GPS GPS
427
BLOG

Na kogo nie głosować?

GPS GPS Wybory Obserwuj temat Obserwuj notkę 13
Je­st je­den klu­czo­wy, naj­waż­niej­szy po­wód, by nie gło­so­wać na PiS.

  Otóż PiS do­pro­wa­dził w trak­cie swo­ich rzą­dów w Pol­sce do se­tek ty­się­cy nad­mia­ro­wy­ch zgo­nów, zamknię­cia wie­lu biz­ne­sów i znie­wo­le­nia lu­dzi po­przez se­gre­ga­cję sa­ni­tar­ną. Ogra­bił nas na mi­liar­dy, któ­re od­dał za­gra­nicz­nym ge­szef­cia­rzom. To je­st wy­star­cza­ją­cy po­wód, by na ta­ką de­struk­cyj­ną forma­cję już ni­gdy nie gło­so­wać. Ocho­czo uczest­ni­cząc w prze­krę­cie ko­wi­do­wym, do­bit­nie po­ka­za­li, że słu­żą ob­cym in­te­re­som i są zdol­ni do nad­zwy­czaj­ne­go nisz­cze­nia na­sze­go mie­nia, wol­no­ści i zdro­wia. Oku­pa­cja Pol­ski przez PiS je­st dla nas bar­dzo szko­dli­wa.

  To, że PiS to for­ma­cja so­cjal­de­mo­kra­tycz­na, to, że ocho­czo wy­ko­nu­ją wszyst­kie po­stu­la­ty ide­owe tej le­wi­co­wej for­ma­cji, to, że utrzy­mu­ją rów­no­wa­gę mię­dzy so­cja­li­zmem a ka­pi­ta­li­zmem pań­stwo­wym, two­rzą pań­stwo opie­kuń­cze opar­te o spra­wie­dli­wo­ść spo­łecz­ną, po­pie­ra­ją kom­pro­mis mię­dzy wol­nym ryn­kiem a in­ter­wen­cjo­ni­zmem pań­stwo­wym, utrzy­mu­ją obo­wią­zek ubez­pie­czeń spo­łecz­ny­ch, ko­mu­ni­ka­cyj­ny­ch i in­ny­ch, fi­nan­su­ją z po­dat­ków edu­ka­cję oraz opie­kę zdro­wot­ną, wspie­ra­ją pań­stwo­wy sys­tem eme­ry­tal­ny opar­ty o pi­ra­mi­dę fi­nan­so­wą, roz­wi­ja­ją bu­dow­nic­two ko­mu­nal­ne, pro­wa­dzą ak­tyw­ną po­li­ty­kę pań­stwa in­ge­ru­ją­cą we wszyst­kie ga­łę­zie go­spo­dar­ki róż­no­rod­ny­mi spo­so­ba­mi, re­ali­zu­ją re­dy­stry­bu­cję do­cho­du na­ro­do­we­go, wpie­ra­ją eta­ty­zm, czy­li ak­tyw­ny wpływ pań­stwa na przed­się­bior­stwa pro­wa­dzą­ce dzia­łal­no­ść go­spo­dar­czą, po­przez bez­po­śred­nie ich po­sia­da­nie i kon­ce­sjo­no­wa­nie oraz utrzy­my­wa­nie firm z ka­pi­ta­łem mie­sza­nym, a tak­że roz­wi­ja­ją wie­le urzę­dów i in­sty­tu­cji pań­stwo­wy­ch zaj­mu­ją­cy­ch się re­gu­lo­wa­niem go­spo­dar­ki, utrzy­mu­ją wy­so­kie i skom­pli­ko­wa­ne po­dat­ki do­cho­do­we, do­tu­ją po­przez bu­dżet pań­stwa kul­tu­rę, sztu­kę i na­ukę, utrzy­mu­ją rów­no­wa­gę mię­dzy pry­wat­ną, pań­stwo­wą i spół­dziel­czą for­mą wła­sno­ści, kon­ce­sjo­nu­ją więk­szo­ść dzie­dzin ludz­kie­go ży­cia, ta­ki­ch jak: te­le­ko­mu­ni­ka­cja, trans­port, pro­duk­cja i han­del far­ma­ceu­ty­ka­mi, ban­ko­wo­ść, ra­dio i te­le­wi­zja, po­szu­ki­wa­nie i wy­do­by­wa­nie bo­gac­tw na­tu­ral­ny­ch, ochro­nę osób i mie­nia, wy­twa­rza­nie, prze­twa­rza­nie i han­del pa­li­wa­mi oraz ener­gią, ha­zard, prze­wo­zy lot­ni­cze, pro­duk­cja i han­del al­ko­ho­lem i ty­sią­ce in­ny­ch, ogra­ni­cza­ją oby­wa­te­lom do­stę­p do bro­ni pal­nej oraz le­kar­stw, wspie­ra­ją pań­stwo­wy mo­no­pol wa­lu­to­wy i ogól­nie re­ali­zu­ją cen­tra­li­zm pań­stwo­wy, to kwe­stie dru­go­rzęd­ne.

  Re­ali­za­cja wszyst­ki­ch wy­żej wy­mie­nio­ny­ch po­stu­la­tów kla­sycz­nej so­cjal­de­mo­kra­cji to nie tyl­ko przy­pa­dło­ść PiS-u. Do­kład­nie te sa­me punk­ty re­ali­zu­ją i za­mie­rza­ją roz­wi­jać in­ne le­wi­co­we ugru­po­wa­nia star­tu­ją­ce w wy­bo­ra­ch, w tym Ko­ali­cja Oby­wa­tel­ska, Trze­cia Dro­ga i No­wa Le­wi­ca. I tak sa­mo nie je­st to ich naj­więk­sza wa­da. Oni wszy­scy przez kil­ka ostat­ni­ch lat po­pie­ra­li wszyst­kie dzia­ła­nia PiS-u re­ali­zu­ją­ce prze­kręt ko­wi­do­wy w po­sta­ci se­gre­ga­cji sa­ni­tar­nej i nisz­cze­nia oby­wa­te­lom biz­ne­sów.

  Więc roz­strzy­gnię­cie na ko­go nie gło­so­wać je­st ła­twe.

  Je­st tyl­ko jed­na for­ma­cja po­li­tycz­na uczest­ni­czą­ca w wy­bo­ra­ch, któ­ra prze­krę­tu ko­wi­do­we­go nie po­par­ła i przez ca­ły czas je­go trwa­nia gło­si­ła me­ry­to­rycz­ne ar­gu­men­ty po­par­te rze­tel­ny­mi ba­da­nia­mi na­uko­wy­mi, że ma­secz­ki, te­sto­wa­nie, dy­stans spo­łecz­ny, za­my­ka­nie biz­ne­sów, ogra­ni­cza­nie wol­no­ści i eks­pe­ry­men­tal­ne pre­pa­ra­ty ge­no­we są zbęd­ne. To Kon­fe­de­ra­cja. Jej li­de­rzy i po­li­ty­cy od po­cząt­ku wy­bu­chu pan­de­mii nie­groź­ne­go prze­zię­bie­nia ro­bi­li co chwi­la kon­fe­ren­cje pra­so­we wy­ja­śnia­ją­ce, że dzia­ła­nia rzą­du nie ma­ją sen­su. To, że Kon­fe­de­ra­cja po­stu­lu­je ni­skie i pro­ste po­dat­ki i ogól­nie ma li­be­ral­ny, an­ty­so­cja­li­stycz­ny, wolnorynkowy pro­gram, to kwe­stia dru­go­rzęd­na. Rząd przy wspar­ciu opo­zy­cji de­mo­kra­tycz­nej, bio­rąc udział w prze­krę­cie ko­wi­do­wym, okra­dł i znie­wo­lił nas wie­lo­kroć bar­dziej, niż to ro­bi so­cja­li­zm. Se­gre­ga­cja sa­ni­tar­na to du­żo więk­sze za­gro­że­nie niż so­cjal­de­mo­kra­cja. So­cja­li­zm was tyl­ko okra­da, sa­ni­ta­ry­zm was za­bi­ja.

  Więc roz­strzy­gnię­cie na ko­go gło­so­wać je­st też ła­twe.

Grzegorz GPS Świderski
t.me/KanalBlogeraGPS

PS. Notki powiązane:

___________________

Odmawianie człowieczeństwa <- po­przed­nia not­ka

na­stęp­na not­ka -> Ormo czuwa!

___________________

Ta­gi: gps65, wybory, PiS, KO, TD, NL, socjaldemokracja, Konfederacja, wolność

GPS
O mnie GPS

Blo­ger, że­gla­rz, trajk­ka­rz, sar­ma­to­li­ber­ta­rian. My­ślę, po­le­mi­zu­ję, ar­gu­men­tu­ję, dys­ku­tu­ję, ana­li­zu­ję, teo­re­ty­zu­ję, po­li­ty­ku­ję, pro­wo­ku­ję, spe­ku­lu­ję, fi­lo­zo­fu­ję. Mój ka­nał na YouTu­be: @GrzegorzSwiderski. Mój pro­fil na X: @gps65.

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka