GPS GPS
457
BLOG

Chcą nas wszystkich pozabijać!

GPS GPS Społeczeństwo Obserwuj notkę 11
Zro­bi­łem an­kie­tę skła­da­ją­cą się z 7 py­tań. One sta­no­wią spój­ną ca­ło­ść, od­po­wia­da­nie na jed­no nie ma sen­su. W ankiecie wzięły udział losowe osoby. Na pierw­sze py­ta­nie od­po­wie­dzia­ły 23 oso­by, a na na­stęp­ne od 6 do 9. Nie ma lep­sze­go do­wo­du na to, że lu­dzie to idio­ci.
  • 4,3% uzna­ło, że ko­mór­ki, któ­re ule­ga­ją abor­cji, są mar­twe.
  • 55,6% uzna­ło, że abor­cja do­ty­czy zbio­ru ko­mó­rek sta­no­wią­cy­ch czę­ść or­ga­ni­zmu, w któ­rym się roz­wi­ja­ją, są ja­kimś or­ga­nem, że nie je­st to in­ny, osob­ny ży­wy osob­nik.
  • 12,5% uzna­ło, że ko­mór­ki ule­ga­ją­ce uni­ce­stwie­niu w wy­ni­ku abor­cji na­le­żą do in­ne­go ga­tun­ku, niż ga­tu­nek or­ga­ni­zmu, w któ­rym ko­mór­ki te się roz­wi­ja­ją.
  • 33,3% uzna­ło, że w wy­ni­ku abor­cji ule­ga­ją uni­ce­stwie­niu ko­mór­ki, któ­re sta­no­wią czę­ść te­go li­kwi­do­wa­ne­go osob­ni­ka, a nie je­go ca­ło­ść.
  • 33,3% uzna­ło, że ko­mór­ki, któ­re są nisz­czo­ne w wy­ni­ku abor­cji, są ja­kąś pa­to­lo­gią, cho­ro­bą, czymś nie­na­tu­ral­nym, ob­cym, de­struk­cyj­nym — or­ga­ni­zm, w któ­rym się wy­twa­rza­ją, nie je­st na nie przy­go­to­wa­ny, przy­spo­so­bio­ny i na­tu­ral­nie przy­szy­ko­wa­ny, by je roz­wi­jać.
  • 42,9% uzna­ło, że uni­ce­stwie­nie wszyst­ki­ch ko­mó­rek ja­kie­goś ży­we­go osob­ni­ka na­le­żą­ce­go do ga­tun­ku ludz­kie­go, na­wet gdy je­st cho­ry, al­bo nie­sa­mo­dziel­ny, nie je­st za­bój­stwem.
  • 37,5% uzna­ło, że świa­do­me i za­pla­no­wa­ne za­bój­stwo ży­we­go osob­ni­ka na­le­żą­ce­go do ga­tun­ku ludz­kie­go, któ­ry nie po­peł­nił żad­ne­go złe­go czy­nu i ża­den sąd nie orze­kł, że je­st win­ny ja­kim­kol­wiek prze­stęp­stwom, nie je­st mor­der­stwem.

  Te od­po­wie­dzi już o idio­ty­zmie nie świad­czą, to świa­dec­two te­go, że tak od­po­wia­da­ją­cy lu­dzie, to zde­ge­ne­ro­wa­ni mo­ral­nie ban­dy­ci, któ­rzy bez skru­pu­łów nas po­za­bi­ja­ją.

  To je­st an­kie­ta na bar­dzo ma­łej prób­ce, ale mo­im zda­niem ide­al­nie od­da­je świa­do­mo­ść pro­abor­cyj­nej le­wi­cy. Lu­dzie im ule­ga­ją­cy są tyl­ko głu­pi, ale ci, któ­rzy sie­ją abor­cyj­ną pro­pa­gan­dę są cy­nicz­ny­mi ban­dy­ta­mi, któ­ry­ch ce­lem je­st de­po­pu­la­cja, a za­tem lu­do­bój­stwo.

Grzegorz GPS Świderski
t.me/KanalBlogeraGPS

PS. Notki powiązane:

___________________

Ormo czuwa! <- po­przed­nia not­ka

na­stęp­na not­ka -> Ranking wolnościowców

___________________

Ta­gi: gps65, aborcja, lewica, ludobójstwo.

GPS
O mnie GPS

Blo­ger, że­gla­rz, informatyk, trajk­ka­rz, sar­ma­to­li­ber­ta­ria­nin, fu­tu­ry­sta. My­ślę, po­le­mi­zu­ję, ar­gu­men­tu­ję, po­li­ty­ku­ję, fi­lo­zo­fu­ję.

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Społeczeństwo