GPS GPS
1419
BLOG

Konfederacja wywróci stolik!

GPS GPS Konfederacja Obserwuj temat Obserwuj notkę 94
Kon­fe­de­ra­cja idzie do wy­bo­rów nie po to, że­by usią­ść do sto­li­ka z post­ko­mu­ni­stycz­ny­mi czy okrą­gło­sto­ło­wy­mi par­tia­mi i ich sa­te­li­ta­mi, ale po to, by raz na za­wsze ten ich sto­lik wy­wró­cić, by za­koń­czyć po­ro­zu­mie­nie so­cjal­de­mo­kra­tów z post­ko­mu­ni­sta­mi, któ­re chro­ni in­te­re­sy apa­rat­czy­ków, któ­rzy uwłasz­czy­li się po oba­le­niu pierw­szej ko­mu­ny i usta­no­wie­niu dru­giej. Kon­fe­de­ra­cja ten sto­lik wy­wró­ci nie­za­leż­nie od te­go, czy do­sta­nie 7%, czy 15%, bo bez niej i tak nikt rzą­du nie skon­stru­uje.

  Więc jak doj­dzie do ko­ali­cji rzą­do­wej? To pro­ste: Kon­fe­de­ra­cja po­sta­wi swój wła­sny sto­li­ki i ja­sno wy­spe­cy­fi­ku­je za­sa­dy, usta­wy, pro­gram, któ­ry mu­szą za­ak­cep­to­wać ewen­tu­al­ni ko­ali­cjan­ci, by wej­ść do rzą­du z Kon­fe­de­ra­cją.

---------------------------------

Drugi na liście Konfederacji wchodzi! <- poprzednia część serii

następna część serii -> Wolnościowcy strzelili sobie w kolano

---------------------------------

  Kon­fe­de­ra­cji nie da się wy­ro­lo­wać, tak jak Ka­czyń­ski wy­ro­lo­wał Gier­ty­cha, Lep­pe­ra czy Go­wi­na. Wszy­scy, któ­rzy pak­to­wa­li z Ka­czyń­skim i mu za­ufa­li źle skoń­czy­li. Je­den zwa­rio­wał, dru­gi po­peł­nił sa­mo­bój­stwo lub zo­stał za­bi­ty, trze­ci po­pa­dł w de­pre­sję. Więc nikt z nim już nie bę­dzie ni­cze­go za­ła­twiał po ci­chu, w dys­kret­ny­ch roz­mo­wa­ch. Wszyst­ko mu­si być jaw­ne i otwar­te.

  Do­kład­nie tak sa­mo pod­stęp­ny i kłam­li­wy je­st Tu­sk, któ­ry w wal­ce o wła­dzę bez­względ­nie wy­koń­czył wszyst­ki­ch swo­ich ko­le­gów i przy­ja­ciół. Więc z nim taj­ne pak­to­wa­nie też nie wcho­dzi w grę. Obaj, czy to Tu­sk, czy Ka­czyń­ski, gdy­by ze­chcie­li utwo­rzyć rząd po wy­bo­ra­ch, bę­dą mu­sie­li pu­blicz­nie ogło­sić, któ­re usta­wy Kon­fe­de­ra­cji prze­gło­su­ją i ja­kie po­stu­la­ty zre­ali­zu­ją i przed ca­łym na­ro­dem w TVP In­fo i TVN przy­są­dź, że te­go do­trzy­ma­ją. I nie­ch się li­cy­tu­ją, któ­ry zre­ali­zu­je wię­cej.

  Zre­ali­zo­wa­nie na­wet kil­ku naj­waż­niej­szy­ch po­stu­la­tów Kon­fe­de­ra­cji spo­wo­du­je nie­by­wa­ły w dzie­ja­ch Pol­ski bo­om go­spo­dar­czy. Dla wszyst­ki­ch więc bę­dzie ja­sne, że to się sta­nie z po­wo­du wol­no­ryn­ko­wy­ch, ka­pi­ta­li­stycz­ny­ch, li­be­ral­ny­ch re­form, więc w na­stęp­ny­ch wy­bo­ra­ch Kon­fe­de­ra­cja uzy­ska więk­szo­ść w Sej­mie po­zwa­la­ją­cą na sa­mo­dziel­ne rzą­dy. Kon­fe­de­ra­cja wy­ro­lu­je PO, PiS, Le­wi­cę i Ho­łow­nię nie po­ta­jem­nie, nie po­przez ja­kieś ma­ni­pu­la­cje czy oszu­stwa, nie będzie w tym naśladować Tuska i Kaczyńskiego, ale zro­bi to otwar­cie, wpro­st ogła­sza­jąc swo­je wa­run­ki.

  Ja to już za­po­wia­dam, już to mu­si­cie wie­dzieć, już się po­win­ni­ście na to szy­ko­wać, już po­win­ni­ście sprze­dać pod­ręcz­ni­ki mark­si­zmu i key­ne­si­zmu, i za­cząć stu­dio­wać au­striac­ką szko­łę w eko­no­mii, by wie­dzieć, ja­kie me­cha­ni­zmy bę­dą w Pol­sce wkrót­ce obo­wią­zy­wać. Już po­win­ni­ście re­zy­gno­wać z po­sad urzęd­ni­ków i za­kła­dać pry­wat­ne fir­my, by Was wol­ny ry­nek nie za­sko­czył. Szy­kuj­cie się na to, co nie­uchron­ne, bo to nie bę­dzie za­sko­cze­nie, to nie bę­dzie nie­spo­dzian­ka.

Grzegorz GPS Świderski
t.me/KanalBlogeraGPS

PS. Notki powiązane:

PS. A tu moja konwersacja na tłiterze:

image

------------------------------

Sztuczna inteligencja zmniejszy entropię! <- poprzednia notka

na­stęp­na not­ka -> Wolnościowcy strzelili sobie w kolano

------------------------------

Ta­gi: gps65, Konfederacja, wolność, wolny rynek, wybory, koalicja, rząd, gospodarka, polityka

GPS
O mnie GPS

Blo­ger, że­gla­rz, informatyk, trajk­ka­rz, sar­ma­to­li­ber­ta­ria­nin, fu­tu­ry­sta. My­ślę, po­le­mi­zu­ję, ar­gu­men­tu­ję, po­li­ty­ku­ję, fi­lo­zo­fu­ję.

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka