GPS GPS
14320
BLOG

Lubiący wtykać członka w odbyt

GPS GPS Kultura Obserwuj notkę 77
Pederaści chcą by ich nazywać:„kochający inaczej. Ale to nie jest dobre określenie, bo pasuje też do zoofilii czy pedofilii. Dlatego powinno się to zastąpić zwrotem typu:„lubiący wtykać penisa w odbyt dorosłego mężczyzny.
Przecież jest kolosalna różnica między naturalną, zdrową, moralną i pozytywną chęcią wtykania przez mężczyznę własnego członka w odbyt innego mężczyzny, a chęcią wtykania tego członka w odbyt owcy, trupa, czy dziecka, nieprawdaż?
---------------------------------------
Pederaści są nienormalni! <- poprzedni odcinek serii
następny odcinek serii -> Obowiązek wskazania prostytutki
---------------------------------------
Jeśli jakiś mężczyzna ma chęć wetknięcia swojego penisa w odbyt innego, żywego, chętnego i przyzwalającego na to mężczyzny, to jest to zgodnie ze współczesną oficjalną wykładnią nauk medycznych, całkiem naturalna chęć - nie jest zboczeniem, chorobą, wypaczeniem, czymś nagannym, nie jest jakąś estetyczną obrzydliwością - to jest piękne, dobre, właściwe, naturalne - to jest przejaw miłości. Ale już chęć wtykania swojego członka w odbyt owcy, trupa czy dziecka to jest obrzydliwe zboczenie, zbrodnia, przejaw utraty ludzkich uczuć - to trzeba leczyć, karać i potępiać. Tak to wyjaśni każdy dziennikarz czy polityk głównego nurtu.
Każdy przeciętny oglądacz TVN-u czy czytelnik „Gazety Wyborczej” odróżni dobry odbyt od złego. W dobry odbyt wolno wkładać członka, a w zły nie wolno. Odbyt żywego, dorosłego mężczyzny jest dobry i jak się właściciel odbytu zgodzi, to każdy może mu w niego wtykać członka - to jest dobre, piękne, mądre, sprawiedliwe i przyjemne. Ale odbyt zwierzęcia, trupa czy dziecka jest zły - tu członka wkładać nie wolno, bo to jest okropne zboczenie, wypaczenie i choroba - nawet, jeśli komuś sprawia to przyjemność.
Zgodnie z oficjalną propagandą wobec pederastów trzeba być tolerancyjnym, bo oni są całkiem normalni. A przecież istotą pederastii jest odczuwanie przyjemności z wtykania członka w odbyt innego mężczyzny. Pederaści publicznie głoszą to, że trzeba ich zauważyć i należy akceptować ich preferencje seksualne, a więc trzeba otwarcie i wprost o tych preferencjach mówić, tak by przestały się kojarzyć z czymś obrzydliwym i wulgarnym. I wiele autorytetów moralnych na świecie z tym się zgadza i często wspiera pederastów poprzez uczestnictwo w organizowanych przez nich marszach.
A zatem prawo powinno zajmować się kwestią wtykania penisa w odbyt mężczyzny - prawo powinno zapewnić przywileje tym, którzy to robią, tak by właściciel odbytu mógł dziedziczyć po tym, który wtyka mu członka, by mogli wspólnie rozliczać podatki, by mieli prawo odwiedzać się w szpitalu itd...
No bo przecież takie prawo nie powinno przysługiwać tym co ze sobą mieszkają i wspólnie prowadzą gospodarstwo przez dłuższy czas - np. dwóm studentom mieszkającym razem na stancji, czy załodze jachtu płynącej dookoła świata. To nie wystarcza by dostać przywileje. Ci studenci czy żeglarze by mieć przywileje powinni wtykać sobie członki w odbyty.
Kwestia wtykania sobie nawzajem penisa w odbyt nie powinna należeć do domeny prywatnej, ale publicznej, bo inaczej byśmy nawet nie wiedzieli, że istnieją wtykający-członka-w-odbyt-mężczyzny, że mają swoje problemy i są prześladowani. Ich właśnie trzeba pokazać publicznie, oni muszą mieć prawo do publicznej demonstracji tego, że istnieją tacy, którzy lubią wtykać członka w odbyt i że z tego powodu zasługują na szacunek i specjalna ochronę, bo przez tysiące lat byli niesłusznie wyjęci spod prawa z powodu tych swoich chęci.
Wtykający-członka-w-odbyt-mężczyzny byli prześladowani i nadal są przez większość traktowani jako gorsi, a co gorsza uważa się, że ich chęci wtykania członka w odbyt są obrzydliwe. Im należy się pomoc i wsparcie. Należy walczyć o to by ludzie pozbyli się uprzedzeń i niesłusznych poglądów jakoby wtykanie członka w odbyt było czymś obrzydliwym. Do tego przekonują nas częste akcje propagowane i finansowane przez Unię Europejską.
Powinno się więcej mówić o wtykaniu penisa w odbyt i powinno się tłumaczyć jak to się dokładnie robi - czy używa się wazeliny, czy jakichś innych środków, czy hemoroidy jakoś przeszkadzają w tej miłości itd... Ludzie za mało o tym wiedzą, a powinni się tego uczyć już w szkołach. Tak należy rozumieć oficjalną propagandę w tej kwestii.
Jeśli mężczyzna kocha innego mężczyznę, lubi go, przyjaźni się z nim, chciałby z nim często przebywać, rozmawiać czy mieszkać, to jeszcze nie jest pederasta. Komuś takiemu żadne przywileje się nie należą. Pederastą jest dopiero, gdy czuje pociąg seksualny do innego mężczyzny i chciałby mu wkładać w odbyt penisa, albo by ten drugi wkładał jemu.
Istotą upominania się o tolerancję, akceptacje czy przywileje przez pederastów nie jest miłość, czy wspólne prowadzenie gospodarstwa domowego, ale chęci wtykania penisa w odbyt. Nie ma co tego kryć! Trzeba o tym mówić otwarcie i wprost! Wszędzie tam, gdzie ktoś używa zwrotów typu: „gej”, „homoseksualista”, „pederasta”, „homoś”, „pedał” itd… trzeba to zastępować zwrotem opisowym: „lubiący wtykać penisa w odbyt”, lub: „lubiący jak ktoś mu wtyka penisa w odbyt”. To postuluję i do tego nawołuję - zgodnie z tym, do czego przekonała mnie oficjalna propaganda.
 
Grzegorz GPS Świderski

Platforma nie jest zła <- poprzednia notka

następna notka -> Hrabia Bul-Komorowski
PS. Tagi: gps65, geje, pederastia, homoseksualizm.

GPS
O mnie GPS

My­ślę, po­le­mi­zu­ję, ar­gu­men­tu­ję, dys­ku­tu­ję, roz­wa­żam, ana­li­zu­ję, teo­re­ty­zu­ję, do­cie­kam, po­li­ty­ku­ję, pro­wo­ku­ję, spe­ku­lu­ję, fi­lo­zo­fu­ję. Je­stem sar­ma­to­li­ber­ta­ria­ni­nemcy­kli­stąże­gla­rzem i jeźdź­cem Trik­ke. Z wy­kształ­ce­nia je­stem in­for­ma­ty­kiem, pra­cu­ję ja­ko pro­gra­mi­sta fre­elan­cer. Not­ki blo­go­we pi­szę w In­ter­ne­cie od lat 90-ty­ch XX wie­ku głów­nie dla mo­ich od­le­gły­ch po­tom­ków. Not­ki te są po­nad­cza­so­we — tyl­ko nie­licz­ne do­ty­czą bie­żą­cej sy­tu­acji. By je zna­leźć, na­le­ży frag­ment prze­ko­pio­wać do wy­szu­ki­war­ki i do­pi­sać: gps65. Na Salonie24 je­stem dłu­go przed tym, za­nim stał się szma­tław­cem i bę­dę po tym, jak się ze­szma­ci na śmierć. Blog ten udo­stęp­niam na li­cen­cji do­na­tion­wa­re. Je­śli ze­chce­sz od­wza­jem­nić się za mój trud, to pro­szę o prze­lew na kon­to: 89 1140 2004 0000 3602 8209 1248, lub BLIK na te­le­fon: 603112486, lub z za­gra­ni­cy: pay­pal.me/gps1965. Zga­dzam się na roz­po­wszech­nia­nie, pu­bli­ko­wa­nie, ko­pio­wa­nie, prze­ina­cza­nie i wy­ko­rzy­sta­nie mo­ich no­tek, ale pro­szę przy pu­bli­ko­wa­niu w in­ny­ch miej­sca­ch do­łą­czyć na koń­cu od­no­śnik do ory­gi­nal­nej stro­ny, z któ­rej not­ka zo­sta­ła sko­pio­wa­na. Sta­ły­ch czy­tel­ni­ków za­pra­szam na gril­la na dział­kę w cen­trum War­sza­wy. Naj­le­piej kon­tak­to­wać się ze mną przez Te­le­gram: t.me/gps65. By śle­dzić na bie­żą­co mo­je not­ki, moż­na się za­pi­sać na mój ka­nał na Te­le­gra­mie: t.me/KanalBlogeraGPS. Mój ka­nał na YouTu­be: youtube.com/@GrzegorzSwiderski.  

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Kultura