GPS GPS
760
BLOG

Gwarancje jedynek dla posłów w Konfederacji

GPS GPS Konfederacja Obserwuj temat Obserwuj notkę 35
Pa­rę dni te­mu par­tia „Wol­no­ściow­cy”, któ­ra skła­da się z trzech by­ły­ch po­słów Kon­fe­de­ra­cji, Ar­tu­ra Dziam­bo­ra, Do­bro­mi­ra So­śnie­rza i Ja­ku­ba Ku­le­szy opu­bli­ko­wa­ła ra­port z pra­wy­bo­rów w par­tii „No­wa Na­dzie­ja”. Ra­port to dłu­gi ela­bo­rat bę­dą­cy za­wi­łą po­li­tycz­ną ana­li­zą te­go, co się dzia­ło w Kon­fe­de­ra­cji. To wszyst­ko je­st już nie­ak­tu­al­ne, bo sy­tu­acja się dra­stycz­nie zmie­ni­ła.

  W kwe­stii pra­wy­bo­rów ra­port ten moż­na stre­ścić tak: kil­ku, czy kil­ku­na­stu oso­bom uda­ło się do­ko­nać róż­ny­ch ma­ni­pu­la­cji w ty­ch pra­wy­bo­ra­ch, w tym ce­lo­wy­ch oszu­stw ła­mią­cy­ch re­gu­la­min, któ­ry­ch do­ko­na­ła asy­stent­ka jed­ne­go z po­słów par­tii „Wol­no­ściow­cy”. To zna­czy, że or­ga­ni­za­to­rzy nie­od­po­wied­nio za­bez­pie­czy­li się przed ma­ni­pu­la­cja­mi, oszu­sta­mi i chcą­cy­mi za­szko­dzić szpie­ga­mi. To na­ucz­ka na przy­szło­ść, by w po­li­ty­ce nie być za bar­dzo uf­nym i otwar­tym. Na­le­ży wdro­żyć wie­le za­bez­pie­czeń, by wro­gom by­ło trud­niej za­szko­dzić.

---------------------------------

Prywatna korespondencja z Dobromirem Sośnierzem <- poprzednia część serii

następna część serii -> Drugi na liście Konfederacji wchodzi!

---------------------------------

  Niemniej naj­cie­kaw­sze w tym ra­por­cie je­st to, że wresz­cie zo­sta­ły ujaw­nio­ne taj­ne uchwa­ły Ra­dy Li­de­rów Kon­fe­de­ra­cji w kwe­stii przy­dzia­łu je­dy­nek na li­sta­ch wy­bor­czy­ch. A przy oka­zji zo­sta­ły po­ka­za­ne ana­li­zy waż­no­ści okrę­gów wy­bor­czy­ch. To, co waż­ne, prze­sy­łam na koń­cu not­ki.

  Do­pie­ro te­raz, gdy zna­my do­kład­ną tre­ść uchwał, mo­że­my je prze­ana­li­zo­wać. Wi­dać wy­raź­nie, że oce­na uchwał po­win­na się od­być do­pie­ro wte­dy, gdy ofi­cjal­nie zna­ne są li­te­ral­ne sfor­mu­ło­wa­nia, a nie, gdy zna­my to tyl­ko z plo­tek. Tę tre­ść zna­my do­pie­ro od pa­ru dni, bo za jej zgod­no­ść z ory­gi­na­łem rę­czy trzech po­słów z par­tii „Wol­no­ściow­cy”. Wcze­śniej tre­ść zna­na by­ła tyl­ko z prze­cie­ków od ano­ni­mo­wy­ch do­no­si­cie­li, więc nie by­ła wia­ry­god­na. Oczy­wi­ście na­dal uchwa­ły są taj­ne, bo Kon­fe­de­ra­cja na­dal ich pu­blicz­nie nie ujaw­ni­ła, ale za po­praw­no­ść opu­bli­ko­wa­nej tre­ści z ory­gi­na­łem rę­czy trzech po­słów, którzy tajemnicę zdradzili, więc je­st bar­dzo du­że praw­do­po­do­bień­stwo, że to są praw­dzi­we uchwa­ły.

