5 obserwujących
145 notek
63k odsłony
151 odsłon

Polish Watergate in MSWiA ?

Wykop Skomentuj

Dla wszystkich szukających podobieństw osób publicznych w sposobie wypowiedzi, zachowaniu i wyglądzie(wg parametrów identyczności amerykańskiego programu, którym dysponuje FBI i szkoła w Quantico) polecam porównanie kilku podobnych do siebie osób na następujących linkach:

1) https:/ /www. youtube. com/watch?v=DBa9oJTNpt0

2) https:/ /www. youtube. com/watch?v=JEQKtGSDzaA

3) https:/ /www. youtube. com/watch?v=wqGNa3yfXQ4

4) https:/ /www. youtube. com/watch?v=Axz7aWW16_I

5) https:/ /www. youtube. com/watch?v=QRvoCXUg3Ug

Z porównania wynika, że na pięciu zaprezentowanych filmikach występuje jedna i ta sama osoba. Proszę nie przypatrywać się skrzętnie przerobionym cechom szczególnym typu małżowiny uszne, czy cechy najczęściej wyróżniane na pierwszy rzut oka. Proszę porównać kości twarzoczaszki, układ broda-nos-oczodoły, układ ust w czasie mówienia, sposoby niewerbalnej komunikacji kończyn, czy charakterystycznego skrętu głowy.

Polish Watergate with big agent from…whence (from where country)., act 1? Proszę potem porównać zachowanie tej osoby z niektórymi wcześniejszymi artykułami na moim blogu. Pasuje do profilu? Może być lewym LGBT działającym na prawej stronie i odwrotnie prawym LGBT działającym na lewej stronie? Kto i kiedy dopuścił do powstania tego typu formacji agentów wpływu na politykę w Polsce? Czy rodowód tej formacji pochodzi jeszcze z PRL-u? Czy znany autor książek podpisał lojalkę z SB pod innym nazwiskiem krótko przed wyjazdem na zaproszenie jednej z fundacji amerykańskich? Kto ubezpiecza tego agenta (profilowanego wcześniej - prokuratury umarzają wszystkie postępowania przeciwko temu agentowi o popełnianie przestępstw niezaakceptowanych przez żadnego z ministrów rządu polskiego) ? Czy może wreszcie ktoś uzna, że ów agent ma tyle w kartotekach różnych krajów, że dobro pokrzywdzonych małoletnich będzie oczywiście wyższą wartością niż dobro aktualnie przez niego prowadzonej polityki wpływu na różnych frontach?

For NSA or The Washington Post's Journalists :

For all who look for the similarities of public figures in the manner of expression, behavior and appearance (according to the parameters of the identity of the American program at the FBI and school in Quantico), I recommend a comparison of several similar persons on the following links:

1) https:/ /www. youtube. com/watch?v=DBa9oJTNpt0

2) https:/ /www. youtube. com/watch?v=JEQKtGSDzaA 

3) https:/ /www. youtube. com/watch?v=wqGNa3yfXQ4 

4) https:/ /www. youtube. com/watch?v=Axz7aWW16_I  

5) https:/ /www. youtube. com/watch?v=QRvoCXUg3Ug

Polish Watergate with big agent from ... whence (from where country)., Act 1? Please, then compare this person's behavior with some of the previous articles on my blog. Fits the profile?

Can it be a left LGBT operating on the right side and right reverse LGBT running on the left side? Who and when allowed the formation of agents of influence on politics in Poland? Is the origin of this formation still from the PRL? Did a known author of books sign a loyalty to the SB under another name shortly before leaving at the invitation of one of the American foundations? Who insures this agent (profiled earlier - prosecutors discontinue all proceedings against this agent for committing crimes not accepted by any of the ministers of the Polish government)? Or will someone finally decide that this agent has so many files in various countries that the welfare of the abused minors will be of course a higher value than the good of the current policy of influence on different fronts?

How many little boys must be raped so that the home agency would give the individual the court to convict him of rapes?

Are there no courageous people in Poland to stop the practice given to this individual under the auspices of one of the Polish agencies? Is there no internal control in this corruption testing agency?

Who knows?

=

Wykop Skomentuj
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Społeczeństwo