Fiatowiec Fiatowiec
370
BLOG

Apel TKZ Solidarność.pl do Sejmu RP o powołanie Komisji Śledczej

Fiatowiec Fiatowiec Polityka Obserwuj notkę 0


Szanowne Panie Posłanki i Posłowie Sejmu R.P.


Z uwagi na fakt, że na naszych oczach prowadzony jest demontaż polskiego przemysłu motoryzacyjnego, a większość specjalistów tej branży już zostało zwolnionych z pracy, albo czeka ich bezrobocie w najbliższym czasie, zwracamy się do wszystkich Posłanek i Posłów z apelem o natychmiastowe powołanie Sejmowej Komisji Śledczej, której zadaniem będzie zbadanie przekształceń własnościowych FSM i FSM SA w 1992 i 1993 roku oraz wspieranie działalności Fiat Auto Poland SA przez wszystkie rządy III RP w okresie od 1992 roku do stycznia 2013 roku!


Uzasadnienie:

 

Przedmiotem badań Sejmowej Komisji Śledczej powinno być: 

A. Narażenia przez MSP  Skarbu Państwa na znaczne straty oraz pozbawienia praw do udostępnienia  uprawnionym ponad 20.000 byłym pracownikom FSM i FSM S.A. puli15% akcji sprywatyzowanego przedsiębiorstwa , oraz zaniechania działań zmierzających do odzyskania przez Skarb Państwa 28,9% kapitału akcyjnego FSM S.A., które niesłusznie przejął dodatkowo FIAT na podstawie umowy definitywnej oraz 605.090.000 PLN (6.050.900.000.000 starych złotych) rezerwy restrukturyzacyjnej, a także co najmniej 61.600.000PLN (616.000.000.000 starych zł) na jakie według starych szacunków wyceniono  grunty pod FSM S.A.(dane z protokołu NIK z 30.01.1996)  oraz postawienia w stan likwidacji spółki WWRFSM S.A. 

B. Tematy związane z  pismem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z  5 września 2008r., o znaku DSWRU-571-5245-(5)08/MH i Wystąpieniem Wiceprezesa NIK z 16.09.2008r oraz stanowiska Ministerstwa Skarbu Państwa z dnia 23.03.2009r. oraz zaniechania podjęcia prób renegocjacji umowy definitywnej z Fiatem w sprawie zaniżonej wartości FSM S.A. i pozbawienia ponad 20.000 byłych pracowników FSM i FSM S.A. należnej im ustawowo puli 15% bezpłatnych akcji

D. Likwidacja przez Fiat Auto Poland linii montażu samochodów w Bielsku-Białej i zwolnienia grupowe pracowników w 2001 roku.

E. Dywidendy oraz wszystkie dochody jakie osiągnął Fiat w Polsce w latach 1992 -2012r.

F. Suma ulg podatkowych, celnych. środowiskowych, specjalnych stref ekonomicznych, itd. z jakich skorzystał koncern Fiat w latach 1992-2012 w wyniku zawartej Umowy definitywnej.

G. Dofinansowania z funduszy europejskich i Rządu RP na tworzenie nowych miejsc pracy we Fiat Auto Poland S.A.

H. Należy zbadać, czy wycenę FSM SA prowadziła ta sama firma doradcza, która była potem odpowiedzialna za aferą ENRON w USA, gdzie wykryto prowadzenie tzw. "księgowości kreatywnej".

I. List Capry dołączony do umowy definitywnej, zawierający nigdy nie dotrzymaną obietnicę tzw. bonów oszczędnościowych dla byłych pracowników FSM, którzy nie otrzymali akcji pracowniczych.

H. Uprawnienia do bezpłatnych akcji z puli 15% zrestrukturyzowanego i sprywatyzowanego FSM i FSM S.A., oraz pośrednich  strat jakie poniósł Skarb Państwa w wyniku niekorzystnej umowy definitywnej z firmą FIAT,

z uwagi na następujące okoliczności:

      1.  Rażące zaniedbania wykazane w protokole NIK z 30.01.1996r., a ponadto  wystąpieniu pokontrolnym NIK z 18.07.2008r., oraz  wystąpieniu Wiceprezesa NIK z dnia 16.09.2008r., wynikały z lekceważenia podstawowych interesów Skarbu Państwa, i ze skrajnym zaniżeniem wartości kilkunastu fabryk z przedsiębiorstw: FSM., FSM S.A. i W.W.R.FSM, kryło się  świadome niedopełnienie obowiązków przez polskich urzędników wysokiego szczebla.

    2.  W procesie przekształceń FSM , FSM S.A. i WWR FSM oraz w zakresie udzielonych firmom zagranicznym wieloletnich ulg celnych , podatkowych oraz innych ułatwień, oprócz narażenia na znaczne szkody interesów Skarbu Państwa , urzędnicy państwowi najwyższych szczebli nie wypełniali należycie ciążących na nich obowiązków służbowych i  doszło do zaniechania działań, które mogły przynieść Skarbowi Państwa większe wpływy i zachowanie praw pracowników do bezpłatnych akcji.

   3.  Wystąpienie Wiceprezesa NIK z 16.09.2008r do Posłanki na Sejm potwierdza zamierzone i  świadome działania Ministerstwa Przekształceń Własnościowych i MSP w zakresie pozbawienia ponad 20.000 pracowników ich uprawnień do puli preferencyjnych akcji z prywatyzowanego przedsiębiorstwa FSM i FSM S.A.

W punkcie 3 Wystąpienia z 16.09.2008r. Pan Wiceprezes NIK stwierdza:

Ministerstwo Przekształceń Własnościowych , a następnie MSP utrzymywało w latach 1996-2001 przeświadczenie wśród byłych pracowników FSM S.A. o prawie i możliwościach uzyskania pożytków związanych  z przekształceniami własnościowymi tego Przedsiębiorstwa. Ministrowie tego resortu kilkakrotnie odpowiadali w tych latach na interpelacje i zapytania poselskie w tej sprawie. MSP wskazywało wprawdzie na trudną sytuację FSM WWR S.A., nie wykluczało jednak możliwości zaspokojenia powyższych roszczeń pracowników poprzez prywatyzację tej spółki. Jeszcze w czerwcu 2001r. rozważany był wariant wniesienia większościowego pakietu akcji Spółki na podwyższenie kapitału akcyjnego Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. i umożliwienia przy tym nabycia akcji przez ok. 2.0 000 b. pracowników FSM S.A. W ocenie Izby , działania takie należało uznać za nierzetelne. Z uwagi bowiem na zadłużenie wobec Skarbu Państwa, prywatyzacja FSM WWR S.A. była de facto nierealna. (...)” 

Zatem schemat pozbawienia akcji byłych pracowników był prosty: najlepsze fabryki FSM S.A. przekazano firmie FIAT, obiecując pracownikom, że sprawę akcji załatwi prywatyzacja resztówek po FSM, które nazwano FSM WWR S.A., a następnie doprowadzono do likwidacji FSM WWR S.A. informując w maju 2008r. pracowników, że z należnych im praw do preferencyjnych akcji nie skorzystają.

4. Znacznie większe straty poniósł jednak Skarb Państwa, bo np. Dywidenda FAP za 2007r. wyniosła 100.000.000 Euro, a MSP nie zadbało o zachowanie należnego kapitału akcyjnego polskiego przedsiębiorstwa i Polska nie dostała z tej kwoty nic.


Tychy dnia, 14.01.2013r.

 

TKZ Solidarność.pl

Fiatowiec
O mnie Fiatowiec

Jestem długoletnim pracownikiem FIATA.Pomagam ludziom pracy oraz prowadzę projekty obywatelskie. Kontakt: redakcja.npai@gmail.com

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka