GPS GPS
794
BLOG

Prawybory Nowej Nadziei w Warszawie!

GPS GPS Polityka Obserwuj notkę 12
No i prawybory w Warszawie się odbyły. Niestety przegrałem, co było oczywiste, niemniej osiągnąłem swój cel, dając do myślenia wszystkim Konfederatom w kwestii rotowania posłów.

  Wyniki prawyborów są następujęce:

  • Sławomir Mentzen - 101 głosów.
  • Sebastian Ross - 33 głosy.
  • Grzegorz Świderski - 16 głosów.
  • Roman Łazarski - 14 głosów.

  Zdobyłem około 10% głosów. Jako jedyny dostałem brawa w trakcie przemówienia. Ja przyprowadziłem na te prawybory 10 osób, które mnie znają i lubią, więc te dodatkowe 6 głosów to najprawdopodobniej efekt mojego wystąpienia na miejscu. Uważam, że to duży sukces, bo przecież wszyscy, którzy tam przyszli, dobrze wiedzieli na kogo głosować, więc jeśli w wyniku wysłuchania mnie 6 osób zmieniło zdanie, to jest to sukces. Gdy Konfederacja uzyska podobny wynik w wyborach do parlamentu, to będzie to ogromny sukces, dostanie około 41 posłów, co znaczy, że wszystkie jedynki wejdą. 

  Poznałem tam na miejscu blogera @jerraz21 (https://www.salon24.pl/u/srr-88/), któremu bardzo dziękuję za udział i głosowanie na mnie. Kiedyś poznałem też tutejszego blogera @piko (https://www.salon24.pl/u/piko/). Fajnie, że brać blogerska się integruje i spotyka na żywo. Na wiosnę będę Was zapraszać na grilla do mnie na działkę w centrum Warszawy — i sobie pogadamy bez ograniczeń i pośpiechu. 

  Niestety nie stałem się języczkiem u wagi i nie doszło do drugiej tury, a wtedy te moje 10% mogłoby stać się ważne. W wyborach do Sejmu może stać się inaczej, żadna partia nie uzyska samodzielnej większości i Konfederacja może stać się języczkiem u wagi. Więc ciągle może się ziścić to, co powiedziałem w moim wystąpieniu na prawyborach. Podaję odnośnik do filmu w telewizji internetowej wRealu24, który był kręcony na żywo – z wywiadami oraz wszystkie oficjalne wystąpienia.

  Wywiad ze mną jest od 24 minuty i 28 sekundy, a moje wystąpienie od 41 minuty i 22 sekundy: https://banbye.com/watch/v_3G0wpwrINJTW

  Tak to ocenił jeden z moich kolegów: "Informuję Wszystkich, że osobiście byłem na owym prawyborczym spotkaniu. Śpieszę donieść, jako naoczny świadek, iż przemówienie Grześka było naprawdę najbardziej spójne, dowcipne, sensowne i w ogóle najlepsze".

  A tu pełna treść tego, co sobie wcześniej przygotowałem (a powiedziałem to wszystko inaczej):

Wstęp

  Cześć i czołem. Nazywam się Grzegorz Świderski i jestem wolnościowym blogerem. Pewien hejter nazwał mnie kiedyś skrajnie prawicowym, liberalnym betonem i myślę, że to do mnie dobrze pasuje. Pasuje do mnie też określenie, które dostał od swojego hejtera mój ulubiony jutuber Robert Fryczkowski: "wiejski filozof doby Internetu".

O klipie na YouTubie i jak go wyszukać.

  Miałem przygotowane wystąpienie, ale już je spaliłem, bo nagrałem klip prawyborczy i tam mówię to, co przygotowałem. Więc nie będę tego powtarzać. W nim używam gadżetu, który miał służyć do tego, byście mnie lepiej zapamiętali. Ale to jest dość duże, a tu trzeba windą jechać, więc go nie zabrałem z domu. Więc musicie go obejrzeć na YouTubie. Wpiszcie w wyszukiwarkę: „klip bez pedałów GPS65” – wtedy znajdziecie moją notkę na Salonie24, a w niej jest ten klip.

Przeprosiny

  Zanim zacznę, chciałbym bardzo przeprosić za kłopoty, których narobiłem warszawskiej grupie Nowej Nadziei na fejsbuku. Fejsbuk już ją ma na celowniku i będzie niedługo zbanowana. A to wszystko przeze mnie, bo tam puściłem link do mojego klipu bez pedałów. Ja tam w tym klipie mówię, że światem rządzą lewicowi cykliści z pedałami, a my, cykliści bez pedałów, przejmiemy niedługo władzę. I pokazuję tam, jak się bez tych pedałów jeździ. No i to jest poważne zagrożenie dla władzy i dlatego fejsbuk mnie zbanował. My, prawicowi cykliści, jesteśmy groźniejsi niż żydzi i masoni.

O ubiorze rowerzysty.

  A, jeszcze jedno, zanim zacznę. Chciałbym się wytłumaczyć z mojego stroju. Wszyscy mężczyźni są tu w garniturach, a ja w stroju rowerowym. To nie był przypadek, specjalnie się tak ubrałem. Jest 5 powodów:

  1. Nosicie w garnitury, bo jesteście konserwatystami, macie starodawny ubiór. A ja jestem libertarianinem, i to takim, że nawet w ramach tego nurtu jestem niszowy, więc powinienem się wyraźnie odróżniać od reszty. Konfederacja to ugrupowanie konserwatywno-narodowo-liberalne, ale dwa pierwsze człony dominują i można Was poznać po tradycyjnym stroju. A frakcja libertariańska chodzi, w czym chce, bo jesteśmy liberałami nawet ubraniowymi.
  2. W klipie wyborczym tłumaczę, że jestem cyklistą bez pedałów – i dlatego noszę strój rowerzysty. To jest po to, byście mnie lepiej zapamiętali. Jak wrócicie do domu, to sobie o mnie przypomnicie i wpiszecie w wyszukiwarkę: GPS65.
  3. Zielona bluza symbolizuje moje poparcie dla Ukrainy w wojnie z Rosją i dlatego próbuję się upodobnić do Zełeńskiego. Uważam, że Federację Rosyjską należy całkowicie zniszczyć. Bo jestem zwolennikiem decentralizacji i rozpraszania państw, zgodnie z libertariańskim hasłem tysiąca Liechtenstein'ów.
  4. My, libertarianie, jesteśmy na wojnie z systemem, jesteśmy radykalnymi antysystemowcami, dążymy do likwidacji terrorystycznych państw, dlatego mam strój maskujący, by być mniej widocznym dla systemu.
  5. Bardzo się podobam mojej żonie w stroju cyklisty. Uważa, że w spodniach rowerowych jestem przystojny.

Właściwe przemówienia

  Przejdźmy więc do właściwego wystąpienia. Otóż jak wszyscy wiemy, te prawybory wygra Sławomir Mentzen. A ja dostanę tylko 10 głosów, bo tylu przyprowadziłem zwolenników. To po co ja startuję? Otóż mam chytry plan. Jest nas czterech, a konkurenci Sławka są bardzo silni, to ludzie mądrzy, wybitni i znani. Zaraz będą występować, to się sami przekonacie. Oni na pewno dostaną dużo głosów. Więc dojdzie do następnych tur. A wtedy silni będą musieli słabych poprosić o przekazanie im głosów. Więc będę języczkiem u wagi. Będę tu dziś testował to, co Konfederacja zrobi w nowym Sejmie, jak wygra. Też będzie takim języczkiem. Będzie niezbędna do utworzenia rządu. Więc dużo wytarguje od tych, którzy do rządów się palą. Gdy się dostanę do Sejmu, to będę dążył do tego, byśmy się wszyscy sprzedali w zamian za całkowitą likwidację podatku dochodowego. To jest realne, nawet bez likwidacji wydatków państwa. I poprzemy dowolny rząd, który to obieca.

  A dziś ja, jako niszowy języczek u wagi, ogłaszam, że się też dam sprzedać i przekażę moje głosy temu kontrkandydatowi, który obieca, że się przyłączy do koncepcji rotowania posłów, którą propaguje obecny tu jutuber Sebastian Pitoń. Polega to na tym, że poseł po roku rezygnuje z mandatu i na jego miejsce wchodzi następny z listy. I tak jeden mandat obsłużą 4 osoby. Na końcu kadencji będziemy mieć 4 razy więcej posłów niż na początku. W ten sposób będziemy naśladować naszego mistrza, Janusza Korwin-Mikke, który zrezygnował z mandatu europosła i wypromował tym Dobromira Sośnierza. Zwracam się do moich konkurentów: proszę Was, byście w swoich wystąpieniach ocenili tę koncepcję rotowania posłów. Jakby coś było niejasne, to Sebastian wyjaśni, o co chodzi. Dziękuję za uwagę.

Grzegorz GPS Świderski
t.me/KanalBlogeraGPS

PS. Notki powiązane:


------------------------------

Czy roboty zastąpią człowieka? <- po­przed­nia not­ka

na­stęp­na not­ka -> Co widzi wiejski filozof doby Internetu?

------------------------------

Ta­gi: gps65, Nowa Nadzieja, prawybory

GPS
O mnie GPS

My­ślę, po­le­mi­zu­ję, ar­gu­men­tu­ję, dys­ku­tu­ję, roz­wa­żam, ana­li­zu­ję, teo­re­ty­zu­ję, do­cie­kam, po­li­ty­ku­ję, pro­wo­ku­ję, spe­ku­lu­ję, fi­lo­zo­fu­ję. Je­stem sar­ma­to­li­ber­ta­ria­ni­nemcy­kli­stąże­gla­rzem i jeźdź­cem Trik­ke. Z wy­kształ­ce­nia je­stem in­for­ma­ty­kiem, pra­cu­ję ja­ko pro­gra­mi­sta fre­elan­cer. Not­ki blo­go­we pi­szę w In­ter­ne­cie od lat 90-ty­ch XX wie­ku głów­nie dla mo­ich od­le­gły­ch po­tom­ków. Not­ki te są po­nad­cza­so­we — tyl­ko nie­licz­ne do­ty­czą bie­żą­cej sy­tu­acji. By je zna­leźć, na­le­ży frag­ment prze­ko­pio­wać do wy­szu­ki­war­ki i do­pi­sać: gps65. Na Salonie24 je­stem dłu­go przed tym, za­nim stał się szma­tław­cem i bę­dę po tym, jak się ze­szma­ci na śmierć. Blog ten udo­stęp­niam na li­cen­cji do­na­tion­wa­re. Je­śli ze­chce­sz od­wza­jem­nić się za mój trud, to pro­szę o prze­lew na kon­to: 89 1140 2004 0000 3602 8209 1248, lub BLIK na te­le­fon: 603112486, lub z za­gra­ni­cy: pay­pal.me/gps1965. Zga­dzam się na roz­po­wszech­nia­nie, pu­bli­ko­wa­nie, ko­pio­wa­nie, prze­ina­cza­nie i wy­ko­rzy­sta­nie mo­ich no­tek, ale pro­szę przy pu­bli­ko­wa­niu w in­ny­ch miej­sca­ch do­łą­czyć na koń­cu od­no­śnik do ory­gi­nal­nej stro­ny, z któ­rej not­ka zo­sta­ła sko­pio­wa­na. Sta­ły­ch czy­tel­ni­ków za­pra­szam na gril­la na dział­kę w cen­trum War­sza­wy. Naj­le­piej kon­tak­to­wać się ze mną przez Te­le­gram: t.me/gps65. By śle­dzić na bie­żą­co mo­je not­ki, moż­na się za­pi­sać na mój ka­nał na Te­le­gra­mie: t.me/KanalBlogeraGPS. Mój ka­nał na YouTu­be: youtube.com/@GrzegorzSwiderski.  

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka