Albatros ... z lotu ptaka
Droga do Prawdy nie zawsze jest kręta.
70 obserwujących
1482 notki
1278k odsłon
225 odsłon

Jak to jest?

Wykop Skomentuj

Polak mieszkający w Angli w Menchesterze

https://wolna-polska.pl/wiadomosci/polak-mieszkajacy-w-anglii-ujawnia-jak-media-klamia-w-sprawie-covid-19-manipulacja-i-oszustwo-2020-04

Nasz rodak mieszkający w Anglii chcąc sprawdzić czy media publiczne mówią prawdę o Korona wirusie i związanym z nim zagrożeniu,odwiedził szpitale które pokazywane w są w telewizji ,jako te które przyjmują pacjentów z Covid 19.


Wg oficjalnej telewizji ,szpitale mają problem z miejscem do przyjmowania kolejnych pacjentów,a przed budynkiem stoją namioty w których czekają pacjenci na zdiagnozowanie wirusa. Karetki dowożą kolejne osoby,a lekarze chodzą w specjalnych kombinezonach ochronnych.

To co nasz rodak zobaczył przeraża …Nie uwierzycie …. Proszę udostępniajcie to wideo. Polacy czas się obudzić!!!!!

MEDIA ŹRÓDŁO INFORMACJI W PRAWDZIE CZY ŹRÓDŁO KŁAMSTWA I MANIPULACJI ???!!!

https://www.youtube.com/watch?v=bsYV5UnLg6Q

CDN...

Historia jest mądrością Narodu

https://dzieje.pl/aktualnosci/stan-wojenny

https://youtu.be/Xpsd6u4qZGc?t=515

Obowiązkowa kwarantanna!

Utrata wolności

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/374

DZIENNIK USTAW 2020 R. POZ. 374

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Data ogłoszenia: 2020-03-07

Nazwa dziennika: Dziennik Ustaw

Rok: 2020

Pozycja: 374

Pobierz plik:

plik 1 Pobierz dokument D2020000037401.pdf

Warszawa, dnia 7 marca 2020 r.

Poz. 374

USTAWA

z dnia 2 marca 2020 r.

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych1)

Rozdział 1

Przepisy ogólne

Art. 1. 1. Ustawa określa:

1) zasady i tryb zapobiegania oraz zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem, w tym zasady i tryb podejmowania działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się tej choroby zakaźnej;

2) zadania organów administracji publicznej w zakresie zapobiegania oraz zwalczania zakażenia lub choroby zakaźnej,

o których mowa w pkt 1;

3) uprawnienia i obowiązki, świadczeniodawców oraz świadczeniobiorców i innych osób przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie zapobiegania oraz zwalczania zakażenia lub choroby zakaźnej, o których

mowa w pkt 1;

4) zasady pokrywania kosztów realizacji zadań, o których mowa w pkt 1–3, w szczególności tryb finansowania świadczeń opieki zdrowotnej dla osób z podejrzeniem zakażenia lub choroby zakaźnej, o których mowa w pkt 1, w celu

zapewnienia tym osobom właściwego dostępu do diagnostyki i leczenia.

2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej ustawie stosuje się ustawę z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz

zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284 i 322).

Art. 2. 1. Przepisy ustawy stosuje się do zakażeń i choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej dalej „COVID-19”.

2. Ilekroć w ustawie jest mowa o „przeciwdziałaniu COVID-19” rozumie się przez to wszelkie czynności związane

ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby,

o której mowa w ust. 1.

FRAGMENT cytowanej USTAWY:

["Art. 16. W ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.

z 2019 r. poz. 1541 i 2020) w art. 59 po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

„5a. Żołnierz w czynnej służbie wojskowej może być skierowany przez dowódcę jednostki wojskowej do wykonywania zadań innych niż wynikające z jego specjalności wojskowej i przeszkolenia wojskowego, o ile posiada

kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania tych zadań.”.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, 1524, 1696, 1712, 1815, 2166 i 2170

oraz z 2020 r. poz. 148.

Dziennik Ustaw – 5 – Poz. 374

Art. 17. W ustawie z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 oraz z 2020 r.

poz. 322) w art. 8a dodaje się ust. 5–9 w brzmieniu:

„5. Główny Inspektor Sanitarny lub działający z jego upoważnienia państwowy wojewódzki inspektor sanitarny może wydawać osobom prawnym, osobom fizycznym i jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości

prawnej, w szczególności podmiotom wykonującym działalność leczniczą, pracodawcom, podmiotom prowadzącym

działalność w zakresie lotnictwa cywilnego, użytkownikom statków powietrznych, użytkownikom cywilnych statków powietrznych niewpisanych do rejestru statków powietrznych oraz zarządzającym lotniskami, o których mowa

w art. 27 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 1580 i 1495 oraz z 2020 r.

Wykop Skomentuj
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale