GPS GPS
225
BLOG

Cykliści bez pedałów

GPS GPS Społeczeństwo Obserwuj notkę 12
Niedługo opublikuję filmik o cyklistach, który będzie miał tytuł: "Klip prawyborczy bez pedałów". Sprawdzam, czy zostanie to zbanowane.

  Filmik będzie o tym, że istnieją cykliści jeżdżący rowerami bez pedałów. Co ciekawe istnieją też narciarze, którzy nie używają pedałów i jeżdżą podobnymi rowerami narciarskimi. Wyjaśnię w nim, że światem rządzą cykliści z pedałami, a my, cykliści bez pedałów, niedługo przejmiemy władzę. Film będzie opublikowany na moim kanale na YouTube: https://www.youtube.com/@GrzegorzSwiderski/videos.

  Zasubskrybujcie ten kanał i włączcie powiadomienia, a dostaniecie informację o tym, że pojawił się ten film. Jeśli nic nie dostaniecie, to znaczy, że cenzura działa.

  Boję się, że go zbanują, bo w tytule będzie słowo "pedałów", a współczesną cenzurą politycznej poprawności nie zajmują się ludzie, ale sztuczna inteligencja, która, póki co, pod tym względem jest od ludzi wielokroć głupsza i może dopatrzyć się jakichś aluzji, których absolutnie nie ma. Ona to zbanuje i zanim ją ludzie skarcą, to minie kilka dni i będzie po ptokach... to znaczy po prawyborach.

Grzegorz GPS Świderski
t.me/KanalBlogeraGPS

PS. Notki powiązane:

PS2. Klip prawyborczy już jest:

I zgodnie z obawami zaczynają się prześladowania nas, cyklistów: Cykliści zagrażają systemowi!

------------------------------

Tajne spiski w Konfederacji <- po­przed­nia not­ka

na­stęp­na not­ka -> Klip prawyborczy bez pedałów

------------------------------

Ta­gi: gps65, prawybory, cykliści, pedały, pedał, pedałami, pedałów, ban

GPS
O mnie GPS

My­ślę, po­le­mi­zu­ję, ar­gu­men­tu­ję, dys­ku­tu­ję, roz­wa­żam, ana­li­zu­ję, teo­re­ty­zu­ję, do­cie­kam, po­li­ty­ku­ję, pro­wo­ku­ję, spe­ku­lu­ję, fi­lo­zo­fu­ję. Je­stem sar­ma­to­li­ber­ta­ria­ni­nemcy­kli­stąże­gla­rzem i jeźdź­cem Trik­ke. Z wy­kształ­ce­nia je­stem in­for­ma­ty­kiem, pra­cu­ję ja­ko pro­gra­mi­sta fre­elan­cer. Not­ki blo­go­we pi­szę w In­ter­ne­cie od lat 90-ty­ch XX wie­ku głów­nie dla mo­ich od­le­gły­ch po­tom­ków. Not­ki te są po­nad­cza­so­we — tyl­ko nie­licz­ne do­ty­czą bie­żą­cej sy­tu­acji. By je zna­leźć, na­le­ży frag­ment prze­ko­pio­wać do wy­szu­ki­war­ki i do­pi­sać: gps65. Na Salonie24 je­stem dłu­go przed tym, za­nim stał się szma­tław­cem i bę­dę po tym, jak się ze­szma­ci na śmierć. Blog ten udo­stęp­niam na li­cen­cji do­na­tion­wa­re. Je­śli ze­chce­sz od­wza­jem­nić się za mój trud, to pro­szę o prze­lew na kon­to: 89 1140 2004 0000 3602 8209 1248, lub BLIK na te­le­fon: 603112486, lub z za­gra­ni­cy: pay­pal.me/gps1965. Zga­dzam się na roz­po­wszech­nia­nie, pu­bli­ko­wa­nie, ko­pio­wa­nie, prze­ina­cza­nie i wy­ko­rzy­sta­nie mo­ich no­tek, ale pro­szę przy pu­bli­ko­wa­niu w in­ny­ch miej­sca­ch do­łą­czyć na koń­cu od­no­śnik do ory­gi­nal­nej stro­ny, z któ­rej not­ka zo­sta­ła sko­pio­wa­na. Sta­ły­ch czy­tel­ni­ków za­pra­szam na gril­la na dział­kę w cen­trum War­sza­wy. Naj­le­piej kon­tak­to­wać się ze mną przez Te­le­gram: t.me/gps65. By śle­dzić na bie­żą­co mo­je not­ki, moż­na się za­pi­sać na mój ka­nał na Te­le­gra­mie: t.me/KanalBlogeraGPS. Mój ka­nał na YouTu­be: youtube.com/@GrzegorzSwiderski.  

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Społeczeństwo