 r. sprawy ze skargi J. K. na decyzję Prokuratora Apelacyjnego w B. z dnia [...] maja 2015 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej 1. uchyla zaskarżoną decyzję, 2. zasądza od Prokuratora Apelacyjnego w B. na rzecz skarżącego J. K. kwotę 200 (dwieście) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnienie

II SA/Bk 452/15

 

UZASADNIENIE

 

Wnioskiem z dnia [...] kwietnia 2015 r. (data wpływu do organu drogą elektroniczną - [...] kwietnia 2015 r.) J. K. zwrócił się do Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Ł. o udostępnienie w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej: zdjęć w formie odbitki fotograficznej i skanu wizerunku oraz podania roku urodzenia prokuratorów: D. B., E. K., G. B. i T. W. Wskazał, że prosi o udostępnienie skanów drogą elektroniczną (podał adres mailowy). Jak wyjaśnił, wizerunki prokuratorów są mu potrzebne do publikacji książki "S.", a stanowią informację publiczną, bowiem są oficjalnym wizerunkiem osób "w organie Państwa".

 

Decyzją z dnia [...] kwietnia 2015 r. znak [...] Prokurator Okręgowy w Ł. odmówił udostępnienia zażądanych danych uzasadniając odmowę wykorzystaniem informacji w sposób uderzający w godność urzędu prokuratorskiego tj. sprzecznie z art. 44 ust. 1 i 2 ustawy o prokuraturze.

 

Odwołanie od powyższego rozstrzygnięcia złożył J. K. Zarzucił organowi rażące naruszenie ustawy o dostępie do informacji publicznej poprzez odmowę bez powołania się na jakikolwiek przepis tej ustawy, brak wyjaśnienia powodów odmowy, niewykazanie w jaki sposób udostępnienie żądanych informacji naruszyłoby ustawę o prokuraturze i godność urzędu prokuratorskiego w sytuacji, gdy organ nie zna treści książki, w której dane te miałyby zostać zamieszczone. Odwołujący się wskazał dodatkowo na naruszenie jego praw prywatnych ujawnieniem decyzji pierwszoinstancyjnej wskazanym we wniosku prokuratorom, bowiem – jak stwierdził – fakt nieopublikowania jeszcze książki powoduje, że osoba wnioskodawcy i treść książki stanowią sferę jego intelektualnej a nie publicznej działalności, która to sfera podlega ochronie.

 

Decyzją z dnia [...] maja 2015 r. znak [...] Prokurator Apelacyjny w B. uchylił w całości rozstrzygnięcie odmowne z dnia [...] kwietnia 2015 r. oraz zobowiązał Prokuratora Okręgowego w Ł. do udzielenia wnioskodawcy informacji o roku urodzenia wskazanych prokuratorów w terminie 7 dni od otrzymania kopii decyzji odwoławczej. Uzasadniając rozstrzygnięcie wskazał, że odwołanie jest zasadne w części dotyczącej odmowy udostępnienie informacji publicznej o roku urodzenia czterech prokuratorów. Stanowi ona bowiem informację publiczną i podlega ujawnieniu niezależnie od zamiaru wnioskodawcy co do późniejszego jej wykorzystania, także niekorzystnego dla osób, których dane zostaną ujawnione. Odnośnie udostępnienia wizerunków organ odwoławczy wskazał, że są to dane wyłączone z zakresu informacji publicznej na zasadzie art. 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej tj. jako dane osobowe na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. Nadto wizerunek jest dodatkowo chroniony zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bowiem jego rozpowszechnienie wymaga zgody osoby na nim przedstawionej, chyba że jest to osoba znana i gdy wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, która to sytuacja w sprawie nie zachodzi. Wizerunki zawnioskowane do udostępnienia znajdują się w aktach osobowych prokuratorów z okresu ubiegania się przez nich o zatrudnienie w prokuraturze, zatem pozostają bez związku z pełnieniem obecnie funkcji publicznych. Nadto nierzadko nie przedstawiają aktualnego wyglądu osoby. Zdaniem organu odwoławczego, nie sposób wyprowadzać obowiązku dostarczenia przez prokuratorów aktualnych fotografii tylko w celu załatwienia wniosku o udostępnienie informacji publicznej. Jak wywiódł organ odwoławczy, skoro wizerunki nie stanowią informacji publicznej to odmowa ich udostępnienia decyzją administracyjną wydaną na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej nastąpiła bez podstawy prawnej.

 

Skargę na powyższą decyzję złożył do sądu administracyjnego J. K. (vide dwa pisma z dnia [...] czerwca 2015 r., k. 2 i 8). Wywiódł, że: przedmiotem wniosku jest wizerunek prokuratorów w związku z pełnieniem przez nich funkcji/obowiązków służbowych, wskazano we wniosku na możliwe źródło wizerunku (akta osobowe), przy czym mogło być to również inne zdjęcie niż z akt osobowych wykonane w związku z pełnieniem funkcji służbowej (np. z legitymacji służbowej, której treść stanowi informację publiczną). Skarżący podkreślił, że organ odwoławczy w sposób niedopuszczalny zmodyfikował jego wniosek jako żądanie udostępnienia zdjęć z akt osobowych dostarczonych przy okazji ubiegania się o pracę lub też jako udostępnienie zdjęć obrazujących aktualny wygląd prokuratorów, której to treści żądania nie ma we wniosku o udostępnienie informacji publicznej. Nadto skarżący zarzucił wewnętrzną sprzeczność w treści decyzji odwoławczej (poprzez de facto nieuchylenie decyzji I instancji w punkcie dotyczącym udostępnienia zdjęć) oraz nierozpatrzenie tą decyzją wniosku odwołującego się o stwierdzenie rażącego naruszenia prawa z powodu naruszenia prawa do prywatności, ustawy o ochronie danych osobowych, prawa do poufności, naruszenia dóbr osobistych. We wnioskach końcowych skargi wniósł o: uchylenie zaskarżonej decyzji w zakresie, w jakim dotyczy udostępnienia zdjęć, nakazanie udostępnienia zdjęć stanowiących oficjalny wizerunek prokuratorów w związku z pełnieniem funkcji publicznych, stwierdzenie przewlekłości w udostępnieniu informacji publicznej, stwierdzenie rażącego naruszenia prawa do prywatności skarżącego, ustawy o ochronie danych osobowych, prawa do poufności, naruszenia dóbr osobistych. Wniósł również o stwierdzenie rażącego naruszenia prawa z powodu umożliwienia przez Prokuratora Okręgowego w Ł. gromadzenia Prokuraturom Rejonowym w Ł. i K. danych o wnioskodawcy, które nie są związane z ustawową działalnością tych organów.

 

W piśmie uzupełniającym z dnia [...] czerwca 2015 r. skarżący poinformował o udostępnieniu mu drogą elektroniczną informacji publicznej o latach urodzenia prokuratorów, co jednakże, w jego ocenie, nastąpiło z prawie dwumiesięczną zwłoką mimo że nie wymagało to szczególnego nakładu pracy.

 

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej odrzucenie. Podtrzymał w całości argumentację z uzasadnienia zaskarżonej decyzji. Dodatkowo, w odniesieniu do zarzutów skargi, wyjaśnił, że fotografie znajdujące się w legitymacjach służbowych prokuratorów pozostają w dyspozycji poszczególnych prokuratorów, zaś stanowisko, że legitymacja służbowa prokuratora jest w całości informacją publiczną jest nieuzasadnione. Zdaniem organu odwoławczego, danymi podlegającymi ujawnieniu z legitymacji są imię, nazwisko oraz zajmowane stanowisko, które kierownik jednostki może ujawnić bez konieczności sięgania do legitymacji. Ze stanowiska WSA w Łodzi sformułowanego w przywołanym przez stronę wyroku (II SAB/Łd 204/14) nie wynika jednak, że dane z legitymacji miałyby zostać udostępnione ze zdjęciami. W ocenie organu, należy przyjąć, że wizerunki prokuratorów nie są informacją publiczną podlegającą udostępnieniu w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej.

 

W trakcie postępowania skarżący kilkakrotnie precyzował swoje stanowisko, w tym:

 

- w piśmie z dnia [...] czerwca 2015 r. wskazał, że wnosi o stwierdzenie, że udostępnienie informacji publicznej w zakresie punktu "rok urodzenia prokuratorów" odbyło się z naruszeniem prawa (k. 16). Nadto powołał wyroki sądów administracyjnych, z których w jego ocenie wynika, że wizerunek prokuratora stanowi informację publiczną podlegającą udostępnieniu w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej (I OSK 722/14, II SAB/Łd 204/14);

 

- na stronie Prokuratury Generalnej znajdują się setki zdjęć prokuratorów, a Prokurator Generalny nigdy nie utrudniał udostępniania zdjęć prokuratorów.

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

 

Skarga podlegała uwzględnieniu, aczkolwiek nie ze wszystkimi podniesionymi w niej zarzutami należało się zgodzić.

 

Wniosek, który podlegał załatwieniu przez organy prokuratury w sprawie niniejszej został złożony w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r., poz. 782 z późn. zm.), dalej jako u.d.i.p. W treści tej ustawy zostały expressis verbis uregulowane trzy sposoby udostępnienia informacji publicznej lub załatwienia wniosku o udostępnienie informacji publicznej, które – co należy podkreślić – dotyczą sytuacji, gdy żądana informacja jest informacją publiczną:

 

- udostępnienie informacji w drodze czynności materialno – technicznej (art. 10 u.d.i.p.);

 

- odmowa udostępnienia informacji publicznej w formie decyzji (art. 16 ust. 1 u.d.i.p.), co może mieć miejsce, gdy żądana informacja publiczna jest objęta ochroną na podstawie innych niż u.d.i.p. regulacji (art. 5 u.d.i.p.);

 

- umorzenie postępowania decyzją administracyjną, gdy wnioskodawca nie składa w terminie 14 dni wniosku o udostępnienie informacji publicznej w sposób i w formie wskazanej w powiadomieniu organu dotyczącym tego sposobu i formy (art. 14 ust. 2 w związku z art. 16 ust. 1 u.d.i.p.).

 

Może mieć również miejsce sytuacja, gdy w trybie u.d.i.p. zostanie skierowane żądanie o udostępnienie informacji, która nie będzie posiadała waloru informacji publicznej. Wówczas uwolnienie się przez podmiot zapytany od skutecznego zarzutu bezczynności może nastąpić przez pisemne powiadomienie wnioskodawcy o tym, że informacja nie ma waloru publicznej. Sposobem na zweryfikowanie tego poglądu będzie wówczas skarga na bezczynność.

 

Powyższe wnioski znajdują potwierdzenie w orzecznictwie sądów administracyjnych, które w zakresie sposobów załatwienia wniosku o udostępnienie informacji publicznej jest od lat jednolite (vide np. wyrok z dnia 3 września 2015 r., II SAB/Bk 51/15 oraz powołane w nim orzecznictwo, dostępne w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych na stronie http://orzeczenia.nsa.gov.pl, powoływanej dalej w skrócie jako CBOSA).

 

W sprawie niniejszej wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczył dwóch informacji: lat urodzenia czterech prokuratorów oraz ich wizerunku, przy czym: organ I instancji - odmawiając decyzyjnie ich udostępnienia - w uzasadnieniu swojej decyzji w ogóle nie dokonał kwalifikacji tych danych jako publicznych bądź nie, zaś organ II instancji uchylił decyzję pierwszoinstancyjną kwalifikując lata urodzenia jako informacje publiczne a wizerunek jako informację nie posiadającą cechy publicznej oraz zobowiązał organ I instancji do udostępnienia informacji o latach urodzenia. Zdaniem składu orzekającego w sprawie niniejszej, powyżej opisana decyzja organu odwoławczego narusza przepisy prawa materialnego i procesowego. Zawiera rozstrzygnięcie niemające oparcia w przepisach prawa (w punkcie 2 w zakresie zawartego w nim zobowiązania) oraz dokonano w niej błędnej kwalifikacji informacji w postaci wizerunku prokuratora (jako niemającej charakteru informacji publicznej), co rzutowało na błędne uchylenie decyzji pierwszoinstancyjnej w całości, a więc z naruszeniem art. 138 § 1 pkt 1 i 2 k.p.a. w związku z art. 16 ust. 2 u.d.i.p.

 

Zgodnie z art. 61 ust. 1 zdanie pierwsze Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej prawo obywatela do dostępu do informacji publicznej obejmuje informacje o działalności organów władzy publicznej oraz o działalności osób pełniących funkcje publiczne. W zgodzie z tą regulacją pozostaje treść art. 6 ust. 1 pkt 2d u.d.i.p., stosownie do którego udostępnieniu podlega informacja publiczna, w szczególności o władzach publicznych i podmiotach wykonujących władzę publiczną, a więc także o osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach. Nie ulega wątpliwości, że informacje o osobach pełniących funkcje publiczne zawarte są w dokumentach wytworzonych przez organy władzy lub przez nie uzyskanych, będących w posiadaniu tych organów. Informacje te podlegają zatem zakwalifikowaniu jako dane publiczne (art. 6 ust. 1 pkt 4 u.d.i.p.).

 

Odnosząc powyższe rozważania do sprawy niniejszej stwierdzić trzeba, że skoro organy prokuratury są organami władzy publicznej a poszczególni prokuratorzy są osobami pełniącymi funkcje publiczne, to dane dotyczące poszczególnych prokuratorów (zawarte np. w aktach osobowych czy w legitymacjach służbowych) są informacją publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 u.d.i.p. Pozostają bowiem w związku z realizacją zadań publicznych (ustawowych) przez instytucję prokuratury i jej pracowników (prokuratorów). W chwili mianowania do pełnienia urzędu na stanowisku prokuratora osoba mianowana staje się osobą pełniącą funkcję publiczną, a jej dane w zakresie dotyczącym pełnionej funkcji tracą przymiot prywatności stając się informacją publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 u.d.i.p. Mając to na uwadze należy zatem zgodzić się ze stanowiskiem skarżącego co do kwalifikacji wszystkich zażądanych danych (informacji o latach urodzenia prokuratorów i informacji stanowiącej ich wizerunki) jako publicznych. Trafnie też w tym zakresie (odnośnie powyższej kwalifikacji spornych informacji) skarżący przywołał orzeczenia sądów administracyjnych (vide wyrok z dnia 21 listopada 2014 r., I OSK 722/14, wyrok z dnia 3 marca 2015 r., II SAB/Łd 14, CBOSA).

 

W sprawie niniejszej oznacza to dodatkowo, że do udostępnienia jak i odmowy udostępnienia zawnioskowanych informacji miała zastosowanie u.d.i.p.

 

Publiczny charakter informacji nie wywołuje jednak automatycznie obowiązku jej udostępnienia. Podmiot zobowiązany do udostępnienia informacji publicznej powinien bowiem dodatkowo ocenić, czy dane stanowiące informację publiczną podlegają czy też nie podlegają wzmożonej ochronie ustawowej – art. 5 ust. 1 u.d.i.p. (regulacjom o ochronie informacji niejawnych, o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, co w przypadku osoby fizycznej oznacza również regulacje chroniące prywatność).

 

Nie może też jednak ujść uwadze, że w przepisie art. 5 ust. 2 u.d.i.p. ustawodawca z jednej strony wskazał na ograniczenie prawa do informacji ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy, ale z drugiej strony złagodził powyższe ograniczenie wskazując, iż nie dotyczy ono informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa. Z przepisu art. 5 ust. 2 u.d.i.p. wynika zatem, że choć ograniczenia w dostępie do informacji o osobach fizycznych nie dotyczą osób pełniących funkcje publiczne, to jednak złagodzenie to ma zastosowanie do informacji "mających związek z pełnieniem tych funkcji" a nie do wszystkich informacji dotyczących sfery prywatnej osób pełniących funkcje publiczne. Inaczej rzecz ujmując należy stwierdzić, że podmiot, do którego wpływa wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej osoby pełniącej funkcję publiczną powinien ocenić, czy zażądane dane mają związek z pełnieniem funkcji publicznej przez tę osobę, czy też należą wyłącznie do jej sfery prywatności, w tym chronionej szczególnymi w stosunku do u.d.i.p. regulacjami ustawowymi. Tego działania w sprawie niniejszej zaniechano, mimo że odmiennego potraktowania wymagała informacja publiczna o latach urodzenia prokuratorów oraz informacja publiczna stanowiąca wizerunki prokuratorów.

 

Zdaniem składu orzekającego, rok urodzenia jest informacją mającą związek z pełnioną funkcją, bowiem już fakt mianowania na stanowisko prokuratora wiąże się z osiągnięciem odpowiedniego wieku (art. 14 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze, tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. nr 270, poz. 1599 z późn. zm.), zaś osoby ubiegające się o stanowisko prokuratora w zależności od urodzenia przed lub po dniu 1 sierpnia 1972 r. składają tzw. oświadczenie lustracyjne (art. 11 ust. 2a ustawy o prokuraturze). Oznacza to, że rok urodzenia osoby pełniącej funkcję publiczną jaką jest prokurator jest warunkiem powierzenia tej funkcji. Informacja o roku urodzenia podlega zatem udostępnieniu w drodze czynności materialno – technicznej.

 

Inaczej rzecz się ma z wizerunkiem prokuratora, który – zdaniem składu orzekającego - stanowi informację ze sfery prywatności niemającą wpływu na objęcie stanowiska prokuratorskiego czy ocenę jego wykonywania. Okoliczność, że wizerunek prokuratora znajduje się w legitymacji służbowej mogącej być okazaną podczas wykonywania czynności służbowych oznacza tylko tyle, że podczas konkretnej czynności procesowej prokurator umożliwia swoją identyfikację konkretnym osobom wykonującym obowiązki służbowe, ale nie oznacza, że każdy obywatel niezwiązany z konkretną sprawą ma prawo do zapoznania się z tym wizerunkiem, podobnie jak np. z miejscem zamieszkania prokuratora, jego stanem cywilnym. Inaczej rzecz ujmując, wizerunek prokuratora ma charakter identyfikacyjny dla konkretnej czynności służbowej a nie dla wykonywania tego zawodu w ogólności, co czyni z niego informację publiczną niezwiązaną istotowo z pełnioną funkcją tak jak imię, nazwisko, stanowisko służbowe, przypisanie do konkretnej jednostki prokuratury.

 

Nadto wskazać trzeba, że wizerunek osoby fizycznej został wymieniony w art. 23 Kodeksu cywilnego jako jedno z dóbr pozostających pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach. Natomiast zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. nr 90, poz. 631 z późn. zm.) rozpowszechnianie wizerunku wymaga zgody osoby na nim przedstawionej.

 

Prowadzi to do konkluzji, że wizerunek prokuratora, mimo że dotyczy osoby pełniącej funkcję publiczną, nie warunkuje jej wykonywania, a zatem podlega ochronie ze względu na prywatność osoby prokuratora i jako taki nie może zostać udostępniony w drodze czynności materialno – technicznej. Tym samym wniosek o jego udostępnienie powinien zostać załatwiony przez wydanie decyzji administracyjnej odmownej, o której mowa w art. 16 ust. 1 u.d.i.p.

 

W sprawie niniejszej organ I instancji wydał decyzję odmowną odnośnie obydwu informacji publicznych, zaś organ odwoławczy uchylił ją w całości, co nastąpiło z naruszeniem prawa. Organ odwoławczy powinien był bowiem uchylić decyzję pierwszoinstancyjną w zakresie odmowy udostępnienia lat urodzenia (na podstawie art. 138 § 1 pkt 2 k.p.a. w związku z art. 16 ust. 2 u.d.i.p.) i w tym zakresie w uzasadnieniu decyzji odwoławczej pouczyć o konieczności udostępnienia informacji publicznej, natomiast w zakresie wizerunku powinien utrzymać decyzję organu I instancji w mocy (na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 k.p.a. w związku z art. 16 ust. 2 u.d.i.p.), z tym że z odmiennym niż w I instancji uzasadnieniem (kwalifikując wizerunek jako informację publiczną, ale niepodlegającą udostępnieniu z uwagi na ochronę prawa do prywatności, co wyżej wyjaśniono). Odmienne orzeczenie przez organ odwoławczy tzn. uchylenie zaskarżonej decyzji w całości skutkowało naruszeniem prawa materialnego tj. art. 1 ust. 1 w związku z art. 5 ust. 1 i 2 u.d.i.p. oraz w efekcie prawa procesowego (przez zastosowanie art. 138 § 1 pkt 2 k.p.a. do całości decyzji pierwszoinstancyjnej).

 

W tym miejscu podkreślić też należy, że z orzeczeń wskazanych przez skarżącego (II SAB/Łd 204/14 oraz I OSK 722/14) nie wynika, jak wyprowadza to skarżący, że wizerunek prokuratora podlega udostępnieniu jako informacja publiczna, ale wyłącznie to, że taką informację publiczną stanowi. Jak wyżej wykazano, z uwagi na treść art. 5 u.d.i.p. nie jest to jednoznaczne z obowiązkiem jej udostępnienia.

 

Również jako istotne naruszenie prawa procesowego należało ocenić rozstrzygnięcie zawarte w punkcie 2 decyzji odwoławczej – zobowiązanie do udostępnienia wnioskodawcy informacji o roku urodzenia prokuratorów. Zdaniem składu orzekającego w sprawie niniejszej, ani przepisy u.d.i.p., ani Kodeksu postępowania administracyjnego w katalogu rozstrzygnięć organu odwoławczego stosowanym do rozstrzygnięć podejmowanych w ramach procedury dostępu do informacji publicznej (art. 16 ust. 2 u.d.i.p.) nie wskazują na możliwość rozpoznania odwołania przez zobowiązanie organu I instancji do udostępnienia informacji publicznej. W tym więc zakresie rozstrzygnięcie drugoinstancyjne wydane w sprawie niniejszej nastąpiło bez podstawy prawnej, co dodatkowo uzasadniało jego uchylenie jako naruszającego prawo w stopniu mającym istotny wpływ na wynik sprawy.

 

Przy ponownym rozpoznaniu odwołania na skutek niniejszego wyroku organ odwoławczy uwzględni ocenę prawną wniosku o udostępnienie informacji publicznej dokonaną przez sąd oraz wyda rozstrzygnięcie zgodne z zasadami orzekania w postępowaniu odwoławczym tj. prawidłowo zastosuje art. 138 § 1 k.p.a. w związku z art. 16 ust. 2 u.d.i.p. Co prawda, jak wynika z pism procesowych skarżącego, doszło już do udostępnienia informacji publicznej w zakresie roku urodzenia prokuratorów, jednakże nie zwalnia to organu odwoławczego od zawarcia w uzasadnieniu swego rozstrzygnięcia oceny prawnej wniosku w tym zakresie.

 

Odnośnie zaś wniosku skarżącego o orzeczenie, że udostępnienie informacji publicznej nastąpiło po upływie terminów ustawowych, a tym samym z naruszeniem prawa należy wskazać, że sprawa niniejsza dotyczyła kwestionowania decyzji administracyjnej o odmowie udostępnienia informacji publicznej a nie bezczynności czy przewlekłości organu w tym zakresie. Orzeczenie w sprawie niniejszej nie odbiera zatem stronie prawa do kwestionowania przed sądem przewlekłości postępowania organu, co może mieć miejsce w odrębnym postępowaniu.

 

Mając powyższe na uwadze na podstawie art. 145 § 1 pkt 1a i c ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.) orzeczono jak w sentencji.

 

O zwrocie kosztów postępowania orzeczono na podstawie art. 200 p.p.s.a.

 

 

 

 

 

 

Skomentuj Obserwuj notkę Napisz notkę Zgłoś nadużycie
NEWSY - TOP 5

O mnie

Ludzie nie wierzą, że to co się zdarzyło miało miejsce. Ale się zdarzyło. Pani Sędzia Barbara Piwnik, była Minister Sprawiedliwości nazwała to "anomalią siedlecką" w wymiarze sprawiedliwości. Na blogu tym nie będzie nazwisk przestępców. Będą tylko nazwiska osób wypełniających funkcje publiczne i będące osobami publicznymi. Będę wyciągał ich pochowanych za organami Państwa. Tak jak nawołuje Leszek Balcerowicz. A za myśl przewodnią obieram pytanie europosła Wojciechowskiego "Czy sędzia Zych wzięła łapówkę?" A i słowa Adama Sandauera powtórzę jako moje "Ta strona poświęcona będzie skur..stwu. Oczywiście tylko i nie całemu. Za dużo tego w naszym państwie. Opisuje ona to co było moim losem. Każdej zamieszczonej informacji mogę dowieść i bronić dokumentami". Jednocześnie przepraszam za błędy literowe. Jestem po ciężkim paraliżu i czasem mam kłopoty ze wzrokiem.

Ostatnie notki

Obserwowane blogi

Ostatnie komentarze

  • @STARY DZIADEK Konieczny jest adres na FB, pod którym było konto
  • @Autor Nie ma osoby "Zuzanna Sikora-Gancarz" na Facebooku
  • @LIBERALNYMOTLOCH To nie pomyślałem o tym, że podwyżkę policzą. I za ryzyko zawodowe....

Tematy w dziale Polityka