GPS GPS
474
BLOG

Ormo czuwa!

GPS GPS Społeczeństwo Obserwuj notkę 31
Po­wie­si­łem pod oknem ba­ner. To oczy­wi­ście nie ma sen­su w do­bie prze­ka­zu in­ter­ne­to­we­go. To pa­rę go­dzin wi­sia­ło, zro­bi­łem zdję­cie i zdją­łem. Zdję­cie roz­sy­łam w In­ter­ne­cie, na przy­kład tu po­wy­żej. Z uli­cy by­ście te­go nie za­uwa­ży­li, ale ta­kie zdję­cia ma­ją Wam spra­wić wra­że­nie, że ca­ła War­sza­wa je­st opla­ka­to­wa­na.

  To je­st ba­ner re­kla­mu­ją­cy Jac­ka Bar­ty­ze­la, któ­ry star­tu­je z li­st Kon­fe­de­ra­cji w War­sza­wie z ostat­nie­go miej­sca. Lu­dzie oglą­da­ją­cy te­le­wi­zję go nie zna­ją, ale mło­dzież śle­dzą­ca In­ter­net zna go z wie­lu wy­stą­pień na YouTu­be, Tik­To­ku, Twit­te­rze, Fejs­bu­ku i z in­ny­ch por­ta­li. War­to nie tyl­ko zde­cy­do­wać się na par­tię, na któ­rą się chce za­gło­so­wać, ale na­le­ży zba­dać, ja­cy są kan­dy­da­ci na li­ście. W War­sza­wie je­st ich 40. Bę­dę za­chę­cać do gło­so­wa­nia na ty­ch z Kon­fe­de­ra­cji.

  Ja­cek Bar­ty­zel je­st li­be­ra­łem, któ­ry prze­su­wa się w stro­nę kon­ser­wa­ty­zmu. Dla­te­go wy­stą­pił z No­wo­cze­snej i wstą­pił do No­wej Na­dziei. Ta­ki ba­ner, na któ­rym je­st tyl­ko na­zwi­sko i na­zwa par­tii, za­chę­ca do te­go, by się za­in­te­re­so­wać oso­bą, zna­leźć kto to je­st, czym się zaj­mu­je, ja­kie ma po­glą­dy. W do­bie In­ter­ne­tu to ła­twe do od­szu­ka­nia, ale za­wsze je­st też dro­ga tra­dy­cyj­na, moż­na przyj­ść, po­ga­dać, spy­tać się. No i ja­kiś or­mo­wiec się za­in­te­re­so­wał, ale nie przy­sze­dł i nie spy­tał, tyl­ko do­nió­sł do ad­mi­ni­stra­cji wspól­no­ty miesz­ka­nio­wej i wy­wią­zał się mię­dzy na­mi ta­ki dia­log SMS-owy:

  • Ad­mi­ni­stra­cja: (pisownia i interpunkcja oryginalna) Ad­mi­ni­stra­cja pro­si o Na­tych­mia­sto­we zdję­cie trans­pa­ren­tu umiesz­czo­ne­go na ele­wa­cji bu­dyn­ku. Przy­po­mi­na­my iż ele­wa­cja je­st czę­ścią wspól­ną i umiesz­cza­nie na ni­ch rze­czy mu­si być po­par­te Zgo­dą Wspól­no­ty. (cie­ka­wost­ka: nie­któ­re sło­wa zaczynają się wielką literą – to wi­dać waż­ne i świę­te sło­wa)
  • Ja: Wy­bo­ry to na­sz pa­trio­tycz­ny obo­wią­zek więc pro­szę o po­zwo­le­nie trzy­ma­nia te­go trans­pa­ren­tu do wy­bo­rów. Pa­trio­ty­zm je­st bar­dzo waż­ny, a de­mo­kra­tycz­ne wy­bo­ry to klu­czo­wy wy­na­la­zek cy­wi­li­za­cyj­ny po­zwa­la­ją­cy unik­nąć kon­flik­tów spo­łecz­ny­ch. Pro­szę o uchwa­łę Wspól­no­ty za­ka­zu­ją­cą uczest­nic­twa w wy­bo­ra­ch, a wte­dy prze­sta­nę być pa­trio­tą.
  • Ad­mi­ni­stra­cja: Ele­wa­cja je­st czę­ścią wspól­ną i to na jej za­ję­cie po­trzeb­na je­st uchwa­ła Nie moż­na do­sto­so­wy­wać pra­wa do wła­sny­ch po­trzeb.
  • Ja: Ale za­nim bę­dzie de­cy­zja, bę­dzie po wy­bo­ra­ch. Więc to mu­si być na od­wrót — or­mo­wiec, któ­re­mu się to nie po­do­ba, nie­ch zdo­bę­dzie uchwa­łę za­ka­zu­ją­cą. Al­bo nie­ch ten or­mo­wiec przyj­dzie do mnie i po­wie, że się nie zga­dza. Pó­ki te­go nie ma, na­le­ży do­mnie­mać, że wspól­no­ta się zga­dza. A jesz­cze le­piej pro­szę po­wie­dzieć te­mu or­mow­co­wi, któ­ry do­nió­sł, by wzy­wał po­li­cję, al­bo do są­du po­dał, al­bo ja­kąś te­go ty­pu afe­rę zro­bił.
  • Ad­mi­ni­stra­cja: Z ca­łym sza­cun­kiem tak to nie dzia­ła, Ko­rzy­sta­jąc z ob­cej wła­sno­ści na­le­ży mieć zgo­dę wła­ści­cie­la. Jak by się Pan za­cho­wał jak ktoś by Pa­nu okle­ił sa­mo­chód ? Też wy­sze­dł by Pan z za­ło­że­nia, iż okle­ja­ją­cy do­mnie­my­wał ze Pan wy­ra­ża zgo­dę? W kwe­stii for­mal­nej to Pan mu­si uzy­skać zgo­dę . Tu nie ma­my do czy­nie­nia z do­mnie­ma­nym po­zwo­le­niem.
  • Ja: To nie je­st cu­dza wła­sno­ść, ale wspól­na. Pó­ki nie ma we­ta, na­le­ży do­mnie­mać zgo­dę wła­ści­cie­li. Więc nie­ch or­mo­wiec we­tu­je. Gdy­by wspól­nik mi okle­ił na­sz wspól­ny sa­mo­chód, to bym po pro­stu z nim po­ga­dał i by­śmy usta­li­li wspól­ne sta­no­wi­sko. Więc nie­ch or­mo­wiec do­nie­sie na po­li­cję, jak ina­czej nie umie.
  • Ad­mi­ni­stra­cja: A z kim Pan usia­dł i usta­lił sta­no­wi­sko. Pan po pro­stu po­szedł­by na Po­li­cję
  • Ja: Z ni­kim nie bę­dę nic usta­lał, do­pó­ki nikt nie za­pro­te­stu­je. Wy­bo­ry to świę­to de­mo­kra­cji i na­le­ży do­mnie­my­wać, że każ­dy je­st pa­trio­tą. Jak ktoś nie je­st, to mu­si o tym gło­śno krzy­czeć.

  Ad­mi­ni­stra­cja je­st oczy­wi­ście lo­jal­na i or­mow­ca nie zdra­dzi. Nie­mniej mo­że sam tu pod not­ką nie­ch za­pro­te­stu­je, na­wet ano­ni­mo­wo, że so­bie nie ży­czy ta­ki­ch ba­ne­rów, że nie chce wie­dzieć, kto w wy­bo­ra­ch star­tu­je, że ma w du­pie de­mo­kra­cję.

Grzegorz GPS Świderski
t.me/KanalBlogeraGPS

PS. Notki powiązane:

imagePS2. A na koniec wysłałem administracji takiego SMS-a: Wspólnota prosi o Natychmiastowe usunięcie bazgrołów umieszczonych na elewacji budynku. Przypominamy, iż elewacja jest częścią wspólną i bazgranie po niej musi być poparte Zgodą Wspólnoty. Nieusunięcie bazgrołów w ciągu tygodnia będzie skutkować zwolnieniem dotychczasowej administracji i zatrudnienie innej. 

___________________

Na kogo nie głosować? <- po­przed­nia not­ka

na­stęp­na not­ka -> Chcą nas wszystkich pozabijać!

___________________

Ta­gi: gps65, wybory, demokracja, ORMO

Udostępnij Udostępnij Lubię to! Skomentuj31 Obserwuj notkę
GPS
O mnie GPS

Blo­ger, że­gla­rz, informatyk, trajk­ka­rz, sar­ma­to­li­ber­ta­ria­nin, fu­tu­ry­sta AI. My­ślę, po­le­mi­zu­ję, ar­gu­men­tu­ję, po­li­ty­ku­ję, fi­lo­zo­fu­ję, łapówki przyjmuję: suppi.pl/gps65

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Społeczeństwo