GPS GPS
175
BLOG

Sygnały finansowe

GPS GPS Społeczeństwo Obserwuj notkę 3
Od niedawna wprowadziłem na moim blogu taką informację:

Jeśli zechcesz dać znak, że cenisz moje notki, to proszę o przelew złotówki: Grzegorz Świderski, konto: 89 1140 2004 0000 3602 8209 1248, lub BLIK na telefon: 603112486, lub z zagranicy: paypal.me/gps1965

       Wyjaśniam, czemu to służy.

       Jest to prośba o to, by dać mi sygnał, że się moje notki ceni, że się je chce czytać, że się czeka na następne. Samo tego wyrażenie może być nieszczere. Przelew powoduje silne uwiarygodnienie. Chciałbym wiedzieć ilu mam stałych, wiernych czytelników, którym zależy na moich notkach. Po prostu jestem ciekawy. Przecież to oczywiste, że na takim blogu nie da się zarobić, nawet gdyby obecna poczytność wzrosła stokrotnie, więc tu nie o zyski chodzi.

       Przepływ finansów jest najbardziej szczerą i prawdziwą ludzką działalnością, wydobywa z ludzi to, co ukrywają - tylko dzięki temu przepływowi możemy wiedzieć, jak jest naprawdę. Dzięki giełdzie możemy poznać ceny, a te pozwalają ocenić stan przedsiębiorstwa wielokroć lepiej niż jakiekolwiek audyty. Dzięki wymianie towarów na wolnym rynku za pieniądze możliwa jest racjonalna gospodarka i sensowne planowanie. Nie na darmo któryś przywódca komunistyczny na pytanie, czy chce by, komunizm zapanował na całym świecie, odpowiedział: nie, jakiś wolnorynkowy kraj trzeba będzie zostawić, bo przecież będziemy musieli skądś wiedzieć, jakie ustalić ceny.

       Prawdziwy przyjaciel to nie ten, który się zarzeka, że nam zawsze pożyczy dychę, ale ten, który ją nam kiedyś pożyczył, albo coś postawił. Prawdziwy, szczery, wierny czytelnik to tylko ten, który kupuje książki autora, albo przelał autorowi choć złotówkę. A jeszcze lepszy jest taki, który spotkał się z autorem na grillu czy przy ognisku, co kosztuje. Jak coś nic nie kosztuje, to jest nic niewarte.

Grzegorz GPS Świderski

PS1. Kiedyś startowałem w wyborach parlamentarnych i dostałem 88 głosów. To też dobry sygnał.

PS2. Notki powiązane:

------------------------------

Państwo to... - w końcu musicie się tego dowiedzieć! <- poprzednia notka

następna notka -> Czy obmowa jest zła? Ksiądz się pomylił...

------------------------------

Tagi: gps65, finanse, blog.

GPS
O mnie GPS

My­ślę, po­le­mi­zu­ję, ar­gu­men­tu­ję, dys­ku­tu­ję, roz­wa­żam, ana­li­zu­ję, teo­re­ty­zu­ję, do­cie­kam, po­li­ty­ku­ję, pro­wo­ku­ję, spe­ku­lu­ję, fi­lo­zo­fu­ję. Je­stem sar­ma­to­li­ber­ta­ria­ni­nemcy­kli­stąże­gla­rzem i jeźdź­cem Trik­ke. Z wy­kształ­ce­nia je­stem in­for­ma­ty­kiem, pra­cu­ję ja­ko pro­gra­mi­sta fre­elan­cer. Not­ki blo­go­we pi­szę w In­ter­ne­cie od lat 90-ty­ch XX wie­ku głów­nie dla mo­ich od­le­gły­ch po­tom­ków. Not­ki te są po­nad­cza­so­we — tyl­ko nie­licz­ne do­ty­czą bie­żą­cej sy­tu­acji. By je zna­leźć, na­le­ży frag­ment prze­ko­pio­wać do wy­szu­ki­war­ki i do­pi­sać: gps65. Na Salonie24 je­stem dłu­go przed tym, za­nim stał się szma­tław­cem i bę­dę po tym, jak się ze­szma­ci na śmierć. Blog ten udo­stęp­niam na li­cen­cji do­na­tion­wa­re. Je­śli ze­chce­sz od­wza­jem­nić się za mój trud, to pro­szę o prze­lew na kon­to: 89 1140 2004 0000 3602 8209 1248, lub BLIK na te­le­fon: 603112486, lub z za­gra­ni­cy: pay­pal.me/gps1965. Zga­dzam się na roz­po­wszech­nia­nie, pu­bli­ko­wa­nie, ko­pio­wa­nie, prze­ina­cza­nie i wy­ko­rzy­sta­nie mo­ich no­tek, ale pro­szę przy pu­bli­ko­wa­niu w in­ny­ch miej­sca­ch do­łą­czyć na koń­cu od­no­śnik do ory­gi­nal­nej stro­ny, z któ­rej not­ka zo­sta­ła sko­pio­wa­na. Sta­ły­ch czy­tel­ni­ków za­pra­szam na gril­la na dział­kę w cen­trum War­sza­wy. Naj­le­piej kon­tak­to­wać się ze mną przez Te­le­gram: t.me/gps65. By śle­dzić na bie­żą­co mo­je not­ki, moż­na się za­pi­sać na mój ka­nał na Te­le­gra­mie: t.me/KanalBlogeraGPS. Mój ka­nał na YouTu­be: youtube.com/@GrzegorzSwiderski.  

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Społeczeństwo