GPS GPS
540
BLOG

Odmawianie człowieczeństwa

GPS GPS Aborcja Obserwuj temat Obserwuj notkę 48
Le­wi­ca od­ma­wia wszyst­kim lu­dziom czło­wie­czeń­stwa. Każ­dy z nas był kie­dyś em­brio­nem, a le­wi­ca twier­dzi, że nie by­li­śmy wte­dy czło­wie­kiem. Ta od­mo­wa czło­wie­czeń­stwa skut­ku­je tym, że le­wi­ca ak­cep­tu­je to, że wol­no nas le­gal­nie za­mor­do­wać. Kie­dyś nie umia­łem mó­wić i my­śleć, nie by­łem peł­no­spraw­ny, by­łem ma­ły i nie­do­łęż­ny. Le­wi­ca ta­kim osob­ni­kom od­ma­wia czło­wie­czeń­stwa i żą­da za­le­ga­li­zo­wa­nia moż­li­wo­ści po­za­bi­ja­nia nas.

  Em­brion je­st roz­wi­ja­ją­cym się czło­wie­kiem, któ­re­mu mó­zg się two­rzy, więc nie je­st w peł­ni spraw­ny. Czło­wiek się roz­wi­ja na każ­dym eta­pie swo­je­go ży­cia — jed­ne or­ga­ny się two­rzą, in­ne mo­gą być am­pu­to­wa­ne al­bo uszko­dzo­ne. Le­wi­ca twier­dzi, że je­śli ko­muś bra­ku­je ja­kichś or­ga­nów, to na­le­ży mu od­ma­wiać czło­wie­czeń­stwa.

  W przy­pad­ku em­brio­na ma­my do czy­nie­nia z ko­mór­ka­mi, z któ­ry­ch nie­uchron­nie po­wsta­nie mó­zg i in­ne or­ga­ny. Za­bi­cie ich to unie­moż­li­wie­nie te­mu czło­wie­ko­wi by mó­zg zbu­do­wał. Czło­wiek to nie sta­tycz­ny byt, ale dy­na­micz­ny pro­ces i ten pro­ces moż­na si­łą za­trzy­mać na do­wol­nym eta­pie roz­wo­ju. Ta­kie za­trzy­ma­nie na­zy­wa się za­bój­stwem i nie ma zna­cze­nia, któ­re­go eta­pu do­ty­czy.

  Znisz­cze­nie stęp­ki po­ło­żo­nej pod bu­do­wę stat­ku to uszko­dze­nie te­go stat­ku. Uszko­dze­nie cu­dze­go stat­ku, na­wet naj­drob­niej­sze, to na­ru­sze­nie praw wła­sno­ści — to zła­ma­nie przy­ka­za­nia „nie krad­nij”. Do­kład­nie tak sa­mo je­st z czło­wie­kiem: każ­da in­ge­ren­cja w je­go roz­wój, na­wet naj­drob­niej­sza, to na­ru­sze­nie je­go pra­wa do ży­cia — to zła­ma­nie przy­ka­za­nia „nie mor­duj”. Tak jak kra­dzie­żą je­st uszko­dze­nie mie­nia w trak­cie bu­do­wy, tak i mor­der­stwem je­st po­wstrzy­ma­nie bu­do­wy czło­wie­ka.

  Sil­nik to klu­czo­wy ele­ment stat­ku, bez te­go sta­tek nie ma sen­su, ale na­wet gdy sta­tek jesz­cze nie ma sil­ni­ka, to nie wol­no go ukra­ść. Mó­zg to klu­czo­wy or­gan czło­wie­ka, ale na­wet jak go jesz­cze nie ma, to nie wol­no go za­bić.

  Ja ro­zu­miem, że moż­na nie­któ­rym lu­dziom od­ma­wiać czło­wie­czeń­stwa i moż­na twier­dzić, że ich za­mor­do­wa­nie po­win­no być le­gal­ne. Jed­nak­że to pro­blem mo­ral­ny czy praw­ny, a nie bio­lo­gicz­ny. Bio­lo­gicz­nie em­brion czło­wie­ka to od­dziel­ny, ca­ło­ścio­wy osob­nik ga­tun­ku ho­mo sa­piens.

  Gdy­by Le­wi­ca by­ła uczci­wa, to by przy­zna­ła wpro­st: uwa­ża­my, że czło­wiek na pew­nym eta­pie roz­wo­ju, mi­mo że bio­lo­gicz­nie je­st od­dziel­nym osob­ni­kiem ga­tun­ku ho­mo sa­piens, nie je­st pod­mio­tem mo­ral­no­ści, nie ma praw przy­na­leż­ny­ch lu­dziom i dla­te­go je­go opie­kun­ka po­win­na mieć pra­wo go le­gal­nie za­bić, je­śli uzna, że jej prze­szka­dza.

  Na­stęp­nym kro­kiem je­st od­ma­wia­nie praw ludz­ki­ch lu­dziom sta­rym, nie­do­łęż­nym, scho­ro­wa­nym, upo­śle­dzo­ny, wy­ma­ga­ją­cym opie­ki. Gdy ich opie­kun stwier­dzi, że mu ta­ki czło­wiek prze­szka­dza, to po­wi­nien mieć pra­wo go le­gal­nie za­bić. Mat­ka mo­że nie­sa­mo­dziel­ne dziec­ko za­bić, to i dzie­ci po­win­ny mieć pra­wo za­bić mat­kę, gdy za­cznie im prze­szka­dzać.

  Abor­cja nie ma uza­sad­nie­nia bio­lo­gicz­ne­go, ale eko­no­micz­ne. Mat­ki za­bi­ja­ją swo­je dzie­ci, bo ich nie stać na nie, nie ma­ją wa­run­ków, by się ni­mi opie­ko­wać, nie ma­ją na to środ­ków i chę­ci. Do­kład­nie w ta­kiej sa­mej sy­tu­acji mo­gą się zna­leźć dzie­ci opie­ku­ją­ce się nie­do­łęż­ny­mi mat­ka­mi. Z przy­czyn eko­no­micz­ny­ch mo­gą nie mieć wa­run­ków i nie chcieć się mat­ka­mi opie­ko­wać. Je­śli go­dzi­my się na za­le­ga­li­zo­wa­nie za­bój­stwa, to w obu przy­pad­ka­ch, a nie tyl­ko w pierw­szym. Je­śli od­ma­wia­my ko­muś czło­wie­czeń­stwa, to kon­se­kwent­nie wszyst­kim, któ­rzy są dla nas cię­ża­rem.

  W nie­któ­ry­ch kra­ja­ch już ten na­tu­ral­ny roz­wój le­wi­cy na­stą­pił i tam nie tyl­ko abor­cja je­st le­gal­na, ale i eu­ta­na­zja – a za­tem za­bi­ja­nie bar­dzo mło­dy­ch i bar­dzo sta­ry­ch lu­dzi. W Pol­sce też to na­stę­pu­je. Eu­ge­ni­ka to na­tu­ral­ny kie­ru­nek roz­wo­ju my­śli le­wi­co­wej. Osta­tecz­nym ce­lem je­st le­ga­li­za­cja każ­de­go mor­der­stwa, no bo każ­dy czło­wiek mo­że nam ja­koś prze­szka­dzać. Le­ka­rzom trze­ba do­fi­nan­so­wać kup­no sie­kier. Nie ma żar­tów z fi­lo­zo­fią, mo­ja ty Pie­trow­na Zo­fio.

Grzegorz GPS Świderski
t.me/KanalBlogeraGPS

PS. Notki powiązane:

___________________

PiS, PO, PSL i SLD jedzą psy! <- po­przed­nia not­ka

na­stęp­na not­ka -> Na kogo nie głosować?

___________________

Ta­gi: gps65, lewica, aborcja, eutanazja

Udostępnij Udostępnij Lubię to! Skomentuj48 Obserwuj notkę
GPS
O mnie GPS

Blo­ger, że­gla­rz, informatyk, trajk­ka­rz, sar­ma­to­li­ber­ta­ria­nin, fu­tu­ry­sta AI. My­ślę, po­le­mi­zu­ję, ar­gu­men­tu­ję, po­li­ty­ku­ję, fi­lo­zo­fu­ję, łapówki przyjmuję: suppi.pl/gps65

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Społeczeństwo