Blog
Spółdzielnia Mieszkaniowa od wewnątrz
Wiktor Kobylinski
Wiktor Kobylinski Bejka, to zawołanie rodzinne, z Podlasia
3 obserwujących 6 notek 7147 odsłon
Wiktor Kobylinski, 7 czerwca 2013 r.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni MSM Energetyka

Wiktor Kobyliński
WarXXXXX X m X
XX-XXX Warszawa

xxxxxxxxx@gmail.com

Warszawa, 2013-06-05

Do Zarządu Spółdzielni MSM Energety­ka


 

Proszę o skierowanie do Prezydium WZCz MSM Energetyka zwołanego na 8.06.2013 niniejsze­go wniosku wynika­jącego z uprawnień nadanych Członkom Spółdzielni w §69 ust.6 Statutu MSM Energetyka. Wnoszę aby Zarząd Spółdzielni realizując nakaz §69 ust.7. Statutu Spółdziel­ni przygotował odpowiednio te poprawki pod względem formalnym i spowodował przedło­żenie ich pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu.

Wniosek

dokonania poprawek tekstu projektu uchwały umieszczonej na str. 105 materiałów WZCz dotyczącej działki przy zbiegu ulic Nehru / Zwierzynieckiej.

1) Przed §1 umieścić

"§1A

Walne Zgromadzenie nakazuje aby w pierwszej kolejności realizowania przez MSM Energety­ka uchwały o kierunkach roz­woju Spółdzielni zlecić opracowa­nie kompleksowego planu rewita­lizacji naszych osiedli, domów spółdzielczych, dróg, miejsc rekreacji i sportu oraz parkingów na podsta­wie potrzeb członków spół­dzielni w oparciu o doświadczenia rewitalizacji podobnych osiedli w b. NRD"

2) Zmienić oznaczenie §1 na §1B

3) Dalej w tym akapicie skreślić dotychczasową treść po wyrazach "niniejszym wyraża zgodę" i zastąpić ją tek­stem:

"aby dla rozwiązania problemu członków oczekujących Rada Nadzorcza prze­prowadziła z członkami oczekującymi negocja­cje dla wydzielenia ich z MSM Energetyka w celu utworzenia przez nich dla ich potrzeb nowej spółdzielni bu­dowlano - mieszkaniowej, która przejęła­by od MSM Energetyka zo­bowiązania budowane i zadania inwestycyjne. Jako ele­ment zachęty uwzględ­nić możliwość humanitarnego przekazania dla potrzeb tej nowej spółdzielni odpowied­niej czę­ści tere­nu przy zbiegu ulic Zwierzynieckiej i Nehru."

3) Zmienić treść §2 na: "MSM Energetyka pozostawi nowej spółdzielni, o której mo­wa po­wyżej, de­cyzje dotyczące sposobu zabudowy tego obszaru, pod warun­kiem że będzie zgodny z miejsco­wym planem zagospodarowania"

4) Uzupełnia się §4 dopisując przed ograniczającą go kropką "oraz Radom Osiedli"

Uzasadnienie

Potrzeba rewitalizacji osiedli, domów i ich otoczenia stanowi dla Członków Spółdzielni najwyż­szy priorytet. Istnie­jący obec­nie system dokonywania "na wyrywki" przez poszczególne osie­dla doraźnych prac w osiedlach za kwoty z podziału nad­wyżki bilansowej nie jest optymal­nym sposobem używania naszych środków finansowych i nie za­pewnia nakazu solidaryzmu spół­dzielczego oraz równego korzystania z korzyści przez Członków Spółdzielni.

Od wielu lat istnieje już opracowany na podstawie wzo­rów niemieckich przez mgr. inż. arch. Marlenę Happach projekt rewita­lizacji wykonany dla części naszych osiedli: Stegien-Połu­dnie, Stegien-Północ i Rożka. Projekt ten został wykonany na Wy­dziale Architektury Poli­techniki Warszawskiej w oparciu o badanie potrzeb naszych mieszkań­ców. Miał on na celu polepsze­nie warunków życia oraz zwiększenie wartości mieszkań.

Za­miast oprzeć się na tym projekcie spółdzielnia od kilku lat realizuje projekty zagęszczenia osiedli nową zabudo­wą, pozba­wia nas miejsc parkingowych, co między innymi prowadzi do obniżenia wartości naszych mieszkań. Teraz jest odpo­wiednia pora żeby odwró­cić ten trend. Projekt zmiany proponowanej pierwotnie przez zarząd treści uchwały jest zgodny z za­sadami solidary­zmu spół­dzielczego, za­pewnia równe korzyści dla wszystkich członków, zmie­rza do polepszenia warunków życia zwłaszcza osób star­szych i niepełnosprawnych oraz służy poprawieniu jakości oraz zwiększeniu warto­ści naszych mieszkań. 

Skomentuj Obserwuj notkę Napisz notkę Zgłoś nadużycie
NEWSY - TOP 5

O mnie

image
Locations of visitors to this page
stat4u stat4u

Ostatnie notki

Obserwowane blogi

Ostatnie komentarze

  • Julko, to muzyka filmowa do słuchania po cichu w robocie ale nie do zabawy w weselu na trawie.
  • // Arek Pruszynski Gość 48 I o to właśnie chodzi. TVP do likwidacji - szmirę i popkulturę...
  • // konkluzja Wiktor Kobylinski "Kariera na blogu Starego" ... hahaha ~~~~~~~ Było kilku takich...

Tematy w dziale