GPS GPS
2067
BLOG

Drugi na liście Konfederacji wchodzi!

GPS GPS Konfederacja Obserwuj temat Obserwuj notkę 169
Kon­fe­de­ra­cja to już trze­cia si­ła po­li­tycz­na w Pol­sce. Na gra­fi­ce po­wy­żej wi­dać 4 wa­rian­ty sy­mu­la­cji wy­ni­ków nad­cho­dzą­cy­ch w tym ro­ku wy­bo­rów par­la­men­tar­ny­ch. Zro­bio­no to na pod­sta­wie son­da­żu dla GW na pró­bie 4000 re­spon­den­tów. W każ­dym wa­rian­cie Kon­fe­de­ra­cja prze­kra­cza dwa mi­lio­ny gło­sów i wpro­wa­dza od 48 do 62 po­słów! Okrę­gów wy­bor­czy­ch je­st 41, więc to zna­czy, że wszyst­kie je­dyn­ki wcho­dzą i kil­ka do kil­ku­na­stu dwó­jek. Na pew­no nie­któ­rzy par­la­men­ta­rzy­ści Kon­fe­de­ra­cji do­sta­ną się po ro­ku do Par­la­men­tu Eu­ro­pej­skie­go, a za­tem bę­dą zwol­nio­ne miej­sca na­wet i dla tró­jek.

  To wiel­ka szko­da, że trzej za­ło­ży­cie­le par­tii „Wol­no­ściow­cy” strze­li­li so­bie w sto­pę i opu­ści­li Kon­fe­de­ra­cję. Nie­ste­ty na ta­kim po­li­tycz­nym au­cie jak oni je­st wie­lu wol­no­ściow­ców, w tym na­wet skraj­ny­ch, czy­li li­ber­ta­rian, bo nie chcą współ­pra­co­wać z Kon­fe­de­ra­cją, któ­ra je­st tyl­ko plat­for­mą wy­bor­czą i nie ma prze­szkód w tym, by z jej li­st star­to­wa­ły sa­mo­dziel­ne par­tie wol­no­ścio­we z sze­ro­kie­go spek­trum te­go ru­chu. Kon­fe­de­ra­cja nie je­st two­rem ide­owym, ale tech­nicz­nym, więc nie ma żad­ny­ch po­wo­dów, by ide­ow­cy z niej nie ko­rzy­sta­li. Gdy­by wszyst­kie an­ty­so­cja­li­stycz­ne par­tie w Pol­sce, ta­kie jak UPR, KNP, Wol­no­ściow­cy, Mo­że­my, Li­ber­ta­ria­nie, Pi­ra­ci etc. star­to­wa­ły z li­st Kon­fe­de­ra­cji, to przy 15% po­par­ciu, na co z ni­mi by­ła­by du­ża szan­sa, każ­da z ni­ch wpro­wa­dzi­ła­by kil­ku po­słów. No i co waż­niej­sze ani PiS, ani PO, nie by­li­by w sta­nie tak sku­tecz­nie, jak przez ostat­nie 20 lat, wpro­wa­dzać ta­kie­go za­mor­dy­zmu, ja­ki zre­ali­zo­wa­li. A je­śli każ­da z ty­ch wol­no­ścio­wy­ch par­tii bę­dzie star­to­wać sa­mo­dziel­nie, to uszczk­nie Kon­fe­de­ra­cji po 1%. Skut­kiem bę­dzie to, że sa­mi nic nie ugra­ją, ale wol­no­ściow­ców w Sej­mie w su­mie bę­dzie mniej.

---------------------------------

Gwarancje jedynek dla posłów w Konfederacji <- poprzednia część serii

następna część serii -> Konfederacja wywróci stolik!

---------------------------------

  Gra­fi­ka po­wy­żej po­ka­zu­je zy­sk z ko­ali­cji wy­bor­czej – roz­pi­sa­ne je­st to dla sze­ro­ko po­ję­tej le­wi­cy, ale to sa­mo do­ty­czy wszyst­ki­ch par­tii wol­no­ścio­wy­ch. Gdy­by wszyst­kie wy­star­to­wa­ły z plat­for­my wy­bor­czej, ja­ką je­st Kon­fe­de­ra­cja, to na­wet zjed­no­cze­nie le­wi­cy nie uzy­ska­ło­by więk­szo­ści gło­sów po­zwa­la­ją­cy­ch na ich rzą­dy, jak to wi­dzi­my w wa­rian­cie D.

  Czy za­tem moż­li­wa bę­dzie ko­ali­cja rzą­do­wa PiS z Kon­fe­de­ra­cją? To moż­li­we, ale oczy­wi­ste je­st, że ta­ki­ch roz­mów ko­ali­cyj­ny­ch nie to­czy się przed wy­bo­ra­mi, ale po. Po to są wy­bo­ry, by po­li­czyć si­łę swo­ich po­stu­la­tów pro­gra­mo­wy­ch i by móc tej siły użyć do per­trak­ta­cji w kwe­stii re­ali­za­cji swo­je­go pro­gra­mu po wy­bo­ra­ch. Pó­ki 51% wy­bor­ców nie za­gło­su­je na Kon­fe­de­ra­cję, bę­dzie mu­sia­ła po­stu­la­ty startujących z niej partii re­ali­zo­wać czę­ścio­wo, drob­ny­mi kro­ka­mi, w tym, po­przez za­wie­ra­nie so­ju­szy, do­ko­ny­wa­nie kom­pro­mi­sów, po­par­cie mniej­szo­ścio­we­go rzą­du czy wcho­dze­nie do ko­ali­cji rzą­dzą­cej. Je­śli Kon­fe­de­ra­cja bę­dzie mo­gła wej­ść w ko­ali­cję i z PiS-em, i z PO, to bę­dzie to naj­lep­sze roz­wią­za­nie, bo wte­dy od ni­ch du­żo wy­tar­gu­je. Więc trze­ba ko­niecz­nie gło­so­wać na Kon­fe­de­ra­cję.

  Par­tie wol­no­ścio­we, któ­re wy­żej wy­mie­ni­łem, nie chcą wspól­nej li­sty, chcą star­to­wać sa­mo­dziel­nie i tłu­ma­czą to tym, że po­li­ty­ka to ba­gno i ka­rie­ro­wi­czo­stwo, że wej­ście do Kon­fe­de­ra­cji to re­zy­gna­cja z ide­ałów i roz­my­cie po­glą­dów w sze­ro­kim so­ju­szu. Głów­nie na­rze­ka­ją na na­ro­dow­ców, że są za ma­ło wol­no­ścio­wi. No, ale każ­da po­li­ty­ka to ba­gien­ko oraz ka­rie­ry — i po to są par­tię, by w tym uczest­ni­czyć. Utrzy­my­wa­nie par­tii, któ­ra ce­lo­wo je­st po­za po­li­ty­ką, to tak jak­by za­ło­żyć zwią­zek fi­la­te­li­stów, któ­rzy brzy­dzą się znacz­ka­mi. By ni­szo­wa par­tia oscy­lu­ją­ca wo­kół po­par­cia rzę­du 1% co­kol­wiek zdzia­ła­ła, mu­si wej­ść w po­ro­zu­mie­nie wy­bor­cze i stwo­rzyć wspól­ną li­stę z kil­ko­ma so­bie bli­ski­mi par­tia­mi, bo wy­mu­sza to or­dy­na­cja wy­bor­cza.

  Je­dyn­ki na li­sta­ch Kon­fe­de­ra­cji są już ob­sa­dzo­ne, to już zo­sta­ło usta­lo­ne, czę­ścio­wo po­przez pra­wy­bo­ry. Nie­mniej co do dwó­jek jesz­cze mo­że się wie­le zmie­nić. A wi­dać, że dwój­ki też wcho­dzą. Więc wszyst­kie par­tie wol­no­ścio­we mo­gą śmia­ło się o nie ubie­gać i pro­sić o przy­ję­cie do Kon­fe­de­ra­cji. A na­wet trój­ki bę­dą mia­ły zna­cze­nie!

  Nie­ste­ty so­cjal­de­mo­kra­ci z PiS, PO, SLD, PSL i in­ny­ch lewicowych par­tii, dzie­dzi­cząc pań­stwo po oku­pan­ta­ch ze­wnętrz­ny­ch, tak bar­dzo nas zin­dok­try­no­wa­li, że nie wy­obra­ża­my so­bie ży­cia bez pa­na, któ­ry się na­mi opie­ku­je i ho­du­je nas jak by­dło. Więc mu­si­cie naj­pierw zro­zu­mieć, że na wol­no­ści je­st le­piej, że wła­sno­ść pry­wat­na je­st lep­sza, że tyl­ko wol­ny ry­nek po­zwa­la na bo­ga­ce­nie się, a wte­dy wy­bierz­cie na swo­ich pa­nów ty­ch, któ­rzy z nie­wo­li was uwol­nią. Tyl­ko Kon­fe­de­ra­cja da­je na to szan­sę, bo wpro­st gło­si ha­sło: „Od­da­my Wam Pol­skę”.

Grzegorz GPS Świderski
t.me/KanalBlogeraGPS

PS. Notki powiązane:

------------------------------

Gwarancje jedynek dla posłów w Konfederacji <- poprzednia notka

na­stęp­na not­ka -> Sztuczna inteligencja zmniejszy entropię!

------------------------------

Ta­gi: gps65, Konfederacja, prawybory, jedynki, gwarancje

GPS
O mnie GPS

Blo­ger, że­gla­rz, informatyk, trajk­ka­rz, sar­ma­to­li­ber­ta­ria­nin, fu­tu­ry­sta. My­ślę, po­le­mi­zu­ję, ar­gu­men­tu­ję, po­li­ty­ku­ję, fi­lo­zo­fu­ję.

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka