Blog
Spod podściółki III RP
trust and control
trust and control Fighter antyhipokryta
14 obserwujących 316 notek 295805 odsłon
trust and control, 8 marca 2017 r.

Kulisy "zbrodni sądowej" Pierwszej Prezes SN, czyli #PrezesGersdorfmusiodejsc 2

2199 6 0 A A A

Pan Zbigniew Ziobro

Minister Sprawiedliwości – Prokurator Generalny RP

 

 

 

Wniosek o podjęcie na nowo – w trybie art. 327 k.p.k. – postępowania Prokuratury Rejonowej w Łomży, sygn. 3 Ds. 24/15 w sprawie niedopełnienia obowiązków służbowych (art. 231 par.1 k.k.) i poświadczenia nieprawdy (art. 271 par. 1 k.k.) przez: SSN Małgorzatę Gersdorf, SSA Małgorzatę Micorek – Wagner, SSA Grażynę Kornas i SSA Aleksandrę Tobiasz – Skrzypek w uzasadnieniach odpowiednio: Postanowienia SN o sygn. II PK 224/09 i Wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie, sygn.. III APa 193/06 w procesie w mojego powództwa, tj. b. Wiceprezesa Zarządu poprzednika prawnego AEGON PTE S.A. przeciwko AEGON PTE S.A. o wynagrodzenie oraz powierzenie jego przeprowadzenia Wydziałowi Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej.

 

 

 

UZASADNIENIE

 

 

W związku z tym, iż:


a)      SSN Małgorzata Gersdorf w uzasadnieniu orzeczenia SN, sygn. I PK 16/10 sformułowała stanowisko prawne wręcz  o d w r o t n e   do twierdzeń zawartych w uzasadnieniu Wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie, sygn.. III APa 193/06 oraz Postanowieniu SN, sygn.. II PK 224/09 w toku procesu o wynagrodzenie z mojego powództwa, tj. b. Wiceprezesa Zarządu poprzednika prawnego AEGON PTE S.A. przeciwko AEGON PTE S.A., które to twierdzenia były nie tylko  g o ł o s ł o w n e   (wbrew bezwzględnemu obowiązkowi określonemu w art. 328 par. 2 k.p.c.) – co wyczerpuje wszelkie znamiona przestępstwa określonego w art. 231 par. 1 k.k., ale także rażąco sprzeczne z jednoznacznym i jednolicie interpretowanym orzecznictwem SN (!)


b)     w toku nieudolnie  p o z o r o w a n e g o   postępowania Prokuratury Rejonowej w Łomży, sygn.. 3 Ds. 24/15 przez prok. Martę Saracyn, prok. Jadwigę Zawadzką, prok. Joannę Gołaszewską, prok. Tadeusza Wilka i prok. Jana Karwowskiego w/w prokuratorzy niedopełnili swoich obowiązków służbowych (art. 231 par. 1 k.k.) i poświadczyli nieprawdę (art. 271 par. 1 k.k.) stwierdzając, iż  r z e k o m o   niedopuszczalne jest dokonanie analizy prawno – karnej uzasadnień w/w Wyroku i Postanowienia SN w aspekcie ich zgodności z prawem karnym, gdyż  r z e k o m o  kolidowałoby to z konstytucyjną zasadą niezawisłości sędziowskiej, w konsekwencji czego, bezprawnie stwierdzili, iż mimo powyższego, akta postępowania o sygn.. 3 Ds. 24/15 są  r z e k o m o   kompletne i odmówili wszczęcia koniecznego śledztwa – czego zasadność i zgodność z prawem karnym (procesowym i materialnym) wyklucza także uchwała Krajowej Rady Prokuratorów z dnia 14.02.2017 r. (w załączeniu),

 

 

zachodzi bezwzględna konieczność podjęcia na nowo – w trybie art. 327 k.p.k. – postępowania prowadzonego uprzednio pod sygn. 3 Ds. 24/15 celem dokonania bezwzględnie koniecznej analizy prawno – karnej (której uprzednio celowo i bezprawnie w/w prokuratorzy zaniechali!), gdyż ze względu na fakt, iż moje precyzyjne zarzuty karne oparłem na obiektywnych i niepodważalnych środkach dowodowych, wskazanych w treści obszernie uzasadnionego Zawiadomienia Prokuratora Generalnego RP o przestępstwach w/w sędziów SSA i SSN M.Gersdorf, w wyniku dokonania wnioskowanej szczegółowej analizy prawno - karnej, zapadłaby inna decyzja procesowa, niż ta podjęta bezzasadnie i bezprawnie przez w/w prokuratorów z okręgu łomżyńskiego.

 

Nadto, wobec znaczenia niniejszej afery sędziowsko – prokuratorskiej z udziałem SSN Małgorzaty Gersdorf, ze względu na wyjątkową pozycję ustrojową w polskim wymiarze sprawiedliwości, zajmowaną przez aktualną Pierwszą Prezes SN, działając na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy Prawo o prokuraturze, wnoszę o powierzenie przeprowadzenia wnioskowanego, wznowionego postępowania Wydziałowi Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej.

 

W toku podjętego na nowo postępowania, prowadzonego uprzednio pod sygn.. 3 Ds. 24/15 w sposób rażąco nierzetelny i bezprawny zachodzi konieczność m.in. zadania SSN Małgorzacie Gersdorf poniższych pytań:

 

1. Czy w związku ze stwierdzeniem w w/w orzeczeniu SN o sygn.. I PK 16/10: "Z art. 11 k.p. wynika, że nawiązanie stosunku pracy następuje na podstawie zgodnego oświadczenia woli pracodawcy i pracownika. Z przepisu tego nie wynika nakaz zachowania  j a k i e j k o l w i e k   formy tych oświadczeń pod rygorem nieważności umowy", oznacza to, że zawarcie umowy o pracę (aneksu do umowy o pracę) z członkiem zarządu spółki kapitałowej nie wymaga pisemnej formy oświadczeń woli pracodawcy i pracownika dla ważności takiej umowy o pracę (aneksu do umowy o pracę), która to umowa (aneks do umowy o pracę), następnie - tak jak to miało miejsce w przypadku Aneksu Nr 1 do umowy o pracę z Ryszardem Jachem,  jako Wiceprezesem Zarządu poprzednika prawnego AEGON PTE S.A. - została sporządzona na piśmie?

 

2. Czy wobec powyższego, Sąd Apelacyjny w Warszawie w uzasadnieniu Wyroku o sygn. III APa 193/06 zasadnie uznał pisemny Aneks do umowy o pracę z Wiceprezesem Zarządu poprzednika prawnego AEGON PTE S.A., Ryszardem Jachem, za bezwzględnie nieważny, właśnie ze względu na brak pisemnej uchwały Rady Nadzorczej PTE, w której Rada  zaakceptowała przedstawione jej przez Wojciecha Kostrzewę, Przewodniczącego Rady Nadzorczej PTE, warunki wynagradzania Wiceprezesa R.Jacha, mimo uprzedniego przedstawienia ich Radzie przez W.Kostrzewę (zgodnie z zobowiązaniem sformułowanym w pkt 5 protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 23.12.1998 r.), następnie odbycia dyskusji w gronie Członków Rady Nadzorczej i zaakceptowania zasad wynagradzania R.Jacha (w trakcie posiedzenia Rady w dniu 27.01.1999 r., a więc przed terminem podpisania Aneksu Nr 1 w dniu 26.02.1999 r.) - o czym w postępowaniu apelacyjnym W.Kostrzewa zeznał uprzedzony o odpowiedzialności karnej z tytułu składania fałszywych zeznań i co zostało expresis verrbis opisane w skardze kasacyjnej od skarżonego Wyroku Sądu Apelacyjnego - a dopiero następnego podpisania pisemnego Aneksu do umowy o pracę z R.Jachem (po uprzednim złożeniu ustnego oświadczenia woli Rady w zakresie zasad wynagradzania R.Jacha przez W.Kostrzewę oraz ustnego oświadczenia woli ówczesnego Wiceprezesa PTE o zaakceptowaniu zaoferowanych mu zasad wynagradzania)?

Opublikowano: 08.03.2017 21:42. Ostatnia aktualizacja: 13.08.2017 12:57.
Skomentuj Obserwuj notkę Napisz notkę Zgłoś nadużycie
NEWSY - TOP 5

O mnie

Polska potrzebuje fighterów, a nie frajerów.

Ostatnie notki

Najpopularniejsze notki

Ostatnie komentarze

  • @marektomasz SSH Gersdorf winien czekać nie Trybunał Stanu, lecz jak przystało na pospolitego...
  • Jaaaasne, bo kto by się przejmował takimi drobiazgami, o których mowa w wywiadzenie red....
  • SSN Gersdorf jest doszczętnie skompromitowana. Wystarczy posłuchać:...

Tematy w dziale Społeczeństwo