Grzegorz Niedźwiecki
Solidarność, współpraca, wzajemność jest wartością człowieka i kluczem do sukcesu
0 obserwujących
153 notki
106k odsłon
176 odsłon

Oczekuję wskazania wykładni lub strzału w tył głowy

Wykop Skomentuj1

image

Brniecie dalej w obstrukcję i szmacicie zawód sędziego

Podajcie mi przyczynę niezakończenia postępowania egzekucyjnego I C 1062/08 (I Co 3259/08, I Co 441/16) zgodnie z uchwałą SN III CZP 23/06. Podajcie mi powód dyskryminacji (SR Ostróda I Co 2801/12, SO Elbląg I Cz 94/13).
Zasada niezawisłości sędziowskiej nie może oznaczać dowolności w stosowaniu wykładni prawa, pozostawałoby to bowiem w sprzeczności z konstytucyjną zasadą praworządności.
Postępowanie egzekucyjne I Co 441/16 należy oddalić, a postępowanie I Co 3259/08 należało oddalić już jedenaście lat temu. Należy nabrać pokory, naprawić błędy i przeprosić.
Zamiast przestrzegać zasad działania organów państwa i obowiązku przestrzegania prawa, to brniecie dalej w obstrukcję i szmacicie zawód sędziego, godząc w autorytet państwa, władzy sądowniczej – upokarzając ofiarę własnych nadużyć.
Wyrok za fałszywe zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa jest nielegalny, albowiem bez przyczyny, nie było takiego zdarzenia. Podobnie ze swingowanymi procesami w kwestii znieważenia funkcjonariuszy publicznych na służbie (Wyrok TK - P 3/06; Uchwała SN - I KZP 8/12). Zacznijcie szanować wykładnię prawa, właściwą kwalifikację prawną czynu i fakty.
Fakty są takie, że to wam należy postawić zarzuty przekroczenia uprawnień, niedopełnienia obowiązków, nadużycia władzy i poświadczenia nieprawdy. Zarzuty fałszywego oskarżenia, poplecznictwa, zatajenia dowodów niewinności i uporczywego nękania. Zarzuty znieważenia, znęcania się i wymuszeń rozbójniczych. Zarzuty dyskryminacji i wyrządzenia szkody w obrocie gospodarczym. Zarzuty terroru państwowego i korupcji sądowej.
Dowód?
Tworzycie stalinowskie procesy przeciwko ofierze dwunastu lat tortur. Zawsze należy zadać sobie pytanie, co było pierwsze, jajko czy kura. Jeżeli kogoś znieważyłem lub fałszywie oskarżyłem, to musiał być jakiś powód tego. Należy to wyjaśnić. Powód otóż jest taki, że nikogo nie znieważyłem i fałszywie nie oskarżyłem. Rolą sędziego jest przestrzegać zasad praworządności, dociec prawdy, kierując się dowodami, przepisami i sumieniem oraz wysokim poziomem moralnym (zbiorem zasad etyki zawodowej). Sędzia winien być bezstronny, szanować prawo i zasady współżycia społecznego. Winien prowadzić uczciwą komunikacją ze stronami postępowań i merytorycznie legitymizować orzeczenia. Tego tu nie ma. Są tortury. Prawo nie jest własnością sędziów. Jest ustanowione.
Ktoś powie, że sędzia jest niezawisły, że nie można ingerować w jego dyspozycje i należy wykonywać, nawet najbardziej absurdalne zarządzenia. Otóż nie. Sędzia jest funkcjonariuszem publicznym i ma kierować się konstytucją, przepisami, zbiorem zasad etyki zawodowej oraz obowiązkiem zawiadomienia o przestępstwie. Błędy i wątpliwości, powinien poddać rozwadze i odstąpić od prowadzenia egzekucji w niedopuszczalnym trybie. Ma szanować człowieka. Żywego człowieka i jego rodzinę. Tym ma kierować się drugi człowiek, a zwłaszcza sędzia, który winien być nieskazitelny.
Rola sędziego
Poszukiwanie prawdy na temat dowodów i faktów, poprawne stosowanie prawa, cechuje go niezawisłość i bezstronność, wykrywa prawdę w określonym przypadku zgodnie z przepisami, sędzia ma obowiązek traktować każdego jak człowieka i nie umniejszać jego wartości. Musi ustalić stan faktyczny. Nie może obchodzić prawa.
Na koniec podam jak należy postąpić w kazusie Niedźwieckiego. Należy zacząć naprawę od fundamentu. Należy oddalić wniosek wierzyciela, ponieważ świadczenie niepieniężne nie jest czynnością niezastępowalną i nie podlega egzekucji w trybie art. 1050 k.p.c. Należy umorzyć postępowania karne przeciwko ofierze błędów sądowych, czyli Grzegorzowi Niedźwieckiemu. Należy naprawić fundament, ściany będą solidne i dach będzie zdrowy (A + B + C = Z). Należy i trzeba ustalić przyczyny konfliktu, albowiem sędzia musi wyjaśnić wszelkie okoliczności, mające istotne znaczenie w sprawie. Istotą konfliktu, jest naruszenie art. 1049 k.p.c. i pojęcia tytułu wykonawczego. Przyczyną zakalca, są błędy w przygotowaniu ciasta.
To ma ścisły związek ze sfingowanymi pozwami, z kradzieżą życia i mienia. Nie ma skutku bez przyczyny.

