GPS GPS
709
BLOG

Antyukładowcy

GPS GPS Polityka Obserwuj notkę 21
Podobno w Polsce rosną w polityczną siłę antysystemowcy. Ja bym tego bardzo chciał, bo sam jestem antysystemowcem. Ale obawiam się, że ci, których reżimowa narracja nazywa antysystemowcami są w istocie antyukładowcami. Tego też bym chciał, sam jestem antyukładowcem, niemniej uważam, że antysystemowość jest dziś ważniejsza. Uważam, że należy obalić system, a nie układ.
No ale co za różnica czy chcemy obalić „System” czy „Układ”? Z pozoru wydaje się, że to to samo. Ale to nie jest to samo! „Układ” to nieformalny ośrodek władzy politycznej, a „System”, to ustrój polityczny, w ramach którego ten „Układ” działa. „Układ” żeruje na „Systemie”. Wymiana „Układu” nie zmieni „Systemu”.
„Układ” to mafie, służby i loże, to partie, kliki i koterie - czyli ludzie. Ludzie i powiązania między nimi. A „System” to konstytucja i ustawy, rozporządzenia i zasady. „Układ” to stosunki międzyludzkie, a „System” to rytuały i reguły.
W życiu społecznym, w polityce, w powiązaniach między ludźmi, zawsze będzie i układ, i system. Zawsze będą jakieś zasady, które lepiej lub gorzej będą wypełniać jakoś powiązani ze sobą ludzie.
Ale ludzie zawsze będą wymienialni. Bo ludzie są śmiertelni. Ludzie się zmieniają. Każdego człowieka da się obalić, bo nawet jeśli się nie da, to obali go życie, a raczej śmierć. I głupi człowiek, i mądry, w końcu umrze. A głupie zasady mogą trwać wiecznie! Mogą, ale nie muszą.
Dlatego obalenie głupiego systemu to zadanie ważniejsze niż obalenie szkodliwego układu. Nie ma żadnego sensu wymieniać ludzi u władzy, jeśli i ci dziś rządzący i ci, na których ich wymienimy, będą wykonywać to samo idiotyczne prawo, będą realizować bezsensowny system, który wymyślili już dawno zmarli głupcy.
Paweł Kukiz jest ikoną „antysystemowców” dzięki temu, że zdobył 21% poparcia w wyborach prezydenckich w 2015 roku. Ale w istocie jest on propagandową, socjotechniczną twarzą antyukładowców, a nie antysystemowców. Wszystkie hasła, które głosi, służą tylko temu by wymienić elity władzy, a nie temu by zmienić system. Ordynacja wyborcza to techniczny szczegół tego systemu. To tylko sposób by inaczej kształtować układ władzy. Ale nadal ta inaczej ukształtowana władza, czyli ci inni ludzie, będą wykonywać to samo prawo. Prawo, które służy temu by władza hodowała obywateli jak bydło.
Zło, w którym tkwimy, nie polega na tym, że hodują nas nieodpowiedni ludzie, że nasi hodowcy są durniami, albo, że kierują się bardziej swoim interesem niż hodowlą, którą prowadzą. To zło nie tkwi w tym, że hodowcy są źle zorganizowani, źle wybierani, że są skorumpowani, że służą hodowcom z innych krajów. Zło tkwi w samej hodowli! To, że nas hodują jest złe! Nie ma kompletnie żadnego znaczenia kto nas hoduje, jakie ma intencje, na ile jest uczciwy i czy dobrze o nas dba. Znaczenie ma to, że hodując nas odbiera nam wolność!
Ten system hodowli ludzi to państwo, w którym żyjemy. To organizacja tego państwa jest zła, a nie ludzie, którzy tę organizację wykonują. Układ to ludzie, a system to państwo. Ludzi powinno się szanować, ludzi nie wolno niszczyć i obalać, z ludźmi trzeba rozmawiać i się porozumiewać. Ludzi trzeba kochać. Ludzie będą zawsze w jakiś układach. I to jest dobre. Złe jest państwo, czyli system. Zła jest organizacja i zasady, złe jest prawo, zły jest konstytucyjny ustrój! Złe są cywilizacyjne fundamenty systemu, który nas ciemięży.
To ten system deprawuje i degeneruje ludzi, to system czyni z polityków bandytów. Ten system to socjaldemokracja. To system regulacji, koncesji i monopoli, to system obowiązkowych składek zdrowotnych i emerytalnych, to system obowiązku szkolnego, to system finansowania służby zdrowia i edukacji z budżetu, to system wydawania licencji, pozwoleń i dotacji. Ten system stoi na policyjnej pale. To system zorganizowanej przemocy grabiącej i zniewalającej obywateli. Każdy układ, który będzie wykonywał ten system będzie zły. Zmiana układu nic w istocie nie zmieni. Trzeba zmienić system!
Precz z komuną (tą drugą, socjaldemokratyczną)!
 
Grzegorz GPS Świderski

PS. Polecam w temacie te notki:

JOW czy STV? <- poprzednia notka

 

GPS
O mnie GPS

My­ślę, po­le­mi­zu­ję, ar­gu­men­tu­ję, dys­ku­tu­ję, roz­wa­żam, ana­li­zu­ję, teo­re­ty­zu­ję, do­cie­kam, po­li­ty­ku­ję, pro­wo­ku­ję, spe­ku­lu­ję, fi­lo­zo­fu­ję. Je­stem sar­ma­to­li­ber­ta­ria­ni­nemcy­kli­stąże­gla­rzem i jeźdź­cem Trik­ke. Z wy­kształ­ce­nia je­stem in­for­ma­ty­kiem, pra­cu­ję ja­ko pro­gra­mi­sta fre­elan­cer. Not­ki blo­go­we pi­szę w In­ter­ne­cie od lat 90-ty­ch XX wie­ku głów­nie dla mo­ich od­le­gły­ch po­tom­ków. Not­ki te są po­nad­cza­so­we — tyl­ko nie­licz­ne do­ty­czą bie­żą­cej sy­tu­acji. By je zna­leźć, na­le­ży frag­ment prze­ko­pio­wać do wy­szu­ki­war­ki i do­pi­sać: gps65. Na Salonie24 je­stem dłu­go przed tym, za­nim stał się szma­tław­cem i bę­dę po tym, jak się ze­szma­ci na śmierć. Blog ten udo­stęp­niam na li­cen­cji do­na­tion­wa­re. Je­śli ze­chce­sz od­wza­jem­nić się za mój trud, to pro­szę o prze­lew na kon­to: 89 1140 2004 0000 3602 8209 1248, lub BLIK na te­le­fon: 603112486, lub z za­gra­ni­cy: pay­pal.me/gps1965. Zga­dzam się na roz­po­wszech­nia­nie, pu­bli­ko­wa­nie, ko­pio­wa­nie, prze­ina­cza­nie i wy­ko­rzy­sta­nie mo­ich no­tek, ale pro­szę przy pu­bli­ko­wa­niu w in­ny­ch miej­sca­ch do­łą­czyć na koń­cu od­no­śnik do ory­gi­nal­nej stro­ny, z któ­rej not­ka zo­sta­ła sko­pio­wa­na. Sta­ły­ch czy­tel­ni­ków za­pra­szam na gril­la na dział­kę w cen­trum War­sza­wy. Naj­le­piej kon­tak­to­wać się ze mną przez Te­le­gram: t.me/gps65. By śle­dzić na bie­żą­co mo­je not­ki, moż­na się za­pi­sać na mój ka­nał na Te­le­gra­mie: t.me/KanalBlogeraGPS. Mój ka­nał na YouTu­be: youtube.com/@GrzegorzSwiderski.  

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka