GPS GPS
304
BLOG

Stowarzyszenie „Sarmatolibertarianie”

GPS GPS Społeczeństwo Obserwuj notkę 8
Za­łóż­my sto­wa­rzy­sze­nie „Sar­ma­to­li­ber­ta­ria­nie”! To zna­czy pol­scy pa­le­oli­ber­ta­ria­nie, to zna­czy kon­ser­wa­tyw­ni li­ber­ta­ria­nie, to zna­czy skraj­nie kon­ser­wa­tyw­ni ar­cy­li­be­ra­ło­wie, czy­li pol­scy mi­nar­chi­ści.

De­kla­ra­cja ide­owa

 1. Peł­na swo­bo­da oby­cza­jo­wa, re­li­gij­na i eko­no­micz­na dla każ­de­go czło­wie­ka miesz­ka­ją­ce­go w Pol­sce, czy­li sta­ra pol­ska zło­ta wol­no­ść.
 2. Ab­so­lut­na, świę­ta i nie­pod­wa­żal­na wła­sno­ść pry­wat­na dla każ­de­go czło­wie­ka miesz­ka­ją­ce­go w Pol­sce zgod­na ze sta­ro­pol­skim po­wie­dze­niem: „szlach­cic na za­gro­dzie rów­ny wo­je­wo­dzie”.
 3. Ży­cie zbio­ro­we opar­te na in­sty­tu­cja­ch i or­ga­ni­za­cja­ch czer­pią­cy­ch z tra­dy­cyj­nej pol­skiej cy­wi­li­za­cji ła­ciń­skiej opar­tej na rzym­skim pra­wie, grec­kiej fi­lo­zo­fii i chrze­ści­jań­skiej mo­ral­no­ści.

Da­le­ko­sięż­ne ce­le

 1. Peł­na de­cen­tra­li­za­cja. Pol­ska ty­sią­cem Liech­ten­ste­inów. Ustrój po­li­tycz­ny Rzecz­po­spo­li­tej w po­sta­ci kon­fe­de­ra­cji nie­pod­le­gły­ch gmin i or­dy­na­cji ro­do­wy­ch nie­wy­ma­ga­ją­cy­ch spój­no­ści te­ry­to­rial­nej bę­dą­cy­ch do­wol­ny­mi zrze­sze­nia­mi wła­ści­cie­li ziem­ski­ch. Na wzór kon­fe­de­ra­cji szwaj­car­skiej.
 2. Wszel­kie kwe­stie, któ­ry­mi dziś zaj­mu­je się pań­stwo, by­ło­by re­ali­zo­wa­ne do­wol­nie i z osob­na przez każ­dą gmi­nę lub or­dy­na­cję ro­do­wą. Gmi­na­mi na­zy­wa­my zrze­sze­nia re­pu­bli­kań­skie, a or­dy­na­cja­mi ro­do­wy­mi zrze­sze­nia mo­nar­chi­stycz­ne. Kon­fe­de­ra­cja zaj­mo­wa­ła­by się tyl­ko i wy­łącz­nie po­li­ty­ką za­gra­nicz­ną i two­rze­niem oraz utrzy­my­wa­niem ar­mii — z po­dat­ków zbie­ra­ny­ch od człon­ków pro­por­cjo­nal­nie do ich li­czeb­no­ści.
 3. Cał­ko­wi­cie wol­no­ryn­ko­wy ka­pi­ta­li­zm opar­ty na wła­sno­ści pry­wat­nej zbu­do­wa­ny na pra­wa­ch, ko­dek­sa­ch i ustro­ja­ch są­dów wy­pra­co­wa­ny­ch przez cy­wi­li­za­cję ła­ciń­ską.
 4. Pra­wo pu­blicz­ne w ca­łej kon­fe­de­ra­cji na­zwa­nej Rzecz­po­spo­li­tą opar­te na dwó­ch fun­da­men­tal­ny­ch za­sa­da­ch li­ber­ta­riań­ski­ch: sa­mo­po­sia­da­nia i nie­agre­sji.

Ce­le do­raź­ne

 1. Stać się ofi­cjal­ną czę­ścią pol­skiej par­tii politycznej: „Kon­fe­de­ra­cja Wol­no­ść i Nie­pod­le­gło­ść”. Stwo­rzyć w Kon­fe­de­ra­cji frak­cję sar­ma­to­li­ber­ta­rian.
 2. Wspól­nie za­bie­gać, wza­jem­nie so­bie po­ma­gać i kan­dy­do­wać w ra­ma­ch Kon­fe­de­ra­cji na wszyst­kie wy­bie­ral­ne funk­cje – i we­wnętrz­ne, i pań­stwo­we – w Sej­mie, Se­na­cie i w sa­mo­rzą­da­ch.
 3. Na­ma­wiać, ar­gu­men­to­wać i lob­bo­wać li­de­rów, dzia­ła­czy i po­słów Kon­fe­de­ra­cji, by re­ali­zo­wa­li ce­le sarma­to­li­ber­ta­rian.

Or­ga­ni­za­cja we­wnętrz­na sto­wa­rzy­sze­nia

 • De­mo­kra­cja płyn­na. Wszel­kie wspól­ne de­cy­zje, uchwa­ły, ini­cja­ty­wy, oświad­cze­nia czy dzia­ła­nia za­twier­dza­ne per­ma­nent­nie przez ogół człon­ków z moż­li­wo­ścią do­wol­ne­go prze­ka­zy­wa­nia swo­je­go gło­su in­nym człon­kom i moż­li­wo­ścią wy­co­fa­nia te­go przed każ­dym gło­so­wa­niem z moż­li­wym po­dzia­łem te­go na do­wol­ne te­ma­ty i ka­te­go­rie. Nie by­ło­by żad­ny­ch wła­dz, ka­den­cji i okre­so­wo zbie­ra­ny­ch kon­wen­tów – wła­dzą był­by per­ma­nent­ny kon­went wszyst­ki­ch człon­ków.


Grzegorz GPS Świderski
t.me/KanalBlogeraGPS

------------------------------

Skrzywdzeni przez AI artyści chcą się zabić <- poprzednia notka

na­stęp­na not­ka -> Co robić, by się nie bać osobliwości i sztucznej inteligencji?

------------------------------

Ta­gi: gps65, stowarzyszenie, libertarianie, paleolibertarianie, sarmatolibertarianie

GPS
O mnie GPS

Blo­ger, że­gla­rz, informatyk, trajk­ka­rz, sar­ma­to­li­ber­ta­ria­nin, fu­tu­ry­sta. My­ślę, po­le­mi­zu­ję, ar­gu­men­tu­ję, po­li­ty­ku­ję, fi­lo­zo­fu­ję.

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Społeczeństwo