Prezes Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze mgr Agnieszka Kałużna-Rudowicz oświadczyła wielokrotnie, że sądy powszechne w ramach niezawisłości sędziowskiej, w tym Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, mogą podzielać lub przyjmować pogląd odmienny od wyrażonego przez Sąd Najwyższy. Sądy niższych instancji mogą więc w rozpatrywanych przez siebie sprawach przyjąć inną interpretację przepisu, niż SN.
Odmienne poglądy, wydane z rozdwojeniem jaźni, wyraziły koleżanki Agnieszki Kałużnej-Rudowicz (zasada legalizmu a zasada praworządności w sądowym wymiarze sprawiedliwości), w ramach kontroli odwoławczej w orzeczeniach:
•    Postanowienie sędziów Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 25 kwietnia 2017 r., sygn. akt II Cz 233/17
•    Postanowienie sędziów Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 28 września 2017 r., sygn. akt II Cz 675/17
Na tego typu, prywatne, nieoparte o literę prawa poglądy, wyraziłem jasno swoje stanowisko:
Oczekuję wskazania legalnej wykładni prawa (ze wskazaniem organu orzeczniczego, daty, sygnatury), podważającej uchwałę SN III CZP 23/06, podzielającej pogląd wyrażony przez sędziów sądów powszechnych w Jeleniej Górze, dokonywanej przez prawodawcę, a nie prawobiorcę. W tej kwestii władny jest tylko Sąd Najwyższy. Sędziowie sądów powszechnych są od wykonywania (stosowania i przestrzegania prawa), a nie od tworzenia (instytucje art. 83, 2, 30, 7, 32, 42 ust. 2, 40 Konstytucji).
Jak długo Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze nie przedstawi wykładni prawa (interpretacji) organu władnego, typu uchwały Sądu Najwyższego w składzie pełnym lub siedmiu sędziów, stwierdzającej, iż:
Obowiązek usunięcia skutków naruszenia dóbr osobistych, polegający na złożeniu przez dłużnika oświadczenia odpowiedniej treści w formie ogłoszenia, podlega egzekucji na podstawie art. 1050 k.p.c.
tak długo dwunastoletnie tortury w przedmiocie prowadzenia egzekucji fecere I C 1062/08, będą działaniami gangsterskimi, obstrukcją, a Prezes Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze będzie ponosił pełną odpowiedzialność za nadzorowanie zorganizowaną grupą przestępczą.
Każdy kto używa sformułowania „czynności niezastępowalnej” w kwestiach odnoszących się do świadczenia niepieniężnego tytułu wykonawczego I C 1062/08, popełnia przestępstwo nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego (art. 231 § 2 k.k.), w związku z poświadczeniem nieprawdy (art. 271 § 3 k.k.), wyrządzeniem szkody w obrocie gospodarczym (art. 296 § 3 k.k.) i przestępstwami przeciwko wymiarowi sprawiedliwości (rozdz. XXX k.k.), zagrożonymi odpowiedzialnością karną pozbawienia wolności do lat 10.
Zmilczano ten fakt.
Nie usprawiedliwiono tych działań ani logicznie, ani prawnie, ani etycznie, ani merytorycznie. Tak postępują sędziowie pokroju Marii Gurowskiej Sand, Jana Hryckowiana i Stefana Michnika. W normalnym kraju, tacy barbarzyńcy nie tylko pozbawieni byliby funkcji sędziego, ale skazani byliby na tożsame represje, czyli 4078 dni (narastająco) uporczywego nękania i 673.914,80 zł kar finansowych. Żądne określenia negatywne w stosunku do takich istot, nie są wyolbrzymione i pozwy przeciwko Grzegorzowi Niedźwieckiemu, są wydane z naruszeniem prawa procesowego oraz strony podmiotowej.
W demokratycznym państwie prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej, zasada jest taka. Kroisz chleb, smarujesz masłem i jesz. Równasz teren, wysypujesz tłuczeń, prasujesz walcem, kładziesz asfalt, czekasz aż wystygnie i jedziesz.
Etapy stosowania prawa
1.    Ustalenie stanu faktycznego, czyli zebranie materiału dowodowego o faktach, z którymi mają być wiązane skutki prawne;
2.    Odpowiedź na pytanie, czy i jakie przepisy i ewentualnie zawarte w nich normy odnoszą się do ustalonego stanu faktycznego;
3.    Interpretacja obowiązujących przepisów prawnych w celu ustalenia znaczenia normy prawnej;
4.    Subsumpcja, czyli podciągnięcie ocenianego stanu faktycznego pod sformułowaną w wyniku wykładni normę prawną.
5.    Podjęcie decyzji lub wydanie orzeczenia sądowego.
W tym precedensie, nie poczyniono żadnych kroków prawnych, popełniono błędy komunikacyjne i legitymizacyjne. Rozlano olej na ulicy i każdy samochód wpada w poślizg, następują niekończące się wypadki. Dlaczego? Ponieważ nie posprzątano nawierzchni. Nie naprawiono fundamentu i odwraca się kota ogonem. Narusza się art. 5 Polskiej Karty Praw Ofiary.

Świadczenie niepieniężne zawarte w tytule wykonawczym I C 1062/08 jest czynnością zastępowalną i nie przesądzają o tym poglądy, tylko fakt. Od dwunastu lat popełniacie wspólnie i w porozumieniu świadome, umyślne i prymitywne zbrodnie. Nie zadbaliście o niezastępowalność na starcie, nie ujmując właściwego brzmienia czynności w tytule wykonawczym. Myśleliście, że manewr będzie prosty. Nie był prosty i nie pomogła zmowa prokuratorsko sędziowska, mająca na celu wyciszenia afery kradzieżą komputera. Niewłaściwego komputera. Jesteście zbrodniarzami najgorszego kalibru, ponieważ taki macie sposób na życie. Gorszymi od gangsterów, ponieważ gangster to ma jeszcze jakiś umiar, a nie gnębi dożywotnio ofiary i wysyła do psychiatrów. Jesteście stalinowskimi zbrodniarzami, ponieważ znęcacie się dwanaście lat nad żywymi istotami za nic. Bez przyczyny. W poczuciu bezkarności. Bezkarności, ponieważ państwo w państwie jest powszechnie skorumpowane. Może Marek Gajdecki ma odrobiną skrupułów.

Jelenia Góra, wbrew Art. 3 Konstytucji RP, jest autonomią.
Oczekuję wykładni prawa lub strzału w tył głowy.
http://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/2016/11/16/poklosie-niczego/

Jelenia Góra, dnia 5 lipca 2019 r.
Grzegorz Niedźwiecki „Nil”

Wykop Skomentuj1
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale