26 obserwujących
47 notek
163k odsłony
4037 odsłon

Analiza konieczności odebrania PO ponad 18 mln zł

Wykop Skomentuj93

1. Każda partia polityczna ma obowiązek składania corocznych informacji o otrzymanej z budżetu państwa subwencji praz poniesionych przez nie wydatkach - art. 34 ust. 1 o partiach politycznych (dalej „upp”):

„Partie polityczne sporządzają coroczną informację finansową o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach, zwaną dalej "informacją"
 
2. Informację należy złożyć do 31 marca każdego roku - art. 34 ust. 2 upp:
 
„partie polityczne składają informację za rok kalendarzowy Państwowej Komisji Wyborczej w terminie do 31 marca następnego roku.”
 
3. PKW publikuje informację w Monitorze Polskim - art. 34 ust. 5 upp:
 
„Informację Państwowa Komisja Wyborcza ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", w terminie 14 dni od dnia złożenia jej Państwowej Komisji Wyborczej.”
 
4. PKW opublikowała informację w Monitorze Polskim 4 czerwca 2013 r., a więc zdecydowanie po terminie - http://monitorpolski.gov.pl/mp/2013/488/1
 
5. Złożone informacje PKW ma obowiązek rozpatrzyć, i może je przyjąć, przyjąć z ze wskazaniem uchybień lub odrzucić - art. 34a ust. 1 upp:
 
„Państwowa Komisja Wyborcza w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia informacji:
  1)   przyjmuje informację bez zastrzeżeń;
  2)   przyjmuje informację ze wskazaniem uchybień;
  3)   odrzuca informację.”
 
6. Przy czym jeśli doszło do wydania środków z subwencji na cele niezwiązane z działalnością statutową to PKW nie ma innego wyjścia i musi odrzucić informację – art. 34a ust. 1a upp:
 
„Odrzucenie informacji następuje w razie stwierdzenia wykorzystania przez partię polityczną środków z otrzymanej subwencji na cele niezwiązane z działalnością statutową.”
 
7. Fundacja Republikańska jako podmiot, którego celem jest dbanie o przejrzystość życia publicznego w kraju uprawniona jest do złożenia PKW zastrzeżeń do informacji złożonej przez Platformę Obywatelską na podstawie art. 34a ust. 5 upp:
 
„W terminie 30 dni od dnia ogłoszenia informacji, o którym mowa w art. 34 ust. 5:
1) partie polityczne,
2) stowarzyszenia i fundacje, które w swoich statutach przewidują działania związane z analizą finansowania partii politycznych 
- mogą zgłaszać do Państwowej Komisji Wyborczej umotywowane pisemne zastrzeżenia co do informacji.”
 
8. PKW będzie musiała się odnieść do zgłoszonych zastrzeżeń w ciągu 60 dni, a więc będzie musiała je uznać i odrzucić informację PO lub wykazać, że wydatki PO były związane z działalnością statutową PO – art. 34a ust. 6
 
„Państwowa Komisja Wyborcza w terminie 60 dni od zgłoszenia zastrzeżenia, o którym mowa w ust. 5, udziela pisemnej odpowiedzi na zastrzeżenie.”
 
9. Nie sposób uznać, że wydatki na cygara, wino i „kobiety” są związane z działalnością statutową PO. Cele statutowe PO określone są w § 2 ust. 1 jej statutu (http://www.platforma.org/media/dokumenty/statut_po_final__-_tekst_jednolity.pdf) :
 
„1. Celami Platformy są:
 
1) cywilizacyjny i gospodarczy rozwój Rzeczypospolitej Polskiej jako demokratycznego państwa prawnego
 
2) udział w życiu publicznym Rzeczypospolitej Polskiej,
 
3) wywieranie metodami demokratycznymi wpływu na działalność państwa,
 
4) wysuwanie kandydatów na stanowiska w organach państwowych i samorządowych.
 
2.  W swoim działaniu Platforma kieruje się następującymi zasadami:
 
1) pogłębiania zaufania wyborców do Platformy,
 
2) zgodności działań Platformy z prawem, postanowieniami statutu i uchwałami władz Platformy,
 
3) demokratycznego podejmowania decyzji,
 
4) odpowiedzialności politycznej osób zajmujących stanowiska w organach Platformy”
 
10. Zatem PKW powinna odrzucić złożoną przez PO informację, a to oznacza, że PO utraci prawo do otrzymywania subwencji – art. 34c ust. 1 upp:
 
„Partia polityczna traci przez rok prawo do otrzymania subwencji, jeżeli:
  1)   nie złoży informacji w terminie określonym w art. 34 ust. 2 lub
  2)   informacja zostanie odrzucona przez Państwową Komisję Wyborczą albo
  3)   Sąd Najwyższy oddalił skargę, o której mowa w art. 34b ust. 1.”
 
11. PO utraci prawo do subwencji w roku następnym po złożeniu informacji, a więc w roku 2014 – art. 34c ust. 2 upp:
 
„Utrata przez partię polityczną prawa do subwencji następuje w następnym roku kalendarzowym po roku, w którym wystąpiło zdarzenie, o którym mowa w ust. 1.”
 
12. PO tytułem subwencji otrzymuje co roku kwotę 18.358.620,23 zł, w roku 2014 nie powinna otrzymać ani jednego złotego, ponieważ w 2012 r. wydatkowała uzyskane kwoty na cele niezwiązane z działalnością statutową.
 
A co do mieszania pieniędzy na koncie proponuję następująca analogię. Do jednego naczynia wlewam szklankę wody żywiec i szklankę nałęczowianki. Potem odlewam szklankę wody z naczynia, co wylałem? Nałęczowiankę, czy żywiec? Jest jedna odpowiedź jedną i drugą, po połowie! Tak samo jest z pieniędzmi, które trafiły na konto jeśli są ze składek i subwencji to się mieszają i są wydawane w takiej proporcji w jakiej na konto weszły. W uproszczeniu składek w PO było ok. 630 tys. z subwencji 18,3 mln proporcja razem daje 18.930 więc  96,67 % środków wydanych pochodzi z subwencji! Oczywiście są inne źródła wpłat na konto PO ale to nie ma znaczenia, bo to działa zawsze.
Wykop Skomentuj93
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale