GPS GPS
374
BLOG

PiS, PO, PSL i SLD jedzą psy!

GPS GPS Społeczeństwo Obserwuj notkę 18
Nie­do­szła kan­dy­dat­ka do Sej­mu z li­st pew­nej par­tii na­pi­sa­ła na fejs­bu­ku, że za­kaz ubo­ju psów na mię­so był­by nie­słusz­ny. Funk­cjo­na­riu­sze czar­ne­go pi­ja­ru roz­dmu­cha­li to do afe­ry na ca­łą Pol­skę, ogła­sza­jąc wnio­sek, że człon­ko­wie tej par­tii chcą je­ść psy, bo chcą ja­ko­by znie­ść za­kaz ich ubo­ju.

  A tym­cza­sem w tej chwi­li nie ma w Pol­sce żad­ne­go pra­wa, któ­re za­ka­zu­je ubo­ju psów na mię­so. Je­śli zo­sta­ną speł­nio­ne wszyst­kie za­sa­dy hi­gie­nicz­ne i hu­ma­ni­tar­ne wy­ma­ga­ne do ubo­ju zwie­rząt ta­ki­ch jak ko­nie, świ­nie, kro­wy, kur­cza­ki czy kró­li­ki, to moż­na też le­gal­nie ubi­jać psy i je je­ść.

  Ni­szo­wa kan­dy­dat­ka par­tii opo­zy­cyj­nej wy­ra­zi­ła tyl­ko swo­ją opi­nię. Ona nie ma żad­nej mo­cy, by ja­kie­kol­wiek za­ka­zy wpro­wa­dzić lub li­kwi­do­wać. Dzien­ni­ka­rze i po­li­ty­cy wy­wie­dli z tej opi­nii to, że par­tia, któ­rą re­pre­zen­to­wa­ła, chce je­ść psy. Niemniej ma­my w Pol­sce par­tie, któ­re ta­ką moc ma­ją. To par­tie, któ­re w Pol­sce rzą­dzą lub rzą­dzi­ły.

  Ani rząd SLD-PSL, ani PO-PSL, ani PiS nie wpro­wa­dzi­ły w Pol­sce za­ka­zu je­dze­nia psów. Zgod­nie więc z lo­gi­ką dzien­ni­ka­rzy i wszyst­ki­ch in­ny­ch pro­pa­gan­dy­stów to zna­czy, że oni chcą je­ść psy. Nie wpro­wa­dzi­li za­ka­zu, nie ak­cep­tu­ją go i nie je­st to tyl­ko ich po­gląd czy de­kla­ra­cja, ale re­al­ne za­nie­cha­nie dzia­łań. Mo­gli­by za­ka­zać je­dze­nia psów, ale te­go nie za­ka­za­li, a za­tem na to po­zwa­la­ją. Więc PiS, PO, PSL i SLD chcą je­ść psy, bo nie chcą za­ka­zać te­go pro­ce­de­ru i ni­gdy te­go nie za­ka­za­li.

Grzegorz GPS Świderski
t.me/KanalBlogeraGPS

___________________

Oświadczenie sarmatolibertarian w kwestii jedzenia psów! <- po­przed­nia not­ka

na­stęp­na not­ka -> Odmawianie człowieczeństwa

___________________

Ta­gi: gps65, kulinaria, psy, propaganda, logika, czarny PR

GPS
O mnie GPS

Blo­ger, że­gla­rz, trajk­ka­rz, sar­ma­to­li­ber­ta­rian. My­ślę, po­le­mi­zu­ję, ar­gu­men­tu­ję, dys­ku­tu­ję, ana­li­zu­ję, teo­re­ty­zu­ję, po­li­ty­ku­ję, pro­wo­ku­ję, spe­ku­lu­ję, fi­lo­zo­fu­ję. Mój ka­nał na YouTu­be: @GrzegorzSwiderski. Mój pro­fil na X: @gps65.

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Społeczeństwo