  Nie moż­na twier­dzić, że ty­ch gwa­ran­cji Kon­fe­de­ra­cja nie do­trzy­ma­ła, bo one cią­gle do­ty­czą przy­szło­ści, któ­ra jesz­cze nie na­de­szła. Tam je­st ta­ki frag­ment: „...w pierw­szy­ch ko­lej­ny­ch wy­bo­ra­ch do Sej­mu...”, a za­tem do­ty­czy to wy­bo­rów, któ­re się od­bę­dą na je­sie­ni te­go ro­ku. Więc twier­dze­nie, że gwa­ran­cje nie zo­sta­ły do­trzy­ma­ne, to bez­czel­ne kłam­stwo. Do­dat­ko­wo tam je­st tak na­pi­sa­ne: „...gwa­ran­tu­je po­słom obec­nej ka­den­cji wcho­dzą­cym w skład Ko­ła Po­sel­skie­go Kon­fe­de­ra­cja...”. Dzi­siaj po­sło­wie Dziam­bor, Ku­le­sza i So­śnie­rz nie wcho­dzą w skład te­go ko­ła, więc ich te gwa­ran­cje nie do­ty­czą. Bę­dą mo­gli się ubie­gać o te gwa­ran­to­wa­ne miej­sca, je­śli wstą­pią do ko­ła i zo­sta­ną przy­ję­ci. To wszyst­ko jesz­cze przed na­mi.

  Po­sło­wie par­tii „Wol­no­ściow­cy” sa­mi się po­zba­wi­li ty­ch gwa­ran­cji, za­kła­da­jąc no­wą par­tię i nie po­tra­fiąc się do­ga­dać z Kon­fe­de­ra­cją, co do te­go, by stać się jej ofi­cjal­ną czę­ścią. Oni per­trak­to­wa­li z li­de­ra­mi Kon­fe­de­ra­cji w kwe­stii ty­ch je­dy­nek i do­sta­li róż­ne pro­po­zy­cje, po­zwa­la­ją­ce im w Kon­fe­de­ra­cji zo­stać. Wszyst­ko od­rzu­ci­li, co skut­ko­wa­ło ich wyj­ściem z po­ro­zu­mie­nia, a za­tem też z ko­ła po­sel­skie­go. Więc li­te­ral­nie gwa­ran­cje już ich nie do­ty­czą i nikt żad­nej umo­wy nie zła­mie, gdy doj­dzie do ukła­da­nia li­st wy­bor­czy­ch bez ni­ch. Mie­li peł­ne pra­wo z gwa­ran­cji zre­zy­gno­wać i to zro­bi­li. Dziś, gdy Konfederacja w oficjalnych sondażach wyborczych ma 10%, widać jak ogromny błąd popełnili, bo jest duża szansa, że z list Konfederacji da się uzyskać mandat nawet z drugiego miejsca na liście, więc godząc się na propozycje liderów Konfederacji, zostaliby ponownie posłami, a tak odejdą wkrótce w polityczną nicość.

  To wiel­ka szko­da, że so­bie strze­li­li w sto­pę. Nie­ste­ty na ta­kim po­li­tycz­nym au­cie je­st wie­lu wol­no­ściow­ców, w tym na­wet skraj­ny­ch, czy­li li­ber­ta­rian, bo nie chcą współ­pra­co­wać z Kon­fe­de­ra­cją, któ­ra je­st tyl­ko plat­for­mą wy­bor­czą i nie ma prze­szkód w tym, by z jej li­st star­to­wa­ły sa­mo­dziel­ne par­tie wol­no­ścio­we z sze­ro­kie­go spek­trum te­go ru­chu. Kon­fe­de­ra­cja nie je­st two­rem ide­owym, ale tech­nicz­nym, więc nie ma żad­ny­ch po­wo­dów, by ide­ow­cy z niej nie ko­rzy­sta­li. Gdy­by wszyst­kie an­ty­so­cja­li­stycz­ne par­tie w Pol­sce, ta­kie jak UPR, KNP, Wol­no­ściow­cy, Mo­że­my, Li­ber­ta­ria­nie, Pi­ra­ci etc. star­to­wa­ły z li­st Kon­fe­de­ra­cji, to przy 15% po­par­ciu, na co z ni­mi by­ła­by du­ża szan­sa, każ­da z ni­ch wpro­wa­dzi­ła­by kil­ku po­słów. No i co waż­niej­sze ani PiS, ani PO, nie byliby w sta­nie tak sku­tecz­nie, jak przez ostat­nie 20 lat, wpro­wa­dzać za­mor­dy­zmu, ja­ki zre­ali­zo­wa­li. A je­śli każ­da z ty­ch wolnościowych par­tii bę­dzie star­to­wać sa­mo­dziel­nie, to uszczk­nie Kon­fe­de­ra­cji po 1%. Skut­kiem bę­dzie to, że sa­mi nic nie ugra­ją, ale wol­no­ściow­ców w Sej­mie w su­mie bę­dzie mniej.

Grzegorz GPS Świderski
t.me/KanalBlogeraGPS

PS. Notki powiązane:

------------------------------

Odpieprzcie się od Polski! <- poprzednia notka

na­stęp­na not­ka -> Drugi na liście Konfederacji wchodzi!

------------------------------

Ta­gi: gps65, Konfederacja, prawybory, jedynki, gwarancje

20 okręgów, które Konfederacja przydzieliła Nowej Nadziei

(w nawiasach podana jest liczba wszystkich mandatów do zdobycia oraz przybliżony procent głosów oddanych na Konfederację, by w okręgu uzyskać choć jeden mandat, a zatem w praktyce oznacza to, że pierwsza osoba na liście zostanie prawie na pewno posłem):

Koszyk A:

 1. Warszawa (20), (5%)
 2. Lublin (15), (5-6%)
 3. Gdynia (14), (6%)
 4. Kraków (14), (6%)

Koszyk B:

 1. Toruń (13), (6,5%)
 2. Legnica (12), (7-7,5%)
 3. Kalisz (12), (7-7,5%)
 4. Bydgoszcz (12), (7-7,5%)
 5. Katowice (12), (7-7,5%)
 6. Szczecin (12), (7-7,5%)
 7. Podwarszawa (12), (7-7,5%)

Koszyk C:

 1. Nowy Sącz (10), (8,5%)
 2. Poznań (10), (8,5%)
 3. Łódź (10), (8,5%)
 4. Tarnów (9), (9%)
 5. Bielsko-Biała (9), (9%)
 6. Piotrków Trybunalski (9), (9%)
 7. Elbląg (8), (10%)
 8. Wałbrzych (8), (10%)
 9. Koszalin (8), (10%)

UCHWAŁA NR 2021041301 z dnia 13.04.2021r.

Rada Liderów Konfederacji gwarantuje posłom obecnej kadencji wchodzącym w skład Koła Poselskiego Konfederacja start w pierwszych kolejnych wyborach do Sejmu z miejsca pierwszego w okręgu wyborczym, z którego zostali wybrani.

Protokołował: Marcin Sypniewski

Uchwała Rady Liderów ustalająca kolejność na listach wyborczych Konfederacji w nadchodzących wyborach do Sejmu i Parlamentu Europejskiego. Żyrardów, 21.09.2021 r.

Rada Liderów Konfederacji Wolność i Niepodległość jednogłośnie, przez aklamację zatwierdza projekt list wyborczych na najbliższe wybory do Sejmu RP i Parlamentu Europejskiego.

Listy do Sejmu RP

Okręg nr 1 (Legnica)

 • I. Jarosław Iwaszkiewicz (Partia KORWiN)
 • II. Marta Czech (Konfederacja Korony Polskiej)
 • III. Krzysztof Jasiński (Ruch Narodowy)

Okręg nr 2 (Wałbrzych)

 • I. Dariusz Szumiło (Partia KORWiN)
 • II. Karol Michalik / Piotr Ludkowski (Ruch Narodowy)
 • III. Sławomir Ozdyk (Konfederacja Korony Polskiej)

Okręg nr 3 (Wrocław)

 • I. Krzysztof Tuduj (Ruch Narodowy)
 • II. Paweł Przystawa (Partia KORWiN)
 • III. Paweł Chmielewski (Konfederacja Korony Polskiej)
 • IV. lub ostatnie Damian Daszkowski (Ruch Narodowy)

Okręg nr 4 (Bydgoszcz)

 • I. Marcin Sypniewski (Partia KORWiN)
 • II. Paweł Skutecki (Konfederacja Korony Polskiej)
 • III. Artur Grygrowicz (Ruch Narodowy)
 • IV. lub ostatnie Joanna Wawrzyniak (Partia KORWiN)

Okręg nr 5 (Toruń)

 • I. Sławomir Mentzen (Partia KORWiN)
 • II. Przemysław Bińkowski (Ruch Narodowy)
 • III. Bartosz Iwicki (Konfederacja Korony Polskiej)

Okręg nr 6 (Lublin)

 • I. Jakub Kulesza (Partia KORWiN)
 • II. Rafał Mekler (Ruch Narodowy)
 • III. Ryszard Zajączkowski (Konfederacja Korony Polskiej)
 • IV. lub ostatnie (–) (Partia KORWiN)

Okręg nr 7 (Chełm)

 • I. Witold Tumanowicz (Ruch Narodowy)
 • II. Bogusław Domański (Konfederacja Korony Polskiej)
 • III. Wiktor Kasprzak (Partia KORWiN)

Okręg nr 8 (Zielona Góra)

 • I. Krystian Kamiński (Ruch Narodowy)
 • II. Krzysztof Łopatowski (Partia KORWiN)
 • III. Michał Marcin Paluch (Konfederacja Korony Polskiej)
 • IV. lub ostatnie Krystian Pacholik (Ruch Narodowy)

Okręg nr 9 (Łódź)

 • I. Tomasz Grabarczyk (Partia KORWiN)
 • II. Bogusław Ciupka (Ruch Narodowy)
 • III. Ireneusz Jabłoński / Oktawian Krakowiak (Konfederacja Korony Polskiej)

Okręg nr 10 (Piotrków Trybunalski)

 • I. Patryk Marjan (Partia KORWiN)
 • II. Andrzej Fąk (Ruch Narodowy)
 • III. (–) (Konfederacja Korony Polskiej)

Okręg nr 11 (Sieradz)

 • I. Marek Szewczyk (Ruch Narodowy)
 • II. Ireneusz Jabłoński (Konfederacja Korony Polskiej)
 • III. Waldemar Utecht (Partia KORWiN)

Okręg nr 12 (Chrzanów)

 • I. Bartosz Wilczyński (Ruch Narodowy)
 • II. Emil Krawczyk (Partia KORWiN)
 • III. (–) (Konfederacja Korony Polskiej)

Okręg nr 13 (Kraków)

 • I. Konrad Berkowicz (Partia KORWiN)
 • II. Bartosz Bocheńczak (Partia KORWiN)
 • III. Wiesław Magiera (Konfederacja Korony Polskiej)
 • IV. lub ostatnie (–) (Ruch Narodowy)

Okręg nr 14 (Nowy Sącz)

 • I. Andrzej Skupień (Partia KORWiN)
 • II. Wojciech Jaskółka (Ruch Narodowy)
 • III. Halina Maślanka (Konfederacja Korony Polskiej)
 • IV. (–) (Partia KORWiN)
 • Ostatnie: Sebastian Pitoń (Konfederacja Korony Polskiej)

Okręg nr 15 (Tarnów)

 • I. (–) (Partia KORWiN)
 • II. Patryk Mierzwa (Ruch Narodowy)
 • III. (–) (Konfederacja Korony Polskiej)

Okręg nr 16 (Płock)

 • I. Paweł Usiądek (Ruch Narodowy)
 • II. Przemysław Waśkowski (Partia KORWiN)
 • III. Adam Matyszewski (Konfederacja Korony Polskiej)

Okręg nr 17 (Radom)

 • I. Rafał Foryś (Konfederacja Korony Polskiej)
 • II. Dawid Nowak (Partia KORWiN)
 • III. (–) (Ruch Narodowy)

Okręg nr 18 (Siedlce)

 • I. Jacek Wilk (Partia KORWiN)
 • II. Paweł Więckowski (Ruch Narodowy)
 • III. (–) (Konfederacja Korony Polskiej)
 • IV. lub ostatnie Paweł Wyrzykowski (Partia KORWiN)

Okręg nr 19 (Warszawa)

 • I. Janusz Korwin-Mikke (Partia KORWiN)
 • II. Bartłomiej Pejo (Partia KORWiN)
 • III. (–) (Ruch Narodowy)
 • IV. Rafał Dmowski (Konfederacja Korony Polskiej)
 • Ostatnie: Marcin Rola

Okręg nr 20 (Warszawa)

 • I. Michał Wawer (Ruch Narodowy)
 • II. Krzysztof Mulawa (Ruch Narodowy)
 • III. Rafał Pazio (Partia KORWiN)
 • IV. lub ostatnie Piotr Heszen (Konfederacja Korony Polskiej)

Okręg nr 21 (Opole)

 • I. Włodzimierz Skalik (Konfederacja Korony Polskiej)
 • II. Bartosz Puk (Ruch Narodowy)
 • III. Longin Bartnik (Partia KORWiN)

Okręg nr 22 (Krosno)

 • I. Andrzej Zapałowski (Konfederacja Korony Polskiej)
 • II. Ryszard Skotniczny (Partia KORWiN)
 • III. Wiesław Sowiński (Ruch Narodowy)
 • IV. lub ostatnie Adam Berkowicz (Partia KORWiN)

Okręg nr 23 (Rzeszów)

 • I. Grzegorz Braun (Konfederacja Korony Polskiej)
 • II. Tomasz Buczek (Ruch Narodowy)
 • III. Joanna Suska (Partia KORWiN)

Okręg nr 24 (Białystok)

 • I. Robert Winnicki (Ruch Narodowy)
 • II. Adrian Stankiewicz (Partia KORWiN)
 • III. Mariusz Chocianowicz / Barbara Majewska (Konfederacja Korony Polskiej)
 • IV. lub ostatnie Paweł Prokopowicz (Ruch Narodowy)

Okręg nr 25 (Gdańsk)

 • I. Michał Urbaniak (Ruch Narodowy)
 • II. Magdalena Stupkiewicz (Partia KORWiN)
 • III. Michał Welka (Konfederacja Korony Polskiej)

Okręg nr 26 (Gdynia)

 • I. Artur Dziambor (Partia KORWiN)
 • II. Krzysztof Szymański (Ruch Narodowy)
 • III. Lidia Perek (Konfederacja Korony Polskiej)

Okręg nr 27 (Bielsko-Biała)

 • I. Jakub Kalus / Tomasz Dorosz (Ruch Narodowy)
 • II. Bronisław Foltyn (Partia KORWiN)
 • III. (–) (Konfederacja Korony Polskiej)

Okręg nr 28 (Częstochowa)

 • I. Leszek Sykulski (Konfederacja Korony Polskiej)
 • II. Jakub Mierzejewski (Partia KORWiN)
 • III. Bogusław Adamowicz (Ruch Narodowy)

Okręg nr 29 (Gliwice)

 • I. Małgorzata Dzierzyc / Tomasz Brzezina (Partia KORWiN)
 • II. Tomasz Dorosz / Jakub Kalus / Cezary Milczyński (Ruch Narodowy)
 • III. Krystian Timmler (Konfederacja Korony Polskiej)

Okręg nr 30 (Rybnik)

 • I. Roman Fritz (Konfederacja Korony Polskiej)
 • II. Konrad Makarewicz (Partia KORWiN)
 • III. Adam Kurpas (Ruch Narodowy)

Okręg nr 31 (Katowice)

 • I. Dobromir Sośnierz (Partia KORWiN)
 • II. Tomasz Brzezina (Partia KORWiN)
 • III. Sławomir Czech (Konfederacja Korony Polskiej)
 • IV. lub ostatnie Jakub Kalus / Tomasz Dorosz (Ruch Narodowy)

Okręg nr 32 (Sosnowiec)

 • I. Jerzy Janoska (Ruch Narodowy)
 • II. Marcin Kolczyk (Partia KORWiN)
 • III. Wojciech Siński (Konfederacja Korony Polskiej)

Okręg nr 33 (Kielce)

 • I. Krzysztof Bosak (Ruch Narodowy)
 • II. Dawid Lewicki (Partia KORWiN)
 • III. Piotr Sterkowski (Konfederacja Korony Polskiej)
 • IV. lub ostatnie (–) (Ruch Narodowy)

Okręg nr 34 (Elbląg)

 • I. Konrad Sajkowski (Partia KORWiN)
 • II. Łukasz Tulwiński (Ruch Narodowy)
 • III. Jan Krysiak (Konfederacja Korony Polskiej)
 • IV. lub ostatnie Andrzej Wyrębek (Partia KORWiN)

Okręg nr 35 (Olsztyn)

 • I. Piotr Lisiecki (Ruch Narodowy)
 • II. Tomasz Owsianik (Konfederacja Korony Polskiej)
 • III. (–) (Partia KORWiN)
 • IV. lub ostatnie (–) (Ruch Narodowy)

Okręg nr 36 (Kalisz)

 • I. Witold Stoch (Partia KORWiN)
 • II. Antoni Wieczorek (Ruch Narodowy)
 • III. Paweł Wołoszczuk (Konfederacja Korony Polskiej)

Okręg nr 37 (Konin)

 • I. Anna Bryłka (Ruch Narodowy)
 • II. Maciej Jóźwiak (Ruch Narodowy)
 • III. (–) (Partia KORWiN)

Okręg nr 38 (Piła)

 • I. Ryszard Oszmian (Ruch Narodowy)
 • II. Jerzy Moeglich (Partia KORWiN)
 • III. Witold Rosowski (Konfederacja Korony Polskiej)

Okręg nr 39 (Poznań)

 • I. (–) (Partia KORWiN)
 • II. Piotr Wawrzyniak (Ruch Narodowy)
 • III. Andrzej Różański (Konfederacja Korony Polskiej)
 • IV. lub ostatnie Justyna Socha (Konfederacja Korony Polskiej)

Okręg nr 40 (Koszalin)

 • I. Marcin Bedka (Partia KORWiN)
 • II. Mariusz Nagórski (Ruch Narodowy)
 • III. Sławomir Sala (Konfederacja Korony Polskiej)

Okręg nr 41 (Szczecin)

 • I. Marcel Duda (Partia KORWiN)
 • II. Iwona Wawruszczak (Ruch Narodowy)
 • III. Agata Mikiewicz (Konfederacja Korony Polskiej)
 • IV. lub ostatnie: (–) (Partia KORWiN) (z pierwszeństwem wyboru) i (–) (Ruch Narodowy) (pozostałe miejsce)

Listy do Parlamentu Europejskiego

Okręg nr 1 województwo pomorskie (Gdańsk)

 • I. Sylwester Pruś (Partia KORWiN)

Okręg nr 2 województwo kujawsko-pomorskie (Bydgoszcz)

 • I. (–) (Konfederacja Korony Polskiej) / Sławomir Mentzen (Partia KORWiN) (decyzja Partii KORWiN)

Okręg nr 3 województwo podlaskie i warmińsko-mazurskie (Olsztyn)

 • I. Robert Artur Winnicki / (–) (Ruch Narodowy)

Okręg nr 4 Warszawa z 8 powiatami województwa mazowieckiego (Warszawa)

 • I. Krzysztof Bosak (Ruch Narodowy)

Okręg nr 5 4 miasta na prawach powiatu i 29 powiatów województwa mazowieckiego (Warszawa)

 • I. (–) (Konfederacja Korony Polskiej)

Okręg nr 6 województwo łódzkie (Łódź)

 • I. Ireneusz Jabłoński (Konfederacja Korony Polskiej) / (–) (Partia KORWiN) (na przemian z okręgiem nr 2)

Okręg nr 7 województwo wielkopolskie (Poznań)

 • I. Anna Bryłka (Ruch Narodowy)

Okręg nr 8 województwo lubelskie (Lublin)

 • I. Mirosław Piotrowski (Konfederacja Korony Polskiej)

Okręg nr 9 województwo podkarpackie (Rzeszów)

 • I. Witold Tumanowicz / (–) (Ruch Narodowy)

Okręg nr 10 województwo małopolskie i świętokrzyskie (Kraków)

 • I. Konrad Berkowicz (Partia KORWiN)

Okręg nr 11 województwo śląskie (Katowice)

 • I. Dobromir Sośnierz (Partia KORWiN)

Okręg nr 12 województwo dolnośląskie i opolskie (Wrocław)

 • I. Robert Jarosław Iwaszkiewicz (Partia KORWiN)

Okręg nr 13 województwo lubuskie i zachodniopomorskie (Gorzów Wielkopolski)

 • I. Krystian Kamiński (Ruch Narodowy)

Oznaczenie (–) wskazuje na wakat do uzupełnienia przez wybraną partię i zatwierdzenia przez Radę Liderów Konfederacji.

GPS
O mnie GPS

Blo­ger, że­gla­rz, informatyk, trajk­ka­rz, sar­ma­to­li­ber­ta­ria­nin, fu­tu­ry­sta. My­ślę, po­le­mi­zu­ję, ar­gu­men­tu­ję, po­li­ty­ku­ję, fi­lo­zo­fu­ję.

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka