SONDAŻOWNIA SONDAŻOWNIA
460
BLOG

Odpowiedzi na pytania od Grzegorza Napieralskiego.

SONDAŻOWNIA SONDAŻOWNIA Polityka Obserwuj notkę 8

Dzisiaj pojawiły się odpowiedzi na pytania potencjalnych wyborców przekazane przez sztab Grzegorza Napieralskiego. Panu Grzegorzowi dziękuję.

pozdrowienia

 

Pytania do Pana Grzegorza Napieralskiego:

 1. Czy jest Pan za monopolistycznym płatnikiem usług medycznych świadczonych osobom ubezpieczonym ( obecnie NFZ) czy za konkurencją w tym zakresie?
  - zapytał(a): Mary

  Demonopolizacja NFZ i podział na kilka funduszy będzie pozornym stworzeniem konkurencji ubezpieczycieli. Podział nie spowoduje zwiększenia ilości środków na świadczenia medyczne. Środki publiczne pochodzące z obowiązkowych składek muszą być pod szczególnym nadzorem państwa, a ich rozproszenie z jednej strony podniesie koszty funkcjonowania samej instytucji oraz utrudni podejmowanie interwencji państwa w sytuacjach kryzysowych. Konieczna jest natomiast lepsza kontrola ich wydatkowania. Niezbędne jest wprowadzenie spójnego systemu informatycznego we wszystkich obszarach ochrony zdrowia.
   
 2. Czy popiera Pan jak najszybsze wycofanie Wojska Polskiego z Afganistanu?
  - zapytał(a): antoni

  Należy czynić wszystko, aby misja ta możliwie szybko została zakończona, jednakże przy uwzględnieniu naszych zobowiązań sojuszniczych wobec NATO. W porozumieniu z sojusznikami określiłbym szybki termin wycofania polskiego kontyngentu. Uważam, że wojsko polskie powinno uczestniczyć przede wszystkim w misjach dla utrzymania pokoju. Wojną nie zmniejsza się zagrożenia terroryzmem międzynarodowym, ani nie buduje demokracji. Służyć temu powinien dialog międzynarodowy. Zwiększenie skuteczności światowych organizacji działających na rzecz porozumienia między narodami – to wyzwanie XXI. Wojna niosąca śmierć i zniszczenie, także śmierć polskich żołnierzy nie jest dobrą polityką.

 3. Czy popiera Pan likwidację podatku dochodowego od osób fizycznych?
  - zapytał(a): antoni

  System podatkowy musi odpowiadać potrzebom państwa, które nie może unikać odpowiedzialności za opiekę zdrowotną, rozwój kultury, edukacji, nauki albo pomoc najsłabszym. W Polsce podatki dochodowe należą do niższych w Unii Europejskiej. Stosunkowo wysoka jest podstawowa stawka podatku VAT i po zmniejszeniu deficytu budżetowego należy dążyć do jej obniżenia. Warto natomiast dyskutować o uproszczeniu systemu naliczania i poboru podatków.

 4. Czy popiera Pan reformę emerytalną w wersji zaproponowanej przez Waldemara Pawlaka?
  - zapytał(a): antoni

  Martwi mnie fakt, że rząd nie ma jednolitego stanowiska w sprawie modyfikacji systemu emerytalnego. Pomysł, który zaproponował premier Waldemar Pawlak musiałby być poprzedzony debatą publiczną, szerokimi konsultacjami społecznymi, z oceną skutków dla przyszłych emerytów i wysokością ich świadczeń. System emerytalny, który 10 lat temu wprowadził rząd Jerzego Buzka posiada wiele usterek i konieczna jest jego racjonalizacja i naprawa.

 5. Jaki jest pana pomysł na służbę zdrowia ? Czy SLD podtrzymuje słuszne skądinąd stwierdzenie :szpitale dla ludzi nie dla zysku , a jeśli spółki to non profit jako podmioty pożytku publicznego.
  - zapytał(a): nie podano

  Szpitale publiczne mają wykonywać świadczenia gwarantowane w ramach środków publicznych, jakie każdy obywatel przeznacza opłacając obowiązkową składkę. Szpitale nie są od zarabiania pieniędzy i wypracowywania zysku, podobnie jak straż pożarna czy policja. Przekształcenie szpitala publicznego w spółkę prawa handlowego zmienia istotę jego działania. Celem spółki działającej w oparciu o kodeks spółek handlowych jest osiąganie zysku z prowadzonej działalności gospodarczej, a celem szpitala ratowanie życia i zdrowia człowieka.
  Podstawowym wyznacznikiem reformy ochrony zdrowia jest odpowiedzialność państwa za zarządzanie systemem i dostępnością do świadczeń poprzez wprowadzenie Krajowego Systemu Ochrony Zdrowia (określenie niezbędnej sieci publicznych szpitali i innych podmiotów opieki medycznej – zadanie samorządów nadzorowane przez wojewodów).
  Jednym z podstawowych narzędzi zarządzania systemem jest szeroko rozumiana informatyzacja, której efektem musi być: pełna informacja dla pacjenta, możliwość wyboru placówki i lekarza, sprawny przepływ informacji w ramach systemu, rozwój telemedycyny, szczególnie w zakresie diagnostyki i konsultacji specjalistycznych, rozliczenia z przejrzystym systemem wyceny świadczeń oraz ich ewidencjonowaniem (kasy fiskalne), wprowadzenie elektronicznej recepty, raportowanie on line dostępności do świadczeń oraz analizy statystyczne dla celów zarządzania systemem.
  W tym modelu szpitale publiczne powinny pozostać podmiotami samorządowymi, z obowiązkowymi systemami zarządzania jakością, uwzględniającymi standardy opieki zdrowotnej.
  Ratownictwo medyczne jako element zapewnienia bezpieczeństwa obywateli musi być zorganizowane i działające jako służba państwowa na zasadach takich jak policja i straż pożarna.
  Konieczne jest również objęcie szczególną opieką dzieci i młodzieży poprzez przywrócenie lekarzy, pielęgniarek i stomatologów szkolnych.
  Proponujemy również wdrożenie horyzontalnego Programu Opieki nad Seniorami i Niepełnosprawnymi realizowanego przez resort zdrowia i opieki społecznej (opieka pielęgniarska, zakłady opiekuńcze, lecznicze, domy pomocy społecznej, hospicja). Nie do przyjęcia jest różnicowanie finansowania w zależności od organu sprawującego nadzór. Wyznacznikiem musi być zakres potrzeb pacjentów.
  Szczególne znaczenie przywiązujemy do przygotowania, kształcenia i doskonalenia kadr. Stąd ważny jest system zachęt motywujący do kształcenia lekarzy , pielęgniarek i położnych. Konieczne jest również prawne uregulowanie innych zawodów medycznych niezbędnych w systemie.
  Łatwiej i taniej jest zapobiegać chorobom niż je leczyć, dlatego zamierzamy rozbudować i poszerzyć programy profilaktyczne.


 6. Doświadczalnie zostało stwierdzone, że wolny rynek jest wydajniejszy i przyjazny też dla najuboższych. Czy zamierza Pan, jeżeli tak, to w jaki sposób, inicjować uwalnianie takich działów gospodarki jak np. służby zdrowia, szkolnictwa, handlu paliwami płynnymi?
  - zapytał(a): Sławomir Kurek

  Moim zdaniem to nazbyt śmiałe twierdzenie. Prywatyzacja jest faktem, wynikającym z przemian ustrojowych po 89 roku. Przyniosła nie tylko sukcesy, ale także wiele ludzkiej krzywdy. Można ją kontynuować z wyłączeniem przedsiębiorstw strategicznych dla gospodarki kraju oraz świadczących podstawowe usługi dla ludności, w tym zwłaszcza edukację i służbę zdrowia. Procesy prywatyzacyjne powinny się opierać o spółki pracownicze, zapewni to rozwój przedsiębiorstw i utrzymanie zatrudnienia.

 7. Czy Pana zdaniem, mniejszym złem byłoby zwycięstwo w wyborach liberała Tuska, czy socjalisty Kaczyńskiego ?
  - zapytał(a): mastep

  Obie partie PO i PiS wyznają te same wartości, różnice są tylko pozorne. Przypomnę że oba stronnictwa głosowały w Sejmie wspólnie za umocnieniem IPN, likwidacją WSI, powołaniem CBA. Polacy są zmęczeni wojną polsko-polską, permanentnym grzebaniem w przeszłości. Nie zasługują na to, aby ponad ich głowami toczył się bezsensowny konflikt prowadzony od pięciu lat przez dwie prawicowe partie. Polacy nie muszą wybierać między konserwatywno-liberalnym kandydatem PO i konserwatywno-narodowym kandydatem PiS. Polacy nie muszą wybierać między prawicą i prawicą, ale mogą wybrać przedstawiciela pokolenia zmiany, przedstawiciela lewicy. Potrzebują uczciwej i poważnej alternatywy.

 8. Czy jest Pan za legalizacją marihuany i tzw. dopalaczy?
  - zapytał(a): PrawdziweObliczePO

  Nie jestem fanem narkotyków, niezależnie od tego czy chodzi o miękkie czy twarde. Nie ma niezbitych dowodów, że miękkie narkotyki, nie zachęcają do sięgania po ich twarde odpowiedniki. Zadaniem odpowiedzialnego polityka jest szukanie takich rozwiązań, które sprawiałyby, aby warunki życia ludzi w imieniu których sprawuje on władzę, stawały się coraz bardziej dla nich przyjazne i dostatnie, aby nie potrzebowali ucieczki w narkotyki, alkohol, czy inne substytuty pozornego szczęścia. Patrząc na problem pragmatycznie musimy uwzględniać w naszej polityce decyzje podejmowane przez naszych sąsiadów i innych członków Unii Europejskiej. Otwarte granice powodują, że jakakolwiek polityka w tym względzie, jeśli nie jest spójna na poziomie Unii Europejskiej jest po prostu fikcją… A ja nie lubię fikcji.

 9. Co pan sądzi o aborcji, czy jest pan jej zwolennikiem?
  - zapytał(a): Małpa w czerwonym

  Moim celem jest zniesienie dyskryminującej kobiety ustawy antyaborcyjnej, zliberalizowanie obecnych przepisów, dopuszczenie możliwości dokonywania aborcji przez kobietę ze względów społecznych. Polska nie może być skansenem prawnym w Europie w zakresie praw kobiet. Wybór czy, kiedy i ile mieć dzieci jest prawem człowieka. A liczbę aborcji mniejszy tylko edukacja seksualna i dostęp do antykoncepcji.

 10. Jak Pan myśli, dlaczego tym razem Lewicy nie poparł Cimoszewicz? Rozmawiał z nim Pan na ten temat?
  - zapytał(a): Łażący_Łazarz

  Wiele razy spotykaliśmy się i rozmawialiśmy z Włodzimierzem Cimoszewicz, mamy wspólne pragnienie odbudowy silnej, zjednoczonej i nowoczesnej lewicy.

 11. Co to znaczy dziś bycie lewicowcem?
  Proszę o konkrety /nic o wrażliwości społecznej i temu tam podobnych/?

  - zapytał(a): danziger bowke

  Dla mnie oznacza to dążenie do państwa nowoczesnego, technologicznie zaawansowanego, sprawiedliwego, świeckiego, pozbawionego nierówności, bez obszarów biedy, gwarantującego sprawny i równy dostęp do ochrony zdrowia, edukacji, dóbr kultury. Państwa, które będzie zapewniało równe szanse wszystkim – tym, którzy sobie radzą, ale i tym, którym w życiu gorzej się wiedzie. Dziś obowiązkiem nowoczesnego państwa jest wspieranie każdego człowieka, a nie tylko wybrane, uprzywilejowane grupy.

 12. Czy nie uważa Pan, że Cimoszewicz nie startując w wyborach parlamentarnych skazał lewicę na marginalizację polityczną?
  - zapytał(a): SZUKAM

  Lewica to nie tylko Włodzimierz Cimoszewicz, to mnóstwo ludzi zaangażowanych np. w organizacjach non-profit, stowarzyszeniach, związkach zawodowych, w samorządach. Sądzę, że ich praca przyniesie rezultaty i Lewica będzie zyskiwała w oczach opinii publicznej. Ciężką, uczciwą i merytoryczną pracą, której efekty będą rozwiązywać rzeczywiste problemy Polaków najlepiej można przekonać wielu wyborców, do tego, aby ponownie zaufali Lewicy.

 13. Kiedy Lewica będzie wyrazicielem opinii ludzi o lewicowych poglądach?
  - zapytał(a): wrocek

  Kiedy zostałem dwa lata temu wybrany przewodniczącym SLD, podjąłem się próby oparcia Sojuszu na silnych i wyrazistych podstawach programowych wyznawanych dziś przez europejską lewicę. Chcę, aby Sojusz przejrzyście odróżniał się od neoliberalnej Platformy Obywatelskiej i populistycznego PiS. Nikt nie mówił, że będzie to zadanie łatwe i szybko osiągniemy wyznaczone cele. Chcę zbudować wiarygodną i nowoczesną lewicę, która nie lęka się swojej przeszłości, która ma poczucie tożsamości i przede wszystkim, która ma wizję, pomysł i jasno odpowiada na wyzwania współczesnego świata.

 14. Jakie Pan da gwarancje że nie powtórzy się sytuacja z lat 2001-2005, gdy SLD przez 4 lata nie potrafiło odebrać przywilejów dla Kościoła?
  - zapytał(a): xsior

  Niejednokrotnie dawałem wyraz swojej krytycznej ocenie braku respektowania w Polsce rozdziału kościoła i państwa. Jest on de facto zapisany w Konstytucji, ale nie jest respektowany. W związku z tym chciałbym wystąpić z pakietem inicjatyw mających na celu uczynienie z Polski państwa prawdziwie neutralnego światopoglądowo. Będzie to przede wszystkim projekt nowej ustawy o stosunkach między państwem i kościołem, który zastąpi przestarzałą ustawę z dnia 17 maja 1989 r. Ustawa ta faworyzuje kościół kosztem naszego państwa i chodzi o przywrócenie co najmniej równowagi, zgodnie ze standardami obowiązującymi w UE.
  Lewica musi mieć większość w polskim parlamencie, aby przeprowadzić stosowane zmiany. W tych sprawach nie możemy liczyć ani na PSL, ani tym bardziej na PO i PiS. Te partie korzystają z nieoficjalnego poparcia hierarchów kościelnych i dlatego nie będą zainteresowane , ani nie poprą proponowanych zmian, aby nie psuć sobie z nim relacji - niestety taka postawa odbywa się kosztem państwa i wielu obywateli.


 15. Czy w przypadku, gdyby w jakiejkolwiek formie rząd powrócił do forsowanego niedawno pomysłu cenzury Internetu opartej na przymusowym blokowaniu użytkownikom dostępu do określonych adresów internetowych (Rejestr Stron i Usług Niedozwolonych), zawetuje Pan projekt ustawy zawierającej taki pomysł, czy nie?
  Jest to ważne w kontekście tego, że premier Tusk wyraźnie nie wykluczył powrotu do tej koncepcji.
  ( http://www.kprm.gov.pl/centrum_prasowe/wydarzenia/id:4132/ ).

  - zapytał(a): Jacek Sierpiński

  Internet jest przestrzenią publiczną, która powinna pozostać wolna od cenzury. Jak każde narzędzie jest wykorzystywane dwojako - niesie wiele pozytywnych treści, ale stwarza też niekiedy pewne zagrożenia. Sieć jest jak telefon, nie ma poglądów i powinna służyć przekazywaniu informacji między użytkownikami. Chciałbym aby prawo w Polsce było tak skonstruowane, żeby karać wszystkich tych użytkowników sieci, którzy je łamią, propagują np. nienawiść rasową, narodową, rozprzestrzeniają pedofilię. Prawo powinno chronić wszystkich tych, przeciwko, którym internet może być wykorzystywany.

 16. Co Pan zrobi w tym kierunku, by ludzie już nigdy nie nazywali Pana "komuchem"?
  - zapytał(a): e_krakowski

  Jeśli ktoś ma na tyle złej woli, aby używać takiego pejoratywnego pojęcia, to cokolwiek bym zrobił i tak nic na to nie poradzę. Komunista nie musi od razu oznaczać kogoś niegodziwego. Chciałbym przypomnieć, że słowo komunista odnosi się także do tych ludzi, którzy walczyli o prawa pracownicze, 8-godzinny dzień pracy, płatne urlopy, ubezpieczenia społeczne i wiele innych uprawnień. Stały się one dziś normą w miejscach pracy, a dokonały się właśnie dzięki ruchom lewicowym i związkom zawodowym ( tworzyli je komuniści, socjaliści, socjaldemokraci). Przypomnę także, że wielu polskich komunistów zostało zamordowanych z rozkazu Stalina.

 17. Czy jest Pan zwolennikiem prywatnej czy publicznej służby zdrowia?
  - zapytał(a): Mary

  Równość i bezpieczeństwo obywateli w dziedzinie zdrowia gwarantuje tylko publiczny zarządca. Art. 68. Konstytucji gwarantuje obywatelom prawo do ochrony zdrowia. Niezależnie od sytuacji materialnej obywatela władze publiczne mają obowiązek zapewnić równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

Zapraszam na: UWAGA - jak masz pomysł na ciekawą sondę, ankietę lub test to proszę o kontakt.

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka