GPS GPS
102
BLOG

Furtki w socjalizmie lub czasopisma

GPS GPS Społeczeństwo Obserwuj notkę 0
So­cja­li­zm w Pol­sce i na świe­cie je­st tak wszech­ogar­nia­ją­cy, że nie da się go ła­two i szyb­ko oba­lić. Lu­dzie są tak za­cza­dze­ni so­cjal­de­mo­kra­tycz­ną ide­olo­gią, że nie da się im te­go wy­bić z łbów. Li­kwi­da­cja ty­ch wszyst­ki­ch bzdur to trud­ny, mo­zol­ny i dłu­gi pro­ces. W tym ce­lu trze­ba dą­żyć do oba­le­nia pło­tu so­cja­li­zmu, a pó­ki trwa, trze­ba two­rzyć, wy­naj­do­wać i na­gła­śniać furt­ki, czy­li lu­ki w sys­te­mie, dzię­ki któ­rym bę­dzie­my mo­gli so­cja­li­zm omi­jać.

  Po­nie­waż so­cjal­de­mo­kra­ci nie są do koń­ca ide­owi, są cy­nicz­ni, sko­rum­po­wa­ni i żąd­ni wła­dzy, więc two­rzą męt­ną wo­dę biu­ro­kra­cji, w któ­rej się naj­le­piej czu­ją. Dzię­ki te­mu mo­gą prze­pro­wa­dzać róż­ne ma­chlo­je. W tym ce­lu two­rzą wie­le fur­tek w ogra­ni­cze­nia­ch, któ­re na­rzu­ca­ją. No bo ciem­ny lud trze­ba znie­wa­lać, ale trze­ba mieć furt­ki, by sa­me­mu nie być tak sa­mo znie­wa­la­nym. Ho­du­ją lu­dzi jak by­dło, two­rzą za­gro­dy, by nas ogra­ni­czać, ale sa­mi ma­ją furt­ki, któ­ry­mi mo­gą z te­go swo­je­go sy­fu wyj­ść na sze­ro­ki świat. Nie na dar­mo ru­scy oli­gar­cho­wie po­sy­ła­ją swo­je dzie­ci do za­chod­ni­ch szkół.

  Im głup­szy i bar­dziej za­mor­dy­stycz­ny sys­tem, tym mu­si być w nim wię­cej fur­tek, bo je­go twór­cy mu­szą mieć moż­li­wo­ść omi­ja­nia głu­pot, któ­re sa­mi two­rzą. A ro­bią te­go co­raz wię­cej. Więc furt­ki wszę­dzie są, stąd ta­ki wiel­ki bo­om na do­rad­ców po­dat­ko­wy­ch i praw­ni­ków. Stąd na przy­kład suk­ces stro­ny: Anu­luj Man­dat.

  Idea so­cja­li­zmu, to, co re­ali­zu­ją w Pol­sce za­bor­cy od dwu­stu lat, to, co rzą­dzą­cy PiS in­ten­syw­nie two­rzy i roz­wi­ja, to sys­tem mi­lio­na ogra­ni­czeń, po­zwo­leń, kon­ce­sji, kon­tro­li, norm i re­dy­stry­bu­cji. Gdy­by to zro­bić ści­śle, to by się żyć nie da­ło. Więc mu­szą być w tym lu­ki, nie tyl­ko dla­te­go, by wła­dza mo­gła dzia­łać swo­bod­nie, ale i dla­te­go, by lu­dzie mo­gli jed­nak wy­two­rzyć coś, z cze­go wła­dza ich wy­doi.

  Naj­słyn­niej­szą w dzie­ja­ch Pol­ski furt­ką, któ­ra nie we­szła w ży­cie dzię­ki roz­pę­ta­niu afe­ry Ry­wi­na, by­ła fra­za „lub cza­so­pi­sma”, któ­ra mia­ła kosz­to­wać 17,5 mi­lio­na do­la­rów. Ale ta­ki­ch fur­tek, któ­re we­szły po ci­chu i dzia­ła­ją, je­st mi­lio­ny.

  Nie na­le­ży ich po­tę­piać. One są do­bre. Dzię­ki nim każ­dy mo­że omi­nąć sys­tem, każ­dy mo­że się wy­bro­nić przed za­mor­dy­zmem wła­dz. Nie­bez­pie­czeń­stwo je­st tyl­ko ta­kie, że jak się na­uczy­my z fur­tek ko­rzy­stać, przy­zwy­cza­imy się do ni­ch, to nie bę­dzie­my mieć chę­ci oba­le­nia pło­tu, w któ­rym są. Za­ak­cep­tu­je­my za­mor­dy­zm, bo nie bę­dzie ści­sły, ry­go­ry­stycz­ny i bez­względ­ny. Dzię­ki te­mu me­cha­ni­zmo­wi PRL trwał tak dłu­go, bo zgod­nie z po­wie­dze­niem Ki­sie­la Po­la­cy mi­mo te­go, że wie­dzie­li, że są w czar­nej du­pie, to się w niej urzą­dzi­li.

  Więc mu­si­my pod­cho­dzić do fur­tek świa­do­mie. Pó­ki są, trze­ba z ni­ch ko­rzy­stać, jak się da, to trze­ba ich two­rzyć jak naj­wię­cej. Nie­mniej ca­ły czas trze­ba pa­mię­tać o ty­ch, któ­rzy bu­du­ją pło­ty, w któ­ry­ch są te furt­ki, tak by na ni­ch nie gło­so­wać, nie po­pie­rać ich. Dąż­my do oba­la­nia pło­tów i nie­ch ist­nie­nie fur­tek nie osła­bia nam mo­ty­wa­cji do oba­le­nia sys­te­mu.

  Bę­dę zwra­cał uwa­gę na te furt­ki i pu­bli­ko­wał in­for­ma­cje o ni­ch i o to sa­mo pro­szę wszyst­ki­ch czy­tel­ni­ków mo­je­go blo­ga. Po­da­waj­cie przy­kła­dy fur­tek so­cja­li­zmu. Jak te­go zbio­rę od­po­wied­nio du­żo, to zro­bię usys­te­ma­ty­zo­wa­ny por­tal, któ­ry bę­dzie to wszyst­ko po­rząd­ko­wał. Za­pra­szam do współ­pra­cy.

  Tu przy­kład ta­kiej furt­ki: Ka­plicz­ka za­mia­st świa­dec­twa ener­ge­tycz­ne­go. Po­la­cy zna­leź­li lu­kę w no­wy­ch prze­pi­sa­ch. Na­szą si­łą, któ­rą na­bra­li­śmy w PRL-u, je­st umie­jęt­no­ść omi­ja­nia sys­te­mu. Dla­te­go na­wet bruk­sel­ska biu­ro­kra­cja, którą wspiera polski rząd, nas nie po­ko­na!

Grzegorz GPS Świderski
t.me/KanalBlogeraGPS

PS. Notki powiązane:

------------------------------

Betel na wiosnę <- po­przed­nia not­ka

na­stęp­na not­ka -> Empatia sztucznej inteligencji

------------------------------

Ta­gi: gps65, socjalizm, luki, furtki.

GPS
O mnie GPS

My­ślę, po­le­mi­zu­ję, ar­gu­men­tu­ję, dys­ku­tu­ję, roz­wa­żam, ana­li­zu­ję, teo­re­ty­zu­ję, do­cie­kam, po­li­ty­ku­ję, pro­wo­ku­ję, spe­ku­lu­ję, fi­lo­zo­fu­ję. Je­stem sar­ma­to­li­ber­ta­ria­ni­nemcy­kli­stąże­gla­rzem i jeźdź­cem Trik­ke. Z wy­kształ­ce­nia je­stem in­for­ma­ty­kiem, pra­cu­ję ja­ko pro­gra­mi­sta fre­elan­cer. Not­ki blo­go­we pi­szę w In­ter­ne­cie od lat 90-ty­ch XX wie­ku głów­nie dla mo­ich od­le­gły­ch po­tom­ków. Not­ki te są po­nad­cza­so­we — tyl­ko nie­licz­ne do­ty­czą bie­żą­cej sy­tu­acji. By je zna­leźć, na­le­ży frag­ment prze­ko­pio­wać do wy­szu­ki­war­ki i do­pi­sać: gps65. Na Salonie24 je­stem dłu­go przed tym, za­nim stał się szma­tław­cem i bę­dę po tym, jak się ze­szma­ci na śmierć. Blog ten udo­stęp­niam na li­cen­cji do­na­tion­wa­re. Je­śli ze­chce­sz od­wza­jem­nić się za mój trud, to pro­szę o prze­lew na kon­to: 89 1140 2004 0000 3602 8209 1248, lub BLIK na te­le­fon: 603112486, lub z za­gra­ni­cy: pay­pal.me/gps1965. Zga­dzam się na roz­po­wszech­nia­nie, pu­bli­ko­wa­nie, ko­pio­wa­nie, prze­ina­cza­nie i wy­ko­rzy­sta­nie mo­ich no­tek, ale pro­szę przy pu­bli­ko­wa­niu w in­ny­ch miej­sca­ch do­łą­czyć na koń­cu od­no­śnik do ory­gi­nal­nej stro­ny, z któ­rej not­ka zo­sta­ła sko­pio­wa­na. Sta­ły­ch czy­tel­ni­ków za­pra­szam na gril­la na dział­kę w cen­trum War­sza­wy. Naj­le­piej kon­tak­to­wać się ze mną przez Te­le­gram: t.me/gps65. By śle­dzić na bie­żą­co mo­je not­ki, moż­na się za­pi­sać na mój ka­nał na Te­le­gra­mie: t.me/KanalBlogeraGPS. Mój ka­nał na YouTu­be: youtube.com/@GrzegorzSwiderski.  

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Społeczeństwo