Myśli z pierwszego tłoczenia
Muzeum Tortur Intelektualnych -- Ekspozytura na S24
55 obserwujących
1016 notek
829k odsłon
563 odsłony

Kombinują jak mogą ale wiedzą, co robią

Wykop Skomentuj4

Są tacy politycy, którzy wyjątkowo intensywnie dążą do tego, by został ogłoszony stan nadzwyczajny w zakresie stanu klęski żywiołowej. Opozycja robi w tej sprawie co może.

Rząd stara się uniknąć sytuacji, w której musiałby podjąć decyzję o ogłoszeniu stanu klęski żywiołowej lub stanu wyjątkowego.

Popatrzmy, co mówią przepisy, a ściślej ujmując jeden:

Ustawa z dnia 22 listopada 2002 r. o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela

Art. 1.Ustawa  określa  podstawy,  zakres  i  tryb  wyrównywania  strat majątkowych, powstałych w następstwie ograniczenia wolności i praw człowieka i obywatela w czasie stanu nadzwyczajnego: stanu wojennego, stanu wyjątkowego lub stanu klęski żywiołowej.

Art. 2.1. Każdemu, kto poniósł stratę majątkową w następstwie ograniczenia wolności  i  praw  człowieka  i  obywatela  w  czasie  stanu  nadzwyczajnego,  służy roszczenie o odszkodowanie.

2. Odszkodowanie,  o  którym  mowa  w  ust.  1,  obejmuje  wyrównanie  straty  majątkowej, bez korzyści, które poszkodowany mógłby osiągnąć, gdyby strata nie powstała.

3. Do odszkodowania stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, z wyłączeniem art. 415-4202.

Art. 3.1. Odszkodowanie przysługuje od Skarbu Państwa.

2. Odszkodowanie nie przysługuje, jeżeli strata majątkowa powstała wyłącznie z winy poszkodowanego lub z winy osoby trzeciej.

Art. 4.1. Odszkodowanie przyznaje się na pisemny wniosek poszkodowanego, złożony do właściwego wojewody

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać:

1) oznaczenie organu, do którego jest skierowany oraz sprawy, której dotyczy;

2) imię, nazwisko oraz adres wnioskodawcy;

3) wysokość poniesionej straty majątkowej oraz czas, miejsce i okoliczności jej powstania;

4) rodzaj ograniczenia, z którego wynikła strata majątkowa;

5) datę i podpis składającego pismo.

Art. 5.1. Decyzję w sprawie odszkodowania wydaje wojewoda właściwy ze względu na miejsce powstania straty majątkowej

(...)

Art. 8.Roszczenie o odszkodowanie przedawnia się z upływem roku od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o powstaniu straty majątkowej. Jednakże w każdym  przypadku  roszczenie  przedawnia  się  z  upływem  trzech  lat  od  dnia zniesienia stanu nadzwyczajnego.

Art. 9.Roszczenie  o  odszkodowanie  przechodzi  na  następców  prawnych poszkodowanego


Wszystko jasne?


Wykop Skomentuj4
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Polityka