GPS GPS
248
BLOG

Cykliści zagrażają systemowi!

GPS GPS Społeczeństwo Obserwuj notkę 2
Nie zwykli lewicowi cykliści z pedałami, ale prawicowi cykliści bez pedałów! Nie wiem dlaczego. Może jesteśmy mniej ekologiczni – kiwając się wydzielmy więcej dwutlenku węgla? A może chodzi o to, że z rowerzystów umiejących pedałować można uzyskać energię, gdy się ich złapie i posadzi na treningowym rowerze stacjonarnym, a z nas nie?


  Opowiem Wam jak to się stało, że jestem prześladowany jako cyklista. Ale najpierw przedstawię plan na sobotnie prawybory.

  Rejestracja głosujących jest już zamknięta, więc plan dotyczy tyko tych, którzy wypełnili formularz i wpłacili 20 zł. Zjazd prawyborczy odbędzie się w sobotę 28 stycznia 2023 roku w Warszawie, ul. Grzybowska 45 – Centrum Konferencyjne ADN – piętro 4, wejście B. Spodziewane są tłumy, może być nawet 500 osób. Więc rejestracja przed wejściem i wydawanie kart do głosowania rozpocznie się o 15:30. Warto sobie wygenerować potwierdzenie wpłaty 20 zł w PDF-ie i mieć je w komórce, by je ewentualnie pokazać.

  Od 16:30 rozpocznie się głosowanie i będzie można kartę wyborczą wrzucić do urny. O 17:00 zaczną się wystąpienia kandydatów i ja będę pierwszy. A o 20:00 będzie afterparty – chętni dostaną wejściówki na prawyborach. Miejsc będzie na 300 osób. Zapraszam. Będzie można pogadać ze mną oraz z wieloma działaczami Konfederacji, w tym ze Sławomirem Mentzenem czy Januszem Korwin-Mikke.

  Niestety przy okazji prawyborów, w warszawskiej grupie Nowej Nadziei na fejsbuku, narobiłem kłopotów, za co bardzo przepraszam. Fejsbuk już ją ma na celowniku i pewnie będzie niedługo zbanowana. A to wszystko przeze mnie, bo tam puściłem link do mojego klipu wyborczego bez pedałów. Dostałem za to 7 dni bana, więc muszę nadawać z innych trollkont. Ja w tym klipie mówię, że światem rządzą lewicowi cykliści z pedałami, a my, cykliści bez pedałów, przejmiemy niedługo władzę. I pokazuję tam jak się bez tych pedałów jeździ. No i to jest poważne zagrożenie dla władzy i dlatego fejsbuk mnie zbanował. My, prawicowi cykliści, jesteśmy groźniejsi niż żydzi i masoni!

  Również na TikToku się boją cyklistów, bo mnie natychmiast zbanowali. Oj, nie pojeżdżą już dzieci na rowerach bez pedałów! Ale co ciekawe YouTube i Twitter, to jeszcze trzyma. Ciekawe kiedy na nich dostanę bana? Widać, że za brak pedałów są bany. Ja się nie boję, ale jak jesteście poprawni politycznie, to koniecznie kupcie sobie pedały i nigdy nie mówcie, że ich nie macie. No i oglądajcie klip, póki można:


Grzegorz GPS Świderski
t.me/KanalBlogeraGPS

PS. Notki powiązane:

------------------------------

Kogo poprę w kolejnych turach prawyborów <- po­przed­nia not­ka

na­stęp­na not­ka -> Czy roboty zastąpią człowieka?

------------------------------

Ta­gi: gps65, prawybory, cyklizm, fejsbuk, facebook, ban

GPS
O mnie GPS

My­ślę, po­le­mi­zu­ję, ar­gu­men­tu­ję, dys­ku­tu­ję, roz­wa­żam, ana­li­zu­ję, teo­re­ty­zu­ję, do­cie­kam, po­li­ty­ku­ję, pro­wo­ku­ję, spe­ku­lu­ję, fi­lo­zo­fu­ję. Je­stem sar­ma­to­li­ber­ta­ria­ni­nemcy­kli­stąże­gla­rzem i jeźdź­cem Trik­ke. Z wy­kształ­ce­nia je­stem in­for­ma­ty­kiem, pra­cu­ję ja­ko pro­gra­mi­sta fre­elan­cer. Not­ki blo­go­we pi­szę w In­ter­ne­cie od lat 90-ty­ch XX wie­ku głów­nie dla mo­ich od­le­gły­ch po­tom­ków. Not­ki te są po­nad­cza­so­we — tyl­ko nie­licz­ne do­ty­czą bie­żą­cej sy­tu­acji. By je zna­leźć, na­le­ży frag­ment prze­ko­pio­wać do wy­szu­ki­war­ki i do­pi­sać: gps65. Na Salonie24 je­stem dłu­go przed tym, za­nim stał się szma­tław­cem i bę­dę po tym, jak się ze­szma­ci na śmierć. Blog ten udo­stęp­niam na li­cen­cji do­na­tion­wa­re. Je­śli ze­chce­sz od­wza­jem­nić się za mój trud, to pro­szę o prze­lew na kon­to: 89 1140 2004 0000 3602 8209 1248, lub BLIK na te­le­fon: 603112486, lub z za­gra­ni­cy: pay­pal.me/gps1965. Zga­dzam się na roz­po­wszech­nia­nie, pu­bli­ko­wa­nie, ko­pio­wa­nie, prze­ina­cza­nie i wy­ko­rzy­sta­nie mo­ich no­tek, ale pro­szę przy pu­bli­ko­wa­niu w in­ny­ch miej­sca­ch do­łą­czyć na koń­cu od­no­śnik do ory­gi­nal­nej stro­ny, z któ­rej not­ka zo­sta­ła sko­pio­wa­na. Sta­ły­ch czy­tel­ni­ków za­pra­szam na gril­la na dział­kę w cen­trum War­sza­wy. Naj­le­piej kon­tak­to­wać się ze mną przez Te­le­gram: t.me/gps65. By śle­dzić na bie­żą­co mo­je not­ki, moż­na się za­pi­sać na mój ka­nał na Te­le­gra­mie: t.me/KanalBlogeraGPS. Mój ka­nał na YouTu­be: youtube.com/@GrzegorzSwiderski.  

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Społeczeństwo